Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer ogłoszenia: 169847 - 2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4225239, faks 91 4225441.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiih.pomorzezachodnie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 6 części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.61.10-0, 48.92.00.00-3, 30.23.32.31-9, 30.21.61.30-6, 48.90.00.00-7, 30.21.31.00-6, 48.62.00.00-0, 48.78.10.00-6, 30.23.13.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  opis rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem, gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po stronie żadnej ze Stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 3) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. Powyższe dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa). 4) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl/Zamówienia Publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin pok. 260..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin pok. 252 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Skaner dokumentów + licencja KofaxExpress.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Skanera dokumentów + licencji KofaxExpress- (Ilość: 1 szt.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.10-0, 48.92.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drukarka kodów kreskowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Drukarki kodów kreskowych (Ilość: 1 szt.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.32.31-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Skaner kodów kreskowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Skanera kodów kreskowych (Ilość: 1 szt.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.61.30-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zestaw komputerowy z monitorem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Zestawów komputerowych z monitorem (Ilość: 4 szt.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.90.00.00-7, 48.62.00.00-0, 30.23.13.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Notebook.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę Notebooków (Ilość: 29 szt.).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Oprogramowanie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania wg specyfikacji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.62.00.00-0, 48.78.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.08.2013.08.35.31_ogloszenie.doc 2013-08-27 08:35:31 54KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.08.2013.08.35.31_siwz__dost-_usl_do_progu.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:35:31 222,5KB 317 razy
2 27.08.2013.08.37.23_Zal1_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:37:23 39KB 260 razy
3 27.08.2013.08.37.44_Zal_5a.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:37:44 54KB 365 razy
4 27.08.2013.08.38.09_Zal_5b.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:38:09 55,5KB 276 razy
5 27.08.2013.08.38.22_Zal_5c.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:38:22 58,5KB 253 razy
6 27.08.2013.08.39.07_Zal_5d.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:39:07 65,5KB 260 razy
7 27.08.2013.08.39.20_Zal_5e.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:39:20 55KB 246 razy
8 27.08.2013.08.39.34_Zal_5f.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:39:34 38KB 235 razy
9 27.08.2013.08.39.54_zal._6a_-_skaner_dokumentow_wraz_z_licencja_Kofax.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:39:54 69KB 325 razy
10 27.08.2013.08.40.04_zal._6b_-_drukarka_kodow_kreskowych.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:40:04 68KB 268 razy
11 27.08.2013.08.40.19_zal._6c_-_skaner_kodow_kreskowych.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:40:19 68,5KB 229 razy
12 27.08.2013.08.40.31_zal._6d_-_zestaw_komputerowy_z_monitorem.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:40:31 70KB 243 razy
13 27.08.2013.08.40.46_zal._6e_-_notebooki.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:40:46 70KB 257 razy
14 27.08.2013.08.40.59_zal._6f-_oprogramowanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:40:59 63,5KB 308 razy
15 27.08.2013.08.41.17_ZaA_2_osw._wykluczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:41:17 33KB 231 razy
16 27.08.2013.08.41.28_ZaA_3__grupa_kapitalowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:41:28 43,5KB 225 razy
17 27.08.2013.08.41.41_ZaA_4_osw._warunki.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 08:41:41 34KB 239 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.09.2013.14.45.17_POK_272-1-2-2013_Re.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-05 14:45:17 25KB
Wynik postępowania
1 23.09.2013.12.41.08_POK.272.1.15.2013.Re.docx 2013-09-23 12:41:08 188,0KB
2 24.09.2013.14.45.03_POK.272.1.17.2013.Re.docx 2013-09-24 14:45:03 183,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 27-08-2013 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 18-10-2013 12:50