Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.79,97.2014.J-54.2014

                                                                                                     Szczecin, dnia 09.09.2014r.

   ZACHODNIOPOMORSKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

NETTO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Motaniec 30

73-108 Kobylanka

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.79,97.2014.J-54.2014

wymierzająca karę pieniężną

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wymierza przedsiębiorcy Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

  1. na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) karę pieniężną w wysokości 9980,00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii ryby „Flądra (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 500g, p.g.m. o wartości 89,90 złotych, dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, jako artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669) z uwagi na podanie w oznakowaniu produktu niezgodnej z prawdą nazwy produktu;
  2. na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) karę pieniężną w wysokości 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych 00/100) obejmującą:
  1. karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu partii ryby mrożonej „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelenadii” (Macruronus novaezelandiae) 500g p.g.m., o wartości 107,88 złotych, dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, która nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu, tj. ze względu na to, że w oznakowaniu produktu przy handlowym oznaczeniu gatunku podano nazwę „filet z miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii”;
  2. podwyższenie ww. kary o wysokość kary nałożonej w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli, tj. o kwotę 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu ponownego wprowadzenia do obrotu tego samego rodzaju artykułu rolno-spożywczego (ryba – filet z miruny-dorsz) – nieodpowiadającego jakości handlowej ze względu na tę sama wadę (wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 08, 09, 13, 14 maja 2014r. i 04 czerwca 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz.669), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniami nr 00013184 z dnia 08.05.2014r. oraz nr 00013215 z dnia 4.06.2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie Netto nr 138 w Szczecinie przy ul. Kadłubka 39.

 

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży rybę „Flądra (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 500g, p.g.m., dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, której próbkę za protokołem pobrania próbki produktu nr 001526 pobrano do badań laboratoryjnych na obecność białek sarkoplazmatcznych identyfikowanego gatunku ryby. Równolegle z w/w próbką produktu za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 0001527 w takiej samej ilości pobrano próbkę kontrolną w/w produktu.

 

Badania  laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni wykazały, że badany parametr, tj. obecność białek sarkoplazmatycznych identyfikowanego gatunku ryb jest niezgodny z informacją zawartą w oznakowaniu. Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 469/IH/2014 z dnia 26.05.2014r., które podczas kontroli w dniu 4 czerwca 2014r. doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy, pouczając go jednocześnie, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) badanie próbek kontrolnych przeprowadza się na wniosek lub z urzędu. Kontrolowany przedsiębiorca ze swojego uprawnienia nie skorzystał i nie złożył wniosku o przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbki kontrolnej produktu.

 

Mając na uwadze powyższe w toku kontroli stwierdzono, iż wprowadzony do obrotu produkt „Flądra (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 500g, p.g.m., dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, wyczerpuje definicję artykułu rolno- spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669).

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą.

 

Ponadto w toku przeprowadzonej w dniach 08, 09, 13, 14 maja 2014r. kontroli u przedsiębiorcy stwierdzono w obrocie handlowym 1 partię ryby mrożonej „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae) 500g p.g.m. o wartości 107,88 złotych, dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, której oznakowanie poddano ocenie pod kątem spełniania wymagań jakościowych, o których mowa m.in. w przepisach ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono, że w handlowym oznaczeniu gatunku przedmiotowego produktu podano „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii”, podczas gdy w składzie produktu zadeklarowano „filet z miruny produkcji morskiej ze skórą (…)”. W związku z powyższym uznano, że przedmiotowy artykuł rolno-spożywczy nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi, iż oznakowanie ryby wprowadza w błąd konsumenta, co do jego charakterystyki, w tym jego nazwy i składu.

 

Powyższego ustalenia dokonano przy uwzględnieniu opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazu oznaczeń handlowych gatunków przyjętego na rynku krajowym oraz Unii Europejskiej, wydanego zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 17 z 21.1.2000 s. 22 z późn. zm.), w którym nie występuje ryba o nazwie „dorsz” z Nowej Zelandii. Stąd tez uznano, że posługiwanie się nazwą niezgodną z przyjętą systematyką ryb określoną w art. 4 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. wprowadzić może konsumenta w błąd, co do rzeczywistego produktu w opakowaniu.

