Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w III kwartale 2008r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 16 kontroli jakości handlowej ryb i przetworów rybnych.
Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania oraz na podstawie informacji od konsumentów m.in. w następujących miastach: Szczecin, Gryfino, Koszalinie, Szczecinku, Kołobrzegu, Białogardzie, Wałczu. Kontrolą objęto zarówno sklepy wielkopowierzchniowe, mniejsze sklepy detaliczne i punkty na targowisku.
 
Ogółem skontrolowano 167 partii ryb i przetworów rybnych, z czego zakwestionowano 57 partii.
 
I.        Ocena jakościowa ryb i przetworów rybnych
 
Ogółem pod kątem jakości przebadano 18 partii przetworów rybnych i ryb, z czego zakwestionowano 3 partie.
 
Kwestionowane produkty:
1)      Marynaty - płaty śledziowe w zalewie octowej 400g, z powodu zaniżonej masy ryby odpowiednio o 16g, 7g i 12g;
2)      tuńczyk w sosie własnym duże kawałki 170/120g” z powodu zaniżenia masy po odcieku o 2g i 11g i z powodu zaniżenia masy ryby w stosunku do deklarowanej masy netto odpowiednio o 0,3%  i 5,6%;
3)      ryby glazurowane 1kg 30% glazury z powodu zaniżenia masy ryby bez glazury o 35,5g
w stosunku do deklaracji producenta.
 
II.      Prawidłowość oznakowania produktów rybnych
 
U kontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania produktów rybnych oferowanych do sprzedaży luzem lub w opakowaniach jednostkowych. Badaniem objęto 167 partii produktów rybnych, z czego zakwestionowano 47 partii.
 
Pod względem zapewnienia konsumentowi informacji wymaganych na mocy rozporządzeń UE zbadano 76 partii kwestionując 20 partii.
Prawidłowość oznakowania ryb i produktów rybnych zbadano w odniesieniu do postanowień:
-       art. 4 rozdz. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 017 z 21/01/2000 ze zm.),
-       art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury ( Dz. U. L 278 z 23/10/2001 ze zm.).
 
W odniesieniu do powyższych przepisów zakwestionowano:
1) z uwagi na brak informacji o metodzie produkcji i obszarze połowu:
 Ryby glazurowane
-        filet z pangi  białej b/s głęboko mrożony, oferowane w sklepie rybnym w Szczecinie;
-        filet  z suma wietnamskiego bez ości, głęboko mrożony, oferowane w sklepie rybnym w Szczecinie;
-        filet z pangi białej b/s głęboko mrożony, oferowane w sklepie spożywczo- rybnym w Gryfinie;
Ryby mrożone
-       miętus atlantycki mrożony ,
-        mrożone filety z limondy żółtopłetwej (soli) b/sk. oferowane w sklepie rybnym w Szczecinie;
-       filet z mintaja b/sk.,
-       filet z okonia nilowego b/sk. i ości, oferowane w sklepie spożywczo- rybnym w Gryfinie;
Ryby wędzone
-        makrela wędzona tusza i ryba dorszowata wędzona (Czarniak), oferowane w sklepie rybnym w Szczecinie;
-        makrela wędzona tusza i pikling wędzony, oferowane w sklepie spożywczo- rybnym w Gryfinie,
 
2)  z uwagi na brak nazwy gatunku, metody produkcji i obszaru połowu
-       makrela wędzona i płat śledziowy wędzony,  oferowane do sprzedaży w sklepie w Wałczu.
3) z uwagi na brak informacji o metodzie produkcji
-       halibut tusza (ryby świeże), oferowany w sklepie wielkopowierzchniowym w Szczecinie,
4) z uwagi na brak informacji o nazwie ryby
-        pikling, makrela, płaty śledziowe (ryby wędzone), – z powodu braku nazwy gatunku ryby, oferowane do sprzedaży w sklepie w Szczecinku
-        śledź solony b/gł. – z powodu braku nazwy gatunku ryby,
5) z uwagi na brak informacji obszarze połowu i  nazwie ryby
-       filet z pstrąga wędzonego a`250g , – z powodu braku nazwy ryby i obszaru połowu, oferowany do sprzedaży w sklepie w Szczecinku.
 
