Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wspólnie z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w I kwartale 2017 r. w podanym wyżej zakresie 9 kontroli. Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność w Szczecinie, Nowogardzie, Pucicach, Starych Bielicach i Koszalinie.

Osiem kontroli zostało przeprowadzonych u dystrybutorów opon i jedna kontrola została przeprowadzona u importera opon. Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Kontrolą w zakresie oznakowania objęto 67 partii opon, tj.:

 • 45 partii opon letnich, co stanowi 67,16 % ogółem badanych,
 • 22 partii opon zimowych, co stanowi 32,84 % ogółem badanych.

Zgodnie z założeniami programu kontroli wynikającymi z projektu unijnego państw członkowskich Unii Europejskiej MSTYR15 do kontroli ww. zakresie wytypowano:

 • marki opon wytwarzanych przez podmioty należące do ETRMA (Europen Tyre & Rubber Manufacturers Association = Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Ogumienia) – 58,21 %;
 • marki opon wytwarzanych przez podmioty należące do ITMA (Imported Tyre Manufakturers Accociaton = Stowarzyszenie Producentów Opon Importowanych) – 23,88 %;
 • opon pozostałych producentów – 17,91 %.

W zakresie oceny podmiotów prowadzących sprzedaż na odległość, w szczególności przez sprawdzenie informacji uwidocznionych na witrynach internetowych, kontrolą objęto dwóch przedsiębiorców, u których sprawdzono oznakowanie 14 partii opon, co stanowiło 20,90 % ogółem zbadanych opon.

W czasie przeprowadzonych kontroli zakwestionowano 15 z 67 partii opon, tj. 22,39 % ogółem badanych, z czego 14 partii zakwestionowano z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie opon na witrynach internetowych, a 1 partię zakwestionowano z uwagi na oznakowanie na etykietach.

Sprawdzono również czy ww. przedsiębiorcy na rachunkach wystawianych użytkownikom końcowym przy zakupie opon lub wraz z tymi rachunkami podawali klasy efektywności paliwowej, wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia oraz w stosownych przypadkach, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni stwierdzając, że trzech z dziewięciu skontrolowanych przedsiębiorców, tj. 33,33 % nie umieszczało na rachunkach ww. informacji.

Zgodnie z założeniami projektu unijnego, przeprowadzono również kontrolę w zakresie sprawdzenia posiadania przez producentów/importerów dokumentacji technicznej. W tym celu do kontroli wytypowano 8 partii opon, tj. 11,94 % ogółem zbadanych.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1. Prawidłowość oznakowania opon (dystrybutorzy opon)

Przedmiotem kontroli zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz. U. UE L z 2009 r. Nr 342, s. 46 ze zm.) było sprawdzenie czy:

 • w punkcie sprzedaży opony były w wyraźnie widocznym miejscu opatrzone naklejką umieszczoną przez dostawców zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a);
  lub
 • etykieta, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b), była przed sprzedażą opony pokazywana użytkownikowi końcowemu i wyraźnie uwidoczniona w bezpośredniej bliskości opony w punkcie sprzedaży.

Kontrolą w ww. zakresie objęto 8 przedsiębiorców, sprawdzając 60 partii opon samochodowych klasy C1 montowanych do samochodów osobowych (zaprojektowanych do stosowania w pojazdach kategorii M1, N1, O1 i O21), wyprodukowanych po 1 lipca 2012 r.

W wyniku powyższego stwierdzono nieprawidłową etykietę przy 1 partii opon, której format nie był zgodny ze wzorem i specyfikacją etykiety załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia, tj. etykieta była niezgodna z wymaganiami pkt. 1.4 lit. b4 – nie posiadała obramowania etykiety: linii 1,5 pkt – Kolor: X-10-00-05, co niezgodne było z wymaganiami art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 342, s. 46 z późn. zm.).

Do importera przedmiotowych opon oraz kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Importer oraz kontrolowany przedsiębiorca poinformowali o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku dalszej oceny, stwierdzono, że pozostałe opony:

