Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w tym jakości handlowej napojów spirytusowych, głównie wódek i spirytusu w roku 2016.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynikające z programu kontroli DIH-81-6(1)/16/AgŁ z dnia 25.03.2016r. oraz DIH-81-14(1)/15/AgŁ z dnia 29.09.2015r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie skontrolował w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i/lub tytoniowymi na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie u 34 przedsiębiorców w tym 10 przedsiębiorców z programu DIH-81-14 (1)/15/AgŁ.

Kontrolą objęto:

 • 17 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych, w tym
 • 7 przedsiębiorców z programu DIH-81-14(1)/15/AgŁ z kontroli jakości napojów alkoholowych,
 • 9 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach  gastronomicznych,
 • 8 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi, z czego 3 przedsiębiorców z programu DIH-81-14(1)/15/AgŁ m z kontroli jakości napojów alkoholowych.

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono własne rozeznania oraz informacje od konsumentów.

Ogółem stwierdzono nieprawidłowości u 4 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w placówkach gastronomicznych.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U.
z 2016r., poz. 487 ze zm.)      
    

Przestrzeganie postanowień ww. ustawy sprawdzono podczas 26 kontroli, przy czym kontrole przeprowadzono w oparciu o zagadnienia z programu kontroli DIH-81-6(1)/16/AgŁ oraz realizowano
je łącznie z innymi programami kontroli.

Kontrolą objęto:

 • 10 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych,
 •  9 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne,
 • 7 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi, w tym 5 prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 4 przedsiębiorców. 

 

1. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne i punkty gastronomiczne

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów  w zakresie:

posiadania ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zagadnienie to zbadano w 24 kontrolach (10 w sklepach detalicznych w tym 3 z  programu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ, 9 w punktach gastronomicznych, 5 w hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi w tym 1 z programu DIH-81-14 (1)/15/AgŁ).
W powyższym zakresie stwierdzono nieprawidłowości u 3 przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne tj.:

 • u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie stwierdzono oferowanie do sprzedaży 14 partii (243 opakowania) piwa na kwotę 1021 zł bez wymaganego zezwolenia na sprzedaż ww. napojów alkoholowych.Kontrolę przeprowadzono w związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Szczecin informującym o fakcie sprzedaży wyrobów alkoholowych bez zezwoleń.

W toku kontroli stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych, tj.: piwa bez wymaganych zezwoleń. Wobec przedsiębiorcy zostanie przeprowadzone dochodzenie uproszczone.

 • u przedsiębiorców - wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od dnia 01.05.2016 do dnia 05.05.2016 bez posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie wydruków (paragonów) z kasy fiskalnej stwierdzono, że ww. okresie dokonano sprzedaży napojów alkoholowych, tj.: piwa na łączną kwotę 30,50 zł. Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem od konsumenta za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

W toku kontroli stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych – piwa na łączną kwotę 30,50zł w okresie 1-5.05.2016, tj. w czasie kiedy przedsiębiorcy nie posiadali zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wobec przedsiębiorcy przeprowadzono dochodzenie uproszczone i postanowieniem z dnia 07 lipca 2016 roku odstąpiono od wszczęcia dochodzenia.
O ustaleniach kontroli poinformowano Prezydenta Miasta Szczecin.

 • u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Restauracji w Szczecinie, gdzie stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu podczas gdy ww. posiadał zezwolenia „na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć”.
  Wobec powyższego stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych wbrew warunkom zezwolenia.

