Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.256.2015


Szczecin, dnia

ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

INSPEKCJI HANDLOWEJ

Marek Szydłowski

firma przedsiębiorcy: Hotel Margo Marek Szydłowski

ul. Obrońców Stalingradu 1

74-520 Cedynia

DECYZJA Nr WPN.8361.256.2015

zarządzająca usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej:

  1. zarządza wobec przedsiębiorcy Marek Szydłowski firma przedsiębiorcy: Hotel Margo Marek Szydłowski ul. Obrońców Stalingradu 1, 74-520 Cedynia prowadzącego działalność gospodarczą w obiekcie oznaczonym jako „HOTEL MARGO” mieszczącym się przy ul. Obrońców Stalingradu 22 w Cedyni usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości polegających na używaniu prawnie zastrzeżonej nazwy rodzajowej „hotel” w treści strony internetowej, na wizytówce i na zewnątrz w/w obiektu oznaczonego jako „HOTEL MARGO”, w którym świadczone są usługi hotelarskie, nie posiadając decyzji Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju, tj. wbrew przepisom art. 39 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 196 ze zm.),

  2. zobowiązuje przedsiębiorcę do poinformowania Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o sposobie usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt 1 sentencji decyzji w terminie 7 dni od daty usunięcia nieprawidłowości.

UZASADNIENIE

W dniach 12 i 16 listopada 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem WPN/U-254/2015 z dnia 12 listopada 2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Marek Szydłowski firma przedsiębiorcy: Hotel Margo Marek Szydłowski ul. Obrońców Stalingradu 1, 74-520 Cedynia, prowadzącego działalność gospodarczą w obiekcie oznaczonym jako „HOTEL MARGO” w Cedyni przy ul. Obrońców Stalingradu 22 w zakresie legalności wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług hotelarskich.

W dniu 12 listopada 2015 r. celem sprawdzenia rzetelności usługi hotelarskiej, nie ujawniając charakteru służbowego, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) dokonali zakupu kontrolnego usługi hotelowej (tj. wynajęcie pokoju) w obiekcie „HOTEL MARGO” mieszczącym się przy ul. Obrońców Stalingradu 22 w Cedyni. Za zrealizowany zakup kontrolny zażądano i pobrano należność w kwocie 145,00 zł wydając dowód zakupu, co było zgodne z cenami uwidocznionymi w cenniku świadczonych usług.

Podczas kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca świadcząc w ww. obiekcie usługi hotelarskie, używał prawnie chronionej nazwy rodzajowej „hotel” na zewnątrz obiektu (tj. na obiekcie, na dwóch reklamach po bokach bramy wjazdowej i na banerze przed obiektem) na stosowanych przez przedsiębiorcę wizytówkach oraz w treści strony internetowej www.hotelmargo.com.pl, gdzie niejednokrotnie użyto nazwy rodzajowej „hotel” tj. m.in. „Witamy na stronie Hotelu MARGO”, „Przy hotelu znajduje się restauracja (..), pomimo tego, iż przedsiębiorca nie posiada decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zaszeregowaniu obiektu do poszczególnego rodzaju.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje w tym miejscu, iż przedmiotowa kontrola przeprowadzona została z uwagi na konieczność przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia, polegającego na świadczeniu usług hotelarskich i używaniu nazwy rodzajowej „hotel” bez decyzji. Okoliczność świadczenia usług hotelarskich z jednoczesnym używaniem nazwy rodzajowej „hotel” bez wymaganej przepisami prawa decyzji właściwego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie stwierdzili podczas przeprowadzonej w dniach 15 i 19 stycznia 2015 r. kontroli w zakresie legalności wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług hotelarskich. Przedsiębiorca Marek Szydłowski w odpowiedzi na wystosowane do niego wystąpienie pokontrolne wskazał m.in., że wystąpi z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o nadanie obiektowi „odpowiedniej kategorii”.

Organ pismem z dnia 19 marca 2015 roku skierowanym do przedsiębiorcy zwrócił uwagę, iż do dnia nadania przedmiotowego pisma przedsiębiorca nie poinformował o usunięciu stwierdzonych uchybień, wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym. Na rzeczone pismo przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi.

