Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.125.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Rondo ONZ nr 1

00-124 Warszawa

DECYZJA Nr WPN.8361.125.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, karę pieniężną w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 12 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568), tj. z uwagi na oznaczenie i podanie cen usług parkingowych w sposób uniemożliwiający ich wyraźne i czytelne odczytanie przez kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do miejsc parkingowych.

Uzasadnienie

W dniach 8 i 10 czerwca 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzeniem kontroli WPN/U-123/2015 z dnia 8 czerwca 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, tj. na parkingu samochodowym mieszczącym się przy ul. Piotra Skargi/ul. Moniuszki w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą” oraz spełniania wymogów dotyczących oznaczenia ceną określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli sprawdzono sposób oznaczenia i podania cen usług parkingowych dla kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do miejsc parkingowych. W wyniku kontroli stwierdzono, że przed wjazdem na teren parkingu w sposób wyraźny i czytelny dla kierowców pojazdów poruszających się po drodze publicznej i zbliżających się do miejsca parkingowego na ustawionym znaku podano informację, że jest to parking płatny. Ponadto poniżej znaku umieszczono informację: „Parkowanie płatne całodobowo 7 dni w tygodniu”. Natomiast na wewnętrznej części terenu parkingu usytuowano dwa parkomaty, na których uwidoczniono ceny za usługi parkingowe, tj.: „minimalna opłata 2 zł - 30 min”, „pierwsza godzina 4 zł”, „każda następna 4 zł”, „w weekendy 1,50 zł - 30 min, 3 zł - 1 godz., każda następna - 2 zł”.

Analizując sposób usytuowania dwóch parkomatów stwierdzono, że dla kierowców zbliżających się do miejsca parkingowego odczytanie cen usług parkingowych jest niemożliwe, albowiem parkomaty usytuowano już na terenie parkingu, a odległość ich ustawienia od wjazdu na teren parkingu uniemożliwia w sposób wyraźny i czytelny odczytanie tych cen. Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że ceny usług parkingowych oznaczono i podano w sposób uniemożliwiający ich wyraźne i czytelne odczytanie przez kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do miejsc parkingowych, co stanowi naruszenie § 12 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia. W związku z powyższym stwierdzono, naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915).

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli do kontrolowanego przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w dniu 3 lipca 2015r. wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywając kontrolowanego do usunięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień. Przedsiębiorca pismem z dnia 13 lipca 2015r. poinformował tut. organ, iż dokonał usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń przepisów jakie miały miejsce na parkingu poprzez umieszczenie przy wjeździe na parking tablic zawierających ceny usług parkingowych w taki sposób, aby były widoczne dla wszystkich kierowców zbliżających się do miejsc parkingowych.

Mając na uwadze dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 18 sierpnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 12 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia (ceny usług parkingowych oznaczono i podano w sposób uniemożliwiający ich wyraźne i czytelne odczytanie przez kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do miejsc parkingowych).

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała. Pismem z dnia 27 sierpnia 2015r. strona wniosła o umorzenie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z uwagi na to, iż prowadzone postępowanie nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym z uwagi na zwyczaj określonego oznakowania faktu pobierania opłat za korzystanie z miejsc parkingowych, który stosowany jest od lat przez gminy miejskie i podmioty prywatne oraz z uwagi na naruszenie zasady równości wyrażonej w Konstytucji RP.

W rzeczonym piśmie strona wyjaśnia, iż swoją działalność na parkingu w Szczecinie opiera na systemie parometrowym, tj. wzoruje się na organizacji miejsc parkingowych przyjętych przez miasta w strefach płatnego parkowania, które wyposażone są w parkometry na których jest uwidoczniona opłata za parkowanie. Strona stwierdza, że w żadnym innym miejscu przy miejscach parkowania w strefach miejskiego płatnego parkowania nie widnieje informacja o wysokości opłaty za parkowanie, jest tylko znak informujący o konieczności uiszczenia opłaty bez podawania jej wysokości, w związku z czym zdaniem strony żadna gmina miejska nie przestrzega przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Ponadto strona odwołuje się w ww. piśmie do powszechnie stosowanego i akceptowanego zwyczaju, iż przy wjeździe na miejsca parkingowe gdzie opłata jest pobierana przy użyciu parkometru umieszczana jest jedynie informacja, iż parkowanie jest płatne i informacja ta stanowi odesłanie do cennika znajdującego się przy parkometrze. Według strony, jeżeli parkujący nie wyraża zgody na uiszczenie opłaty za parkowanie ma prawo opuścić parking bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty. Cennik na parkometrze jest wyraźny i jednoznaczny. Ponadto strona uzależnia umieszczenie informacji o wysokości opłat przed wjazdem na parking w sytuacji gdyby zamontowano szlaban. Zdaniem strony przy wjazdach na parking, podobnie jak w strefach płatnego parkowania, umieszczone zostały informacje czytelne od strony drogi publicznej, iż parking jest płatny natomiast wysokość opłat została umieszczona na parkometrze. W ocenie strony taki sposób prowadzenia działalności nie narusza interesów konsumentów. Ponadto strona wskazuje, iż nałożenie kary pieniężnej stanowić będzie rażące naruszenie zasad równości oraz nieuzasadnioną dyskryminację podmiotu prywatnego w stosunku do traktowania podmiotów samorządowych (gmin).

