Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

P O S T A N O W I E N I E


Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Szczecin, dnia

Inspekcji Handlowej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

WPN.8361.55.2015

Alicja Maciaszek,

Jerzy Maciaszek,

wspólnicy spółki cywilnej

Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”

ul. Malczewskiego 10,

73-110 Stargard Szczeciński

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie przepisu art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w związku z oczywistą omyłką w decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 9 marca 2015r. wydanej w sprawie WPN.8361.55.2015, zakazującej przedsiębiorcom - Alicja Maciaszek, Jerzy Maciaszek wspólnicy spółki cywilnej, Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”, ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński, dalszego przekazywania wprowadzonego do obrotu wyrobu, tj. bransoletki 2-rzędowej metalowej z kryształkami D-253 7403-0036/S00 w ilości 28 sztuk z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w poz. 63 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE I 2000/21/WE (Dz. U. L 393 z 30.12.2006r. str. 1 z późn. zm.)

postanawia

dokonać z urzędu sprostowania wskazanej wyżej decyzji z dnia 9 marca 2015r. poprzez zastąpienie w jej uzasadnieniu daty 6 marca 2015r. datą 9 marca 2015r.

U Z A S A D N I E N I E

W przedmiotowym rozstrzygnięciu, tj. w uzasadnieniu do decyzji z dnia 9 marca 2015r. błędnie podano, iż w toku kontroli przeprowadzonej w dniu 6 marca 2015r. stwierdzono, że kwestionowane bransoletki 2-rzędowe metalowe z kryształkami D-253 7403-0036/S00 w ilości 28 sztuk znajdowały się w sprzedaży u kontrolowanego przedsiębiorcy.

Biorąc pod uwagę okoliczność, że ustalenia stanowiące podstawę do wydania przedmiotowej decyzji nastąpiły podczas kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorców - Alicji Maciaszek, Jerzego Maciaszek wspólników spółki cywilnej, Firma Handlowa Import-Export „PERŁA” w dniu 9 marca 2015r., udokumentowanej protokołem kontroli nr WPN.8361.55.2015, zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr WPN/U-58/2015, wydanym w sprawie WPN.8361.55.2015, oczywistym jest, że inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie nie przeprowadzali kontroli i nie dokonywali ustaleń w podanym w uzasadnieniu decyzji dniu, tj. 6 marca 2015r.

Ponadto uwzględniając fakt, iż w treści uzasadnienia decyzji, której dotyczy niniejsze postanowienie, w sposób niezgodny z trybem określonym w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) dokonano poprawki daty z 6 marca 2015r. na 9 marca 2015r., omawiając jednocześnie dokonaną poprawkę pod podpisem osoby wydającej decyzję, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż zasadnym jest dokonanie sprostowania z urzędu powstałej w uzasadnieniu decyzji oczywistej omyłki z zachowaniem trybu i formy przewidzianej przez przepis art. 113 w/w ustawy. Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił również okoliczność, iż dokonywanie jakichkolwiek poprawek czy zmian w treści decyzji, bez zachowania trybu określonego w przepisie art. 113 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, nie ma wpływu na ważność tej decyzji w jej pierwotnym brzmieniu, oraz nie skutkuje sprostowaniem powstałej oczywistej omyłki.

Zgodnie bowiem z art. 113 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Mając powyższe na uwadze postanowiono, jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 113 § 3 i art. 141 § 2 oraz art. 127 § 1,2 i art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) od niniejszego postanowienia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje przedsiębiorcy Alicja Maciaszek, Jerzy Maciaszek wspólnicy spółki cywilnej, Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”, ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński zażalenie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Otrzymują:

- Alicja Maciaszek wspólnik spółki cywilnej, Firma Handlowa Import-Export „PERŁA” Alicja Maciaszek, ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński,

- Jerzy Maciaszek wspólnik spółki cywilnej, Jerzy Maciaszek Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”, ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński,

- a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-01-2017 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2017 15:18