Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej środków specjalnego przeznaczenia, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Hurtownie

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA x2];

Sklepy sieci handlowych

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w Koszalinie, [KONTROLA URZĘDOWA].

Ogółem skontrolowano 50 partii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia o wartości 5456 złotych, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 126 złotych, co stanowi 2 % zbadanych partii.

Kontrolą objęto produkty:

 • dla małych dzieci: 11 partii o wartości 3008 zł, w tym objęte wymaganiami rozporządzenia (UE) 609/2013 – 6 partii o wartości 2693 zł;
 • dla sportowców – 4 partie o wartości 165 zł;
 • dla diabetyków - 9 partii o wartości 1167 zł, kwestionując 1 partię o wartości 126 zł,
 • dla osób na diecie bezglutenowej - 25 partii o wartości 907 zł,
 • Inne produkty – 1 partia (napój energetyzujący) o wartości 209 zł.

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA (etykietowania) I PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Ogółem kontrolą objęto 50 partii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia o wartości 5456 złotych, nie kwestionując żadnej z nich.

Prawidłowość oznakowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002r. s.1 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L.2011.304.18. z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, s. 9, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.),
 • rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE. L Nr 404 z 30.12.2006, s. 26 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz. Urz. UE. L Nr 181 z 29.06.2013, s. 35 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, (Dz. Urz. UE. L Nr 189 z 28.06.2007, s. 1 z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 poz. 149z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1026),
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 828/2014r. z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz. Urz. UE L 228 z 31.07.2014r. s.5),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. 2004, Nr 83, poz. 772),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 z późn. zm.).

KONTROLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH

U jednego przedsiębiorcy stwierdzono sprzedaż na odległość przez Internet, gdzie sprawdzono prezentację produktów poddanych kontroli na stronie internetowej i ustalono, że przedsiębiorca przestrzegał postanowienia art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 jw.

Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na potrzeby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako klienci.

OCENA JAKOŚCI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych, fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów oraz występowania substancji dodatkowych dozwolonych.

W powyższym zakresie zbadano 5 partii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia (17 opakowań) 595 zł, kwestionując 1 partię o wartości 126 zł.

Szczegóły dotyczące zakwestionowanego produktu przedstawiają się następująco:
u przedsiębiorcy zakwestionowano jakość 1 partii produktu, tj.: czekoladę gorzką bez dodatku cukru 100g. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że w badanym produkcie w porównaniu z wymaganiami określonymi w informacji Producenta na opakowaniu jednostkowym stwierdzono:

 • wyższą zawartość cukru ( stwierdzono 4,9 g/100g deklaracja 0,8 g/100g przy czym po uwzględnieniu tolerancji +/-2g (tj. +/-2,00) czyli max. 2,8g/100g wynik nie mieści się w przedziale tolerancji ) wynik niezgodny z deklaracją;
 • stwierdzono zawartość sacharozy 4,0 g/100g oraz laktozy 0,9 g/100g, czego nie deklarowano na opakowaniu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2016 r., poz. 1604 ze zm.).

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta,
 • wystosowano informację do WIJHARS.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca udzielił wyjaśnienia, że skontaktował się z producentem produktu z zapytaniem o powód złej jakości przedmiotowego produktu i w odpowiedzi Producent poinformował, że dokona weryfikacji składu chemicznego surowców używanych do produkcji czekolady gorzkiej bez dodatku cukru oraz dodatkowej kontroli procesu technologicznego.

Producent również w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśnił, że dokona weryfikacji składu chemicznego surowców używanych do produkcji czekolady gorzkiej bez dodatku cukru oraz dodatkowej kontroli procesu technologicznego.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwa jakość handlowa produktu).

Wobec przedsiębiorcy kontrolowanego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

W Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, dokonano sprawdzenia ilości rzeczywistej produktów. Zbadano w powyższym zakresie 17 opakowań jednostkowych przedmiotowych produktów w stosunku do deklaracji producenta na opakowaniu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

SPRAWDZENIE OFEROWANIA WYŁACZNIE W FORMIE OPAKOWANEJ

Sprawdzono, czy żywność objęta przepisami rozporządzenia (UE) nr 609/2013 – tj. produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla dzieci i środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała – spełniają warunek określony w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, czyli oferowane są wyłącznie w formie opakowanej.
Oferowania żywności określonej w ww. rozporządzeniu bez opakowań nie stwierdzono.

PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.
Kontrolą objęto 50 partii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia o wartości 5456 zł. W powyższym zakresie nie zakwestionowano żadnej z partii.
Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 50 partii przedmiotowych produktów o wartości 5456 zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L.139 z 30.04.2004r., str. 1 z późn. zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
Stan opakowań jednostkowych 50 partii przedmiotowych produktów był właściwy, bez uszkodzeń.

SPRAWDZENIE DOKUMENÓW INDETYFIKUJĄCYCH DOSTAWCÓW

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L.02.31.1 z późn. zm.) sprawdzono u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

W powyższym zakresie zbadano 50 partii przedmiotowych produktów o wartości 5456 zł.

W przypadku 2 przedsiębiorców wydano żądania w toku kontroli.

Zagadnienie powyższe jest w trakcie realizacji.

Pozostali przedsiębiorcy okazali niezbędne dokumenty pozwalające na identyfikacje przedmiotowych partii produktów dotyczących zakupu oraz sprzedaży (w przypadku hurtowni).

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono również przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.04.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno- spożywczych kodem identyfikującym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

Badaniem objęto 50 partii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia o wartości 5456 zł poprzez sprawdzenie ich oznakowania, tj. czy partia została oznaczona kodem identyfikacyjnym bądź terminem przydatności do spożycia będącym jednocześnie kodem identyfikacyjnym.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

POWIADOMIENIE O PIERWSZYM WPROWADZENIU DO OBROTU

Poddana kontroli żywność specjalnego przeznaczenia, która była objęta obowiązkiem powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski, została sprawdzona w rejestrze produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

INNE ZAGADNIENIA

U trzech przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przedmiotowych produktów celem sprawdzenia rzetelności obsługi.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybień,
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

W związku z ustaleniami kontroli materiały z 1 sprawy zostaną skierowane do Komisji ds. jakości z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej na podstawie art. 40 a ust.1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec 1 przedsiębiorcy.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-11-2017 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2017 15:33