Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej środków spożywczych z importu, w tym oferowanych w sklepach lub na stoiskach z tzw. "zdrową żywnością" i "kuchnie świata"

Realizując program kontroli w zakresie kontroli jakości handlowej środków spożywczych z importu, w tym oferowanych w sklepach lub na stoiskach z tzw. „zdrową żywnością” i „kuchnie świata”, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 12 kontroli u 12 przedsiębiorców.

Urzędowe kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1 ze. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r. poz. 1604 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1059 ze zm.).

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Przeprowadzono 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach sieci handlowych, 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach specjalistycznych oraz 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach pozostałych.

Kontrole przeprowadzono w Szczecinie, Choszcznie, Gryfinie, Koszalinie, Baniach, Sławnie, Kołobrzegu.

Kontrole przeprowadzono w 12 placówkach, z czego w 6 stwierdzono nieprawidłowości, w tym w 1 placówce stwierdzono wagę z nieaktualną cechą legalizacji.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 65 partii środków spożywczych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz importowanych z krajów trzecich (spoza UE) wartości 3622 zł, kwestionując 19 partii o wartości 604 zł.

Kontrolą objęto:

 • 16 partii wyrobów cukierniczych o wartości 650 zł
 • 4 partie soków o wartości 196 zł;
 • 6 partii kawy o wartości 553 zł;
 • 6 partii herbat o wartości 382 zł
 • 2 partie produktów mlecznych o wartości 183 zł
 • 2 partie miodu o wartości 225 zł
 • 4 partie olejów roślinnych o wartości 454 zł
 • 4 partie żywności funkcjonalnej o wartości 51 zł
 • 21 partii innych produktów w tym ekologicznych o wartości 928 zł

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1. Ocena jakości poszczególnych rodzajów środków spożywczych

W powyższym zakresie kontrolą objęto 12 partii środków spożywczych o wartości 374 zł, w tym:

 • 5 partii wyrobów cukierniczych o wartości 144 zł
 • 1 partię produktów mlecznych o wartości 26 zł
 • 2 partie miodów o wartości 81 zł
 • 2 partie olejów roślinnych o wartości 88 zł
 • 2 partie innych produktów, w tym ekologicznych o wartości 35 zł

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producenta oraz obowiązujących przepisów.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Koszalinie, gdzie w wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano partię miodu z kwiatów drzewa pomarańczowego, gdyż w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.10.2003r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. nr 181, poz. 1773 ze zm.) stwierdzono niższy udział procentowy pyłku przewodniego pomarańczy (Citrus L.).

Wyniki badań zakwestionowanego parametru przedstawiały się następująco:

 • udział procentowy pyłku przewodniego pomarańczy (Citrus L.): wynik badania 6,7%; niepewność wyniku 0,6%; wartość zgodnie z wymaganiami: w znacznej przewadze; wymagania rozporządzenie MRiRWz dnia 03.10.2003r. ze zm.,
 • udział procentowy pyłku przewodniego gryki: wynik badania 1,5%; niepewność wyniku 0,1%;
 • udział procentowy pyłku przewodniego żmijowca: wynik badania 13,2 %; niepewność wyniku 1,1%;
 • udział procentowy pyłku przewodniego z rodziny kapusiowate: wynik badania 6,2 %; niepewność wyniku 0,6%;
 • udział procentowy pyłków innych: wynik badania 72,5%; niepewność wyniku 1,8%.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2016r., poz. 1604 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, który jest równocześnie dystrybutorem kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano informację do WIIH w Warszawie właściwego ze względu na siedzibę dystrybutora w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu,

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Na etapie postępowania pokontrolnego przedsiębiorca nie złożył wniosku o zbadanie próbki kontrolnej.

Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy.

2. Sprawdzenie ilości rzeczywistej towarów paczkowanych

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność zawartości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr z 2015r., poz. 1161).

