Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W SZCZECINIE


Szczecin: DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.; POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ WZMOCNIENIE SYSTEMU MONITORINGU I KONTROLI JAKOŚCI PALIW W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

Numer ogłoszenia: 128758 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4225239, faks 91 4225441.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:wiih.pomorzezachodnie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W SZCZECINIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.; POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ WZMOCNIENIE SYSTEMU MONITORINGU I KONTROLI JAKOŚCI PALIW W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa dwóch fabrycznie nowych, jednakowych, nie noszących śladów użytkowania i wyprodukowanych w 2012 roku samochodów osobowych z częścią ładunkową dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie na realizację zadania pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez wzmocnienie systemu monitoringu i kontroli jakości paliw w woj. zachodniopomorskim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 25.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy ( Załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Upoważnienie, o którym mowa w pkt 11.3.2, w przypadku podpisywania oferty przez osobę(y), której upoważnienie nie wynika z załączonego dokumentu rejestracyjnego, 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo wskazane w pkt 7.1 -7.3 SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 3) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. Powyższe dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa). 4) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl/Zamówienia Publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin pok. 260.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.05.2012 godzina 11:30, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin pok. 252 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.docx 2012-04-23 13:25:43 18,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-23 13:25:43 127,2KB 305 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_24.04.2012.docx Po terminie otwarcia ofert 2012-04-25 14:04:14 14,3KB
2 modyfikacja.docx Po terminie otwarcia ofert 2012-04-25 14:04:50 11,0KB
3 zal._nr_5-SIWZ-zmodyf.docx Po terminie otwarcia ofert 2012-04-25 14:05:17 19,4KB
4 odpowiedzi_26.04.2012.docx Po terminie otwarcia ofert 2012-04-27 08:30:18 13,9KB
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.docx 2012-05-14 08:57:35 176,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-04-2012 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wilkosz 23-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 14-05-2012 08:57