W związku z powyższym do Prezydenta Miasta Szczecin została przesłana informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach dot. naruszenia warunków zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wobec przedsiębiorcy przeprowadzono dochodzenie uproszczone i postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2016 roku dochodzenie umorzono.

wniesienia w ustawowych terminach opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zagadnienie to zbadano w 23 kontrolach (10 w sklepach detalicznych w tym 3 z  programu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ, 8 w punktach gastronomicznych, 5 w hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi w tym 1 z programu DIH-81-14 (1)/15/AgŁ).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupioneu przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy działalność w zakresie objętym zezwoleniem wykonywana jest tylko przez  przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • czy przedsiębiorcy zgłosili organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego mw stosunku do danych zawartych w zezwoleniach , w terminie 14 dni od ich powstania.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie w godzinach określonych w zezwoleniu.
  W okazanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowychnie było określonych godzin ich sprzedaży. Obrót napojami alkoholowymi odbywał się w godzinach otwarcia kontrolowanych placówek.
 • czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.
  Zagadnienie to badano w 17 kontrolach (9 w sklepach detalicznych w tym 3 zprogramu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ,5 w punktach gastronomicznych, oraz w 3 hurtowniach prowadzących również detaliczny obrót napojami alkoholowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • uwidocznienia w miejscu sprzedaży wywieszki informującej o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
  Zagadnienie to badano w 21 kontrolach (10 w sklepach detalicznych w tym 3 z  programu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ, 6 w punktach gastronomicznych oraz 5 w hurtowniach prowadzących detaliczny obrót napojami alkoholowymi w tym 1 z  programu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność w restauracji w Kołobrzegu.u. Solna 12.
  U ww. przedsiębiorcy prowadzącego działalność wpunkcie gastronomicznymstwierdzono brak
  w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych uwidocznienia informacjio szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
  Ww. przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150 zł  za wykroczenie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydano żądanie o uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, co niezwłocznie zostało wykonane.
 • wydzielenie stoiska ze sprzedażą napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2.
  Nie badano zagadnienia w  powyższym zakresie.
 • sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.
  W dniach kontroli nie stwierdzono sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych  osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.
 • przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w ustawie, w szczególności w domach studenckich, środkach i obiektach komunikacji publicznej.
   Nie badano zagadnienia w  powyższym zakresie.
 • przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach określonych przez gminy,  gdzie istnieje stały lub czasowy zakaz ich sprzedaży.
  Kontrolowane placówki usytuowane były w miejscach, dla których gminy nie określiły zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
 • braku w miejscach sprzedaży niedozwolonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych.
   W powyższym zakresie, nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną przez Internet.
  Nie badano zagadnienia w  powyższym zakresie.

Wykorzystanie ustaleń:

 • wydano 1 żądanie ustne w zakresie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego;
 • wystawiono 1 mandat karny kredytowany na kwotę 150 złotych;
 • skierowano 1 informację do Urzędu Miasta w zakresie naruszenia warunków zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi;
 • przeprowadzono 2 dochodzenia uproszczone w tym w 1 przypadku odstąpiono od wszczęcia dochodzenia uproszczonego a w 1 przypadku umorzono dochodzenie uproszczone;
 • zostanie przeprowadzone 1 dochodzenie uroszczone.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

A.2. Wyniki kontroli przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Podczas kontroli prowadzonych u 7 przedsiębiorców (w tym u 1 z  programu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ), szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów  w zakresie:

 

 • posiadania ważnych zezwoleń na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi a w przypadku sprzedaży detalicznej tych napojów sprawdzono jej legalność.
  Skontrolowano 7 przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót napojami alkoholowymi.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • sprzedaży napojów alkoholowych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy lub detaliczny napojami alkoholowymi.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe są odpowiednio oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.
  Zagadnienie to badano podczas 6 kontroli.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy przedsiębiorca posiada w sprzedaży napoje alkoholowe pochodzące od producentów oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami.
  Przeprowadzone kontrole w tym zakresie wykazały nabywanie napojów alkoholowych wyłącznie od producentów lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami.
 • wykonywania działalności określonej w zezwoleniu osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy przedsiębiorca użytkuje magazyn(y) będące jego własnością lub przez niego wynajmowane lub dzierżawione.
  Magazyny użytkowane przez kontrolowanych przedsiębiorców stanowiły ich własność lub były przez nich dzierżawione.
 • ustalenia, czy przedsiębiorca zgłosił organowi zezwalającemu inne zmiany stanu faktycznego i prawnego w ciągu 14 dni od ich powstania
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegóły wyników kontroli przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 1.

