herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

www.wiih.pomorzezachodnie.pl

WPN.8361.81.2013

Szczecin, dnia 18.04.2013

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor                          

Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

WPN.8361.81.2013

Mirosława Lewandowska

      MIR-OIL Firma Handlowo-Usługowa

prowadząca działalność gospodarcza na stacji paliw „MIR-OIL”

w Mirosławcu przy ul. Orlej 6

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

          Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zarządza

 

wycofanie z obrotu oleju napędowego w ilości 1992  litrów przez przedsiębiorcę MIR-OIL” Firma Handlowo-Usługowa w Mirosławcu przy  ul. Orla 6,  78-650 Mirosławiec
Mirosławę Lewandowską

ze względu na interes konsumenta.

 

 

Uzasadnienie

W czasie kontroli jakości paliw ciekłych przeprowadzonej w dniu 26 marca 2013 r. u przedsiębiorcyMirosława Lewandowska „MIR-OIL” Firma Handlowo-Usługowa, na stacji paliw w Mirosławcu przy  ul. Orlej 6 do badań laboratoryjnych pobrano m.in. próbkę podstawową i próbkę kontrolną oleju napędowego z partii 1200 litrów. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokołem pobrania próbek paliw nr 00002632.

Po zakończeniu czynności kontrolnych przedmiotowe próbki paliw zostały przekazane do akredytowanego laboratorium w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości paliwa i jego cech charakterystycznych.

 

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych w powyższym laboratorium stwierdzono, iż olej napędowy wprowadzony do obrotu nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.), z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która wynosiła 27,4 mg/kg  przy wymaganiach max. 10 mg/kg (tolerancja ≤ 10+1,3). Powyższe wyniki badań laboratoryjnych udokumentowane zostały protokołem z badań nr 383/PP/2013.  Po doręczeniu wyników badań zgodnie z przepisem  art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) przedsiębiorcę pouczono o prawie do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej.  

W dniu 09 kwietnia 2013 r. przedsiębiorca złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej. Badania laboratoryjne przedmiotowej próbki paliwa  udokumentowane w protokole z badań nr 9C-351-13 wykazały, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 24,2 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10 + 1,3 (mg/kg).

 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. ustalono, że do partii paliwa znajdującego się w zbiorniku, z którego w dniu 26 marca 2013 r. pobrano ww. próbkę oleju napędowego, dodano nową partię paliwa. W związku z powyższym  w dniu 9 kwietnia 2013 r. ponownie pobrano próbę podstawową i próbkę kontrolną ww. paliwa do badań laboratoryjnych z partii 2000 litrów. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokołem pobrania próbek paliw nr 00002636.

 

Wynik badania laboratoryjnego próbki paliwa pobranego w dniu 9 kwietnia 2013 r. udokumentowany w protokole z badań nr  445/PP/2013  z dnia 11.04.2013 r. wykazał, że przedmiotowe paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) z uwagi na zawyżoną zawartość siarki, która w przedmiotowym paliwie wyniosła 19,1 mg/kg przy wymaganiu jakościowym max. 10 mg/kg i tolerancji ≤ 10 + 1,3 (mg/kg).

W dniu 18.04.2013 r.  doręczono przedsiębiorcy  wyniki badań i  zgodnie z przepisem  art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.) przedsiębiorcę pouczono o prawie do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej.          

W dniu 18.04.2013 r. przedsiębiorca złożył oświadczenie, że rezygnuje z badania próbki kontrolnej.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 ze zm.), paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe określone dla danego paliwa, ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowieludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikachrolniczych, a także maszynach nie poruszających się po drogach.

Zgodnie zatem z treścią wskazanego przepisu w obrocie nie może znajdować się paliwo niespełniające wymagań jakościowych, a przedsiębiorca powinien wprowadzać do obrotu  wyłącznie paliwo właściwej jakości.

 

Powszechnie wiadomo, że wprowadzenie do obrotu oleju napędowego niewłaściwej jakości tj. o zawyżonej zawartości siarki  powoduje zwiększenie tlenków siarki. Tlenki siarki powstające w wyniku spalenia związków siarki przedostają się z gazami spalinowymi do atmosfery, przy czym część z nich pozostaje w silniku, wywołując korozję różnych jego elementów, a także przyczynia się do nadmiernego ich  zużycia.

 

Zgodnie z kolei z treścią art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa wojewódzki inspektor inspekcji handlowej może, w drodze decyzji, zarządzić w toku kontroli ograniczenie wprowadzenia albo obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Zatem jedną z przesłanek dających zgodnie z w/w przepisem wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej podstawę do wydania decyzji jest naruszenie interesu konsumenta.

 

Uwzględniając przedstawione powyżej argumenty związane m.in. z eksploatacją pojazdów mechanicznych zatankowanych takim paliwem, uznać należy, że wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniającego ściśle okresowych przepisami prawa wymagań jakościowych w sposób istotny narusza interes konsumentów.

 

Przy uwzględnieniu zatem okoliczności, że paliwo niespełniające wymagań jakościowych nie może pozostać w obrocie, a nadto uznając, że obrót paliwem o zawyżonej zawartości siarki narusza interes konsumenta Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że zasadne jest w niniejszej sprawie wydanie decyzji zarządzającej wycofanie z obrotu 1992 litrów oleju napędowego przez Mirosławę Lewandowską  „MIR-OIL’ Firma Handlowo-Usługowa.  Stąd w świetle powyższego zarządzono jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.)w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych  z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawyz dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) decyzja wydana na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

 

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1   pkt 1 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), wydanej przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,  poz. 267) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

                                                                         Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

                                                                                            Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

 

Otrzymują:

 -  Mirosława  Lewandowska  MIR-OIL  Firma  Handlowo-Usługowa,  78-650  Mirosławiec      

     ul. Orla 6

       -  a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 20-06-2013 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2013 11:27