Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WPN.8361.250.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Progress Pro

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Al. Wojska Polskiego nr 68

63-500 Ostrzeszów

DECYZJA WPN.8361.250.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Progress Pro Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Al. Wojska Polskiego nr 68 karę pieniężną w wysokości 600 (słownie: sześćset złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem wymagań określonych w § 3 ust. 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121), tj. z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży detalicznej cen jednostkowych towarów.

Uzasadnienie

W dniach 4,5 i 6 listopada 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.),art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 o kosmetykach (Dz. U. z 2013, poz.475), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. U. UE L z dn. 22 grudnia 2009r. nr 342, str. 59 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określającego kryteria dotyczące uzasadnienia oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. U UE L z dn. 11 lipca 2013 r, nr 190, str. 31), art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r. poz.1161) w związku z art. 3 ust 1 pkt 6 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem nr WPN/U-247/2015 z dnia 04.11.2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Progress Pro Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrzeszowie w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. w NOVA Hurtownia fryzjerska Hurt Detal w Szczecinie przy ul. Bolesława Krzywoustego 49/2, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej również „rozporządzeniem Ministra Finansów”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 30 partii towarów pakowanych (m.in. szampony, żele, odżywki, pianki itp.) stanowiących ofertę handlową kontrolowanego przedsiębiorcy. Ustalono, że 28 partii towarów, objętych było obowiązkiem uwidocznienia cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku 28 partii objętych obowiązkiem uwidocznienia ceny jednostkowej, tj. przy następujących towarach: maseczka do włosów Professional by Fama, 200ml; szampon Moisture Matrix 300ml; szampon Amplify Matrix, 300ml; pianka do włosów z keratyną Mousse Total Keratin Complex, 500ml; pianka do włosów Galaktic,400 ml; spray teksturyzujący Matrix, 150 ml; krem wygładzający Matrix, 118 ml; pianka w sprayu HS Professional, 200ml; maska Procolor HS Professional, 400 ml; maska Loreal Fiberceutic, 200ml; maska - żel Loreal Vitamino Color, 200 ml; odżywka z mleczkiem Loreal, 150 ml; odżywka nawilżająca Loreal 125 ml; serum nabłyszczające Loreal , 125 ml; maska do włosów Matrix Biolage 150 ml; maska nadająca objętość Saryna Key, 300 ml; masła do włosów Saryna Key, 300 ml; maska do włosów Saryna Key, 500 ml; odżywka do włosów Saryna Key, 500 ml; olejek regenerujący Saryna Key, 110 ml; odżywka do włosów Semi Di Lino, 250 ml; szampon Semi Di Lino, 250 ml; żel nadający objętość Alfaparf, 150 g; termoaktrywny spray Loreal, 150 ml; szampon kojąco-ochronny Loreal 250 ml; szampon przeciwłupieżowy Loreal 250 ml (3474630408456); szampon przeciwłupieżowy Loreal 250 ml (3474630408630) obowiązek ten nie został spełniony, tj. brak było cen jednostkowych uwidocznionych w miejscu sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego. Stwierdzono również iż wszystkie partie towarów pakowanych, które stanowiły ofertę handlową kontrolowanego przedsiębiorcy, były opatrzone ceną. Ponadto w toku kontroli stwierdzono, że na wywieszkach brak było informacji wskazujących nazwy handlowe towarów.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia (w przypadku braku uwidocznienia ceny jednostkowej na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego) oraz § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia (w przypadku braku wywieszek zawierających wymagane przepisem informacje). Jednocześnie stwierdzono, że brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży detalicznej cen jednostkowych stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia pismem z dnia 19 listopada 2015r. do kontrolowanego przedsiębiorcy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 7 grudnia 2015r. strona poinformowała, iż wskazane uchybienia zostały usunięte.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568), którego naruszenie stwierdzono w toku kontroli, utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie, tj. w dniu 1 stycznia 2016r., nowego rozporządzenia w tym zakresie, wydanego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121), zwanego dalej również „rozporządzeniem Ministra Rozwoju”.

Uwzględniając zaistniałą zmianę w przepisach, wykazane w toku kontroli naruszenie § 8 ust. 1 dotychczasowego rozporządzenia Ministra Finansów, polegające na braku cen jednostkowych towarów, zakwalifikowano w niniejszym postępowaniu odpowiednio jako naruszenie § 3 ust. 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r.