 

B. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY z dnia 9 listopada 1995r. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI UŻYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH  (Dz. U. z 2015r., poz. 298 ze zm.)

Przestrzeganie postanowień ww. ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 275 ze zm.) – obowiązujący w trakcie kontroli do dnia 07.09.2016r. – sprawdzono u 11 przedsiębiorców, przy czym kontrole przeprowadzono w oparciu o zagadnienia z programu  DIH-81- 6(1)/16/AgŁ.

Przedsiębiorców do kontroli typowano z własnego rozeznania oraz z uwzględnieniem zgłoszeń konsumenckich.

 

Kontrolą objęto:

 • 7 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach detalicznych,
 • 3 przedsiębiorców prowadzących działalność w placówkach  gastronomicznych, w tym
 • 1 przedsiębiorca prowadzący obrót wyrobami tytoniowymi,
 • 1 przedsiębiorcę prowadzącego hurtowy i detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Poszczególne zagadnienia kontroli przedstawiały się następująco:

 • przestrzeganie w zakładach gastronomicznych zakazu palenia
  Zagadnienie to badano u 3 przedsiębiorców.
  W  powyższym zakresie  nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • umieszczanie w zakładach gastronomicznych oraz w sklepach detalicznych, w miejscu widocznym, informacji o zakazie  palenia tytoniu.
  Zagadnienie to badano u 11 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych i w 3 zakładach gastronomicznym oraz 1 hurtowni prowadzącej detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi).
  W placówkach objętych kontrolą w miejscach widocznych umieszczone były odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.
  Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim do lat 18.
  Zagadnienie to badano u 9 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 1 zakładzie gastronomicznym i 1 hurtowni prowadzącej również detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi).
  U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych kontrolowani przedsiębiorcy umieścili widoczną i czytelną informację zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed  następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach (także szkołach wyższych) i placówkach oświatowo-wychowawczych, obiektach sportowo-rekreacyjnych
  Nie badano zagadnienia w powyższym zakresie.
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych w automatach.
  U kontrolowanych przedsiębiorców nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.
  Zagadnienie to badano u 9 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 1 zakładzie gastronomicznym i 1 hurtowni prowadzącej również detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi). Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • sprzedaż wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym.
  Nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym. 
 • umieszczanie na opakowaniach wyrobów tytoniowych napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy  niż inne.
  Zagadnienie to badano u 9 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 1 zakładzie gastronomicznym i 1 hurtowni prowadzącej również detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi)
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • prowadzenie reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu.
  Zagadnienie to badano u 9 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 1 zakładzie gastronomicznym i 1 hurtowni prowadzącej również detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • przestrzegania zakazu eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.
  Zagadnienie to badano u 9 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 1 zakładzie gastronomicznym i 1 hurtowni prowadzącej również detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi).
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • zgodność oznakowania opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 275 ze zm.) – obowiązujący w trakcie kontroli do dnia 07.09.2016r.

W toku przeprowadzonych kontroli u 9 przedsiębiorców (w 7 placówkach detalicznych, 1 zakładzie gastronomicznym i 1 hurtowni prowadzącej również detaliczny obrót wyrobami tytoniowymi) badaniom poddano 29 partii wyrobów tytoniowych ( w tym 3 partie cygaretek) o ogólnej wartości 955,41 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości w zakresie oznakowania.

 

C. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 06 GRUDNIA  2008r. O PODATKU AKCYZOWYM (DZ. U. z 2017r., poz. 43) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 07 stycznia 2013 r. w  SPRAWIE OZNACZANIA WYROBÓW AKCYZOWYCH ZNAKAMI AKCYZY  (DZ. U.  2015r.,   poz. 2283 ze zm.)

