Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych i przy głównych drogach dojazdowych do tych miejscowości

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych w miejscowościach turystycznych i przy głównych drogach dojazdowych do tych miejscowości, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 17 kontroli u 15 przedsiębiorców.

Urzędowe kontrole żywności podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r. poz. 1604 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1063).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania (14 placówek) oraz informacji zgłoszonej przez konsumenta (1 placówka).

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

 • Restauracja w Łukęcinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Smażalnia ryb w Trzęsaczu [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Restauracja w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Smażalnia w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Bistro&Pub w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Mała Gastronomia w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Smażalnia ryb w Mrzeżynie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Smażalnia ryb w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Restauracja w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Restauracji w Kołobrzegu [KONTROLA URZĘDOWA x 2],
 • Pizzeria w Darłowie [KONTROLA URZĘDOWA x 2],
 • Smażalnia w Sarbinowie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Smażalnia ryb w Mielnie [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE],
 • Bar w Białym Borze [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Bar w Mielnie [KONTROLA URZĘDOWA].

Przeprowadzono 17 kontroli u 15 przedsiębiorców a u 6 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 120 partii środków spożywczych o wartości 4131 zł, kwestionując 60 partii o wartości 804 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

Rzetelność obsługi

Rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono u 15 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono u:

 • w smażalni w Sarbinowie, gdzie stwierdzono podmianę asortymentową w stosunku do deklaracji w cenniku, ryby smażonej pn. „Sola filet” o wartości 15 zł., na rybę „Limanda żółtopłetwa”. W wyniku kontroli stwierdzono, że w oznakowaniu w miejscu sprzedaży w cenniku zadeklarowano przygotowywany na miejscu wyrób kulinarny jako ryba „Sola filet”, natomiast w oparciu o oznakowanie umieszczone na opakowaniu zbiorczym ryby oraz dokumenty dostaw ustalono, że będąca w ofercie sprzedaży ryba deklarowana jako „Sola filet” to faktycznie „Limanda żółtopłetwa” nazwa łacińska „Limanda aspera”. W związku z powyższym stwierdzono, iż podanie w miejscu sprzedaży nazwy artykułu rolno – spożywczego niezgodnej z prawdą, tj. „Sola” zamiast „Limanda żółtopłetwa” wprowadza w błąd konsumenta, co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu (…), co stanowi naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s.18 z późn. zm.) oraz wyczerpuje definicję produktu zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz.1604 ze zm. ).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformowała, że uchybienia dotyczące podmiany asortymentowej ryb natychmiast usunęła oraz zaprzestała sprzedaży ryby pod nazwą „Sola filet”. Do cennika wprowadziła w odrębnej pozycji nazwę „Limanda żółtopłetwa”, natomiast z cennika usunęła pozycję „Sola filet”.

Ocena jakości poszczególnych rodzajów środków spożywczych

W powyższym zakresie kontrolą objęto 15 partii środków spożywczych o wartości 333 zł. Zakwestionowano 3 partie o wartości 47 zł

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta oraz obowiązujących przepisów.

Nieprawidłowości stwierdzono:

 • w pizzerii w Darłowie gdzie zakwestionowano 2 sałatki o łącznej wartości 30 zł:
  • Insalata con pollo /sałatka z kurczakiem/ z uwagi na obecność niedeklarowanych w składzie nitek buraka. Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 189/2017 z dnia 16.08.2017 r.
  • Insalata con salmon /sałatka z łososiem/ z uwagi na obecność niedeklarowanych w składzie nitek buraka. Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 190/2017 z dnia 16.08.2017 r.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformowała, że obecność nitek buraka w badanych sałatkach była bardzo niewielka i miała charakter dekoracyjny, nie sądziła więc, że konieczne jest umieszczenie tego dodatku w wykazie składników. Informacja o obecności nitek buraka w sałatkach zostanie podana w menu.

 • w restauracji w Kołobrzegu, gdzie zakwestionowano sałatkę z kurczakiem o wartości 17 zł, z uwagi na obecność niedeklarowanych w składzie kiełków oraz sałaty przypominającej roszponkę.

Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 172/2017 z dnia 27.07.2017 r.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Prawidłowość oznakowania produktów

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o przepisy prawa żywnościowego, tj.:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolnospożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. Nr 83, poz. 772)
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29 z późn. zm.) ,

W powyższym zakresie kontrolą objęto 117 partii środków spożywczych o wartości 948 zł, zakwestionowano 59 partii wyrobów kulinarnych o wartości 789 zł.

