Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych typu fast food

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili w ww. zakresie 11 kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych typu fast food, obejmując kontrolą przedsiębiorców w Szczecinie, Goleniowie, Stargardzie Sz., Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku, Darłowie,  

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

1.       Jakość surowców, półproduktów, potraw i napojów.

 

·    Jakość potraw kulinarnych oceniono u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, gdzie zbadano na miejscu 27 partii różnych potraw, nie stwierdzając nieprawidłowości.

 

·     Na podstawie analizy oznakowania opakowań różnych towarów stosowanych do przygotowywania potraw, nie stwierdzono by zawierały one w swoim składzie substancje dodatkowe inne niż dozwolone dla danej grupy produktów spożywczych.

Badaniem objęto 52 partie.

 

·   Tłuszcz smażalniczy nie był nadmiernie zanieczyszczony pozostałościami surowców

 wcześniej smażonych.

 

     2. Rzetelność obsługi

 

Oferowane do sprzedaży wyroby kulinarne przygotowywane były na zamówienie klientów.

 

Rzetelność obsługi konsumentów, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, sprawdzono u 4 przedsiębiorców, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie. Kontrolą objęto 12 partii różnych potraw. Utrudnieniem uniemożliwiającym sprawdzenie przestrzegania deklarowanych gramatur i prawidłowości wyliczania i pobierania należności, był fakt, że kontrolowani przedsiębiorcy nie uwidocznili w cennikach informacji dotyczących ilości nominalnych oferowanych potraw. Ponadto w dwóch przypadkach stwierdzono stosowanie przyrządów pomiarowych z nieaktualnymi cechami legalizacji.

 

U wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono zgodność asortymentową towarów ze stanem magazynowym placówki, w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nie stosuje praktyk polegających na zastępowaniu droższych składników tańszymi substytutami.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Przedsiębiorcy nie deklarowali, czy potrawy produkowane są z surowców świeżych czy mrożonych. Faktycznie potrawy produkowane były z mrożonych i świeżych surowców mięsnych, mrożonych frytek oraz surówek przygotowywanych ze świeżych warzyw.

 

 

3.       Prawidłowość uwidaczniania cen

 

Zagadnienie uwidaczniania informacji o cenach towarów i wyrobów kulinarnych w świetle obowiązujących przepisów sprawdzono u 11 przedsiębiorców, u 7 stwierdzając nieprawidłowości.

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły :

   - nie uwidaczniania w cennikach przy nazwach potraw lub wyrobów ilości nominalnych   wyrażonych w legalnych jednostkach miary;

   - braku daty wystawienia cennika.

 

    Powyższe nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Goleniowie, Stargardzie Sz., Koszalinie, Darłowie, Kołobrzegu, Szczecinku.

 

U 6 kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono organizowanie promocji cenowych polegających na tym, że dania zakupione w zestawie były tańsze niż zakupione oddzielnie. Dotyczyło to przede wszystkim placówek w Szczecinie (4).

 

Ceny zestawów były niższe od 30 do 80 groszy niż ceny potraw kupowanych oddzielnie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

4. Prawidłowość oznakowania towarów

 

W czasie kontroli sprawdzono, czy znajdujące się w obrocie środki spożywcze są oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczychi ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

Prawidłowość oznakowania towarów sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców badaniem obejmując 79 partii towarów, nie stwierdzając nieprawidłowości. Wszystkie towary były wyprodukowane w Polsce.

 

5. Prawidłowość magazynowania

 

W trakcie kontroli sprawdzono warunki i sposób przechowywania surowców do produkcji oraz gotowych wyrobów kulinarnych, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29.04. 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004r., s.1; sprostowanie. Zagadnienie to zbadano u 11 przedsiębiorców i u 3 z nich stwierdzono nieprawidłowości, tj. u przedsiębiorców w:

- Darłowie - przechowywano łącznie w jednym urządzeniu chłodniczym pełnowartościowe mrożone mięso kebab z pozostałościami wycofanego z obrotu kebaba pieczonego,

- Kołobrzegu - przechowywano łącznie w jednym urządzeniu chłodniczym pełnowartościowe zapiekanki z pozostałościami wycofanego z obrotu kebaba pieczonego, ponadto zamrażarki były w niewłaściwym stanie sanitarnym tzn. były zanieczyszczone resztkami artykułów żywnościowych,

- Szczecinku - stwierdzono zamrożoną partię 2,5kg pierogów ruskich, co jest niezgodne z zaleceniem producenta uwidocznionym na opakowaniu „przechowywać w temperaturze +4°C.

