Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznych

Informacja

o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznych.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie 11 kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznej. Kontrolą objęto  przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu.

                                                                                                              

     1. Rzetelność obsługi

 

Oferowane do sprzedaży wyroby kulinarne przygotowywane były na zamówienie klientów.

 

Rzetelność obsługi konsumentów, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, sprawdzono u 11 przedsiębiorców, gdzie kontrolą objęto 28 partii różnych potraw nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

W wyniku sprawdzenia przestrzegania deklarowanych gramatur ustalono, że u przedsiębiorców, którzy zadeklarowali ilości nominalne oferowanych potraw nieprawidłowości nie stwierdzono. W wyniku rozliczenia zakupów stwierdzono, że należności wyliczano i pobierano prawidłowo.

 

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono zgodność asortymentową towarów ze stanem magazynowym placówki, w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nie stosuje praktyk polegających na zastępowaniu droższych składników tańszymi substytutami.

 

W jednym przypadku u przedsiębiorcy w Szczecinie stwierdzono w wyniku oceny organoleptycznej potrawy „kurczak wegetariański w cieście” i w odniesieniu do deklaracji (w postaci cennika i ulotek), że potrawa nie zawiera mięsa z kurczaka, a jest soją w przyprawach nadających tej potrawie smak kurczaka.

Ponadto w ofercie handlowej stwierdzono potrawy takie jak: kurczak wegetariański  smażony z warzywami, wołowina wegetariańska, ryba wegetariańska w sosie pomidorowym, ryba wegetariańska w cieście – które przygotowywane były z  odpowiednio przyprawionej soi o smaku kurczaka, wołowiny bądź ryby. Na stanie magazynowym nie stwierdzono wołowiny, kurczaka, ryby, które byłyby podstawą do sporządzenia ww. potraw.

Użycie w nazwach potraw wegetariańskich takich nazw jak: wołowina, kurczak, ryba może wprowadzać konsumenta w błąd co do charakterystyki tego środka spożywczego.

                                                                                              

Przedsiębiorcy nie deklarowali, czy potrawy produkowane są z surowców świeżych czy mrożonych. Faktycznie potrawy produkowane były zarówno z mrożonych i świeżych surowców mięsnych, mrożonych frytek, a surówki przygotowywane były ze świeżych warzyw.

 

2.       Przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego.

 

a)    Jakość surowców, półproduktów, potraw i napojów.

·           Na miejscu oceniono świeżość 28 potraw kulinarnych oraz 174 partie surowców i półproduktów służących do przygotowywania potraw. Nie stwierdzono zanieczyszczeń, oznak śluzowacenia, zeschnięcia, pleśni, niewłaściwej barwy, zapachu świadczącego o rozpoczynającym się procesie psucia.

 

·            Na podstawie analizy oznakowania opakowań różnych towarów stosowanych do przygotowywania potraw, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2008r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

 

·            Tłuszcz smażalniczy nie był nadmiernie zanieczyszczony pozostałościami surowców wcześniej smażonych.

 

b)     Prawidłowość oznakowania towarów

·         W czasie kontroli sprawdzono, czy znajdujące się w obrocie środki spożywcze są oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych 

Prawidłowość oznakowania towarów sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców obejmując badaniem 69 partii towarów nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

c)      Prawidłowość magazynowania

·         W trakcie kontroli sprawdzono warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji oraz gotowych wyrobów kulinarnych, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04. 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. Zagadnienie to zbadano u 11 przedsiębiorców, u trzech z nich  stwierdzono nieprawidłowości:.

-         w barze w Koszalinie – nieporządek  na sali sprzedażowej baru i w magazynie, w którym przechowywano żywność. Brudna była podłoga i zamrażarki. Na zapleczu przechowywano w jednym pomieszczeniu pełnowartościowe towary (2 partie surówek i partię pieczywa) z resztkami nie sprzedanego (wycofanego z obrotu) pieczonego kebaba. Znajdujące się tam towary porozrzucane były w nieładzie. Na podłodze zgromadzone były opakowania z resztkami rozmrożonego mięsa, z którego powstał odciek, a odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci składowane były w niezamykanych pojemnikach,

-        w restauracji w Kołobrzegu  w chłodziarce znajdującej się w kuchni przechowywano razem w niezakrytych pojemnikach surowe mięso drobiowe z gotowanym mięsem wołowym i wieprzowym, z pasteryzowanymi pieczarkami, rozmrożonymi brokułami i paluszkami krabowymi oraz ananasami. W zamrażarkach przechowywano usmażone wcześniej, panierowane 3 rodzaje mięsa, a odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci składowane były w niezamykanych pojemnikach,

-        w restauracji w Koszalinie -  odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci były składowane w niezamykanych pojemnikach.