W powyższym zakresie kontrolą objęto 12 partii środków spożywczych o wartości 374 zł, w tym:

 • 5 partii wyrobów cukierniczych o wartości 144 zł
 • 1 partię produktów mlecznych o wartości 26 zł
 • 2 partie miodów o wartości 81 zł
 • 2 partie olejów roślinnych o wartości 88 zł
 • 2 partie innych produktów, w tym ekologicznych o wartości 35 zł

Nie kwestionowano ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie.

3. Sprawdzenie oznakowania środków spożywczych

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o przepisy prawa żywnościowego, tj.:

 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 r. poz. 29 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002r., s.1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. 2004 Nr 83, poz. 772)
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. Nr 214, poz. 1813 z późn. zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 r. poz. 29 z poźn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz. U. Nr 52, poz. 463 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.
 • rozporządzenia rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. z 2014r. poz. 494 ze zm.).
 • ustawę z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 497 ze zm.),
 • rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007r. s. 1 ze zm.),
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008r. s. 1 ze zm.),
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, s. 25 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006 s.9),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L.2013.347.671, ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003r. Nr 181, poz. 1773 ze zm.),

W powyższym zakresie kontrolą objęto 52 partie środków spożywczych o wartości 3400 zł, w tym:

 • 10 partii wyrobów cukierniczych o wartości 501 zł
 • 4 partie soków o wartości 196 zł;
 • 6 partii kawy o wartości 553 zł;
 • 6 partii herbat o wartości 382 zł
 • 2 partie produktów mlecznych o wartości 183 zł
 • 2 partie miodu o wartości 225zł
 • 4 partie olejów roślinnych o wartości 454 zł
 • 1 partię żywności funkcjonalnej o wartości 18 zł
 • 17 partii innych produktów w tym ekologicznych o wartości 888 zł

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców, tj.:

U przedsiębiorcy, gdzie zakwestionowano 2 partie środków spożywczych z powodu nieprawidłowego oznakowania, a mianowicie:

 • kaszę owsianą bezglutenową a’400 g, oznaczoną m.in. numer serii „04.05.2017, „najlepiej spożyć przed: 04.05.2017”, kraj pochodzenia: Wielka Brytania,

oraz

 • soczewicę brązową bezglutenową BIO a’ 400 g, oznaczoną m.in. „najlepiej spożyć przed 30.09.2017”, kraj pochodzenia: Turcja

z uwagi na:

 • o brak na opakowaniu pełnej nazwy lub firmy podmiotu działającego na rynku spożywczym; na opakowaniu podano nazwę, natomiast nie podano formy prawnej, tj.: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. h) cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz. U. jw.) i nie spełnia wymagań art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz.U. jw.)

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanych produktów, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS właściwego ze względu na siedzibę producenta w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktów,

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte.

Producent ww. produktów w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że nieprawidłowości dotyczące oznakowania zostały usunięte i wszystkie produkty zostały prawidłowo oznaczone.

U przedsiębiorcy, gdzie zakwestionowano 2 partie środków spożywczych z powodu nieprawidłowego oznakowania, a mianowicie:

 • Herbatę czerwoną prasowaną w kostkach Puerh Tea a’125 g oznaczoną m.in. najlepiej spożyć przed 2019.08.05 i nr partii produkcyjnej: 2016.08.06, z uwagi na brak na opakowaniu pełnej firmy podmiotu działającego na rynku spożywczym; na opakowaniu nie podano nazwiska i imienia przedsiębiorcy, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. h) cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz. U. jw.).

Powyższe nie spełnia wymagań art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. jw.)

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS właściwego ze względu na siedzibę producenta w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu,

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent ww. produktu poinformował, że dostosuje oznakowanie na etykietach po wskazaniu konkretnego przepisu.

W związku z powyższym do przedsiębiorcy przesłano pismo w którym ponownie wskazano przepis prawny dotyczący podania na opakowaniu pełnej firmy podmiotu działającego na rynku spożywczym.