Zagadnienie to badano w trakcie 21 kontroli (w 10 placówkach detalicznych w tym u 3 z  programu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ, w 5 placówkach gastronomicznych, oraz w 6 hurtowniach w tym
u 5 przedsiębiorców prowadzących również detaliczny obrót, z czego 2 z  programu kontroli DIH-81-14 (1)/15/AgŁ). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W toku tych kontroli sprawdzono ogółem 106 partii o wartości  3136 zł, w tym 76 partii napojów alkoholowych o wartości 2718 zł oraz 30 partii wyrobów tytoniowych (papierosów) o wartości
418 zł.

Kontrolą objęto:

 • 10 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne, obejmując badaniem:
 • 32 partii napojów alkoholowych wartości 822 zł,
 • 27 partii wyrobów tytoniowych wartości 377 zł,
 • 5 przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne, obejmując badaniem:
 • 12 partii napojów alkoholowych wartości 953 zł,
 • 2 partie wyrobów tytoniowych wartości 26 zł,
 • 6 przedsiębiorców prowadzących hurtownie, obejmując badaniem:
 • 32 partii napojów alkoholowych wartości 942 zł,
 • 1 partię wyrobów tytoniowych wartości 15 zł.

Podczas prowadzonych kontroli szczególnie zwracano uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie:

 • naklejania banderoli w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzeni.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • ustalenia, czy banderole nie są zniszczone ani uszkodzone.
  Wyroby alkoholowe i tytoniowe objęte kontrolą posiadały niezniszczone i nieuszkodzone banderole.
 • ustalenia, czy banderole są właściwe dla poszczególnych wyrobów i posiadają odpowiednie nominały.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • oznaczenia wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujących się w sprzedaży banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania.
  Skontrolowane partie wyrobów alkoholowych i tytoniowych znajdujące się w sprzedaży były oznaczone banderolami nie wykazującymi cech zafałszowania.
 • ustalenia, czy przedsiębiorcy, którzy sprzedają papierosy lub tytoń do palenia nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną lub po cenach wyższych od maksymalnych cen detalicznych wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych (w tym w połączeniu  z innym towarem lub usługa lub w połączeniu z przyznaniem nieodpłatnej premii w postaci innych towarów lub usług) odprowadzili należny podatek akcyzowy.
  W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegóły wyników kontroli dotyczących przestrzegania postanowień o podatku akcyzowym przedstawiono w zestawieniu liczbowym stanowiącym Tabelę 3.

 

D)  OCENA JAKOŚCI HANDLOWEJ NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH, głównie wódek i spirytusu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie zgodnie programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DIH-81-14(1)/13/Agł z dnia 29 września 2015r. przeprowadził łącznie w 2016 roku 10 kontroli w zakresie kontroli jakości handlowej napojów alkoholowych (napojów spirytusowych i alkopopów).

Na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004  z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE. L 165 z 30.4.2004r., str. 1 ze zm.) art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016, poz. 1059 ze zm.) przeprowadzono  10 kontroli,  w tym  6 kontrole z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz.1161).

Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono informacje od konsumentów oraz przeprowadzone rozeznania.

Kontrolą objęto:

 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Chojnie (kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni napojów alkoholowych w Szczecinie (kontrola na zawiadomienie);
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie monopolowym w Szczecinie (kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni Oddział w Szczecinie kontrola urzędowa);
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie handlowym w Szczecinie, (kontrola na zawiadomienie);
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Fresh Market w Szczecinie, (kontrola na zawiadomienie);
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie w Kołobrzegu, (kontrola urzędowa),
 • przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w hurtowni napojów alkoholowych  
 • w Białogardzie (kontrola na zawiadomienie),
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie monopolowym w Kołobrzegu (kontrola na zawiadomienie),
 • przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-monopolowym w Koszalinie (kontrola urzędowa).