 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i dystrybutora zakwestionowanych produktów w dniu 20 czerwca 2014r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 07 lipca 2014 r. poinformowała tut. organ, iż jest w kontakcie z dystrybutorem, który wprowadza wymagane zmiany opakowań ryby „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae) 500g p.g.m.

Z kolei dystrybutor International Trading Connection Poland Sp. z o.o. ul. Monte Cassino 24; 70-467 Szczecin w swojej odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pokontrolne (którą to odpowiedź załączył również do swojego pisma kontrolowany przedsiębiorca) potwierdził dokonanie zmian na opakowaniach „Fileta z miruny nowozelandzkiej (…)”, a w odniesieniu do drugiego z zakwestionowanych produktów, tj. „Flądry (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 500g, p.g.m. poinformował, że została zmieniona technologia przetwarzania surowca przed filetowaniem i panierowaniem w ten sposób, że domieszki innych gatunków niż Platichthys flesus płaskich ryb występujących w Bałtyku są wyeliminowane. Ponadto zaznaczył, że produkt „Flądra (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 500g, p.g.m. został już wycofany z rynku i zastąpiony produktem „Flądra (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 800g, p.g.m., który jest od początku produkowany zgodnie z opisaną powyżej technologią i zawiera wyłącznie filety z flądry (Platichthys flesus).

 

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym sprawy, pismem z dnia 31.07.2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii produktu zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) tj.: „Flądry (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 500g, p.g.m., dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o.o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, oraz ponownego wprowadzenia do obrotu tego samego rodzaju artykułu rolno-spożywczego, tj. 1 partii ryby mrożonej „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae) 500g p.g.m., dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin, która nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu, tj. ze względu na to, że w oznakowaniu produktu przy handlowym oznaczeniu gatunku podano nazwę „filet z miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii”, podczas gdy w składzie produktu zadeklarowano „filet z miruny produkcji morskiej ze skórą (…)”.

 

Wszczynając postępowanie administracyjne w przypadku produktu „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae) 500g p.g.m., dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin organ uwzględnił również treść art. 40a ust. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i uznał, iż przedsiębiorca podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 8,9,13,14 maja 2014 roku, której ustalenia są rozpatrywane w niniejszym postępowaniu, ponownie wprowadził do obrotu produkt tego samego rodzaju (ryba mrożona filet Macruronus novaezelandiae), który nie odpowiada jakości handlowej ze względu na tę samą wadę (wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu), za co w dniu 08.10.2012r. tutejszy organ wymierzył przedsiębiorcy Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości 500,00 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu partii „Dorsza nowozelandzkiego- filet ze skórą” (Macruronus novaezelandiae) 500g p.g.m. dystrybutora International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin nieodpowiadającego wymaganiom określonym w art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu.

 

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia  nie skorzystała.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. b ww. ustawy artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodną z prawdą.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669) do znakowania artykułów rolno-spożywczych stosuje się odpowiednio wymagania określone w art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.), zgodnie z którym oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy i składu.