Natomiast stwierdzony w toku kontroli stan faktyczny polegający na nieopatrzeniu towarów wywieszkami zawierającymi odpowiednie informacje, przy jednoczesnym umieszczeniu bezpośrednio na towarach cen, nie stanowi nieprawidłowości na gruncie obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 ust 1 ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 28 stycznia 2016r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z naruszeniem § 3 ust. 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z uwagi na brak uwidocznienia w miejscu sprzedaży detalicznej cen jednostkowych towarów.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

Do dnia 31 grudnia 2015r. wymagania dotyczące zasad uwidaczniania cen określone były, zgodnie z art. 25 ustawy, w rozporządzeniu Ministra Finansów, którego § 8 ust. 1 stanowił, że cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za 1 litr lub metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy, 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni, 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki. Ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości, zgodnie z § 8 ust. 2, mogły także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów sprzedawanych według masy - ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów. W myśl § 8 ust. 7 tego rozporządzenia, w szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem oraz zwyczajowo oferowaną ilością towarów masowych, towarów pakowanych i towarów o małych gabarytach przy uwidacznianiu cen jednostkowych dopuszczalne było stosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar, innych niż określone w ust. 2. Przepisy powyższego rozporządzenia Ministra Finansów przewidywały odstępstwo od uwidocznienia ceny jednostkowej towaru w przypadku, gdy cena jednostkowa była identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3).

W dniu 1 stycznia 2016r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r., poz. 2121), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów.

W myśl przepisu § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności na wywieszce, w cenniku, w katalogu, na obwolucie, w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za:

1) litr lub metr sześcienny - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według objętości;

2) kilogram lub tonę - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według masy;

3) metr - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według długości;

4) metr kwadratowy - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według powierzchni;

5) sztukę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem lub zwyczajowo oferowaną ilością towarów przy uwidacznianiu cen jednostkowych dopuszcza się stosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar innych niż określone w ust. 1 (§ 4 ust. 2). W przypadku towaru pakowanego oznaczonego liczbą sztuk dopuszcza się stosowanie przeliczenia na cenę jednostkową za sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk (§ 4 ust. 3).

Odstępstwa od uwidaczniania cen jednostkowych przewidziane są w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, który stanowi, że wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:

1) towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży;

2) towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach);

3) towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach;

4) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono występowanie jednego z ww. wyjątków, które uzasadniały odstąpienie od kwestionowania braku uwidaczniania cen jednostkowych tj. w przypadku olejku - kremu Matrix 100 ml oraz mleczka keratynowego Alfaparf Milano 100 ml, których cena sprzedaży była identyczna z ceną jednostkową. Dotyczyło to jednak dwóch spośród 30 skontrolowanych partii towarów, z których pozostałe, jak stwierdzono powyżej, były objęte obowiązkiem uwidocznienia ceny jednostkowej.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Jednocześnie organ uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp. 15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen jednostkowych towarów w jakiejkolwiek formie dostępnej dla kupującego naruszył bardzo poważnie obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, poziomu technicznego, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych, o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie optymalnego i właściwego dla nich wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne oraz prawo do rzetelnej informacji o cenie. Samo uwidocznienie przy towarach ceny towaru, bez uwidocznienia ceny jednostkowej danego towaru, nie zapewnia jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o wysokości tych cen, w kontekście porównania z innymi towarami o odmiennych cechach. Jednocześnie organ uwzględnił również fakt, iż brak cen jednostkowych dotyczył 28 spośród 30 skontrolowanych towarów pakowanych oferowanych do sprzedaży, podlegających obowiązkowi uwidocznienia cen jednostkowych.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej objęty kontrolą tut. organu w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obowiązków w zakresie uwidaczniania cen oraz to, że prowadzi działalność gospodarczą od 2014r. Zatem zdaniem Organu powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, istotnych z punktu widzenia interesów i praw konsumentów, tym bardziej, że powszechny obowiązek uwidaczniania cen jednostkowych towarów istnieje w polskim prawie od 12 grudnia 2001r., a więc przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż strona usunęła wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, o czym poinformowała organ w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w obrocie rynkowym jest jednym z mniejszych w stosunku do pozostałych kategorii przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 złotych. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na stronę nałożyć karę pieniężną w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100). Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od nałożenia kary z art. 6 ust. 1 ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji o cenie jednostkowej - jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona kara pieniężna spełnia te przesłanki.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien uiścić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

..............................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Adresat Progress Pro Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Al. Wojska Polskiego nr 68, 63-500 Ostrzeszów

- a/a.

7

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:56