Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.161.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Małgorzata Lach-Gwiazda

Firma przedsiębiorcy:

Faraon Małgorzata Sylwia

Lach-Gwiazda

ul. Polskich Marynarzy 90 lok. 9

71-050 Szczecin

DECYZJA Nr WPN.8361.161.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę: Małgorzata Lach-Gwiazda Firma przedsiębiorcy: Faraon Małgorzata Sylwia Lach-Gwiazda ul. Polskich Marynarzy 90 lok. 9, 71-050 Szczecin karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568), tj. z uwagi na to, że w miejscu sprzedaży detalicznej przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego.

Uzasadnienie

W dniach 24 i 28 lipca 2015r. na podstawie art. 3 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz.148, ze zm.), art. 7b ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r., Nr 43, poz. 224 ze zm.), art. 9d ust. 1 w związku z art. 9a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014r., poz. 1728), art. 27 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 775), art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1069) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem nr WPN/U-162/2015 z dnia 24.07.2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy: Małgorzata Lach-Gwiazda Firma przedsiębiorcy: Faraon Małgorzata Sylwia Lach-Gwiazda ul. Polskich Marynarzy 90 lok. 9, 71-050 Szczecin prowadzącego działalność gospodarczą na stacji paliw mieszczącej się przy ul. Tanowskiej 12 w Policach, zwanego dalej również „stroną”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przedsiębiorca na stacji paliw oprócz sprzedaży paliw ciekłych prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, tj. płynów eksploatacyjnych i środków chemicznych do pielęgnacji pojazdów samochodowych.

W związku z powyższym zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli oferowany do sprzedaży towar sprawdzono pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą”, oraz spełnienia wymogów dotyczących oznaczenia ceną określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 30 partii towarów. W wyniku sprawdzenia ustalono, że wszystkie skontrolowane towary, oferowane kupującym w miejscu sprzedaży były opatrzone wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. Natomiast przy 21 partiach towarów, objętych zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem uwidocznienia cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, tj. przy: oleju silnikowym Lotos Semisyntetic 10W-40 4l, oleju silnikowym Lotos Synthetic Plus 5W-40 4l, oleju do przekładni samochodowych Lotos ATF II D 5l, środku do konserwacji deski rozdzielczej Plak 600 ml, środku nabłyszczającym do deski rozdzielczej Plak 600 ml, środku nabłyszczającym do deski rozdzielczej Plak 400 ml, środku nabłyszczającym do deski rozdzielczej Plak 200 ml, piance do tapicerki i dywanów Prestone 500 ml, piance do mycia szyb Glass Clean 652 g, Bono K2 czyści nabłyszcza i chroni plastiki 300 ml, K2 Pro Contact Spray czyści części elektryczne 400 ml, płynie do chłodnic Petrygo Orlen 2l, płynie do układu kierowniczego STP Power Steering 354 ml, rozpuczalniku ekstrakcyjnym Voke 0,5 l, nafcie oświetleniowej Voke 0,5 l, denaturatus Voke 0,5 l, uszczelniaczu do chłodnic K2 Radiator Stop Leak 438 g, preparacie do mycia silnika K2 Akra 770 ml, rozpuszczalniku Voke Nitro 0,5 l, preparacie do czyszczenia szyb i karoserii K2 Nuta 770 ml, preparacie do nabłyszczania opon Plak 750 ml brak było uwidocznienia cen jednostkowych towarów na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego. Stąd też w toku kontroli stwierdzono naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia, co skutkuje niewypełnieniem obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli do kontrolowanego przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w dniu 12 sierpnia 2015r. wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywając kontrolowanego do usunięcia stwierdzonego w toku kontroli uchybienia. Przedsiębiorca w odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 24 sierpnia 2015r. poinformował tut. organ, iż wspomniane uchybienia zostały usunięte.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 28 sierpnia 2015r. zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia, tj. z uwagi na to, iż przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

W toku postępowania administracyjnego w odpowiedzi na żądanie organu strona w piśmie z dnia 10.09.2015r. podała niepełne informacje dotyczące wielkości obrotów i przychodu w ostatnim roku rozliczeniowym. Biorąc pod uwagę to, iż organ pismem z dnia 18 września 2015r. zwrócił się do strony o uzupełnienie powyższych informacji oraz to, iż uzyskanie odpowiedzi od strony na powyższe pismo nie będzie możliwe przed upływem terminu zakończenia sprawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowieniem z dnia 28.09.2015r. wydłużył termin toczącego się postępowania do dnia 28.10.2015r. Strona w odpowiedzi na pismo z dnia 18 września 2015r. uzupełniła niepełne informacje dotyczące obrotów i przychodu w ostatnim roku rozliczeniowym.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd.1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usług).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy ceną jednostkową towaru jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Zgodnie natomiast z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za 1 litr lub metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy, 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni, 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki. Ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów sprzedawanych według masy - ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów. Przepisy nie przewidują odstępstwa od uwidocznienia ceny jednostkowej towaru, poza jednym przypadkiem, gdy cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3 rozporządzenia).

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE -sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen jednostkowych stopień naruszenia należy określić jako istotny, albowiem brak uwidocznienia cen jednostkowych stwierdzono przy wszystkich towarach, których ten obowiązek dotyczył. Cena jednostkowa jest podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym właściwy wybór towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne. Same uwidocznione na wywieszkach przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewniają jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o ich wysokości.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca był wcześniej objęty kontrolą tut. organu i podczas kontroli stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących uwidaczniania cen. Organ wziął pod uwagę również to, że strona prowadzi działalność gospodarczą od dłuższego czasu, tj. od 2003r. i powinna wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, tym bardziej, że naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego organ uwzględnił również to, iż strona, w piśmie z dnia 24 sierpnia 2015r. poinformowała o usunięciu stwierdzonych uchybień.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji przekazanej przez stronę, stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest największy.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od nałożenia kary z art. 6 ust. 1 ustawy.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji w zakresie ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. U. UE. L. 1998.80.27, Dz. U. UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 1000,00 zł kara spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Małgorzata Lach-Gwiazda Firma przedsiębiorcy: Faraon Małgorzata Sylwia Lach-Gwiazda ul. Polskich Marynarzy 90 lok. 9, 71-050 Szczecin powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

........................................... (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Adresat: Małgorzata Lach-Gwiazda Firma przedsiębiorcy: Faraon Małgorzata Sylwia Lach-Gwiazda ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce,

- a/a.

6

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:54