Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, w tym w zakresie przestrzegania przepisów o informowaniu o cenach w sklepach/na stoiskach obsługiwanych przez personel sklepu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 8 kontroli u 8 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK, pismo z dnia 29 czerwca 2017r.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania oraz w związku z informacjami wpływającymi od konsumentów.

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

Placówki Detaliczne

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Rewalu (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Rewalu (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Chojnie (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Chojnie (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Golczewie (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Złocieńcu (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Świdwinie (Kontrola na Zawiadomienie);
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczym w Złocieńcu (Kontrola na Zawiadomienie).

Ogółem skontrolowano 404 partie artykułów rolno-spożywczych (w tym 69 partii oferowanych luzem), kwestionując 214 partii, co stanowi 52,97%.

Nieprawidłowości stwierdzono u 6 kontrolowanych przedsiębiorców.

I. IDENTYFIKACJA KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

II. RZETELNOŚĆ OBSŁUGI KONSUMENTÓW

Sprawdzono rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego
u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

III. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI O CENACH OFEROWANYCH PRODUKTÓW

Sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen towarów, cen jednostkowych i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych w oparciu o wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1830) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121).

Zagadnienie powyższe zbadano u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

Sprawdzono uwidacznianie cen

Sprawdzeniu poddano wybranych 335 partii artykułów rolno-spożywczych
w opakowaniach jednostkowych.

Informacje o cenach uwidocznione były w miejscu ogólnodostępnym, dobrze widocznym dla konsumentów, w sposób nie budzący wątpliwości.

Sprawdzono uwidocznienie cen jednostkowych

Sprawdzeniu poddano 390 losowo wybranych partii artykułów rolno-spożywczych, w tym 69 partii towarów sprzedawanych luzem.

Towar masowy prawidłowo oznaczono ceną jednostkową.

W miejscu sprzedaży detalicznej stwierdzono brak uwidocznienia cen jednostkowych w przypadku 199 partii produktów w opakowaniach jednostkowych u pięciu przedsiębiorców tj.:

U przedsiębiorcy stwierdzono, że przy 46 towarach pakowanych przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. jw. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r. jw.

W związku z powyższym do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia uchybień.

W odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie poprzez uwidocznienie brakujących cen na wywieszkach przy produktach.

W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy w dniu 23.10.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną, postępowanie w toku.

 • U przedsiębiorcy stwierdzono, że przy 49 towarach pakowanych przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. jw. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r. jw.
  W związku z powyższym do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia uchybień.
  W odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie.
  W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy w dniu 26.10.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną, postępowanie w toku.
 • U przedsiębiorcy stwierdzono, że przy 39 towarach pakowanych przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. jw. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r. jw.
  W związku z powyższym do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne z wnioskiem usunięcia uchybień.
  W odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorca usunął stwierdzone uchybienie poprzez uwidocznienie brakujących cen na wywieszkach przy produktach.
  W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy w dniu 17.10.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną, postępowanie w toku.
 • U przedsiębiorcy stwierdzono, że przy 30 towarach pakowanych przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. jw. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r. jw.
  Przedsiębiorca w toku kontroli usunął uchybienie.
  W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy w dniu 17.10.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną, postępowanie w toku.
 • U przedsiębiorcy stwierdzono, że przy 35 towarach pakowanych przeznaczonych do sprzedaży według objętości lub masy, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co narusza wymagania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. jw. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015 r. jw.
  Przedsiębiorca w toku kontroli usunął uchybienie.
  W związku z powyższym wobec kontrolowanego przedsiębiorcy w dniu 18.10.2017r. wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną, postępowanie w toku.

Sprawdzono prawidłowości wyliczenia ceny jednostkowej artykułów rolno-spożywczych

Sprawdzeniu poddano 120 partii artykułów rolno-spożywczych w opakowaniach jednostkowych. W miejscu sprzedaży detalicznej stwierdzono w przypadku 15 partii u jednego przedsiębiorcy nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe.
Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, gdzie sprawdzono prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych podanych na wywieszkach przy 40 partiach towarów stwierdzając, że przy 15 rodzajach produktów cena jednostkowa była nieprawidłowo wyliczona.

W związku z powyższym w trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000r.o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1063) wydano żądanie ustne przedsiębiorcy w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego, polegającego na nieprawidłowym wyliczeniu ceny jednostkowej dotyczących 15 rodzajów towarów poprzez prawidłowe wyliczenie cen jednostkowych.

Przedsiębiorca wykonał żądanie w toku kontroli.

IV. SPRAWDZONO PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ ART. 59 ust. 4, 5 USTAWY Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 ROKU O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.)

U wszystkich przedsiębiorców okazano kontrolującym aktualne orzeczenie lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych.
W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

V. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2001r., PRAWO O MIARACH (Dz. U. z 2016r., poz. 884 z późn. zm.)

Zagadnienie badano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości
w powyższym zakresie nie stwierdzono. Przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy legalizacji.

PONADTO SPRAWDZONO PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW:

 • ustawy z 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 957) dot. umieszczenia informacji o zakazie palenia oraz zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim.
 • ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) - w zakresie posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przestrzegania ich warunków, uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży nieletnim czy nietrzeźwym.
 • ustawy z 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U z 2015 r. poz. 2283 ze zm.).

Zagadnienia powyższe sprawdzono u trzech przedsiębiorców. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Badaniem objęto ogółem 36 partii wyrobów o wartości 694,74 zł, w tym:

 • 19 partii napojów alkoholowych (wyroby spirytusowe i winiarskie) o wartości 470,64 zł,
 • 17 partii wyrobów tytoniowych o wartości 224,10 zł,

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano. Stwierdzono, że banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia, nie były zniszczone ani uszkodzone.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 • wydania 1 żądania ustnego porządkowo-organizacyjnego;
 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

wszczęto 5 postępowań administracyjnych wobec 5 przedsiębiorców w celu nałożenia kary pieniężnej, postępowania w toku.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 06-11-2017 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2017 15:32