Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WPN.8361.253.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Lech Chmielewski

firma przedsiębiorcy:

Usługi Transportowe Auto Handel, Handel Złomem Lech Chmielewski

ul. Dworcowa, działka 694

74-320 Barlinek

DECYZJA WPN.8361.253.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Lech Chmielewski firma przedsiębiorcy: Usługi Transportowe Auto Handel, Handel Złomem Lech Chmielewski ul. Dworcowa, 74-320 Barlinek karę pieniężną w wysokości 290 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 10 ust. 1 i ust. 2 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121), tj. z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu świadczenia usług cen usług.

Uzasadnienie

W dniach 9 i 10 listopada 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.),art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz. U. z 2013, poz.1069) w związku z art. 3 ust 1 pkt 6 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem nr WPN/U-250/2015 z dnia 09 listopada 2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Lecha Chmielewskiego, firma przedsiębiorcy: Usługi Transportowe Auto Handel, Handel Złomem Lech Chmielewski, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. składzie węgla przy ul. Dworcowej w Barlinku, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej również „rozporządzeniem Ministra Finansów”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu oznaczenie ceny towarów oraz usług będących w ofercie kontrolowanego przedsiębiorcy. Stwierdzono, że w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono cennika świadczonych usług tj. usługi pakowania, ważenia (workowania) i ceny worka. W wyniku dokonanego zakupu kontrolnego stwierdzono, że usługa workowania wraz z zakupem wynosiła 100 zł/tona (10 zł/100kg). Ponadto stwierdzono, ze w miejscu sprzedaży węgla każdy rodzaj węgla opatrzono wywieszkami zawierającymi ceny jednostkowe oferowanego towaru. Na wywieszkach nie podano jednak nazw handlowych oferowanego towaru masowego.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 10 ust. 1 i ust 2 oraz § 11 ust 1 ww. rozporządzenia (w przypadku braku uwidocznienia ceny usługi pakowania, ważenia i workowania) oraz § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia (w przypadku braku wymaganych przepisem informacji na wywieszkach). Jednocześnie stwierdzono, że brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży cen usług stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ww. ustawy.

W trakcie kontroli przedsiębiorca podjął dobrowolne działania polegające na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568), którego naruszenie stwierdzono w toku kontroli, utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie, tj. w dniu 1 stycznia 2016r., nowego rozporządzenia w tym zakresie wydanego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121), zwanego dalej również „rozporządzeniem Ministra Rozwoju”.

Uwzględniając zaistniałą zmianę w obowiązywaniu aktów normatywnych, wykazane w toku kontroli naruszenie § 10 ust. 1 i ust 2 oraz § 11 ust 1 dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów, polegające na braku uwidocznienia cen usługi, zakwalifikowano w niniejszym postępowaniu odpowiednio jako naruszenie § 10 ust. 1 i ust 2 oraz § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r.

Natomiast stwierdzony w toku kontroli stan faktyczny polegający na tym, że na wywieszkach nie podano nazw handlowych oferowanego towaru masowego, przy jednoczesnym umieszczeniu bezpośrednio przy towarach cen, nie stanowi nieprawidłowości na gruncie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju.

Mając na względzie dokonane ustalenia, uwzględniając zmianę dotychczas obowiązujących przepisów oraz brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 ust 1 ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 28 stycznia 2016r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z naruszeniem § 10 ust.1 i 2 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu świadczenia usług cen usług.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Ceną, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Do dnia 31 grudnia 2015r. wymagania dotyczące zasad uwidaczniania cen określone były, zgodnie z art. 25 ustawy, w rozporządzeniu Ministra Finansów, którego § 10 ust. 1 stanowił, ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi oraz, ze jeżeli jest to zgodne z praktyką obrotu ze względu na rodzaj świadczonej zamiast cen za usługę można podawać cenę za jednostkę usługi.

Z kolei ust. 2 stanowił, że przy określaniu cen za usługi mogą być podawane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny. Do stawek przeliczeniowych mogą być włączone także koszty materiałowe Ponadto § 11 przedmiotowego rozporządzenia wskazywał, iż w zakładach świadczących usługi w miejscu widocznym i ogólnodostępnym powinien znajdować się cennik wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi.

W dniu 1 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów.

W zakresie jednak stwierdzonego u przedsiębiorcy naruszenia zmiana aktu normatywnego pozostaje bez wpływu na stan faktyczny z uwagi na brak zmiany merytorycznej w zakresie przepisów regulujących stwierdzoną nieprawidłowość dotyczącą uwidocznienia cen usług. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisów § 10 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Jeżeli jest to zgodne z praktyką obrotu, ze względu na rodzaj świadczonej usługi, zamiast cen za usługę można podawać cenę jednostkową, a przy uwidacznianiu cen za usługi mogą być podawane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny. Ponadto § 11 wskazuje, iż miejscu świadczenia usług udostępnia się cennik w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Jednocześnie organ uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp. 15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że w przypadku braku cen usług stopień naruszenia należy określić jako istotny. Cena jest bowiem podstawową informacją o wartości usług wyrażoną w jednostkach pieniężnych, która kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wykonana usługę. Z punktu widzenia konsumenta uwidoczniona informacja o cenie usługi jest jednym z podstawowych elementów mających wpływ na decyzję o zakupie określonej usługi. Przy ocenie stopnia naruszenia organ uwzględnił również rodzaj świadczonych przez przedsiębiorcę usług, które stricte wiążą się ze sprzedawanym przez przedsiębiorcę towarem, tj. węglem.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej objęty kontrolą tut. organu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obowiązków w zakresie uwidaczniania cen oraz to, że prowadzi działalność gospodarczą od dłuższego czasu, tj. od 1982 r. Zatem zdaniem Organu powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, istotnych z punktu widzenia interesów i praw konsumentów, tym bardziej, że powszechny obowiązek uwidaczniania cen towarów istnieje w polskim prawie od dłuższego czasu.

Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż strona usunęła stwierdzone nieprawidłowości w toku kontroli.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiebiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym jest jednym z najmniejszych w stosunku do pozostałych kategorii przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 złotych. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na stronę nałożyć karę pieniężną w wysokości 290 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od nałożenia kary z art. 6 ust. 1 ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji o cenie usługi - jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia ceny usług w określony sposób nastąpiło z winy danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona kara pieniężna spełnia te przesłanki.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien uiścić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

..............................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Adresat: Lech Chmielewski, firma przedsiębiorcy: Usługi Transportowe Auto Handel, Handel Złomem Lech Chmielewski, ul. Dworcowa, działka 694, 74-320 Barlinek

- a/a.

6

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:57