 • w punkcie sprzedaży były w wyraźnie widocznym miejscu opatrzone naklejkami umieszczonymi przez dostawców (zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) i posiadały na bieżniku etykiety wskazujące;
  • klasę efektywności paliwowej określoną zgodnie z załącznikiem I część A ww. rozporządzenia,
  • klasę i wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia określone zgodnie z załącznikiem I część C ww. rozporządzenia,
  • klasę przyczepności na mokrej nawierzchni określoną zgodnie z załącznikiem I część B ww. rozporządzenia,
 • formaty ww. naklejek i etykiet, o których mowa wyżej zgodne były z załącznikiem II ww. rozporządzenia (za wyjątkiem 1 partii opon), tj.;
 • wzorem etykiety:
  • etykiety zgodne były z wzorem ilustracji określonej w pkt 1.1 załącznika nr II do ww. rozporządzenia,
  • etykiety zgodne były ze specyfikacją określoną w pkt 1.2 załącznika nr II do ww. rozporządzenia,
  • etykiety posiadały co najmniej 75 mm szerokości i 110 mm wysokości.
  • etykiety były zgodne z wymogami:
  • kolory CMYK - cyjan, magneta, żółty i czarny - podane zgodnie z przykładem: 00-70-X-00,
  • zgodne z liczbami odnoszącymi się do legendy w pkt 1.2 załącznika nr II do ww. rozporządzenia,
  • tło było w kolorze białym.
 • naklejki:
  • naklejka, o której mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia składała się z dwóch części:
  • etykiety wydrukowanej w formacie opisanym w sekcji 1 ww. załącznika nr II,
  • marki, na której dostawcy umieścili: swoją nazwę lub znak handlowy, linię opony, wymiar opony, indeks prędkości.

Naklejki z ww. informacjami były sporządzone w sposób, który nie odwracał ani nie zakłócał uwagi od informacji zawartych w etykietach określonych w pkt 1 załącznika II. Całkowita powierzchnia naklejek nie przekraczała 250 cm2, a całkowita wysokość naklejek nie przekraczała 220 mm. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Ponadto u dwóch przedsiębiorców, którzy oferowali do sprzedaży opony w Internecie sprawdzono prawidłowość etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów na zgodność z wymaganiami określonymi w art. 5 ust 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009.

Kontroli poddano 14 partii nowych opon klasy C1 wyprodukowanych po 1 lipca 2012 r. W wyniku powyższego stwierdzono, że przedsiębiorcy nie dostarczyli użytkownikom końcowym informacji na temat klasy efektywności paliwowej, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni oraz klasy
i wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia tych opon.

W trakcie kontroli jeden przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i dokonał stosownych zmian w opisach oferowanych do sprzedaży opon na witrynie internetowej, natomiast drugi przedsiębiorca usunął nieprawidłowości po kontroli.

Do dostawcy ww. opon skierowano pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Ustalono również, że 3 przedsiębiorców na rachunkach wystawianych użytkownikom końcowym przy zakupie opon lub wraz z tymi rachunkami nie podawali klasy efektywności paliwowej, wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia oraz w stosownych przypadkach, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni, zgodnie z załącznikiem I ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1063) wydano dla ww. przedsiębiorców żądania niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych polegających na nie podaniu na rachunkach (fakturach VAT, paragonach) klasy efektywności paliwowej, wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia oraz w stosownych przypadkach, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni, poprzez podanie ww. informacji zgodnie z wymaganiami załącznika nr I, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009.

W trakcie trwania kontroli przedsiębiorcy wykonali żądania poprzez zmiany w systemach komputerowych (programach kasowych dla faktur Vat), a w przypadku sprzedaży paragonowej do tych dokumentów sprzedaży załączali właściwe informacje (skany naklejek i etykiet sprzedawanych opon lub wydruki ze stron producentów opon).

Wszyscy ww. przedsiębiorcy prowadzili również sprzedaż opon na indywidualne zamówienie klienta. Kontrolującym okazano techniczne materiały promocyjne oferowanych opon do sprzedaży, zawierające informacje, zgodnie z załącznikiem I i w porządku określonym w załączniku III ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., które przekazywane były potencjalnym klientom. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) 1222/2009 sprawdzono, czy producenci/importerzy udostępniają organom państw członkowskich na ich wniosek dokumentację techniczną, typując do kontroli 8 partii opon.

W wyniku analizy dostarczonych przez producentów/importerów dokumentów stwierdzono, że
w dokumentacjach technicznych wskazano informacje dotyczące:

 • badanej opony, obejmującej między innymi producenta, markę opony, klasę o także jej rozmiar;
 • opisu typu opony i grupy opon wyznaczonych do celów określenia klasy efektywności paliwowej, klasy przyczepności na mokrej nawierzchni oraz klasy i wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia;
 • sprawozdania z badań oraz dokładności tych badań (raporty, badania laboratoryjne, testy itp.).

W czasie prowadzonych kontroli nie pobierano opon do badań laboratoryjnych.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do 1 producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • skierowania 1 pisma do dystrybutora informującego o stwierdzonej nieprawidłowości,
 • wydania 3 żądań organizacyjno-porządkowych na podstawie ustawy o IH.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-09-2017 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2017 08:07