Ponadto ustalono, że u w/w przedsiębiorcy odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci były składowane w niezamykanych pojemnikach.

 

Na żądanie inspektorów wszyscy przedsiębiorcy niezwłocznie usunęli stwierdzone uchybienia porządkowe.

 

6.     Przestrzeganie okresów przechowywania żywności.

 

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich 11 przedsiębiorców obejmując badaniem 123 partie różnych towarów, a nieprawidłowości stwierdzono u 2 z nich, gdzie zakwestionowano łącznie 6 partii, a mianowicie u:

-        przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w barze w Koszalinie, gdzie oferowano do sprzedaży 5 partii napojów bezalkoholowych (16 opakowań) po upływie daty minimalnej trwałości (108 dni, 98 dni i 37 dni po dacie),

-        przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w barze w Kołobrzegu, gdzie oferowano do sprzedaży partię 13 opakowań bigosu mrożonego a`350g po upływie daty minimalnej trwałości ( 70 dni po dacie).

 

W/w towary decyzją przedsiębiorców wycofano z obrotu.

 

7. Legalność prowadzonej działalności

 

·      Legalność prowadzonej działalności gospodarczej kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono w zakresie zgodności z wpisem do ewidencji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy okazali zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u jednego przedsiębiorcy tj. w Goleniowie, u którego stwierdzono sprzedaż piwa do spożycia na miejscu, natomiast w okazanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie ujęto wpisu dotyczącego sprzedaży napojów alkoholowych.

 

·       Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością

 

·       Materiały i wyroby używane do kontaktu z żywnością odpowiadały wymaganiom w zakresie oznakowania określonym w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

 

·       Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach  nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców, tj. w Szczecinie i Szczecinku - gdzie użytkowano wagę elektroniczną bez aktualnej cechy legalizacji.

 

·      Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych i ustalono, że u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców obowiązywał całkowity zakaz palenia i przestrzegany był zakaz promocji i reklamy wyrobów tytoniowych.

 

·       Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stwierdzając sprzedaż napojów alkoholowych tylko u 3 przedsiębiorców. W miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uwidoczniono informację o szkodliwości spożywania alkoholu oraz przestrzegano zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazywało, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 – tu, na kredyt lub pod zastaw.

 

Podsumowanie

 

Materiały z kontroli wykazały nieprawidłowości u 63,64% skontrolowanych przedsiębiorców. W dalszym ciągu w trakcie realizacji przedmiotowego programu stwierdzano liczne uchybienia dotyczące prawidłowości działania placówek typu fast food. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami było nieprzestrzeganie przepisów dotyczących uwidaczniania w cennikach daty wystawienia cennika i informacji o ilości nominalnej potraw lub wyrobów, co przedsiębiorcy tłumaczą niewiedzą w tym zakresie. Ponadto stwierdzono fakt nieprzestrzegania przepisów sanitarnych i oferowanie towarów po upływie daty minimalnej trwałości. U 3 przedsiębiorców, co stanowi 27,27%, stwierdzono zamrażanie pozostałości wyrobów kulinarnych lub produktów, które powinny być przechowywane w innych warunkach termicznych. Powyższe wskazuje na ponowne używanie tych produktów do przyrządzania potraw.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

·         ukarania 7 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1.650 zł.

·         wydania w trakcie kontroli 3 żądań dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień

      porządkowych,

·         skierowania do 7 przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,

·         skierowania 2 informacji do Urzędu Miar,

·         skierowania 4 informacji do organów nadzoru sanitarnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-04-2009 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 23-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:20