 • Płatki jaglane BIO a’300 g, oznaczone m.in. najlepiej spożyć przed 14.06.2017 produkt rolnictwa ekologicznego, kraj pochodzenia: Niemcy, w oznakowaniu na opakowaniu produktu w „informacji o wartości odżywczej” wpisano „Sód(Na)”, zamiast „Sól”, co stanowi naruszenie art. 30 ust. 1 lit.b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw. a ponadto brak na opakowaniu pełnej firmy podmiotu działającego na rynku spożywczym, na opakowaniu nie podano imienia i nazwiska przedsiębiorcy, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 lit. h) cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. (Dz. U. jw.).

Powyższe nie spełnia wymagań art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. jw.)

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS właściwego ze względu na siedzibę producenta w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu,

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.

Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że na etykiecie uzupełniono pełną nazwą handlową podmiotu gospodarczego działającego na rynku spożywczym oraz zmieniono na opakowaniu produktu w informacji o wartości odżywczej określenia z „Sód (Na)” na „Sól”.

U przedsiębiorcy, gdzie zakwestionowano 2 partie środków spożywczych z powodu nieprawidłowego oznakowania, a mianowicie:

 • miód z kwiatów drzewa pomarańczowego a'250 g, oznaczony m.in. najlepiej spożyć do 15.09.17, nr partii produkcyjnej LOT 25807091510 zapakowano we Francji, kraj pochodzenia Hiszpania, gdyż podano na opakowaniu niewłaściwe sformułowanie poprzedzające datę minimalnej trwałości bądź termin przydatności do spożycia, tj. użyto sformułowania „najlepiej spożyć do”, co jest niezgodne: z załącznikiem X pkt 1 lit. a) cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw., który stanowi, że data minimalnej trwałości jest oznaczona następująco: datę poprzedza sformułowanie: „najlepiej spożyć przed bądź z załącznikiem x pkt 2 lit. a) cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw., który stanowi, że termin przydatności do spożycia jest oznaczony następująco: poprzedza go sformułowanie „należy spożyć do ...”.
 • kawę orkiszową mieloną bio a'250 g, oznaczoną m.in. najlepiej spożyć przed końcem 11.2017, nr partii produkcyjnej L S15111805; wyprodukowano w Austrii, Dystrybutor przedsiębiorca z Polski, ponieważ w oznakowaniu na opakowaniu produktu w „informacji o wartości odżywczej” wpisano „sód”, zamiast „sól”, co stanowi naruszenie art. 30 ust. 1 lit. b) cytowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie spełnia wymagań art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, który jest równocześnie dystrybutorem miodu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIIH w Warszawie ze względu na siedzibę dystrybutorów w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktów.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i tak:

 • oznakowanie miodu z kwiatów drzewa pomarańczowego zostało poprawione i kolejne partie produktu wprowadzone do obrotu posiadają informację „najlepiej spożyć przed”.,
 • dystrybutor kawy orkiszowej mielonej bio został poinformowany o nieprawidłowości i zobowiązany do naniesienia poprawki w oznakowaniu produktu.

Kontrolowany przedsiębiorca jest równocześnie dystrybutorem miodu z kwiatów drzewa pomarańczowego.

Dystrybutor ww. kawy orkiszowej w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że działania naprawcze w zakresie oznakowania produktu zostały podjęte.

Sprawdzono stan opakowań 52 partii ww. produktów o wartości 3400 zł, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

W toku kontroli badaniem objęto również produkty ekologiczne wymienionych w grupie inne produkty, które były prawidłowo oznakowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.

W toku kontroli zweryfikowano podany w oznakowaniu numer weterynaryjny 2 partii produktów mleczarskich (serów podpuszczkowych) z listą zakładów zatwierdzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 853/2004, którą opublikowano z odpowiednią listą na stronie Komisji Europejskiej, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Komunikaty o charakterze oświadczeń żywieniowych podano zgodnie z przepisami.