Sprawdzono również oznakowanie sardynek konserwowanych na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1181/2003 z dnia 2 lipca 2003r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek (Dz. U.L. 165 z 3. 07. 2003-polskie wydanie specjalne Dz. U. rozdz.4 tom 6 str.25)
W powyższym zakresie zbadano 9 partii sardynek konserwowanych z czego zakwestionowano 1 partię, tj.:
-       1 partię „sardynek w sosie pomidorowym 125g”, które nie posiadały w oznakowaniu na opakowaniach jednostkowych przy nazwie rodzajowej określonej nazwy naukowej łacińskiej.
 
Sprawdzono oznakowanie ryby maślanej w odniesieniu do przepisów: pkt 1 część E rozdz. V sekcja VII zał. III rozporządzenia (WE) 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L. 139, 30.04.2004 P.0055-0205) w brzmieniu ustanowionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 05.12.2005r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzenia (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. U. L. 338, 22.12.2005 P.0027-0034).
W trakcie przeprowadzanych kontroli stwierdzono w obrocie 1 partię ryby maślanej oferowaną do sprzedaży w Szczecinie, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości. W innych placówkach nie oferowano do sprzedaży ryby maślanej tj. ryb z gatunku Ruvettus pretiosus oraz Lepidocybium flavobrunneum należących do rodziny Gempylidae., gdyż przedsiębiorcy ograniczyli jej podaż z uwagi na wyraźnie zmniejszony popyt w porównaniu do lat ubiegłych. Związane to było z uwidacznianiem przez przedsiębiorców informacji, wymaganych obowiązującymi przepisami unijnymi, o tym, że spożycie tych gatunków ryb może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
 
Oznakowanie przetworów rybnych i ryb sprawdzono również w odniesieniu do przepisów :
-         ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim;
-         ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
-         rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych;
-         ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
-         rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą
-         rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.
 
Badaniem objęto 167 partii ryb i przetworów rybnych, kwestionując 47 partii.
Kwestionowano następujące produkty tj.:
1)     w sklepie w Białogardzie:
-       2 partie przetworów rybnych marynowanych, tj.
-        partię filetów śledziowych z suszonymi pomidorami z powodu braku informacji o masie netto (wyrób decyzją właścicielki wycofano z obrotu),
-        partię tuszki śledziowej marynowanej a`400g, z powodu nieprawidłowego określenia terminu przydatności do spożycia “należy spożyć przed” zamiast “należy spożyć do”;
2)     w sklepie w Wałczu:
-        partię płatów śledziowych smażonych w zalewie octowej a`750g , oraz partię płatów śledziowych a`450g, – z powodu braku informacji o masie środka spożywczego (ryby) po odsączeniu,
-       2 partie koreczków śledziowych w oleju a`200g, z powodu braku informacji “zawiera substancję słodzącą”, przy uwidocznieniu tej substancji w składzie (E – 954),
-        partię filetów śledziowych po wiejsku a`4kg, - z powodu podania niepełnych danych identyfikujących producenta tj.: braku imienia i nazwiska przedsiębiorcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
3)     w magazynie:
-       partię „szprota w sosie pomidorowym 170g, oznaczoną m.in. „należy spożyć przed 08.05.2010”,
-        partię „śledzia w sosie pomidorowym 170g, oznaczoną m.in. „należy spożyć przed 20.05.2010”,  
z powodu nieprawidłowego sformułowania określenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości tj. „należy spożyć przed” zamiast„najlepiej spożyć przed”;
4)     w sklepie w Szczecinku:
-       partię fileta z pstrąga wędzonego a`250g,– z powodu braku naukowej nazwy ryby, braku informacji o obszarze połowu, nieprawidłowego sformułowania określenia poprzedzającego termin przydatności do spożycia “należy spożyć przed” zamiast “należy spożyć do”;
5)     w sklepie
-        partię śledzia solonego b/gł., – z powodu nie wskazania formy prawnej firmy producenta,
-       partię filetów śledziowych a`la Mathias, z powodu mylnego podania łacińskiej nazwy gatunku ryby (śledzia).
                                    
