Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli maszyn z napędem elektrycznym i spalinowym

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kwartale 2017r. wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził 5 kontroli u przedsiębiorców w Szczecinie, Sławnie, Koszalinie.

Wszystkie kontrole zostały zakończone, a w okresie objętym informacją nie wydano żadnej opinii na potrzeby urzędów celnych.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu maszyny z napędem elektrycznym pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) wydanego w oparciu o dyrektywę maszynową 2006/42/WE, z uwzględnieniem wymagań norm zharmonizowanych.

Sprawdzeniem objęto ogółem 15 partii maszyn w tym:

  • 5 partii elektronarzędzi pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej,
  • 10 partii elektronarzędzi pochodzących z Chin.

Zakwestionowano ogółem 7 partii wyrobów z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.Oznakowanie CE

Nie odnotowano uchybień w zakresie umieszczenia na wyrobach oznakowania zgodności. Objęte sprawdzeniem 15 partii maszyn było oznakowane w sposób czytelny i trwały znakiem CE, zgodnie z przepisami § 56 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

2. Deklaracje zgodności

Prawidłowość deklaracji zgodności sprawdzono w odniesieniu do 15 partii objętych kontrolą wyrobów u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, przy czym nieprawidłowości odnotowano w deklaracjach zgodności dotyczących 3 partii maszyn oferowanych do sprzedaży u przedsiębiorcy w Sławnie.

W treści deklaracji zgodności zamieszczonych w instrukcjach dołączonych do ww. 3 partii maszyn (wiertarki udarowej, struga elektrycznego i szlifierki kątowej) wprowadzonych do obrotu przez producenta z Czech, brak było nazwiska i adresu osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, co było niezgodne z wymaganiami pkt 1.3 ppkt 1.3.2 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r.

W związku z powyższym I dystrybutorowi przedmiotowych maszyn we Wrocławiu, wskazano możliwość podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności. Działania naprawcze zostały wykonane.

Pozostałe sprawdzone deklaracje zgodności sporządzone zostały zgodnie z pkt 1.3 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

3. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami

a) Oznaczenia

Spośród objętych sprawdzeniem 15 partii maszyn zakwestionowano 6 partii.

Nieprawidłowości w oznaczeniach stwierdzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

w Sławnie, gdzie bezpośrednio na:

  • szlifierce kątowej,
  • strugu elektrycznym,

wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorcę w Czechach, brak było informacji i ostrzeżeń niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny w postaci łatwo zrozumiałych symboli lub piktogramów dotyczących np.: obowiązku przeczytania instrukcji, stosowania w czasie pracy z narzędziem stosownych środków ochrony oczu i słuchu, używania maski przeciwpyłowej czy rękawic ochronnych, co jest niezgodne z wymaganiami § 57 ust.1 w związku § 54 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.).

Wzory symboli i piktogramów wraz z opisem ich znaczenia w zakresie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania maszyn z napędem elektrycznym zamieszczono w instrukcjach użytkowania dołączonych do ww. maszyn.

Po wskazaniu wyżej opisanych niezgodności z zasadniczymi wymaganiami w odniesieniu do ww. elektronarzędzi kontrolowany przedsiębiorca Jerzy Śmiech wycofał z obrotu kwestionowane maszyny do czasu usunięcia niezgodności.

W związku z powyższym do I dystrybutora ww. maszyn firmy we Wrocławiu, skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W odpowiedzi firma poinformowała o podjęciu i wykonaniu stosownych działań eliminujących stwierdzone niezgodności.

w Szczecinie, gdzie bezpośrednio na 4 szlifierkach kątowych wprowadzonych do obrotu przez przesiębiorce w Warszawie, brak było oznaczeń określających maszyny, co jest wymagane § 56 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do I dystrybutora ww. maszyn (po potwierdzeniu statusu firmy) firmy w Warszawie, skierowane zostanie pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

Pozostałe partie maszyn były oznakowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 56 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6 i § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10. 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228) oraz wymaganiami norm przedmiotowych.

b) Instrukcje

Nie odnotowano nieprawidłowości dotyczących instrukcji załączonych do maszyn objętych kontrolą. Instrukcje zawierały informacje wymagane w § 59 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

4.Badania organoleptyczne i laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa w zakresie: nagrzewanie, prąd upływowy, odporność na działanie wilgoci, wytrzymałość elektryczna, połączenia uziemiające wg normy PN-EN 60745-2-1:2010 „Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych”, pobrano próbkę produktu tj. wiertarkę udarową. Zbadane próbki spełniały wymagania ww. normy w zakresie wykonanych badań.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania do firmy we Wrocławiu pisma informującego o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Do firmy w Warszawie pismo jw. zostanie skierowane w późniejszym terminie.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 10-05-2017 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 10-05-2017 12:59