Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych, w szczególności deklarowanych jako produkty z Polski

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego kontrole u 12 przedsiębiorców w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Kontrole przeprowadzono na podstawie zgłoszeń konsumentów, własnego rozeznania oraz doboru losowego z bazy danych o handlowcach Głównego Inspektoratu IJHARS.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w sklepach sieci handlowych w Sianowie, w Mielnie, w Kołobrzegu, w Koszalinie, w Świdwinie, w Stargardzie, w Suchaniu, w Policach, w Ustowie, w Szczecinie, w Choszcznie.

Ogółem skontrolowano 60 partii świeżych owoców i warzyw, w tym 40 partii świeżych warzyw
i 20 partii świeżych owoców, z czego zakwestionowano 3 partie owoców i 7 partii warzyw.

Kontrolą objęto:

 • 27 partii warzyw i owoców objętych ogólną normą handlową ONH oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, kwestionując 2 partie warzyw;
 • 33 partie warzyw i owoców objętych szczegółowymi normami handlowymi SNH oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań kwestionując 8 partii warzyw i owoców.

Kontrole przeprowadzono u 12 przedsiębiorców a nieprawidłowości stwierdzono u 5 przedsiębiorców.

 

I. Ustalenie rzeczywistego kraju pochodzenia owoców i warzyw deklarowanych jako polskie.

Na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 s. 1 z późn. zm.) oraz art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 str. 1 z późn. zm.) sprawdzono identyfikowalność 33 partii warzyw i owoców deklarowanych jako polskie od sklepu do producenta.

W związku z powyższym wydano 5 żądań do kontrolowanych przedsiębiorców celem przedłożenia dokumentów zakupu kontrolowanych warzyw i owoców oraz 11 żądań do dostawców w celu sprawdzenia identyfikowalności partii owoców i warzyw deklarowanych jako polskie.

W związku z brakiem odpowiedzi od jednego dostawcy wspólników spółki cywilnej u kontrolowanego przedsiębiorcy wystosowano pismo do właściwego terytorialnie WIJHARS.

W trakcie kontroli u jednego przedsiębiorcy stwierdzono „ogórki szklarniowe” producenta wymienionego w załączonym piśmie skierowanym do tut. Inspektoratu. Prześledzono dokumentację i potwierdzono pochodzenie polskie ww. ogórków.

Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano jeszcze odpowiedzi na żądanie od jednego przedsiębiorcy i jednego dostawcy, który dostarcza warzywa i owoce do ww. przedsiębiorcy.

 

II. Ocena dokumentacji towarzyszącej oraz zgodności oznakowania z tą dokumentacją

Ocenę dokumentacji towarzyszącej sprawdzono do wszystkich 60 partii świeżych owoców i warzyw. Ocenę zgodności oznakowania z tą dokumentacją sprawdzono do 50 partii kontrolowanych świeżych owoców i warzyw. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

III. Ocena prawidłowości oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw oraz w miejscu sprzedaży konsumentowi finalnemu

Prawidłowość oznakowania świeżych owoców i warzyw sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 s. 1 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58).

Kontrolą objęto 27 partii świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową ONH, kwestionując 2 partie i 33 partie świeżych owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi SNH, kwestionując 8 partii u następujących przedsiębiorców:

 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie, gdzie stwierdzono 4 partie świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań, przy których nie uwidoczniono dla konsumenta informacji dotyczącej:
 • przy ogórkach ONH- brak kraju pochodzenia;
 • przy pomidorach SNH- brak kraju pochodzenia i klasy produktu;
 • przy jabłkach SNH- brak kraju pochodzenia, klasy produktu oraz odmiany;
 • przy gruszkach SNH- brak kraju pochodzenia, klasy produktu oraz odmiany,

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 j/w i stanowi wykroczenie z art. 40 ust. 4a z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58).

W związku z powyższym wobec osoby odpowiedzialnej zostanie skierowany wniosek do Sądu.