 

Na żądanie inspektorów wszyscy przedsiębiorcy niezwłocznie usunęli stwierdzone uchybienia porządkowe.

 

d)     Przestrzeganie okresów przechowywania żywności.

·         Sprawdzono aktualność terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości u wszystkich 11 przedsiębiorców obejmując badaniem 174 partie różnych towarów. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

e)     Orzeczenia lekarskie.

·         Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością

 

f)       Materiały i wyroby używane do kontaktu z żywnością.

·         Materiały i wyroby używane do kontaktu z żywnością odpowiadały wymaganiom w zakresie oznakowania określonym w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Badaniem objęto 56 partii, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

g)      Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wypisy z krajowego rejestru sądowego, ewidencji działalności gospodarczej.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

3.       Inne zagadnienia.

 

·      Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i ustalono, że w kontrolowanych placówkach obowiązywał zakaz palenia, lub były wyznaczane strefy dla palących. Ponadto  przestrzegany był zakaz promocji i reklamy wyrobów tytoniowych.

 

·       Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprawdzono u sześciu przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu i ustalono, że posiadali oni aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i że przestrzegają ich warunków tzn. zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazywało, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.

Nieprawidłowość w badanym zakresie stwierdzono w jednej placówce w Koszalinie,   gdzie w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie uwidoczniono informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Na żądanie inspektorów  w trakcie kontroli  ww. informację uwidoczniono.

 

·      Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

·         Zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów i wyrobów kulinarnych w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży sprawdzono u 11 przedsiębiorców (w tym u 3 przedsiębiorców tylko w odniesieniu do produktów z zakupu kontrolnego – kontrole urzędowe), u 6 stwierdzając nieprawidłowości.

 

U  przedsiębiorców:

-        restauracja w Koszalinie, nie uwidoczniono w cenniku przy nazwach potraw lub wyrobów ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary, oraz ilości nominalnych głównego składnika oraz było brak daty wystawienia cennika.

 

-        bar w Szczecinie i 3 restauracje w Szczecinie,

nie uwidoczniono w cennikach przy nazwach potraw lub wyrobów ilości nominalnych głównego składnika wyrażonych w legalnych jednostkach miary oraz brak daty wystawienia cennika.

 

-        restauracja w Kołobrzegu - nie uwidoczniono w cenniku przy nazwach potraw lub wyrobów ilości nominalnych wyrażonych w legalnych jednostkach miary, oraz ilości nominalnych głównego składnika.

 

U dwóch przedsiębiorców w trakcie kontroli urzędowych stwierdzono brak uwidocznienia w cenniku przy nazwach potraw lub wyrobów ilości nominalnych   wyrażonych w legalnych jednostkach miary, ilości nominalnych głównego składnika oraz brak było daty wystawienia cennika. Powyższe będzie podstawą do wszczęcia kontroli na zawiadomienie u tych przedsiębiorców tj. w Szczecinie i w Koszalinie.

 

 

·         U jednego kontrolowanego przedsiębiorcy stwierdzono organizowanie promocji cenowych polegających na tym, że dania zakupione w zestawie były tańsze niż zakupione oddzielnie tj. u przedsiębiorcy w Szczecinie.

Ceny zestawów były niższe o 0,50zł niż ceny potraw kupowanych oddzielnie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Podsumowanie

W ramach realizacji programu, przeprowadzono 8 kontroli  po uprzednim wystosowaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz 3 urzędowe kontrole żywności.

Materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 8 skontrolowanych przedsiębiorców. W dalszym ciągu w trakcie realizacji przedmiotowego programu stwierdzano liczne uchybienia dotyczące prawidłowości działania placówek oferujących potrawy kuchni egzotycznej. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami było nieprzestrzeganie przepisów dotyczących uwidaczniania w cennikach daty wystawienia cennika i informacji o ilości nominalnej potraw lub wyrobów, co przedsiębiorcy tłumaczą niewiedzą w tym zakresie. Ponadto w jednym przypadku stwierdzono nazwy potraw wprowadzające w błąd konsumenta. W 3 placówkach stwierdzono stosowanie praktyk polegających na zamrażaniu i gromadzeniu pozostałości wyrobów kulinarnych lub towarów, które powinny być niezwłocznie usunięte lub przechowywane w innych warunkach termicznych, przez co można podejrzewać, że produkty te byłyby   ponownie użyte do produkcji potraw.

 

 

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

·         ukarania 7 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1650 zł

·         skierowania do 8 kontrolowanych przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,

·           wydania w trakcie kontroli 4 żądań dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych i uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

·           skierowania 4 informacji do właściwych władz sanitarnych o nieprzestrzeganiu przepisów sanitarnych oraz w związku z oznakowaniem wprowadzającym w błąd konsumenta.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 03-08-2009 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:19