herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

Kompetencje Wojewódzkiego Inspektora, Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora

Do Wojewódzkiego Inspektora należy:

1)      ustalanie planów pracy kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu,

2)     opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,

3)     podejmowanie decyzji dotyczących wydatkowania środków finansowych i mienia Wojewódzkiego Inspektoratu,

4)     kierowanie wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych lub jednostek nadrzędnych lub producentów lub importerów,

5)      kierowanie wniosków o ukaranie do sądów,

6)      kierowanie zawiadomień do organów ścigania,

7)      udzielanie odpowiedzi na skargi na działalność Wojewódzkiego Inspektoratu oraz pracowników Inspekcji Handlowej,

8)     zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, awansowanie oraz nagradzanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

9)      wydawanie decyzji w sprawie m.in.:

a)  ograniczenia wprowadzania do obrotu, wstrzymania wprowadzania do obrotu  lub  wycofania z obrotu produktów albo wstrzymania świadczenia usług bądź niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – zgodnie z art. 18 ust.  1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1219 z późn. zm.), 

b)       zarządzeń pokontrolnych, jeżeli jest to niezbędne dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

c)       nakładania kar pieniężnych w wysokości stanowiącej równowartość od  1000 do 5000 EURO, w przypadku uporczywego niewykonywania obowiązków w zakresie uwidacznia cen, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.);

d)       zakazania udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące zgodnie z art. 40k ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze. zm.);

e)         żądania usunięcia niezgodności dotyczących oznakowania produktu, oznakowania odpowiednimi ostrzeżeniami o zagrożeniach, jakie może on stwarzać oraz wstrzymania wprowadzania produktu na rynek do czasu jego odpowiedniego oznakowania, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 r. Nr 229, poz. 2275 ze zm.);

f)     nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 ze zm.);

g)  wymierzanie kar pieniężnych z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających wymaganiom jakościowym określonych w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów lub produktów zafałszowanych, zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.)

10)    wydawanie innych aktów administracyjnych,

11) wydawanie opinii na wniosek organu celnego,

12) wydawanie zarządzeń oraz ustalanie regulaminów w sprawach organizacyjno - porządkowych Wojewódzkiego Inspektoratu,

13) upoważnianie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do prowadzenia dochodzeń w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.).

 

Do Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy:

1)       ustalanie tygodniowych planów pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych,

2)        nadzorowanie działalności kontrolnej  i  pokontrolnej,

3)        nadzorowanie postępowania mediacyjnego i poradnictwa konsumenckiego,

4)       aprobowanie wystąpień pokontrolnych oraz zawiadomień kierowanych do organów ścigania,

5)        aprobowanie opinii wydawanych na wnioski organów celnych,

6)       aprobowanie projektów aktów administracyjnych przygotowywanych przez nadzorowane komórki organizacyjne,

7)        udzielanie odpowiedzi na wnioski konsumentów,

8)       podpisywanie pism i wniosków nie zastrzeżonych do aprobaty Wojewódzkiego Inspektora,

9)        wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora jest upoważniony do:

1)       przeprowadzania udokumentowanych, okresowych kontroli wewnętrznych  w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, według wskazań Wojewódzkiego Inspektora,

2)       nadzorowania czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

3)       nadzorowania czynności postępowania mediacyjnego i poradnictwa konsumenckiego,

4)       wydawania poleceń pracownikom komórek organizacyjnych oraz do udzielania wyjaśnień,

5)  składania Wojewódzkiemu Inspektorowi wniosków w przedmiocie: angażowania, awansowania, zwalniania, nagradzania, przenoszenia, wyróżniania  lub karania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,

6)        oceny pracy Naczelników podległych Wydziałów,

7)       rozstrzygania rozbieżności stanowisk w zakresie kwestii prawnych w  nadzorowanych komórkach organizacyjnych - pomiędzy tymi komórkami a Wydziałem Prawno – Organizacyjnym i Ochrony Konsumentów.

 

Wojewódzki Inspektor może upoważnić naczelników i pracowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szczególności do prowadzenia dochodzeń, o których mowa w § 6 ust. 1, w pkt 13, do wydawania decyzji administracyjnych i orzeczeń dotyczących poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygających o istocie spraw.

 

Wojewódzki Inspektor może również upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 do występowania przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżycieli publicznych w sprawach należących do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu. 

 

W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podejmuje decyzje niezbędne dla funkcjonowania Inspektoratu.

 

Na czele Delegatury w Koszalinie stoi Dyrektor. Dyrektor Delegatury działa z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora. Uprawnienia i kompetencje Dyrektora Delegatury w Koszalinie są szczegółowo określone w zakresie jego czynności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 02-04-2007 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 29-08-2012 08:48