W placówkach objętych kontrolą nie stwierdzono środków spożywczych zagranicznych posiadających oznaczenia: ChNP, ChOG, GTS.

Ponadto wszystkie wymagane oznaczenia podano w j. polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W toku kontroli nie stwierdzono środków spożywczych z importu oferowanych bez opakowań („luzem”).

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz warunków i sposobu przechowywania

Sprawdzenia aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia środków spożywczych dokonano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 65 partii produktów wartości 3622 zł, kwestionując 13 partii o wartości 222 zł po upływie terminu przydatności do spożycia/ daty minimalnej trwałości.

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorców:

U przedsiębiorcy, gdzie kwestionowano:

 • 1 opakowanie Wegańskie plastry kanapkowe sojowe 130g o wartości 8,00zł;
 • 1 opakowanie Falafel BIO 240g o wartości 16,90zł;
 • 1 opakowanie ekologiczne buraki marynowane 680g o wartości 10,30zł

U przedsiębiorcy, gdzie kwestionowano:

 • 1 opakowanie baton raw bitte daktyle 50g bio o wartości 11,50zł;
 • 3 opakowania baton raw bitte daktyle 50g bio o wartości 34,50zł;
 • 1 opakowanie baton raw bitte vanilia morwa 50g bio o wartości 11,50zł;
 • 3 opakowania baton raw bitte kawowe 50g bio o wartości 34,50 zł
 • 2 opakowania baton raw bitte proteinowy 50g bio o wartości 23,00 zł
 • 3 opakowania baton raw bitte limonka chili 50g bio o wartości 34,50 zł
 • 1 opakowanie mleka ryżowego 250ml o wartości 5,00zł

U przedsiębiorcy, gdzie kwestionowano 3 partie środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości o wartości łącznej 32,70 zł, a mianowicie:

 • 1 opakowanie Sosu grzybowego, Produkt bezglutenowy a’30 g o wartości 3,70zł;
 • 1 opakowanie Oregano suszonego, Produkt naturalnie bezglutenowy a’10 g o wartości 3,00 zł;
 • 4 opakowania Ketchupu pomidorowego, Produkt naturalnie bezglutenowy a’440 ml, o wartości 26,00 zł.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 52 ustawy z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.

W trakcie kontroli decyzją przedsiębiorców ww. produkty zostały wycofane z obrotu i zagospodarowane w sposób nie związany ze sprzedażą.

Wobec osób odpowiedzialnych za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. zastosowano postępowania mandatowe.

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwe terytorialnie organy Inspekcji Sanitarnej.

Warunki i sposób przechowywania kontrolą objętych środków spożywczych sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.). W wyniku powyższego stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania badanych produktów były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

5. Identyfikowalność produktów

Zgodnie z art. 18 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Przedsiębiorcy przedstawili dowody dostaw w postaci faktur zakupu (faktury VAT), celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG dla osób fizycznych oraz o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1829 z późn. zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG oraz do CIKRS. Zakres prowadzonej działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z ww. wpisem. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

Rzetelność obsługi sprawdzono u 7 kontrolowanych przedsiębiorców poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

U 1 przedsiębiorcy stwierdzono wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji wtórnej. Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 3 osób mandatem karnym kredytowanym na łączną kwotę 450,00 zł z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.,
 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 200,00 zł z art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001.Prawo o miarach (Dz.U. z 2016 poz. 884 z późn. zm.)
 • wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wysłania 4 wystąpień do producentów/dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej o stwierdzonych w obrocie produktach przeterminowanych,
 • przesłania 3 informacji do właściwych terytorialnie WIJHARS, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przesłania 1 informacji do właściwych terytorialnie WIIH, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przesłania 1 informacji do Urzędu Miar.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli z 3 spraw zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem ustawy o jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych oraz zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu (1 przypadek).

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 29-05-2017 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 29-05-2017 09:15