Ocena oznakowania ryb i owoców mrożonych glazurowanych
 
Dokonując oceny oznakowania ryb i owoców morza mrożonych glazurowanych, sprawdzono czy oznakowania opakowań jednostkowych ww. produktów zawierają informacje dla konsumenta umożliwiające dokonanie wyboru zgodnie z oczekiwaniami tj. nazwę ryby,zawartość netto produktu, masę (zawartość) ryby lub owoców morza. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
Oznakowanie ww. produktów zbadano również na zgodność z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), kwestionując ryby mrożone glazurowane sprzedawane luzem, z uwagi na brak informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby, tj.:
-       w sklepie rybnym w Szczecinie, stwierdzono w sprzedaży filety z pangi białej glazurowanej i z suma wietnamskiego, które na opakowaniu transportowym zawierały informacje odnośnie procentowej zawartości glazury (20%). W miejscu sprzedaży w/w filetów brak było informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby w tym produkcie.
-       w sklepie w Gryfinie, w miejscu sprzedaży filetów z pangi b/sk 20% glazury brak było informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby w tym produkcie.
-       w kiosku w Szczecinie, w miejscu sprzedaży filetów z pangi b/sk. 20% glazury brak było informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby w tym produkcie.
-       w sklepie rybnym w Białogardzie, w miejscu sprzedaży filetów z mintaja, morszczuka, flądry, sandacza brak było informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby w tym produkcie.
-       W sklepie rybnym w Koszalinie, w miejscu sprzedaży ryb mrożonych glazurowanych (filet z mintaja, kergulena b/gł., sola) brak było informacji dotyczącej ilościowej zawartości glazury lub ryby w tym produkcie.
 
 
III. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z  2005r. Nr 211, poz. 1760).
 
Zagadnienie to zbadano we wszystkich placówkach obejmując badaniem 119 partii przetworów rybnych, z czego zakwestionowano 10 partii,tj.:
1)     w sklepie w Koszalinie – 3 partie przetworów rybnych marynowanych, z powodu umieszczenia obok masy netto i masy ryby znaku „+/-“ a mianowicie :
-       partię 3 kg śledzia – masa netto a`3kg +/- 2%, masa ryby 1,5kg +/-2%,
-       partię 3 kg sałatki bałkańskiej - masa netto a`3kg +/- 5 %, masa ryby 1,5kg +/-5%,
-       partię filetów śledziowych - masa netto a`0,5kg +/- 2%, masa ryby 0,4kg +/-2%,
2)     w sklepie w Białogardzie – 3 partie przetworów rybnych marynowanych,
z powodu umieszczenia obok masy netto i masy ryby znaku „+/-“ a mianowicie :
-        partię 10 opakowań śledzia a`0,2kg – masa netto 0,2kg +/-2%, masa ryby 0,1kg +/-2%,
-       partię 6 opakowań śledzia a`0,5kg – masa netto 0,5kg +/-2%, masa ryby 0,26kg +/- 2%,
-       partie 3 opakowań ryby po grecku a`0,5kg – masa netto 0,5kg +/- 2%, masa ryby 0,23 +/-2%.,
3)     w sklepie w Szczecinku
-       partię 4 opakowań fileta drobnego z pstrąga wędzonego a`250g, z powodu nieprawidłowego sformułowania dotyczącego zawartości netto, było „waga netto” zamiast „ masa netto”.
 
