Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie (13.11.2017)

Szczecin, dnia.15.11.2017r.

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04 2017r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz.729) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie informuje, iż posiada na stanie uszkodzone i wyeksploatowane rzeczowe składniki majątku ruchomego zakwalifikowane jako zbędne i zużyte.

Wykaz :

 

Lp.

Numer inwentaryzacyjny.

Nazwa

Rok zakupu

Wycena
w  zł

Opis stanu technicznego  i  uwagi

1.

809/SZN//0012

Biurko(złożone)

2000

3,00

Zniszczony porysowany blat , oderwana boczna okleina uszkodzone zawiasy i naderwane drzwiczki

2.

809/SZN//0015

Biurko

Komputerowe z nadstawką(złożone)

2000

5,00

Zniszczony porysowany blat, oderwana  boczna okleina , zepsuta półka pod klawiaturę

3.

809/SZN//0048

Biurko komputerowe

2004

2,00

Porysowany blat , uszkodzony zamek drzwi

4.

809/SZN/0056

Biurko

2007

6,00

Porysowany i przebarwiony blat , uszkodzona okleina

5.

809/SZN/0057

Biurko 

2007

6,00

Uszkodzone drzwiczki

6.

809/SZN/0058

Biurko

2007

6,00

Uszkodzone drzwiczki

7.

809/SZN/0059

Biurko

2007

6,00

Uszkodzone drzwiczki

8.

809/SZN/0060

Biurko

2007

6,00

Porysowany i powycierany blat

9.

809/SZN/0061

Biurko

2007

6,00

Brak uchwytów , uszkodzone drzwiczki

10.

809/SZN/0022

Biurko

2001

3,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

11.

809/SZN/0023

Biurko

2001

3,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

12.

809/SZN/0026

Biurko

2002

2,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

13.

809/SZN/0027

Biurko

2002

2,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

14.

809/SZN/0044

Biurko

2003

5,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

15.

809/SZN/0050

Biurko

2004

5,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

16.

809/SZN/0051

Biurko

2004

5,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

17.

809/SZN/0032

Biurko

2002

4,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

18

809/SZN/0047

Biurko komputerowe

2004

2,00

Uszkodzona okleina , liczne zarysowania

19

809/SZN/0055

Biurko

2006

6,00

Powycierany blat , uszkodzone drzwi , brak zamków

20

809/SZN/0476

Czajnik bezprzewodowy  ZELMER

2009

1,00

Uszkodzony włącznik

21

809/SZN/0533

Czajnik bezprzewodowy ZELMER

2015

2,00

Przecieka woda ,  przepalona grzałka 

22

621/SZN/0706

Radiomagnetofon

CLATRONIK

2000

2,00

Uszkodzona pokrywa, brak pokrętła do zmiany stacji radiowej, uszkodzony potencjometr, urwana antena do radia

23

809/SZN/0133

Regał meblowy

2007

10,00

Ogólne zniszczenie  , brak okleiny

24

809/SZN/0312

Szafa

1951

1,00

Ogólnie zniszczenie , uszkodzony zamek , szafa nie wytrzymuje obciążenia  , drzwi uszkodzone , wyłamane półki

25

809/SZN/0313

Szafa

1951

1,00

Ogólnie zniszczenie , uszkodzony zamek , szafa nie wytrzymuje obciążenia  , wyłamane półki