Mając na uwadze dokonane ustalenia, w tym potwierdzając w Urzędzie Marszałkowskim okoliczność nieposiadania przez przedsiębiorcę stosownej decyzji właściwego Marszałka Województwa, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż przedsiębiorca nadal nie posiada stosownej decyzji właściwego Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu, stąd też uznał za zasadne przeprowadzenie kontroli, mającej na celu przeciwdziałanie popełnieniu wykroczenia.

W świetle dokonanych ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 12-16 listopada 2015 r, uznano, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w ww. obiekcie świadczył usługi hotelarskie używając prawnie zastrzeżonej nazwy rodzajowej „hotel” bez decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju, co narusza przepisy art. 39 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 196 ze zm.).

W toku kontroli przedsiębiorca pismem z dnia 12 listopada 2015 roku wniósł o „oddalenie rozpoczętej w dniu dzisiejszym kontroli”, motywując to swoim stanem zdrowia oraz brakiem pracownika mającego „przygotowanie merytoryczne do tak istotnego tematu kontroli”. Organ zakwalifikował powyższe pismo jako sprzeciw przedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności kontrolnych. W dniu 16 listopada 2015 roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej udzielił odpowiedzi na wyżej wymienione pismo wskazując, iż zgodnie art.84d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz.584 ze zm.) w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia wniesienie sprzeciwu jest niedopuszczalne. Ponadto organ wskazał, iż na podstawie art. 80 ust.2 pkt 2 w/w ustawy, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, czynności kontrolne nie musza być dokonywane w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

Mając na uwadze ustalenia kontroli przeprowadzonej w dniach 12 i 16 listopada 2015 roku, pismem z dnia 21 grudnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, uznając iż niezbędne jest usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości, zawiadomił przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w zakresie zarządzenia, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości polegających na używaniu prawnie zastrzeżonej nazwy rodzajowej „hotel” w treści strony internetowej, na wizytówce i na zewnątrz obiektu oznaczonego jako „HOTEL MARGO”, w którym świadczone są usługi hotelarskie, nie posiadając decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju.

Ponadto w ww. piśmie organ zgodnie z art. 10 § 1 kpa, poinformował stronę, że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w opisanej sprawie. Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 196 ze zm.) zwaną dalej również „ustawą” usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 36 pkt 1 ustawy obiektem hotelarskim jest „hotel” jako obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy, przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju.

Z kolei zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

W myśl przepisu art. 42 ust. 1 ustawy zaszeregowanie, odmowa zaszeregowania, potwierdzenie zaszeregowania bądź zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadanie, odmowa nadania lub zmiana kategorii, odmowa wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazanie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich następuje w formie decyzji administracyjnej.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 ustawy nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu tego aktu prawnego.

Jak ustalono w toku kontroli przedsiębiorca świadczy usługi hotelarskie w obiekcie przy ul. Obrońców Stalingradu 22 w Cedyni, który oznaczony jest na zewnątrz nazwą „HOTEL MARGO” bez wymaganej przepisami decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Używanie prawnie chronionej nazwy rodzajowej „hotel” bez posiadania takiej decyzji, której uzyskanie obwarowane jest licznymi, określonymi przepisami prawa warunkami, narusza w sposób istotny interes konsumenta, który decydując się na skorzystanie z oferowanych przez przedsiębiorcę usług, pozostaje w przeświadczeniu, że korzysta z usług przedsiębiorcy prowadzącego hotel, a zatem gwarantującego określony standard usług.

Tak samo w ocenie tut. organu należy zakwalifikować reklamowanie swoich usług na stronie internetowej www.hotelmargo.com.pl, jak i na wizytówkach. Konsument mając możliwość zapoznania się z rozpowszechnioną informacją, widząc obiekt opisany w reklamie i oznakowany jako „hotel” może podjąć decyzję przeświadczony o określonym standardzie nabywanej usługi. O tym gdzie i w jakiej formie będą reklamowane i rozpowszechniane wśród konsumentów informacje o świadczonych usługach hotelarskich decyduje bowiem przedsiębiorca.