Nadto zgodnie z opublikowanym na podstawie przepisu art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. L 17 z 21.1.2000, s. 22 ze zm.) przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazem oznaczeń handlowych gatunków przyjętym na rynku krajowym oraz Unii Europejskiej, ryba o nazwie „dorsz z Nowej Zelandii” nie występuje.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Z kolei art. 40a ust.1 pkt 4 ustawy o jakości stanowi, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Netto Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą m.in. w sklepie nr 138 Netto w Szczecinie przy ul. Kadłubka 39 odpowiada za wprowadzenie do obrotu zarówno artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej, jak i produktów zafałszowanych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne,o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002” zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrując stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzanie do obrotu produktu zafałszowanegotj. Flądra (Stornia) filet panierowany bez skóry” (Platichthys flesus) 500g, p.g.m., który w rzeczywistości okazał się innym gatunkiem ryby niż zadeklarował producent w istotnym stopniu narusza interes konsumentów, którzy dokonując zakupu ryby „flądry” w efekcie otrzymywali inny gatunek ryby, niż wynikało to z deklaracji producenta, uwidocznionej na opakowaniu. Przy ocenie stopnia szkodliwości czynu w kontekście naruszenia interesu konsumenta, jako warunku koniecznego do uznania, iż mamy do czynienia z produktem zafałszowanym, organ wziął pod uwagę również okoliczność, iż kontrola przedmiotowego produktu przeprowadzona została z uwzględnieniem informacji konsumenta, który podniósł, iż oferowany przez Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością produkt „Flądra (stornia) filet panierowany bez skóry” w istocie nie jest flądrą. Stąd też organ uznał, iż wprowadzenie do obrotu w/w produktu jako produktu zafałszowanego jest czynem najwyższej rangi szkodliwym. Podobnej oceny Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dokonał w przypadku stopnia szkodliwości drugiego z zakwestionowanych produktów, tj. Fileta z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae).