Nieprawidłowości stwierdzono:

 • w smażalni w Międzyzdrojach, gdzie stwierdzono:
  • 3 rodzaje „zup domowych”, 6 rodzajów „dań barowych”, 1 rodzaj „napoju gorącego”, 4 rodzaje „dodatków”, 1 rodzaj „bar surówkowy” oraz 1 rodzaj dania, tj.: „tatar z łososia”, o wartości 104,00 zł, dla których stwierdzono brak wykazu składników, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia MR i RW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Ponadto przy 1 rodzaju „dania barowego” (zestaw rybny), 1 rodzaju „zupy domowej” (rybna) oraz 1 rodzaju dania, tj.: „tatar z łososia” stwierdzono brak podkreślenia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty wykazu składników, (np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła), występującego w składzie produktu powodującego alergię lub reakcję nietolerancji, co narusza art. 21 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

w Restauracji w Międzyzdrojach, gdzie stwierdzono:

 • 3 partie wyrobów kulinarnych o wartości 31 zł (Łosoś po kapitańsku o wartości 12,00 zł, Sandacz podany z sosem z kopru włoskiego o wartości 10 zł, Dorsz saute podany z sosem fresh o wartości 9 zł), gdzie stwierdzono niepełny wykaz składników (m.in. brak podania składników sosów), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.);
 • 1 partię Polędwicy z tuńczyka z sosem chili z sezamem o wartości 15 zł, gdzie stwierdzono niepełny wykaz składników (m.in. brak podania składników sosu), co narusza co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.) oraz brak podkreślenia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty wykazu składników (np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła), występującego w składzie produktu powodującego alergię lub reakcję nietolerancji (sezam), co narusza art. 21 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Ponadto przy ww. 4 partiach wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

 • 4 partie wyrobów kulinarnych: zup o wartości 44 zł oferowanych do sprzedaży i uwidocznionych w cenniku: rosół domowy z kury z makaronem o wartości 7 zł; zupa z pomidorów z klopsikami mięsnymi o wartości 12 zł; zupa rybna o wartości 15 zł; krem z brokułów o wartości 10 zł, gdzie stwierdzono brak wykazu składników, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015r., poz. 29 z późn. zm.),

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

 • w restauracji w Kołobrzegu, gdzie zakwestionowano 14 partii wyrobów kulinarnych o wartości 235 zł, ponieważ w żaden sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano przy oferowanych wyrobach kulinarnych pełnego wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw. co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.).

Dotyczyło to wyrobów: żurek staropolski, zupa gulaszowa z pieczywem czosnkowym, zupa krem z pomidorów z pieczywem czosnkowym, karkówka podana z dipem tzatziki, sałatka ze świeżych warzyw, sałatka z kurczakiem podawana z pieczywem czosnkowym, pierogi ruskie podane ze smażoną cebulką /8 sztuk/, pierogi ruskie podane ze smażoną cebulką /12 sztuk/, pierogi ze szpinakiem podane z sosem czosnkowym /8 sztuk/, pierogi ze szpinakiem podane z sosem czosnkowym /12 sztuk/, pierogi wiejskie podane ze smażoną cebulką /8 sztuk/, pierogi wiejskie podane ze smażoną cebulką /12 sztuk/, pizza farmerska średnia 35 cm, pizza farmerska max 45 cm.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Do czasu sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

 • w smażalni ryb w Mielnie, gdzie zakwestionowano 7 partii wyrobów kulinarnych o wartości 92 zł, ponieważ w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 ze zm.).

Dotyczyło to wyrobów: zupa rybna, zupa gulaszowa, flaki, zupa pomidorowa, sałatka grecka, sałatka z łososiem, sałatka z kurczakiem.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W trakcie kontroli przedsiębiorca uwidocznił wykazy składników.

 • w pizzerii w Darłowie, gdzie zakwestionowano 14 niżej wymienionych wyrobów kulinarnych o wartości 268 zł:

SAŁATKI

Insalata con pollo - Sałatka z kurczakiem – kompozycja sałat, pomidorki koktajlowe, kurczak grillowany, awokado, kiełki, cebula, orzechy, sos miodowo musztardowy,

Insalata con salmon - Sałatka z łososiem – kompozycja sałat, pomidorki koktajlowe, kiełki, łosoś wędzony na zimno od lokalnych rybaków, sos miodowo – musztardowy.