4)     w sklepie w Wałczu – 3 partie przetworów rybnych marynowanych , a mianowicie:
-       5 opakowań płatów śledziowych smażonych w zalewie octowej a`750g i 6 opakowań płatów śledziowych a`450g, z powodu nieprawidłowego sformułowania dotyczącego zawartości netto, było “waga netto” zamiast „masa netto”,
-       4kg filetów śledziowych po wiejsku a`4kg, – z powodu umieszczenia na opakowaniu znaku (tolerancji masy) „4kg +/- 5%”.
 
Ilość rzeczywistą produktu sprawdzono poprzez badania laboratoryjne, przeprowadzone
w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów. W zbadanych laboratoryjnie próbkach nie stwierdzono zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do zadeklarowanej.
 
IV. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia
 
Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia przetworów rybnych oferowanych do sprzedaży sprawdzono we wszystkich kontrolowanych placówkach. Badaniem objęto 167 partii ryb i przetworów rybnych z czego zakwestionowano 4 partie, tj.:
-       u 1 przedsiębiorcy - 2 partie ryb wędzonych; 3kg wędzonego piklinga (4 dni po terminie), 1,5 kg płata śledziowego wędzonego(3 dni po terminie) oraz 1 partię w ilości 5 kg kostki z mintaja panierowanej mrożonej (ponad rok po dacie).
-       u 2 przedsiębiorcy - 1 partię w ilości 3 kg kostki ciętej mrożonej z łososia norweskiego o ( 9 dni po terminie)
Towary przeterminowane decyzją przedsiębiorców wycofano z obrotu.
 
V.     Przestrzeganie warunków i sposobu przechowywania produktów rybnych z uwzględnieniem deklaracji producentów
 
Zbadano pod względem warunków przechowywania 167 partii
i zakwestionowano 3 partie.
Nieprawidłowe przechowywanie ryb i przetworów rybnych, tj. niezgodnie z zaleceniami producentów i wymaganiami przepisów prawa, stwierdzono u jednego przedsiębiorcy – ryby przechowywano w niewłaściwych warunkach termicznych, niezgodnie z zaleceniami producentów, a mianowicie 2 partie przetworów rybnych wędzonych przechowywano w temp. +24°C zamiast w temp. od +2 do +8 °C, a partię filetów śledziowych solonych a`la Mathias o przechowywano w temp. +24 °C zamiast w temp. -5 do +5°C.
Na żądanie inspektorów w/w przetwory rybne przełożono do urządzeń chłodniczych.
 
 
VI. Sprawdzenie prawidłowości oznaczania ceną ryb i przetworów rybnych
 
Niewłaściwe oznakowanie cenami oferowanych do sprzedaży ryb i przetworów rybnych stwierdzono u 6 kontrolowanych przedsiębiorców. Najczęściej brak było cen jednostkowych,  ponadto na wywieszkach cenowych brak było nazwy towaru i jednostek miar, do których odnosiły się uwidocznione ceny.   
 
Sprawdzono prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszkach przy towarach losowo wybranych do kontroli i stwierdzono, że:
-        w supermarkecie w Szczecinie stwierdzono źle wyliczone ceny jednostkowe przy przetworach rybnych, oraz podanie na wywieszkach przy towarach cen nieaktualnych, różniących się od cen zakodowanych w czytnikach i pobieranych przy kasie.
 
VII.             Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
 
Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy udostępnili kontrolującym aktualne książeczki zdrowia wydawane do celów sanitarno-epidemiologicznych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.
 
Nieprawidłowości w zakresie legalizacji wag nie stwierdzono.
 
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
1)      ukarania 9 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1600,00zł,
2)       zastosowania 1 pouczenia z art. 41 Kodeksu Wykroczeń,
3)      przesłania 10 informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o niewłaściwej jakości przetworów rybnych i nieprawidłowym oznakowaniu ryb i przetworów rybnych,
4)      skierowania 4 informacji do Urzędów Miar,
5)      skierowania 4 informacji do organów sanitarnych.
 
 
Beata Manios- specjalista w Inspekcji Handlowej w Szczecinie
(rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie)
Tel. 0-91 4230521
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 05-01-2009 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:13