W przypadku ryby „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae), której informacje zawarte w oznakowaniu wprowadzają konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu. Zdaniem organu stopień szkodliwości czynu w przypadku stwierdzonego w produkcie naruszenia przepisów o jakości handlowej jest o tyle znaczny, że taki sposób oznakowania powoduje, że konsument pozbawiony jest wiedzy w zakresie tego, jaką w rzeczywistości rybę kupuje.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, który posiada sieć placówek detalicznych na terenie całego kraju, a celem jej działalności jest odsprzedaż artykułów rolno-spożywczych konsumentowi finalnemu. Wprawdzie w przypadku „Flądry (stornia) filet panierowany bez skóry” stwierdzona wada powstała na etapie produkcji i strona nie mogła bez przeprowadzenia dodatkowych badań dokonać weryfikacji prawdziwości danych podanych na opakowaniu w kontekście tego jaki produkt w rzeczywistości jest w opakowaniu, to jednak organ uznał, iż nie zwalnia to strony z odpowiedzialności za wprowadzanie do obrotu produktu zafałszowanego, która jako profesjonalista mający wpływ na obrót żywnością powinna dołożyć wszelkich starań, aby dostarczać konsumentom finalnym produkty właściwej jakości handlowej, choćby poprzez wyrywkowe kontrole dostarczanych przez producentów produktów. Podnieść w tym miejscu należy, że odpowiedzialność określona zarówno w art. 40a ust. 1 pkt 3, jak i 4 ustawy o jakości ma charakter obiektywny i przesłanką jej przyjęcia jest tylko fakt wprowadzenia do obrotu. Zatem samo stwierdzenie – udowodnienia faktu wprowadzenia do obrotu produktów nieodpowiadających wymaganiom jakościowym, jak i zafałszowanych, jak to miało miejsce w sprawie, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem – jest przesłanką wystarczająca do wymierzenia stosownej kary. Nie ma przy tym znaczenia czy zafałszowanie nastąpiło z winy (umyślnej lub nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nie przewiduje możliwości badania przez organy Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego wykryto zafałszowany produkt. Zatem dowiedzenie, że jakiś podmiot – w tym przypadku Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadził do obrotu nieodpowiadające wymaganiom jakościowym oraz zafałszowane środki spożywcze powoduje konieczność wymierzenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną. Niezależnie od powyższego organ wskazuje na okoliczność, że w przypadku ryby „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae) przy ocenie stopnia zawinienia organ uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca był świadomy z jakim produktem ma do czynienia, bowiem informacje zawarte w oznakowaniu przedmiotowego produktu wprowadzające konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu organ u strony stwierdził już podczas kontroli przeprowadzonej w 2012r.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia w przypadku produktu zafałszowanego organ wziął pod uwagę fakt, że informacja w zakresie tego, jaki produkt w rzeczywistości znajduje się w opakowaniu jest najistotniejszą z punktu widzenia konsumenta. Natomiast w przypadku drugiego z zakwestionowanych produktów, tj. ryby „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae) zakres ten jest o tyle istotny, ponieważ takie wprowadzające konsumenta w błąd oznakowanie pozbawia go podstawowej wiedzy w zakresie wyboru konkretnego środka spożywczego.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością był kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej. W aspekcie rozpatrywanej sprawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że przebieg dotychczasowej działalności strony powinien być uwzględniony jako przesłanka zaostrzająca odpowiedzialność oraz wymiar kary. Było to kolejne, stwierdzone przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w ciągu ostatnich 24 miesięcy, naruszenie przez stronę wymagań w zakresie przepisów o jakości handlowej. Ponadto w dniu 8.10.2012r. (WKŻ.8361.26.2012.J-57/2012) tutejszy organ wymierzył przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości 500 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu partii „Dorsza nowozelandzkiego-filet ze skórą” (Macrouronus novaezelandiae) 500g Głęboko Mrożony, o wartości 80,91 złotych, oznaczonego m.in. należy spożyć do: 26.01.2013; dystrybutor: International Trading Connection Poland Sp. z o. o. ul. Monte Cassino 24, 70-467 Szczecin nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 966), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) z uwagi na wprowadzające w błąd konsumenta oznakowanie co do charakterystyki środka spożywczego w zakresie nazwy i składu, tj. ze względu na to, że w oznakowaniu produktu przy handlowym oznaczeniu gatunku podano nazwę „dorsz nowozelandzki- filety ze skórą”, podczas gdy w składzie produktu zadeklarowano „filet z miruny- dorsza nowozelandzkiego produkcji morskiej ze skórą (…)”. Mimo zastosowanej sankcji strona nie wykazała się większą uwagą i nie zapobiegła nieprawidłowościom w zakresie jakości handlowej oferowanych konsumentom artykułów rolno-spożywczych. Nadto organ uwzględnił okoliczność, że strona jest przedsiębiorcą, posiadającym sieć placówek na terenie całego kraju, który swoją działalność gospodarczą prowadzi już od wielu lat.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów osiągniętych w 2013r. stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy ze wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej zarówno z art. 40a ust. 1 pkt 3, jak i z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary w przypadku art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości to 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktu niewłaściwej jakości (tutaj „Filet z Miruny nowozelandzkiej najlepszy „dorsz” z Nowej Zelandii” (Macruronus novaezelandiae). Natomiast zgodnie z przepisem art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości najniższy możliwy wymiar kary to 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił przedsiębiorcy Netto Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w przypadku produktu zafałszowanego wymierzyć karę pieniężną w wysokości 9980,00  złotych, natomiast w przypadku produktu nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej 500,00 złotych.  

 

Zgodnie z art. 40a ust. 3 ustawy o jakości handlowej, kto wprowadza ponownie do obrotu produkt tego samego rodzaju, który nie odpowiada jakości handlowej za względu na tę samą wadę, podlega karze ustalonej- w zależności od stwierdzonej wady – zgodnie z ust.1 pkt 3 lub 4, podwyższonej o wysokość kar nałożonych w okresie 24 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli. Biorąc pod uwagę powyższe Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił wyliczony wymiar kary określony w pkt 2a sentencji decyzji podwyższyć o wysokość kary wymierzonej stronie decyzją administracyjną w dniu 08.10.2012r., tj. o kwotę 500,00zł i wymierzyć karę pieniężną w wysokości 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej kary wymierzone w niniejszej decyzji spełniają te przesłanki.

 

Zgodnie z art. 104 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1.  Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),  od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

………………………………………………………….

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

Otrzymują:

- Netto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka.

- a/a (Kc).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-10-2014 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2014 08:23