Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli żarówek oznakowanych, jako lampy do celów specjalnych.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w II kwartale 2017r. przeprowadził 4 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Goleniowie.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii dot. żarówek na potrzeby urzędów celnych.

Do kontroli wytypowano 11 partii bezkierunkowych lamp, będącymi lampami żarowymi, tj. żarówkami oznakowanymi, jako lampy do celów specjalnych, dla których w pierwszej kolejności ustalano daty wprowadzenia do obrotu. W tym celu, do przedsiebiorców uczestniczących w łańcuchu dystrybucyjnym zwracano się z pisemnymi żądaniami przedłożenia dowodów dostaw. Na podstawie dosłanych dowodów ustalono, że z wytypownych do kontroli 11 partii żarówek do obrotu przed 27.02.2016 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. jw. wprowadzono 10 partii, wobec których odstąpiono od kontroli.

W wyniku powyższego kontrolą objęto 1 partię bezkierunkowych lamp stwierdzonych u przedsiębiorcy w Goleniowie będącą lampami żarowymi, tj. żarówki oznakowane, jako lampy do celów specjalnych i wprowadzonych do obrotu po dniu 27.02.2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie sprawdzenia czy że żarówki oznakowane, jako lampy do celów specjalnych:

  • są takimi lampami w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 pkt 4 rozporządzenia komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego (Dz. Urz. UE L 76/3 z 24.03.2009 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz rozporządzanie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp oraz uchylającym dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia (Dz. Urz. UE L 224/1 z 27.08.2015 r.),
  • nie będące takimi lampami w rozumieniu ww. definicji spełniają wymagania ekoprojektu dotyczące lamp do użytku domowego dla etapu 5, określone w załączniku Nr II do rozporządzenia nr 244/2009 jw.,
  • spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1215) w zakresie oznakowania CE oraz deklaracji zgdoności.

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

  1. Spełnienie definicji lampy do celów specjalnych. Kontrolą w tym zakresie objęto partie bezkierunkowych lamp, wprowadzoną do obrotu przez importera z Katowic, dla których datę wprowadzenia do obrotu ustalono na okres po dniu 27.02.2016 r. Żarówki odpowiadały definicji zawartej w art. 2 pkt 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. jw.
  2. Badania laboratoryjne. W trakcie kontroli brak było przesłanek do pobierania próbek żarówek do badań laboratoryjnych.
  3. Oznakowanie CE. Na objetych kontrolą żarówkach umieszczono oznakowanie zgodności CE, zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1215)
  4. Deklaracje zgodności. Prawidłowość sporządzenia deklaracji zgodności sprawdzono w odniesieniu do 1 partii objętych kontrolą żarówek. Analizując treść przesłanej przez importera z Katowic deklaracji, zgodności na objętą kontrolą żarówkę stwierdzono, że została ona sporządzona zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

Podsumowanie i wnioski

W trakcie prowadzonych kontroli na 11 wytypowanych do kontroli żarówek deklarowanych jako lampy do celów specjalnych do obrotu po dniu 27.02.2016 r. wprowadzono tylko 1 partię, co stanowi 9,1% żarówek do celów specjalnych. Nawet zwiększenie ilości kontroli (plan 2, realizacja 4) w tym temacie nie pozwoliło na zbadanie planowanej ilości partii. Powyższe daje podstawę do stwierdzenia, że na rynku dominują żarówki ze starszych dostaw. W miarę oddalania się od daty granicznej stanowiącej o tym, czy żarówki do celów specjalnych podlegają przepisom wg zmian w rozporządzeniu Komisji (WE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 jw. zasadnym jest kontynuowanie kontroli w tym zakresie.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 11-08-2017 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2017 10:21