26

809/SZN/0317

Szafka

1996

4,00

Ogólne zużycie , wykruszona płyta  przy półkach

27

809/SZN/0329

Szafa

2001

6,00

Uszkodzone zawiasy przy drzwiach , porysowana , niestabilne drzwi

28

809/SZN/0324

Szafa

2001

8,00

Znaczny stopień zużycia , uszkodzony zamek , półki nie wytrzymują obciążenia

29

809/SZN/0357

Szafa

2003

6,00

Znaczny stopień zużycia , uszkodzony zamek , półki nie wytrzymują obciążenia

30

808/SZN/0355

Komoda

2003

2,00

Uszkodzone krawędzie , rozklejają się płyty

31

809/SZN/0346

Komoda

2002

3,00

Zniszczony blat , zniszczona i odchodząca okleina

32

809/SZN/0336

Komoda

2002

3,00

Zniszczony blat , zniszczona i odchodząca okleina

33

809/SZN/0028

Kontener pod biurko

2002

2,00

Znaczny stopień  zużycia , niedomykające się szuflady

34

809/SZN/0029

Kontener pod biurko

2002

2,00

Znaczny stopień  zużycia , niedomykające się szuflady

35

809/SZN/0352

Nadstawka pod monitor

2002

1,00

Zniszczona okleina

36

809/SZN/0077

Stolik okrągły

1966

1,00

Zniszczony blat , zniszczona i odchodząca okleina

37

809/SZN/0156

Wieszak drewniany

1951

1,00

Znaczne zużycie , niestabilność i pęknięcia

38

809/SZN/0157

Wieszak drewniany

1951

1,00

Znaczne zużycie , rozklejające się elementy

39

809/SZN/0158

Wieszak drewniany

1951

1,00

Znaczne zużycie , rozklejające się elementy

 

 

 

 

 

 

 

 

Składanie ofert, wniosków:

Zainteresowani zakupem zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego winni złożyć oferty w terminie do dnia 24.11.2017r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin; Sekretariat mieści się w pokoju numer 250).

 • Koperta z ofertą zakupu winna być oznaczona napisem: ‘”Oferta na zakup składników majątku ruchomego ”.
 • W przypadku składaniu oferty pocztą elektroniczną (`e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl), e`mail powinien zawierać w tytule „Oferta na zakup składników majątku ruchomego”. Niezależnie od powyższego oferta przesłana takim sposobem winna zostać złożona również w formie pisemnej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie (w takim przypadku datą złożenia oferty będzie data otrzymania e`meila z ofertą (poczta elektroniczna).

Jednostki (jednostki administracji publicznej lub samorządowej) zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego winni złożyć wnioski w terminie do dnia 24.11.2017r.do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin; Sekretariat mieści się w pokoju numer 250).

 • Koperta z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie winna być oznaczona napisem ‘”Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego”.
 • W przypadku składania wniosku pocztą elektroniczną (`e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl), e`mail powinien zawierać w tytule „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego”. Niezależnie od powyższego wniosek przesłany takim sposobem winien zostać złożony również w formie pisemnej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie (w takim przypadku datą złożenia wniosku będzie data otrzymania e`maila z wnioskiem (poczta elektroniczna).

Dokumenty , oferty , wnioski:

Sprzedaż:

Oferty dotyczące zakupu zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego powinny zawierać w szczególności:

 • imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę składającego ofertę,
 • telefon kontaktowy składającego ofertę,
 • określenie przedmiotu i ilości składników, których dotyczy oferta zakupu,
 • oferowaną cenę za każdy ze składników osobno,
 • oświadczenie składającego ofertę, że zapoznał się ze stanem przedmiotu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin,
 • podpis składającego ofertę lub osobę przez niego upoważnioną oraz pieczątka(firmowa),

UWAGA:

 • Nabywca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oferta zakupu zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia procedury dotyczącej niniejszego ogłoszenia i do niezwłocznego odebrania zakupionych składników.
 • Przy zagospodarowaniu składników zbędnych w drodze sprzedaży decydującą przesłanką będzie najwyższa cena zaoferowana przez składających oferty. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą (najwyższą) cenę dla tego samego składnika, składnik zostanie sprzedany temu oferentowi, którego oferta wpłynęła wcześniej (decyduje data i godzina wpływu).

Nieodpłatne przekazanie:

Wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego powinny zawierać w szczególności:

 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika lub składników rzeczowych majątku ruchomego, którego/ych wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie w miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym

Kolejność przyznawania zbędnych składników majątku ruchomego

 1. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oferty dotyczące sprzedaży.
 2. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 3 ww rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby innych jednostek.
 3. Tryb dokonywania sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.04 2017r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r. poz.729).

Informacje ogólne:

 1. Składniki majątku ruchomego, których dotyczy niniejsze ogłoszenie można obejrzeć w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, po uprzednim telefonicznym umówieniu z Panią Jadwigą Nowaczyk (tel. 91/4225239 wew. 32), pokój nr 257.
 2. Osoba uprawniona do kontaktów; Pani Jadwiga Nowaczyk telefon kontaktowy 91 4225239 w 32 , e-mail jnowaczyk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 15-11-2017 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 15-11-2017 13:08