Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.221.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Polski Koncern Naftowy

Orlen Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7

07-411 Płock

DECYZJA Nr WPN.8361.221.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Chemików 7, 07-411 Płock karę pieniężną w wysokości 1730,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) z uwagi na to, że w miejscu sprzedaży detalicznej przy towarach oferowanych do sprzedaży (na wywieszkach) nie uwidoczniono cen.

Uzasadnienie

W dniach 2 i 5 października 2015 r. na podstawie art. 3 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz.148, ze zm.), art. 7b ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 ze zm.), art. 9d ust. 1 w związku z art. 9a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014r., poz. 1728), art. 27 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 775), art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r., poz. 1069) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem WPN/U-222/2015 z dnia 2 października 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, w miejscu prowadzenia działalności, tj. na Stacji Paliw Nr 1029 w Węgorzynie przy ul. Podgórnej 23c, zwanego dalej również „stroną”.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą m.in. na obrocie paliwami ciekłymi oraz sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych takich jak: płyny eksploatacyjne do pojazdów, akcesoria samochodowe itp.

W związku z powyższym w toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 30 partii towarów, stanowiących ofertę handlową kontrolowanego przedsiębiorcy (oleje silnikowe, płyny do chłodnic, szampony, środki nabłyszczające, płyny do mycia szyb, korki do wlewu paliwa itp.). Ustalono, że przy 10 partiach towarów oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży, tj. przy: korku do wlewu paliwa uniwersalnym Boottari, korku wlewu gazu M10 Car Commerce, zestawie opasek zaciskowych Car Commerce, linkach elastycznych z hakami bezpieczeństwa Bottari, kombinerkach Car Commerce, komplecie wkrętaków magnetycznych Car Commerce, zestawie bezpieczników mini Car Commerce, zestawie bezpieczników płytkowych Car Commerce, zestawie bezpieczników cylindrycznych Car Commerce, próbniku plastikowym Car Commerce brak było uwidocznienia cen.

Nadto stwierdzono, iż wszystkie w/w towary nie były opatrzone wywieszkami zawierającymi nazwę towaru oraz jednostkę miar, odnoszącą się do uwidocznionej ceny.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia w przypadku braku nazwy handlowej, ceny oraz jednostki miary odnoszącej się do uwidocznionej ceny (na wywieszkach).

W trakcie kontroli stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 6 listopada 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy, w związku z naruszeniem § 3 ust. 1 rozporządzenia z uwagi na brak cen towarów uwidocznionych w miejscu sprzedaży detalicznej (na wywieszkach).

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

  1. sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

  2. wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, z zastrzeżeniem § 3a i 5, wywieszkami zawierającymi informację wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Jednocześnie organ uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp. 15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen stopień naruszenia należy określić jako istotny. Z punktu widzenia konsumenta uwidoczniona informacja o cenie jest podstawą podjęcia decyzji o zakupie towaru, a także daje możliwość porównania cen podobnych towarów od różnych producentów i w rezultacie umożliwia konsumentowi podjęcie korzystnej dla niego decyzji w sprawie nabycia towaru. Przy ocenie stopnia naruszenia organ uwzględnił również okoliczność, że powyższe nieprawidłowości stwierdzono przy znacznej (w stosunku do badanej) ilości towarów oferowanych przez stronę kupującym. Organ uwzględnił również fakt, iż pozostałe poddane kontroli towary oznaczone były zarówno cenami, jak i - w przypadku gdy tego wymagały - cenami jednostkowymi.

Niezależnie od powyższego organ wskazuje, że poza nieprawidłowościami w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących uwidaczniania cen, dających podstawę do wszczęcia postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy, w toku kontroli u przedsiębiorcy przy wyżej wymienionych i zakwestionowanych towarach brak było również uwidocznienia nazw towarów oraz jednostek miar, odnoszących się do uwidocznionej ceny.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany przez tut. organ, a podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości związane z naruszeniem aktualnie obowiązującego rozporządzenia stwierdzono w jednym przypadku. Z drugiej strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił również okoliczność, że strona działalność gospodarczą prowadzi przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 2001r. oraz fakt, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Powinna zatem wykazać się znajomością przepisów dotyczących prowadzonej działalności, tym bardziej, że naruszone przez stronę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez nią działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie danych będących w posiadaniu organu (zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedsiębiorcy) stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z największych spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 złotych. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na stronę nałożyć karę pieniężną w wysokości 1730,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych 00/100). Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od nałożenia kary z art. 6 ust. 1 ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji o cenie, cenie jednostkowej czy też konkretnej cenie za usługi jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 1730,00 zł kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna powinien uiścić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

..............................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock,

  2. a/a.

5

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:56