Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dotycząca programu kontroli jakości handlowej suplementów diety w zakresie oznakowania, w tym zgodności składu faktycznego ze składem deklarowanym na opakowaniu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził łącznie 5 kontroli u 5 przedsiębiorców zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK - program.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania (4 kontrole) oraz wyników kontroli suplementów diety z poprzedniego roku (1 kontrola).

Kontrolą objęto przedsiębiorców, prowadzących działalność w sklepach specjalistycznych w Szczecinie i Koszalinie.

Nieprawidłowości stwierdzono u 4 kontrolowanych przedsiębiorców.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 27 partii przedmiotowych produktów o wartości 2404,00 zł, w tym zakwestionowano 11 partii o wartości 1503,00 zł, tj.:

 • - kapsułki: 6 partii o wartości 625,00 zł kwestionując 3 partie o wartości 522,00zł;
 • - tabletki: 11 partii o wartości 673,00 zł kwestionując 4 partie o wartości 248,00 zł (w tym 1 partię w zakresie identyfikowalności o wartości 138,00 zł);
 • - saszetki z proszkiem: 2 partie o wartości 224,00 zł, z czego nie kwestionowano żadnej partii;
 • - butelki z kroplomierzem: 1 partia o wartości 58,00 zł, z czego nie kwestionowano żadnej partii;
 • - inne (sok, syrop, wyciąg, proszek, napój, herbatka, pastylki): 7 partii o wartości 824,00 zł kwestionując 4 partie o wartości 733,00 zł (wyciąg - w zakresie oznakowania i identyfikowalności; napój – w zakresie oznakowania; herbatka i pastylki - przeterminowane).

Ocena prawidłowości oznakowania suplementów diety

Powyższe zagadnienie zrealizowano u wszystkich przedsiębiorców sprawdzając prawidłowość oznakowania 25 partii suplementów diety o wartości 2323,00 zł, z czego zakwestionowano 7 partii o wartości 1110,00 zł.

Prawidłowość oznakowania suplementów diety oferowanych do sprzedaży
w opakowaniach jednostkowych, sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2016r. poz. 1604 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002r. ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, s. 9, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r., poz. 2032 z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono u 3 przedsiębiorców 7 partii produktów niewłaściwie oznakowanych o wartości 1110,00 zł, co przedstawia się następująco:

1) u przedsiębiorcy w Szczecinie:

 • 1 partię o wartości 15,00 zł suplementu diety 30 tabletek”, dla której w oznakowaniu podano niepełne dane producenta,
 • 1 partię o wartości 53,00 zł suplementu diety, dla której w oznakowaniu podano niepełne dane producenta,
 • 1 partię o wartości 23,00 zł suplementu diety 60 tabletek, dla której w oznakowaniu podano niepełne dane producenta.

Powyższe środki spożywcze (suplementy diety) nie odpowiadały wymaganiom
w zakresie jakości handlowej określonym w art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, Dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.), co stanowi naruszenie wymagań jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

Z uwagi na powyższe wystosowano:

 • wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy, która w odpowiedzi poinformowała, że 2 partie suplementów diety zwróciła do hurtowni, natomiast 1 partię zużytkuje na własne potrzeby;
 • wystąpienia pokontrolne do producentów, którzy w odpowiedziach poinformowali, że etykiety przedmiotowych produktów zostały uzupełnione o brakujące dane;
 • informacje do 2 właściwych terytorialnie WIJHARS (w Katowicach dotyczące 2 produktów, w Krakowie - 1 produkt).

Materiały z kontroli zostaną skierowane do Komisji ds. jakości celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

2) u przedsiębiorcy w Szczecinie, kwestionowano:

 • 1 partię o wartości 72,00 zł suplementu diety 60 tabletek, dla którego w oznakowaniu niewłaściwie wskazano producenta,
 • 1 partię o wartości 48,00 zł suplementu diety 60 kapsułek, dla którego w oznakowaniu niewłaściwie wskazano producenta.

Powyższe środki spożywcze (suplementy diety) nie odpowiadały wymaganiom
w zakresie jakości handlowej określonym w art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, Dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.), co stanowi naruszenie wymagań jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

Z uwagi na powyższe wystosowano:

 • wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy, która w odpowiedzi poinformowała, że wystosowała pisma do producentów przedmiotowych produktów i oczekuje na działania zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień;
 • wystąpienia pokontrolne do producentów, którzy w odpowiedziach poinformowali, że etykiety przedmiotowych produktów zostały uzupełnione o brakujące dane;
 • informacje do właściwych terytorialnie 2 WIJHARS (w Katowicach, we Wrocławiu).

Materiały z kontroli zostaną skierowane do Komisji ds. jakości celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

3) u przedsiębiorcy w Koszalinie:

 • 1 partię o wartości 300,00 zł suplementu diety 20 kapsułek, 23 g, ze względu na nieprawidłowe oznaczenie z powodu braku jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim;
 • 1 partię o wartości 599,00 zł suplementu diety a’74 ml, ze względu na nieprawidłowe oznaczenie z powodu braku jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim.

Powyższe nie odpowiadało wymaganiom określonym w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wymaganiom określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

Przedsiębiorca wycofał i uzupełnił oznakowanie ww. produktów o oznaczenia w języku polskim w trakcie kontroli. W związku z powyższym nie kierowano wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy.

