Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2017 r. przeprowadził w ww. zakresie 12 kontroli.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących obiekty hotelarskie w następujących miejscowościach:

 • Międzyzdroje – 6 przedsiębiorców,
 • Jarosławiec – 2 przedsiębiorców,
 • Pobierowo, Darłowo, Mielno, Dźwirzyno – po 1 przedsiębiorcy.

U wszystkich ww. przedsiębiorców podczas prowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Legalność i prawidłowość wykonywania działalności gospodarczej.

a. Spośród 12 kontrolowanych przedsiębiorców 10 zgłosiło prowadzoną działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast 2 przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców był zgodny z zarejestrowanym wpisem. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

b. Podczas kontroli u ww. przedsiębiorców stwierdzono:

 • używanie zastrzeżonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553) nazw rodzajowych (hotel, pensjonat, kemping) lub stosowanie oznaczenia kategorii obiektu nie posiadając stosownej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – 3 przedsiębiorców używało zastrzeżone nazwy rodzajowe i oznaczenia kategorii; 4 przedsiębiorców używało zastrzeżone nazwy rodzajowe,
 • brak wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – 6 przedsiębiorców.

Wyżej wymienieni przedsiębiorcy używali zastrzeżonych nazw rodzajowych lub oznaczeń kategorii na stronach internetowych, wizytówkach oraz na elewacji obiektów, tablicach informacyjnych przed obiektem.

W związku z powyższymi ustaleniami:

 • nałożono 8 mandatów karnych na osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości na łączną kwotę 2550 zł,
 • skierowano 1 wniosek do sądu,
 • wydano 1 decyzję w trybie art. 18 ustawy o Inspekcji Handlowej ze względu na stwierdzenie takich samych naruszeń przepisów (używanie zastrzeżonej nazwy rodzajowej i oznaczeń kategorii oraz brak wpisu do innych obiektów) w poprzedniej kontroli,
 • skierowano 5 wystąpień pokontrolnych.

c. Spełnianie minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z załącznikiem Nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.) sprawdzono u 9 kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 3 kontrolowanych:

 • u jednego przedsiębiorcy stwierdzono brak w wyposażeniu sal sypialnych krzesła lub taboretu lub ławy oraz gniazdka elektrycznego z osłonką,
 • u jednego przedsiębiorcy stwierdzono brak w wyposażeniu z sali sypialnej węzłem sanitarnym gniazdka elektrycznego z osłonką,
 • u jednego przedsiębiorcy stwierdzono brak w wyposażeniu pokoju 3-osobowego dwóch krzeseł lub taboretów lub ławy.

W trakcie trwania kontroli jeden przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i usunął stwierdzone nieprawidłowości, natomiast do dwóch pozostałych wystosowano wystąpienia pokontrolne.

d. W czasie prowadzonych kontroli sprawdzono, czy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dokumenty potwierdzające spełnianie przez prowadzone przez nich obiekty, w których świadczyli usługi hotelarskie, wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.). W toku 1 kontroli wydano 1 żądanie okazania ww. dokumentów wobec 1 przedsiębiorcy.

Stwierdzono, że ogółem 6 przedsiębiorców nie okazało ww. dokumentów, w tym potwierdzających spełnianie wymagań:

 • sanitarnych, przeciwpożarowych, budowlanych – 4 przedsiębiorców,
 • budowlanych – 1 przedsiębiorca,
 • sanitarnych i przeciwpożarowych – 1 przedsiębiorca.

W związku z powyższym przesłano informacje do właściwych miejscowo: Komend Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Prawidłowość i rzetelność informacji pisemnych przekazywanych konsumentom w materiałach reklamowych.

Ustalono, że:

 • 11 przedsiębiorców posiadało własne strony internetowe reklamujące ich usługi hotelarskie,
 • 4 przedsiębiorców udostępniało klientom materiały reklamowe w formie ulotek/broszur lub wizytówek.

Stwierdzono, że informacje przekazywane konsumentom były rzetelne i faktycznie dostępne dla klientów, za wyjątkiem używania nazw rodzajowych lub oznaczenia kategorią.

Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., nr 43, poz. 224 ze zm.).

3. Prawidłowość i rzetelność uwidaczniania cen oraz informacji wymaganych w przepisach prawa.

Skontrolowano prawidłowość uwidaczniania cen pod kątem ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915 ze zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121)., stwierdzając następujące nieprawidłowości u 5 przedsiębiorców:

 • brak uwidocznienia cen oferowanych noclegów w cenniku oraz nie wyłożenie w każdym pokoju hotelowym katalogu zawierającego ceny – 4 przedsiębiorców,
 • brak wyłożenia w każdym pokoju hotelowym katalogu zawierającego ceny noclegów – 1 przedsiębiorca.

Wobec 4 przedsiębiorców wszczęto postępowań administracyjnych w celu nałożenia kar pieniężnych, w stosunku do 1 przedsiębiorcy zastosowano pouczenie na podstawie art. 189 f par. 1 kpa. Do kontrolowanych przedsiębiorców wystosowano wystąpienia pokontrolne.

Wykorzystanie ustaleń:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wszczęcia 4 postępowań administracyjnych w celu nałożenia kary pieniężnej w związku z brakiem uwidocznienia cen noclegów w cenniku i nie wyłożeniem w każdym pokoju hotelowym katalogu zawierającego ceny noclegów,
 • nałożenia 8 mandatów karnych o łącznej wysokości 2550 zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 60¹ § 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.),
 • przesłania do 5 przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,
 • zastosowania pouczenia w stosunku do 1 przedsiębiorcy,
 • przesłania informacji do właściwych miejscowo: Komend Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przesłania informacji zbiorczej do Urzędu Marszałkowskiego o ustaleniach kontroli.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 03-11-2017 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2017 11:58