W trakcie kontroli uwidoczniono w miejscu dostępnym dla konsumenta brakujące informacje, które znajdowały się w dokumentacji towarzyszącej kontrolowanych owoców i warzyw.

 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym, gdzie zakwestionowano partię pomidora szklarniowego oferowanego do sprzedaży luzem bez opakowań z uwagi na brak uwidocznienia dla konsumenta informacji dotyczącej jego kraju pochodzenia;
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym, gdzie zakwestionowano 2 partie warzyw oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań tj.: ogórki szklarniowe i pomidor gałązka z uwagi na brak uwidocznienia dla konsumenta informacji dotyczącej ich kraju pochodzenia;
 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym, gdzie zakwestionowano 3 partie warzyw i owoców oferowanych do sprzedaży luzem bez opakowań tj.: pomidor gałązka, papryka czerwona, cytryna z uwagi na brak uwidocznienia dla konsumenta informacji dotyczącej ich kraju pochodzenia.

Powyższe narusza art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 j/w i stanowi wykroczenie z art. 40 ust. 4a z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58).

Wobec powyższego w stosunku do trzech osób zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

W trakcie kontroli ww. przedsiębiorcy uwidocznili w miejscu dostępnym dla konsumenta etykiety z krajem pochodzenia kwestionowanych produktów.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

IV. Ocena fizyczna świeżych owoców i warzyw na zgodność z właściwą normą handlową

W toku prowadzonych postępowań kontrolnych zbadano pod względem cech organoleptycznych na zgodność z właściwymi normami handlowymi SNH i ONH 39 partii świeżych owoców i warzyw, do których nie wniesiono zastrzeżeń co do jakości.

Kontrolą objęto 18 partii świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową i 21 partii świeżych owoców i warzyw objętych szczegółowymi normami handlowymi.

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Badania przeprowadzono na miejscu w jednostce kontrolowanego przedsiębiorcy.

W tym przeprowadzono kalibrację 2 partii jabłek kalibrownicą do owoców, nie stwierdzając nieprawidłowości. Badane jabłka mieściły się w deklarowanych wielkościach.

 

V. Warunki przechowywania wszystkich partii świeżych owoców i warzyw objętych kontrolą uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 str. 1 z późn. zm.).

 

VI. Zgłoszenie informacji o działalności w zakresie obrotu owocami i warzywami

W oparciu o bazę danych o handlowcach Głównego Inspektora JHARS u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono czy kontrolowany zgłosił wojewódzkiemu inspektorowi JHARS odpowiednie informacje o działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej.

U jednego przedsiębiorcy stwierdzono brak zgłoszenia informacji jw. co narusza art. 17 ust. 1, 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) i stanowi wykroczenie z art 40 ust. 4b pkt 2 ww. ustawy.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

Skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że zgłosił ww. informacje w zakresie obrotu owocami i warzywami.

Ponadto skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS.

U przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym stwierdzono, że dane znajdujące się w ww. bazie danych nie odpowiadają stanowi faktycznemu stwierdzonemu w trakcie kontroli (inne dane przedsiębiorcy, inny adres lokalizacji sklepu). Jak ustalono przedsiębiorca zgłosił do właściwego WIJHARS prawidłową informację o działalności w zakresie obrotu owocami i warzywami, która jednak nie została prawidłowo uwidoczniona.

W związku z powyższym do właściwego miejscowo WIJHARS zostanie skierowana informacja o błędnym wpisie w bazie danych.

 

VII. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie uchybień,
 • przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS,
 • zastosowania 4 pouczeń z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.),
 • wydania 11 żądań na podstawie art. 16 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063) w celu sprawdzenia identyfikowalności partii warzyw i owoców deklarowanych jako polskie
 • wydania 5 żądań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. i Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063) w celu przedłożenia dokumentów zakupu.

Ponadto wobec osoby odpowiedzialnej zostanie skierowany 1 wniosek do Sądu.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-08-2017 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2017 10:46