Z uwagi na powyższe wystosowano:

pismo do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

wystąpienie pokontrolne do wprowadzającego na rynek, który w odpowiedzi poinformował, że suplementy diety, znajdujące się na jego stanie, zostały zwrócone.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do Komisji ds. jakości celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

Przedsiębiorcy objęci kontrolą nie prowadzili sprzedaży internetowej.

Poddane kontroli suplementy diety sprawdzono w rejestrze produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Polski na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

http://suplementy.gis.gov.pl/suplementy.php.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stan opakowań jednostkowych objętych kontrolą suplementów diety był prawidłowy. Nie kwestionowano żadnego opakowania z badanych partii.

Nie stwierdzono w ofercie handlowej u kontrolowanych przedsiębiorców suplementów diety oznakowanych jako „bio” lub „eko”.

Ocena sposobu prezentacji suplementów diety

Prawidłowość sposobu prezentacji suplementów diety oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. L 31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.Urz. L 304 z 22.11.2011 s. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. L 404 z 30.12.2006, s. 9 ze zm.).

Sprawdzono sposób prezentacji suplementów diety w miejscu sprzedaży. W powyższym zakresie zbadano ogółem 25 partii suplementów diety o wartości 2323,00 zł, z czego zakwestionowano u 1 przedsiębiorcy w Koszalinie 1 partię suplementu diety o wartości 174 zł, , ze względu na umieszczenie w prezentacji informacji o treści: „Witamina D3 zawarta w suplemencie diety (…) pomaga we właściwym funkcjonowaniu układu odpornościowego, w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu, oraz utrzymania odpowiedniego poziomu wapnia we krwi.”

Powyższa informacja może wprowadzać konsumentów w błąd poprzez sugerowanie,
że witamina D3 zawarta w tym środku spożywczym ma szczególne właściwości, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze zawierające witaminę D3 takie właściwości posiadają, co narusza wymagania art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, co stanowi naruszenie wymagań jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Z uwagi na powyższe wystosowano:

 • wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy; w odpowiedzi na wystąpienie przedsiębiorca poinformował, że zwrócił produkt do dostawcy;
 • wystąpienie pokontrolne do producenta; w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent poinformował, że nie posiada już na stanie magazynowym kwestionowanego produktu, ale jeśli produkt pojawi się ponownie w sprzedaży, zostaną dokonane zmiany w etykiecie;
 • pismo do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Materiały z kontroli zostaną skierowane do Komisji ds. jakości celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe oznakowanie produktów).

Ocena jakościowa suplementów diety na podstawie badań laboratoryjnych

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, gdzie dokonano sprawdzenia cech fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. Zakresy badań prób pobieranych do badań laboratoryjnych obejmowały weryfikację składu deklarowanego na opakowaniu suplementu diety ze składem faktycznym oraz zawartość netto.

Ogółem zbadano 5 partii przedmiotowych produktów o wartości 456,00 zł, z czego nie zakwestionowano żadnej partii.

Sprawdzono zawartość netto. Badaniem objęto 11 opakowań z 5 partii suplementów diety o wartości 94,00 zł. W powyższej kwestii nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja dostawców

Celem identyfikacji dostawców suplementów diety poddanych kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31
z 01.02.2002r. s.1 ze zm.).

Kontrolą objęto 25 partii przedmiotowych produktów o wartości 2323,00 zł
u 5 przedsiębiorców i stwierdzono, że u przedsiębiorcy w Szczecinie okazane dokumenty, tj. faktury Vat, nie pozwoliły na identyfikację 2 partii produktów o wartości 191,00 zł, co stanowi wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 z późn. zm.) w związku z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 31 z 01.02.2002r. s.1, z późn.).

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, działając na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z popełnionym ww. wykroczeniem uznał za wystarczające zastosowanie wobec przedsiębiorcy środka w postaci pouczenia.

U pozostałych kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości

Poddane kontroli suplementy diety oznaczone były datami minimalnej trwałości. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości suplementów diety sprawdzono
u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 27 partii przedmiotowych produktów o wartości 2404,00 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 81,00 zł. Nieprawidłowości stwierdzono
u 1 kontrolowanego przedsiębiorcy w Koszalinie, u której stwierdzono produkty po upływie daty minimalnej trwałości:

 • herbatka, suplement diety a`40 g, oznaczona m.in. „najlepiej spożyć przed końcem 04.2017” (33 dni po upływie),
 • pastylki propolisowe bez cukru, suplement diety a`52,8, oznaczone m.in. „najlepiej spożyć przed 31.03.2017” (63 dni po upływie).

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.). W trakcie kontroli decyzją przedsiębiorcy omawiane produkty zostały wycofane z obrotu
i zagospodarowane we własnym zakresie.

W związku z powyższym:

 • przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.);
 • skierowano pismo do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Warunki i sposób przechowywania

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 25 partii suplementów diety o wartości 2323,00 zł, w odniesieniu do zaleceń producentów oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004 r., s. 1 z późn. zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 3 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • wysłania 7 wystąpień pokontrolnych do producentów,
 • wysłania 4 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS,
 • skierowania 3 pism do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,
 • ukarania przedsiębiorcy mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. jw.),
 • zastosowania pouczenia na zasadzie art. 41 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015r. poz. 1094 z późn. zm.) wobec osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.

Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli, zostaną skierowane materiały z 3 spraw do Komisji ds. jakości, celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie naruszenia wymagań jakości handlowej (niewłaściwego oznakowania produktów), tj. z powodu braku jakichkolwiek oznaczeń w języku polskim, niewłaściwej prezentacji oraz podania niepełnej nazwy producenta.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-10-2017 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2017 13:41