Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

Skontrolowano 5 przedsiębiorców, w tym 4 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sklepach należących do sieci handlowych i przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sklepie nie należącym do sieci handlowych.

Ogółem skontrolowano 25 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 1569 zł, z czego zakwestionowano ogółem 7 partii (6 partii nierafinowanych olejów roślinnych o wartości 379 zł i 1 partię oliwy z oliwek o wartości 19 zł) o wartości 398 zł, co stanowi 28,0 % zbadanych partii.

Kontrolą objęto:

 • 8 partii oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia najwyższa kategoria oliwy z oliwek, uzyskana bezpośrednio z oliwek i wyłącznie za pomocą środków mechanicznych o wartości 502 zł, kwestionując 1 partię o wartości 19 zł;
 • 2 partie oliwy z wytłoczyn o wartości 64 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • 15 partii nierafinowanych olejów roślinnych o wartości 1003 zł, z czego zakwestionowano 6 partii o wartości 379 zł.

W ramach przeprowadzonych kontroli nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek sprawdzono (w odniesieniu do wszystkich 25 partii jw.):

oznakowanie - w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 s. 1 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 s. 14 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 78 ust. 1 i załącznikiem VII, cz. VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 s. 671 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz.1604 ze zm.);
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772);

aktualność dat minimalnej trwałości w odniesieniu do deklaracji na opakowaniu jednostkowym;

warunki przechowywania w odniesieniu do deklaracji na opakowaniu jednostkowym oraz przepisach rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 39.1 ze zm.), stan opakowań;

identyfikowalność produktu w odniesieniu do wymagań przepisów art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31.1 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772);

przestrzegania postanowień art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 s. 18 z późn. zm.) - dot. sprzedaży przez internet;

przestrzeganie przepisów art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 29/2012 z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy
z oliwek (Dz. Urz. UE L 12 s. 14 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 78 ust. 1
i załącznikiem VII, cz. VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 s. 671 z późn. zm.) – w zakresie stosowania opakowań do 5l oraz sposób zamknięcia.

jakość, w tym sprawdzono ilość rzeczywistą produktu. (Zbadano laboratoryjnie 3 partie nierafinowanych olejów roślinnych o wartości 505 zł –opis pkt 2 oraz 1 partię oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia o wartości 140 zł);

dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.);

Inne zagadnienia
W trakcie kontroli u 3 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli.

Sprawdzono u 5 przedsiębiorców przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149) dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

 

Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie:

jakości nierafinowanych olejów roślinnych. W wyniku badań laboratoryjnych, które wykonano w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie - zakwestionowano 1 partię o wartości 180 zł tj.: Olej dyniowy tłoczony na zimno 250ml, wyprodukowany w Polsce, oznakowany m.in. najlepiej spożyć przed: 28.04.2017, który nie odpowiadał Deklaracji Producenta z uwagi na niższą zawartość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (wynik badania 32,8g/100ml, deklaracja 52g/100ml), co nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604 ze zm.).

Wobec powyższego:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS;
 • materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604 ze zm.),
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Kontrolowany przedsiębiorca w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, że zakwestionowanej partii oleju dyniowego nie ma w obrocie handlowym. Natomiast Dystrybutor w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedłożył wyjaśnienie Producenta który wyjaśnił, iż podjął działania korygujące i zapobiegawcze mające na celu wyeliminowanie w przyszłości przyczyn potencjalnych niezgodności wyników badań z deklarowanymi wartościami odżywczymi.

identyfikowalności produktu. Z 25 zbadanych partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 1569 zł nie okazano faktur zakupu pozwalających na zidentyfikowanie badanych partii produktów oraz innych dokumentów pozwalających na ich identyfikację dla 7 partii nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek o wartości 398 zł.

W związku powyższym przesłano informację do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz WIJHARS. Natomiast do kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano pismo wskazujące naruszenie i wykroczenie w powyższym zakresie oraz o wskazanie osoby odpowiedzialnej.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcyz wnioskiem o usunięcie uchybień oraz pisma w zakresie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie identyfikowalności produktu,
 • wysłania wystąpienia pokontrolnego do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • przesłania informacji do właściwego terytorialnie WIIH.

Ponadto materiały z kontroli zostaną skierowane do postępowania administracyjnego, odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604 ze zm.).

Zostanie również wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych wobec jednego przedsiębiorcy.

Po otrzymaniu odpowiedzi od kontrolowanego przedsiębiorcy zostanie zajęte stanowisko w zakresie odpowiedzialności z tytułu wykroczenia z art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149).

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 16-02-2017 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2017 07:42