Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.94.2015


Szczecin, dnia …………………

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk”

Spółka Jawna

ul. Milczańska 31 d

70-107 Szczecin

reprezentowana przez

Radcę Prawnego Grzegorza Neumanna,

Kancelaria Radcy Prawnego ULTIMO,

al. Wojska Polskiego 22/4,

70-471 Szczecin,

DECYZJA Nr WPN.8361.94.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk” Spółka Jawna, ul. Milczańska 31 d, 70-107 Szczecin, karę pieniężną w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568), tj. z uwagi na to, że na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego, przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), art. 7b ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. nr 43, poz. 224 ze zm.), art. 9d ust. 1 w związku z art. 9a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U z 2014r. poz. 1728), art. 27 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014r. poz. 1643 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U z 2013r. poz. 1069) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli: WPN/U-96/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk” Spółka Jawna, ul. Milczańska 31 d, 70-107 Szczecin, w miejscu prowadzenia działalności na stacji paliw nr 9 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 95, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli oferowany do sprzedaży towar sprawdzono pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą” oraz spełniania wymogów dotyczących oznaczenia ceną określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli poddano sprawdzeniu 30 partii towarów stanowiących ofertę handlową kontrolowanego przedsiębiorcy. Ustalono, że przy 23 partiach towarów na wywieszkach brak było informacji wskazujących ich nazwy handlowe. Pozostałe towary oznaczone były wywieszkami zawierającymi wszystkie informacje wymagane przepisami prawa. Ponadto ustalono, że 18 partii towarów objętych było obowiązkiem uwidocznienia na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych. W wyniku kontroli stwierdzono, że w przypadku 15 partii towarów, tj. przy: oleju silnikowym Mobil Super 1000 15W-40 5l, oleju silnikowym Mobil Super 1000 15W-40 Diesel 5l, oleju silnikowym Mobil 1 5W-50 4l, oleju silnikowym Castrol EDGE 5W-40 4l, oleju silnikowym Castrol EDGE 5W-30 4l, oleju silnikowym Magnatec 5W-40 C3 4l, oleju silnikowym Castrol Magnatec 15W-40 A3/B4 4l, oleju silnikowym Castrol Magnatec 10W-40 B4 4l, oleju silnikowym Castrol Magnatec 5W-40 C3 4l, oleju silnikowym Castrol GTX 15W-40 4l, oleju silnikowym Castrol GTX 10W-40 4l, oleju silnikowym Lotos Synthetic Plus 5W-40 4l, oleju silnikowym Lotos Semisynthetic 10W-40 4l, oleju silnikowym Lotos Diesel 15W-40 5l, oleju silnikowym Lotos Diesel (Z) 15W-40 5l, obowiązek ten nie został spełniony, tj. na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego, przy towarach oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono, że powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie § 3 ust.1 rozporządzenia w przypadku braku nazwy handlowej na wywieszkach oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia w przypadku braku uwidocznienia cen jednostkowych.

W związku z ustaleniami kontroli w dniu 19 maja 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, wzywając go do usunięcia stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 1 czerwca 2015r. strona poinformowała, że wszystkie uchybienia dotyczące naruszenia przepisów w zakresie cen zostały usunięte oraz, że z prowadzącym stację przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą w celu uniknięcia podobnych przypadków.

Mając na uwadze dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 23 czerwca 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru).

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w dniu 25.06.2015r., działając poprzez aplikanta radcowskiego Pawła Sobczyka zapoznała się z materiałami sprawy. Jednocześnie w odpowiedzi na w/w zawiadomienie pismem z dnia 30 czerwca 2015r. działając przez pełnomocnika radcę prawnego Grzegorza Neumanna wskazała, iż zważywszy na fakt, iż ustawa nie określa minimalnej wysokości sankcji organ Inspekcji Handlowej może nałożyć karę w szczególnie niskiej wysokości, o co w w/w. piśmie wniosła. Stanowisko swoje strona uzasadniła tym, iż stopień naruszenia obowiązków ustawowych był marginalny (w ocenie strony wymaganych informacji brakowało w pojedynczych przypadkach), podmiot naruszył prawo po raz pierwszy, zaś uchybienie zostało niezwłocznie usunięte i podjęto czynności w celu zapobieżenia dalszych naruszeń przepisów prawa. Przedstawione argumenty organ uwzględnił i dokonał ich oceny pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania, o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów,

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru.

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568). W myśl przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, ceną jednostkową na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3).

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na uwadze powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen jednostkowych stopień naruszenia należy określić jako istotny (bardzo poważny). W tym zakresie organ nie podzielił stanowiska strony w zakresie tego, że stopień naruszenia obowiązków ustawowych był marginalny. Oczywistym jest, że podczas kontroli typuje się określoną liczbę czy asortyment towaru oferowanego przez przedsiębiorcę do sprzedaży. W toku prowadzonego postępowania organ nie może odnosić się do produktów, które nie były objęte sprawdzeniem w toku kontroli. Ocenę stopnia naruszenia obowiązków organ odnosi nie do liczby skontrolowanych towarów, lecz do obowiązków informacyjnych, których w przypadku skontrolowanych towarów strona nie dopełniła. W przypadku 15 ( na 18, których obowiązek dotyczył) skontrolowanych towarów brak było cen jednostkowych. Organ wskazuje, że cena jednostkowa jest podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości itp.. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie właściwego wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne. Same uwidocznienie na wywieszkach przy towarach ceny (jak w niniejszej sprawie), bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów nie zapewnia jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości informacji o ich wysokości. W świetle powyższego nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem strony, że stopień naruszenia obowiązków ustawowych był marginalny.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że wprawdzie na gruncie obowiązywania ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług strona nie była dotychczas kontrolowana (ustawa obowiązuje od dnia 25.07.2014r.), aczkolwiek nie można pominąć faktu, że strona w 2014r. była kontrolowana przez organ w zakresie przestrzegania wymogów dotyczących uwidaczniania cen, wynikających z nadal obowiązującego rozporządzenia. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenie obowiązków w tym zakresie. Stąd nie można uznać, że strona naruszyła prawo po raz pierwszy. Organ uwzględnił również to, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 2007r. zatem powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, tym bardziej, że naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, iż w toku prowadzonego postępowania, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem, organ uwzględnił okoliczność, że strona usunęła stwierdzone uchybienia w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących cen.

Organ wskazuje również, że podnoszona przez stronę okoliczność dostarczenia organowi wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania administracyjnego, nie może stanowić okoliczności, która winna być - zgodnie z ustawą - wzięta pod uwagę w toku prowadzonego postępowania.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanej od strony stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „średnich przedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest znaczny.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Organ wskazuje również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 1200 zł kara spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk” Spółka Jawna, ul. Milczańska 31 d, 70-107 Szczecin, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do

czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

................................................ (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- adresat: Grzegorz Neumann, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego ULTIMO,

al. Wojska Polskiego 22/4, 70-471 Szczecin,

- a/a.

4

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-02-2017 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2017 08:53