Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG i GTS

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 5 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej produktów posiadających oznaczenie ChNP, ChOG i GTS zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Urzędowe kontrole żywności przeprowadzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

Sklepy sieci handlowych

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - siedziba: Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą w Hipermarkecie w C.H.– w Szczecinie;
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa– siedziba: Wrocław,  prowadząca działalność gospodarczą w Markecie w Szczecinie;
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - siedziba: Świnoujście, prowadząca działalność gospodarczą w Markecie w Świnoujściu;
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - siedziba Poznań, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie [KONTROLA x2];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie;, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Darłowie.

 

Kontrolą objęto :

 • CHOG 4 partie o wartości 123,00 zł, nie kwestionując zbadanych partii;
 • CHNP 9 partii o wartości 697,00 zł, zakwestionowano 1 partię o wartości 105,00 złotych,
 • GTS 1 partia o wartości 16,00 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

Ogółem kontrolą objęto 14 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS o wartości 836,00 złotych, z czego zakwestionowano 1 partię produktu posiadającego oznaczenie: ChNP o wartości 105,00 złotych, co stanowi 7% zbadanych partii.

 

I. OCENA JAKOŚCIOWA PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH OZNACZENIA ChNP, ChOG, GTS

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 5 próbek (16 op.) ww. produktów ChNP o wartości 423,00 złotych w czterech sieciach handlowych:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zbadano szynkę parmeńską kraj pochodzenia Włochy 80g,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa; zbadano ser Feta 200g kraj pochodzenia Grecja i Gorgonzola pikante 200g kraj pochodzenia Włochy,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbadano ser twardy tarty z surowego mleka krowiego 70 g, kraj pochodzenia Niemcy,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbadano Feta oryginalny grecki ser feta w porcjach zaw. tł. w s. min. 45 % 200 g, kraj pochodzenia Grecja.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zafałszowanie badanego produktu, tj.:

oryginalny grecki ser feta w porcjach (Chroniona Nazwa Pochodzenia) zaw. tł. w s. min. 45 % a`200 g, wielkość partii 7 opakowań /a`200 g/, o wartość 105 zł., oznaczona m.in. najlepiej spożyć przed: 30.05.2017; Dystrybutor PL: Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Katowice, producent:. Grecja, kraj pochodzenia Grecja, z uwagi na to, że w badanej próbce ww. produktu w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta na opakowaniu jednostkowym, nie wykryto DNA owcy (w sprawozdaniu z badań nr 722/2016 z dnia 17.11.2016r. Laboratorium Kontrolno- Analityczne UOKIK z siedzibą w Olsztynie, stwierdzono, że w badanej próbce wykryto obecność DNA KOZY nie wykryto DNA owcy i nie wykryto DNA krowy).

W związku z powyższym ww. produkt wyczerpuje definicję produktu zafałszowanego zawartą w art. 3 pkt 10 lit. b i c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2016r., poz. 1604 ze zm.), ponieważ w jego oznakowaniu podano nazwę niezgodną z prawdą oraz niezgodne z prawdą dane w zakresie składu.

Pozostałe badane parametry w zakresie zawartości tłuszczu i białka były zgodne  z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta podane na opakowaniu w wartości odżywczej, przy uwzględnieniu tolerancji.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIIH właściwego ze względu na siedzibę dystrybutora w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu,
 • wysłano informację do Polskiego Punktu Kontaktowego ds. oszustw związanych z żywnością w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (do wiadomości do Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK).

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dystrybutor Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach wniósł o przebadanie prób kontrolnych na obecność /identyfikacje mleka owczego/ w produkcie, a nie  na obecność DNA. W piśmie podniósł, że Metoda Real Time PCR nie jest najskuteczniejszą metodą aby móc potwierdzić, że w danym produkcie nie zostało użyte mleko owcze w związku z brakiem wykrycia DNA. Ponadto poinformował, że zgodnie z oświadczeniem producenta sera nie jest możliwym aby do produkcji nie użyto mleka owczego i, że średnio w gotowym produkcie powinno być 94,4% mleka owczego i 5,6% mleka koziego.

Po analizie argumentów przedstawionych przez dystrybutora, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poinformował, że podtrzymuje stanowisko zajęte w wystąpieniu pokontrolnym, dotyczące niezgodności wyrobu z deklaracją na opakowaniu.

Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy.

 

II. SPRAWDZENIE  ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTU

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 5 próbek (16 op.) produktów na łączną wartość 423,00 złotych. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

 

III. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA

Sprawdzono prawidłowość oznakowania produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) i oznaczenie gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 343 z 14.12.2012 s. 1 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L.31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
 • 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. 304 z 22.11.2011s. 18 z późn. zm.);
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. UE L.2014. 179.36 ze zm.); ustawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U.UE L.2013.347.671 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004r., str. 55 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L 354 z 31.12.2008. s. 16 z późn. zm.).

Ogółem kontrolą w sklepach sieci handlowych objęto 14 partii produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG, GTS  o wartości 836,00 złotych, nie kwestionując zbadanych partii.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Stan opakowań był prawidłowy.

 

IV. OZNAKOWANIE PRODUKTÓW KONWENCJONALYCH

Nie stwierdzono w ofercie handlowej produktów konwencjonalnych, które posiadałyby nazwy objęte ochroną, tj. Chronioną Nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

 

V. PRODUKTY GÓRSKIE

Nie stwierdzono w sprzedaży produktów opisanych jako „produkty górskie” .

 

VI. PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. Kontrolą objęto 14 partii produktów o wartości 836,00  złotych, nie kwestionując badanych partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 14 partii ww. produktów o wartości 836,00 złotych, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu  oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.04.39.1ze zm.). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

VII.  IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRODUKTÓW

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U.UE. L.02.31.1 ze zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.UE.L.2011.242. 2). Badaniem objęto 14 partii produktów poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

VIII.   IDENTYFIKACJA  PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 5 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie
nie stwierdzono.

Ponadto sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) u 5 skontrolowanych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno–epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie uchybienia,
 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania informacji do właściwego WIIH,
 • przesłania informacji do Polskiego Punktu Kontaktowego ds. oszustw  związanych z żywnością w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (do wiadomości do Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK).

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu,
 • materiały z 1 kontroli, w której stwierdzono zafałszowanie partii sera feta, zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 09:47