Odnosząc się do zarzutów strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż argumenty przedstawione przez kontrolowanego przedsiębiorcę w ww. piśmie nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.) Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Inspekcja Handlowa ma uprawnienie tylko do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Naruszony przez przedsiębiorcę przepis § 12 ust. 2 w związku z ust. 1 rozporządzenia jednoznacznie i bez jakichkolwiek wątpliwości określa obwiązki - odnośnie uwidaczniania cen usług - przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu miejsc parkingowych. Zgodnie z tym przepisem ceny usług parkingowych oznacza się i podaje w taki sposób, aby były one wyraźne i czytelne dla kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do miejsc parkingowych. Kierowca już na etapie zbliżania się do miejsca parkingowego ma prawo do informacji odnośnie cen usług parkingowych. Przepisem tym ustawodawca nałożył na przedsiębiorców obowiązek takiego informowania o cenach za usługi parkingowe, aby kierowca nie musiał - tak jak wskazuje strona w ww. piśmie - wjeżdżać na teren parkingu, szukać informacji o cenach za postój oraz ewentualnie wyjeżdżać, gdy zdecyduje się jednak nie skorzystać z usług parkingowych.

Odniesienie się przez stronę do uwidaczniania cen w strefach płatnego parkowania przez gminy jest zdaniem tut. Organu nietrafne. Jednostki samorządu terytorialnego nie świadczą usług parkingowych w rozumieniu przepisów ustawy i rozporządzenia, tj. nie wynajmują miejsc parkingowych, tylko pobierają opłatę za postój na drogach publicznych. Ponadto regulacje odnoszące się do stref płatnego parkowania są zawarte w aktach prawa miejscowego (np. uchwałach Rady Miasta) wydanych na podstawie odrębnych przepisów ustaw regulujących działanie tych organów. Ponadto w przepisach tych ustala się również konkretne stawki opłat za postój (opłaty jednorazowe, abonamenty itp.) i określa zasięg obowiązywania strefy płatnego parkowania. Jednostki samorządu terytorialnego nie podlegają przepisom ww. ustawy i rozporządzenia.

W związku z tym, iż jednostki samorządu terytorialnego nie są przedsiębiorcami, nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie usług parkingowych oraz to, iż podlegają innym przepisom dotyczącym ich działania zarzut strony dotyczący dyskryminacji oraz rażącego naruszenia zasady równości między podmiotem prywatnym a publicznym jest zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej niezasadny.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów,

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru.

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568). W myśl przepisu § 12 ust. 1 rozporządzenia na stacjach benzynowych ceny paliw oznacza się i podaje w taki sposób, aby były one wyraźne i czytelne dla kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do stacji benzynowej. Zgodnie natomiast z § 12 ust. 2 rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się również odpowiednio do przedsiębiorców wynajmujących lub ochraniających garaże, zadaszone wiaty oraz miejsca parkingowe albo przyjmujących na przechowanie pojazdy samochodowe. Zgodnie z ww. przepisami przedsiębiorca wynajmujący miejsca parkingowe ma obowiązek ceny usług parkingowych oznaczyć i podać w sposób umożliwiający ich wyraźne i czytelne odczytanie przez kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do miejsc parkingowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na uwadze powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku możliwości odczytania cen usług parkingowych przez wszystkich kierowców zbliżających się drogą publiczną do miejsc parkingowych stopień naruszenia należy określić jako istotny (bardzo poważny). Cena jest bowiem podstawową informacją o wartości usługi wyrażonej w jednostkach pieniężnych, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić usługodawcy za daną usługę. Brak zatem możliwości odczytania cen usług parkingowych przez kierowców zbliżających się do miejsca parkingowego, uniemożliwia tej grupie konsumentów porównanie cen usług parkingowych z cenami usług na innych parkingach i w rezultacie pozbawia ich prawa do podjęcia korzystnej dla nich decyzji, naruszając tym samym ich interesy ekonomiczne. Ponadto naraża konsumenta na niedogodności związane z ewentualnym wjazdem na teren parkingu i szukaniem informacji o cenach za postój.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był dotychczas kontrolowany przez tut. Inspektorat oraz to, że prowadzi działalność gospodarczą przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 2002r. Przedsiębiorca zatem powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, tym bardziej, że naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego organ uwzględnił również okoliczność, że przedsiębiorca dokonał usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń przepisów jakie miały miejsce na parkingu poprzez umieszczenie przy wjeździe na parking tablic zawierających ceny usług parkingowych w taki sposób, aby były widoczne dla wszystkich kierowców zbliżających się do miejsc parkingowych, o czym powiadomił w odpowiedzi na wystosowane do niego wystąpienie pokontrolne.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584), strona należy do kategorii tzw. „małych przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym nie jest najmniejszy.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku oznaczenia i podania cen za usługi parkingowe w sposób wyraźny i czytelny dla kierowców pojazdów, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Organ wskazuje również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 600 zł kara spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

................................................ (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- adresat: APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa,

- a/a.

7

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:53