Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich

Realizując program kontroli UOKiK w zakresie kontroli produktów rolnictwa ekologicznego głównie z państw UE i państw trzecich, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 8 kontroli u 8 przedsiębiorców.

Urzędowe kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r. poz. 1604 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1054) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1063).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania (7 placówek) oraz informacji konsumentów (1 placówka).

Kontrole przeprowadzono u następujących przedsiębiorców:

Sklepy sieci handlowych

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Świnoujściu [KONTROLA URZĘDOWA],
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, [KONTROLA URZĘDOWA],

Sklepy wyspecjalizowane

 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Świnoujściu [KONTROLA URZĘDOWA],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA],
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE].

Pozostałe sklepy

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Darłowie, [KONTROLA URZĘDOWA].

Kontrole przeprowadzono w 8 placówkach i w 2 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 27 partii środków spożywczych (rolnictwo UE i z państw trzecich) o wartości 1548 zł, kwestionując 5 partii o wartości 158 zł.

Kontrolą objęto:

 • 1 partię kaszy o wartości 108 zł;
 • 5 partii w grupie przetworów owocowych i warzywnych o wartości 246 zł;
 • 2 partie w grupie mleko i przetwory mleczne o wartości 138 zł;
 • 1 partię soku o wartości 180 zł;
 • 8 partii w grupie ziarno i nasiona nieprzetworzone o wartości 362 zł;
 • 2 partie miodu o wartości 313 zł;
 • 8 partii pozostałych produktów o wartości 201 zł.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1. Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego pochodzenia zagranicznego

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o przepisy prawa żywnościowego, tj.:

 • rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. L 189 z 20.07.2007r. s.1 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L Nr 250 z 18.09.2008 str.1 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1054),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002 str. 1 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 s. 9 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) Nr 1037/2001 i (WE) Nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 671 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 s. 55 z późn. zm.).

W powyższym zakresie kontrolą objęto 24 partie środków spożywczych o wartości 1473 zł w tym:

 • 1 partię kaszy o wartości 108 zł;
 • 5 partii w grupie przetworów owocowych i warzywnych o wartości 246 zł, w tym 1 partię zakwestionowano o wartości 23 zł;
 • 2 partie w grupie mleka i przetworów mlecznych o wartości 138 zł w tym 1 partię zakwestionowano o wartości 60zł;
 • 1 partię soku o wartości 180 zł;
 • 8 partii w grupie ziarna i nasion nieprzetworzone o wartości 362 zł;
 • 2 partie miodu o wartości 313 zł;
 • 5 partii pozostałych produktów o wartości 126 zł.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy:

 • w sklepie w Świnoujściu, gdzie zakwestionowano 2 partie produktów rolnictwa ekologicznego, rolnictwo UE (serek twarogowy o wartości 60 zł, koncentrat pomidorowy o wartości 23 zł) w związku z tym, iż obowiązkowa informacja o wartości odżywczej nie zawiera prezentowanych informacji w następującej kolejności: tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, w tym cukry, białko, sól (na etykiecie podano: białko, węglowodany, tłuszcz). Powyższe narusza art. 30 ust. 1 lit b i załącznik XV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 304 z 22.11.2011 str. 18 z późn. zm.).
  Ponadto przy ww. 2 produktach rolnictwa ekologicznego na etykiecie nie podano w języku polskim informacji dotyczących:
  • kwasów nasyconych, soli (dotyczy: serka twarogowego);
  • kwasów nasyconych, cukrów, błonnika, soli, (dotyczy: koncentratu pomidorowego),
  • oraz podane ilości: wartości energetycznej, białka, węglowodanów, tłuszczów różnią się od zadeklarowanych ilości przez producenta (dotyczy: serka twarogowego),

przez co wprowadzono w błąd konsumenta w szczególności, co do składu produktu rolnictwa ekologicznego co narusza art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r. poz. 1604 z późn. zm.).

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji wymierzającej karę pieniężną.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

2. Ocena jakości poszczególnych rodzajów spożywczych

W powyższym zakresie kontrolą objęto 8 partii środków spożywczych o wartości 155 zł,
w tym:

 • 1 partię w grupie przetworów owocowych i warzywnych o wartości 30 zł;
 • 2 partie w grupie mleka i przetworów mlecznych o wartości 36 zł;
 • 2 partie w grupie ziarna i nasiona nieprzetworzone o wartości 15 zł;
 • 1 partię miodu o wartości 50 zł;
 • 2 partie pozostałych produktów o wartości 24 zł.