PIZZA

 • Diavola sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak z tabasco, papryczki pepperoni ostre, kukurydza, cebula mała (? 22 cm),
 • Diavola sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak z tabasco, papryczki pepperoni ostre, kukurydza, cebula duża (? 28 cm),
 • Diavola sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak z tabasco, papryczki pepperoni ostre, kukurydza, cebula grande (? 45 cm).

MAKARONY I DANIA ZAPIEKANE

 • Spaghetti alla bolognese - Spaghetti w sosie bolońskim, podane z parmezanem,
 • Spaghetti alla carbonara - Spaghetti w sosie śmietanowym z dodatkiem jaj, boczku i pieprzu podane z parmezanem,
 • Spaghetti di mare - Spaghetti w sosie pomidorowym, z owocami morza, czosnkiem i świeżą pietruszką,
 • Penne con salmon - Penne w sosie śmietanowo – serowym z łososiem od lokalnych rybaków, cukinią, podawane z parmezanem i świeżym koprem,
 • Tagiatelle con pesto rosso - Tagiatelle z czerwonym pesto na bazie suszonych pomidorów, czosnku, parmezanu, oliwy i orzechów włoskich,
 • Lasagne bolognese - Makaron lasagne, przekładany sosem bolognese i beszamelem, zapieczony pod warstwą sera.
 • Naturalne sosy własnej produkcji: czosnkowy, pomidorowy, pomidorowy ostry,

ponieważ w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano:

 • pełnego wykazu składników składnika złożonego: ciasta do pizzy, makaronów, sosów, owoców morza i kompozycji sałat, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.
 • w przypadku pizzy i makaronów nie podano substancji powodującej alergie, tj. mąki pszennej, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 21 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.;
 • nazwy składników powodujących alergie, tj. sera, śmietany, jaj, ryb, orzechów wymienione w menu w wykazie składników, nie były podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 21 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.;
 • wykaz składników nie rozpoczynał się lub nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca zobowiązała się do usunięcia wszelkich nieprawidłowości i poinformowała, że podjęte zostaną następujące działania:

 • konsumentowi zostanie podany w dostępnym miejscu pełen wykaz składników produktów złożonych,
 • nazwy składników potraw powodujące alergie zostaną wyróżnione poprzez użycie pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty składników,
 • wykaz składników potraw będzie poprzedzony nagłówkiem „składniki”.

Ponadto zapewniła, że wszystkie błędy, które zostały stwierdzone w toku kontroli nie wynikały ze złej woli, ale z niedopatrzenia i zostaną niezwłocznie usunięte.

Inne zagadnienia

W toku kontroli u 1 przedsiębiorcy stwierdzono w użytkowaniu wagę elektroniczną
z nieaktualną cechą legalizacji wtórnej. W związku z powyższym skierowano informację do Urzędu Miar.

Ponadto w trakcie kontroli u 1 przedsiębiorcy stwierdzono brak ceny jednostkowej uwidocznionej na paragonie. W związku z powyższym przesłano informację do właściwego Urzędu Skarbowego.

W zakresie:

 • prawidłowości uwidaczniania cen,
 • identyfikowalności towarów,
 • przestrzegania warunków magazynowania żywności oraz okresów jej ważności,
 • stosowania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • przestrzegania postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
 • o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 957),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
 • w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.) w zakresie identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców oraz zgodności prowadzonej działalności z wpisami do ewidencji,

nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podsumowanie:

 • materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 6 przedsiębiorców, co stanowi 40% ogółem skontrolowanych, nieprawidłowe oznakowanie wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży stwierdzono u 5 przedsiębiorców, co stanowi 33,33% ogółem skontrolowanych, w 1 przypadku stwierdzono podmianę asortymentową limandy żółtopłetwej na solę.
 • badaniami laboratoryjnymi objęto 15 partii produktów kulinarnych, kwestionując 3 partie co stanowi 20% ogółem skontrolowanych,
 • skierowano 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostaną przeprowadzone postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej – wobec 6 przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych – wobec 2 przedsiębiorców,
 • ukarano 1 osobę mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150 zł,
 • z art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach,
 • przesłano 1 informację do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego,
 • przesłano 1 informację do Urzędu Miar.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 25-10-2017 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2017 10:59