Przedsiębiorca decyduje o przedmiocie, sposobie i miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, jednak w każdym z tych przejawów decydowania musi być to działalność zgodna z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich chodzi o przepisy ustawy o usługach turystycznych.

Możliwość oznaczenia obiektu nazwą rodzajową jest prawem przedsiębiorcy, przysługującym mu jednak po uprzednim wypełnieniu przez niego określonych przepisami warunków. Nazwa „hotel” może być bowiem stosowana wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich posiadających decyzję właściwego Marszałka Województwa o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju obiektów hotelarskich. Stosowanie nazwy „hotel” w stosunku do obiektu nie posiadającego decyzji o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju jest więc działaniem bezprawnym.

Kryteria rozpoczęcia i wykonywania/ świadczenia usług hotelarskich zostały określone w przepisach art. 35 i następnych ustawy o usługach turystycznych. W przepisach tych m.in. zdefiniowano rodzaje i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich, które podlegając ochronie prawnej mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu tej ustawy; m.in. taką nazwą rodzajową jest słowo „hotel” zastrzeżone dla obiektów, w odniesieniu do których marszałek województwa właściwy ze względu na położenie obiektu hotelarskiego wydał - stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych - decyzję o zaszeregowaniu obiektu do odpowiedniego rodzaju obiektów hotelarskich, co oznacza, że obiekt ten może w swoim oznaczeniu posługiwać się słowem „hotel”, bo tylko wówczas jest hotelem w rozumieniu ustawy. W innym przypadku oznaczenie odnoszące się zarówno do oznaczenia samego obiektu, jak i posługiwania się tym oznaczeniem w treści strony internetowej, jak i na wizytówkach zawierających informacje o działalności w tym obiekcie wywołuje u konsumentów wrażenie, że korzystają z hotelu w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych, co jak wyżej wskazano, narusza ich interes w postaci obniżonego w odniesieniu do oczekiwanego standardu usług.

Zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), jeżeli jest to niezbędne dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wojewódzki inspektor wyda, w drodze decyzji, zarządzenie pokontrolne. Kontrolowany jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora, w wyznaczonym terminie, o sposobie wykonania zarządzenia. Całokształt materiału dowodowego zebranego w sprawie wskazuje na to, że pomimo zapewnień ze strony przedsiębiorcy nie podjął on żadnych działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przepis art. 32 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) nakłada na stronę postępowania dwa obowiązki. Po pierwsze - usunięcie niezgodności z prawem, a po drugie - powiadomienie organu w wyznaczonym terminie o sposobie ich usunięcia.

Z uwagi na fakt prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu usług hotelarskich w obiekcie przy ul. Obrońców Stalingradu 22 w Cedyni oznaczonego jako „HOTEL MARGO” oraz reklamującego świadczone usługi na stronie internetowej oraz używanych wizytówkach z jednoczesnym posługiwaniem się zastrzeżoną nazwa „hotel” tj. działania bezprawnego naruszającego obowiązujące przepisy prawne, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że wydanie niniejszej decyzji - zarządzenia pokontrolnego jest w pełni uzasadnione.

Mając na uwadze zd. 2 cytowanego wyżej przepisu art. 32 ww. ustawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zobowiązał przedsiębiorcę do poinformowania ww. Organu o sposobie usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, iż decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji, stąd orzeczono jak w sentencji.

Prawną konsekwencją prowadzenia usług hotelarskich i używania nazwy rodzajowej „hotel” w sposób naruszający przepisy jest usunięcie tej nieprawidłowości, w związku z czym należało zarządzić, jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 i art. 32 ustawy o Inspekcji Handlowej, wydanej przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

  1. Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) od powyższej decyzji przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji.

……………………………

(Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej)

Otrzymują:

- Marek Szydłowski, firma przedsiębiorcy: Hotel Margo Marek Szydłowski, ul. Obrońców Stalingradu 1, 74-520 Cedynia

- a/a.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-01-2017 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2017 15:20