Badania próbek produktów przeprowadzono w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, oraz w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni, gdzie dokonano sprawdzenia produktów pod kątem zawartości pestycydów oraz w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta oraz obowiązujących przepisów. W kontrolowanych produktach nie deklarowano obecności substancji dodatkowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Sprawdzenie ilości rzeczywistej towarów paczkowanych

W powyższym zakresie kontrolą objęto 4 partie środków spożywczych o wartości 116 zł, w tym:

 • 1 partię w grupie przetworów owocowych i warzywnych o wartości 30 zł;
 • 2 partie w grupie mleko i przetwory mleczne o wartości 36 zł;
 • 1 partię miodu o wartości 50 zł.

Nie kwestionowano ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161).

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie.

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunków i sposobu przechowywania

Sprawdzenia aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia środków spożywczych dokonano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.
W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 27 partii produktów pochodzących z UE i państw trzecich, o wartości 1548 zł, z czego zakwestionowano 3 partie o wartości 75zł.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, tj.:

 • w sklepie w Koszalinie, gdzie stwierdzono w obrocie 3 partie produktów rolnictwa ekologicznego o wartości 75 zł, po upływie daty minimalnej trwałości, a mianowicie:
  • 1 opakowanie Ravioli w sosie pomidorowym z warzywami o wartości 10 zł, oznaczone m. in. najlepiej spożyć przed 13.03.17, rolnictwo spoza UE – 52 dni po upływie,
  • 3 opakowania Makaronu wstążki z sosem śmietanowobrokułowym z warzywami i ryżem, o wartości 17 zł, oznaczone m. in. najlepiej spożyć przed 22.04.17, rolnictwo UE, 13 dni po upływie,
  • 4 opakowania Cannelloni z warzywami, o wartości 48 zł, oznaczone m. in. najlepiej spożyć przed 03.05.2017, rolnictwo spoza UE 2 dni
  • po upływie.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W trakcie kontroli decyzją osoby upoważnionej ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane w sposób nie związany ze sprzedażą.

W świetle powyższego:

 • wobec osoby odpowiedzialnej za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zastosowano postępowanie mandatowe.
 • przesłano informację do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do wiadomości do Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Wojewódzkiego Sanitarnego.

5. Warunki, sposób przechowywania i oferowania produktów rolnictwa ekologicznego

Warunki i sposób przechowywania środków spożywczych objętych kontrolą, sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.). W wyniku powyższego stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania badanych produktów były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia.

6. Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG dla osób fizycznych oraz o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1829 z późn. zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG oraz do CIKRS. Zakres prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z ww. wpisem. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

7. Identyfikowalność produktów

Zgodnie z art. 27 ust. 13 rozporządzenia komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. L 250 z 18.09.2008r. s. 1 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Przedsiębiorcy przedstawili dowody dostaw w postaci faktur zakupu (faktury VAT), celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W placówkach kontrolowanych przedsiębiorców brak było w ofercie produktów rolnictwa ekologicznego sprzedawanych luzem oraz produktów konwencjonalnych z dodatkiem składnika pochodzącego z rolnictwa ekologicznego.

8. Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 ze zm.) w zakresie dotyczącym przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Inne zagadnienia

Rzetelność obsługi sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

Dodatkowo przeprowadzono 1 kontrolę na zawiadomienie m.in. w zakresie prawidłowości uwidaczniania cen towarów:

 • u przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie, w trakcie której stwierdzono, że przy produktach rolnictwa ekologicznego (rolnictwo UE i z państw trzecich) przeznaczonych do sprzedaży według objętości i masy, za wyjątkiem tych, których cena jednostkowa była identyczna z ceną sprzedaży, nie uwidoczniono cen jednostkowych, co naruszało art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 09.12.2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

W świetle powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wobec kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150,00 zł, z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie organu Inspekcji Sanitarnej oraz do wiadomości do ZPWIS o stwierdzonych w obrocie produktach przeterminowanych.

Ponadto materiały z 1 kontroli zostaną skierowane do komisji celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli z jednej sprawy zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną z tytułu naruszeń przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2014 r. o informowaniu cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 ze zm.).

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-09-2017 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2017 07:59