Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WPN.8361.146,210.2015


Szczecin, dnia....................................

--------------------------------------------------

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

J - MAX Sp. z o. o.

ul. Krakowska 45

42-202 Częstochowa

DECYZJA WPN.8361.146,210.2015

zobowiązująca do uiszczenia kosztów badań

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zobowiązuje przedsiębiorcę J-MAX Sp. z o.o. do uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki produktu: ścierki kuchennej „Smile”, oznakowanej: 100% cotton, w wysokości 469,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100).

UZASADNIENIE

W dniach 1, 3, 7 lipca 2015r. oraz 24 września 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowana i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. z 2011r., Nr 272 s.1 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej j.w. zgodnie z upoważnieniami do przeprowadzenia kontroli: WPN/U-139/2015 z dnia 1 lipca 2015r., WPN/U-214/2015 z dnia 24 września 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy J-MAX Sp. z o.o., prowadzącego działalność w sklepie „Chiński Market” w Szczecinie przy ul. Struga 18, zwanego dalej również „stroną”.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży m.in. 1 partię (6 szt.) - ścierki kuchennej „Smile”, oznakowanej: 100% cotton.

W dniu 1 lipca 2015r. za protokołem pobrania próbki nr 001670 do badań laboratoryjnych pobrano próbkę produktu tj. ścierkę kuchenną „Smile”, oznakowaną: 100% cotton. Równocześnie z pobraniem próbki produktu, w tym samym dniu za protokołem pobrania próbki nr 001671 pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną produktu pobranego do badań laboratoryjnych z tej samej partii i w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań próbki.

Wyżej wymienioną próbkę przekazano do badań do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział Produktów Włókienniczych z siedzibą w Łodzi przy ul. Skłodowskiej-Curie 19/27.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że rzeczywisty, ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy ścierki kuchennej „Smile”, oznakowanej: 100% cotton, jest niezgodny z wymaganiami zadeklarowanymi na wszywce informacyjnej po zastosowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. z 2011r., Nr 272/1 ze zm.).

Wyniki badań laboratoryjnych udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 404/PW/205/2015 z dnia 07.09.2015r..

W dniu 24 września 2015r. w toku czynności kontrolnych u przedsiębiorcy J-MAX Sp. z o.o., prowadzącego działalność w sklepie „Chiński Market” w Szczecinie przy ul. Struga 18, doręczono sprawozdanie z badań nr 404/PW/205/2015 z dnia 07.09.2015r.. Pan Jie Wu - prezes zarządu pouczony o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej zakwestionowanego produktu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U z 2014 r., poz. 148 ze zm.), ze swojego uprawnienia nie skorzystał.

Mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych ścierki kuchennej „Smile”, oznakowanej: 100% cotton, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w sprawie zasadnym jest wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych ww. produktu. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) pismem z dnia 29.10.2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił przedsiębiorcę J-MAX Sp. z o.o., prowadzącego działalność w sklepie „Chiński Market” w Szczecinie przy ul. Struga 18 jako stronę postępowania o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych ścierki kuchennej „Smile”, oznakowanej: 100% cotton.

Ponadto w w/w piśmie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do przejrzenia akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wysłane na adres wskazany w KRS, uznane zostało za skutecznie doręczone i pozostawiono je w aktach sprawy, zgodnie z przepisem art. 44 § 4 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

W świetle przepisu art. 30 ust. 1 wyżej przytoczonej ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach odrębnych lub w deklaracji, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia, na wskazany przez odpowiedni organ Inspekcji rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo wojewódzkiego inspektoratu, kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań, którą następnie przekazuje się na rachunek dochodów budżetu państwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej jw. w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu.

Opierając się na wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział Produktów Włókienniczych z siedzibą w Łodzi Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że w sprawie zachodzą przesłanki do wydania decyzji na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej jw.

Zgodnie z § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r., poz. 496) wysokość kosztów badań przeprowadzonych w laboratoriach kontrolno-analitycznych Inspekcji Handlowej, o których mowa w art. 30 ust. 1 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej, ustala dyrektor laboratorium kontrolno-analitycznego Inspekcji Handlowej z uwzględnieniem rodzaju badanego produktu, rodzaju materiałów lub urządzeń użytych w toku przeprowadzonych badań, uzasadnionego kosztu pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożonego przez liczbę osób i dni lub godzin oraz uzasadnionego kosztu pracy laboratorium.

W związku z powyższym Dyrektor Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział Produktów Włókienniczych z siedzibą w Łodzi w przesłanym przez siebie dokumencie „Koszt przeprowadzonych badań laboratoryjnych” nr 91/PW/2015 z dnia 07.09.2015r. dotyczący sprawozdania z badań nr 404/PW/205/2015 ustalił koszt badań na kwotę 468,85 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem zł 85/100).

Zgodnie z przepisem art. 63 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przepisu art. 30 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) zobowiązuje przedsiębiorcę J-MAX Sp. z o.o., prowadzącego działalność w sklepie „Chiński Market” w Szczecinie przy ul. Struga 18, do uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych ścierki kuchennej „Smile”, oznakowanej: 100% cotton, w wysokości 469,00 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100).

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Biorąc powyższe pod uwagę Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej w związku z § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 496) oraz art. 130 Kpa, strona postępowania obowiązana jest uiścić ww. należność pieniężną na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie: NBP O/Okr. Szczecin nr 02101015990028572231000000, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca wysokość należności pieniężnych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej stała się ostateczna.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać

należności pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

…………….....………………………………………………..

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- J-MAX Sp. z o.o. ul. Krakowska 45, 42-202 Częstochowa,

- a/a.

(za potwierdzeniem odbioru - biała zwrotka)

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-01-2017 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2017 15:19