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 57 partii napojów alkoholowych o wartości 19967 zł, nie kwestionując zbadanych partii.
W tym 53 partii napojów alkoholowych produkcji krajowej o wartości 18422 zł, 2 partie z importu (spoza UE) o wartości 582 zł oraz 2 partie z krajów UE o wartości 963 zł.
W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nielegalnej sprzedaży podrabianego alkoholu pochodzącego z Ukrainy.

Sprawdzeniem  objęto:
Napoje spirytusowe - kategoria 1-14 R.110-2008;

 • 3 partie rumu o wartości 152 zł,
 • 2 partia whisky o wartości 510 zł,
 • 2 partie Brendy o wartości 906 zł,

Napoje spirytusowe - kategoria 15-46 R.110-2008;

 • 34 partii wódki o wartości 15954 zł,
 • 2 partie wódki smakowej o wartości 66,00 zł,
 • 7 partie  likieru o wartości  1808 zł,
 • 2 partie innych napojów (ginu) o wartości 52 zł,
 • 2 partie  innych napojów spirytusowych (spirytus) o wartości 422 zł,

Ponadto zbadano 3 partie alkopopów o wartości 97 zł.

Wyżej wymienionych partii wyrobów nie kwestionowano.

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 10 partii napojów spirytusowych – wódek  o wartości 6598 zł. Pobrano 10 próbek wyrobów (21 butelek) o wartości 423 zł.
Nieprawidłowości  w badanym zakresie nie odnotowano.

 

SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ  TOWARÓW  PACZKOWANYCH

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych napoje spirytusowe sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktów dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 10 partii napojów alkoholowych (21 butelek) na łączną wartość 6598 zł
Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

Ponadto w trakcie 5 kontroli na zawiadomienie sprawdzono, czy napoje spirytusowe oferowane w opakowaniach jednostkowych o określonych ilościach nominalnych, są wprowadzane do obrotu zgodnie z wymaganiami załącznika I do ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U.z 2015 r. poz. 1161).

Badaniem w tym zakresie  objęto 33 partie napojów  alkoholowych o wartości 15843 zł, nie kwestionując badanych partii.

W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowych lub uszkodzonych opakowań.

 

PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprawdzono prawidłowość oznakowania w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L 31 z 1.2.2002, s. 1 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. U. UE L 39 z 13.2.2008 s. 16 ze zm.);
 • rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiającego zasady rozporządzenia stosowania (WE) nr 110/2008 parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. UE L 201 z 26.7.2013, str. 21 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 ze zm.);
 • ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 822);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772).

Kontrolą objęto 57 partii napojów spirytusowych o wartości 19967 zł, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

 

IDENTYFIKOWALNOŚĆ TOWARÓW

U wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L UE 31 z 1.2.2002 s. 1 ze zm.).

Informacje dotyczące identyfikacji dostawców badanych 57 partii napojów spirytusowych o  wartości 19967 zł  uzyskano na podstawie okazanych dokumentów dostaw  -  faktur zakupu.   Nieprawidłowości  nie stwierdzono.

 

IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych 10 kontroli u przedsiębiorców dokonano identyfikacji  przedsiębiorców 
w oparciu o wpisy do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego  lub  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. W powyższym zakresie nieprawidłowości
nie odnotowano.  Zakres, rodzaj  i miejsca prowadzonej działalności były zgodne z wpisami.

 

KONTROLE  NA  ZAWIADOMIENIE

W przypadku  5  kontroli na zawiadomienie sprawdzono,  czy:

przedsiębiorcy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz czy przestrzegają ich warunków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), a także
czy przestrzegają innych postanowień tej ustawy, dotyczących m.in.: uwidaczniania informacji
o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży nieletnim czy nietrzeźwym.

znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe były oznakowane znakiem skarbowym akcyzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.  o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43).

W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Szczegóły w tym zakresie przedstawiono w  części informacji dotyczącej wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2016 r.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej
w Szczecinie Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-03-2017 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2017 07:56