Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA WPN.8361.55.2015


Szczecin, dnia 09.03.2015r.

………………………………

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Alicja Maciaszek,

Jerzy Maciaszek,

wspólnicy spółki cywilnej

Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”

ul. Malczewskiego 10,

73-110 Stargard Szczeciński

DECYZJA WPN.8361.55.2015

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

  1. zakazuje przedsiębiorcy Alicja Maciaszek, Jerzy Maciaszek wspólnicy spółki cywilnej, Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”, z siedzibą przy ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński, dalszego przekazywania wprowadzonego do obrotu wyrobu: 28 sztuk bransoletek 2-rzędowych metalowych z kryształkami D-253 7403-0036/S00 z uwagi na niespełnianie wymagań określonych w poz. Nr 63 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. str. 1 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie określonego w tym załączniku ograniczenia zawartości ołowiu w ww. wyrobie,

  2. nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 1c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy o Inspekcji Handlowej zgodnie z upoważnieniami numer WPN/U-24/2015 z dnia 03.02.2015r. oraz WPN/U-30/2015 z dnia 05.02.2015r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy: Alicja Maciaszek, Jerzy Maciaszek wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność pod nazwą Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”, z siedzibą i miejscem wykonywanej działalności gospodarczej przy ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński.

W trakcie kontroli stwierdzono w sprzedaży 32 sztuki bransoletek 2-rzędowych metalowych z kryształkami D-253 7403-0036/S00, zakupionych od IM STONES s.r.o. Vzdušná 1829/17 46801 Jablonec nad Nisou Czech Republic. Przedmiotowe bransoletki zostały wprowadzone do obrotu po raz pierwszy na terenie Polski przez przedsiębiorcę Alicja Maciaszek, Jerzy Maciaszek wspólnicy spółki cywilnej, Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”, z siedzibą ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński na podstawie faktury nr 2014/083 z dnia 02.07.2014r. Powyższy wyrób sprawdzono pod kątem spełniania wymagań w zakresie zawartości niedozwolonych do stosowania substancji niebezpiecznych lub dozwolonych z ograniczeniami.

W toku czynności kontrolnych pobrano próbę w ilości 1 sztuki bransoletki 2-rzędowej metalowej z kryształkami D-253 7403-0036/S00 za protokołem pobrania próbki nr 001645 z dnia 05.02.2015 r. i przekazano ją do badań laboratoryjnych w zakresie zawartości ołowiu do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Łodzi, ul. Skłodowskiej- Curie 19/27. Równocześnie za protokółem pobrania próbki Nr 001646, z tej samej partii, w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań, pobrano próbkę kontrolną ww. produktu.

W wyniku przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK z siedzibą w Łodzi badań stwierdzono, że przedmiotowa bransoletka nie spełnia wymagań określonych w poz. nr 63 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. z późn. zm.) - zwanego dalej „rozporządzeniem REACH”, z uwagi na przekroczenie określonego w tym załączniku ograniczenia zawartości ołowiu, tj.: w bransoletce wykryto zawartość ołowiu w ilości powyżej 4444 mg/kg przy wymaganiach nie więcej niż 500 mg/kg (nie więcej niż 0,05%). Dowodem na powyższe jest sprawozdanie z badań nr 86/AI/33/2015 z dnia 27.02.2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z wymaganiami art. 67 ust. 1 rozporządzenia REACH, substancja w postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia.

W pozycji nr 63 załącznika XVII do rozporządzenia REACH wskazane są warunki ograniczenia ołowiu, który nie może być wprowadzony do obrotu ani stosowany w żadnej części biżuterii, jeśli zawartość ołowiu (wyrażona jako metal) w takiej części jest równa lub większa niż 0,05% wagowo. Przy czym „biżuteria” obejmuje biżuterię, biżuterię sztuczną i akcesoria do włosów w tym: bransolety, naszyjniki, pierścionki, biżuterię do piercingu, zegarki na rękę i inne artykuły noszone na nadgarstku oraz broszki i spinki do mankietów. Przepisy te stosuje się również do poszczególnych części wprowadzanych do obrotu lub stosowanych w celu wyrobu biżuterii, przy czym „część” obejmuje materiały, z których wykonano biżuterię, jak również poszczególne elementy składowe biżuterii (nie dotyczy wyrobów wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy przed dniem 9 października 2013 r. oraz biżuterii wyprodukowanej przed dniem 10 grudnia 1961 r.).

Wyroby zawierające ołów w ilościach przekraczających określone ograniczenia nie mogą być wprowadzane do obrotu.

W badanej bransoletce wykryto zawartość ołowiu w ilości powyżej 4444 mg/kg przy wymaganiach nie więcej niż 500 mg/kg (nie więcej niż 0,05%), tj. w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalne wartości określone w rozporządzeniu REACH, co potwierdzone zostało sprawozdaniem z badań nr 86/AI/33/2015 z dnia 27.02.2015 r. i z tego też względu, w myśl przywołanych przepisów, przedmiotowe wyroby nie mogą być wprowadzane do obrotu.

W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 6 marca 2015 r. stwierdzono, że kwestionowane bransoletki 2-rzędowe metalowe z kryształkami D-253 7403-0036/S00 w ilości 28 sztuk znajdowały się w sprzedaży u kontrolowanego przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisem art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli wprowadzenia do obrotu substancji, jej mieszaniny lub wyrobu wbrew ograniczeniom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub przepisach załącznika XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r., str. 1 z późn. zm.), wojewódzki inspektor zakazuje kontrolowanemu, w drodze decyzji, dalszego przekazywania tej substancji, preparatu lub wyrobu, co uczyniono w przedmiotowej sprawie.

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i zawierających je wyrobów określone zostały z uwagi na szkodliwość tych substancji dla życia i zdrowia człowieka.

Stwierdzony w badanej bransoletce ołów wykazuje działanie toksyczne. Powoduje ostre zatrucia organizmu oraz zaburzenia w rozwoju umysłowym i psychoruchowym. Wyróżnia się też tzw. zespół przewlekłego oddziaływania, powodujący trwałe uszkodzenia w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i tkanek. Jony ołowiu łączą się z enzymami i zaburzają pracę centralnego i ośrodkowego systemu nerwowego, układu krwiotwórczego oraz nerek i wątroby. Ołów jest mutagenny i może powodować nowotwory, ponadto ma możliwość przechodzenia przez łożysko, przez co stanowi ogromne zagrożenie dla płodu.

W związku z powyższym, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że naruszenie postanowień art. 67 ust. 1 rozporządzenia REACH w przypadku bransoletki 2-rzędowej metalowej z kryształkami D-253 7403-0036/S00, związane z obecnością zawyżonej ilości ołowiu w wyrobie, powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, używającego takiej bransoletki.

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyjątek od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (…) organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W niniejszej sprawie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników w sprawie zachodzi konieczność niezwłocznego wydania przedmiotowej decyzji w toku kontroli, gdyż kwestionowane bransoletki stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka w związku z czym organ odstąpił od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wobec powyższych okoliczności zakazanie dalszego przekazywania przedmiotowych bransoletek jest uzasadnione.

W myśl art. 108 § 1 zd. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

W niniejszej sprawie decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na zaistnienie przesłanki wymienionej w cytowanym wyżej przepisie, polegającej na konieczności ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed zagrożeniami, jakie niesie w badanych bransoletkach ołów w ilościach znacznie przekraczających dopuszczalne. W związku z powyższym decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 104 § 1 wyżej cytowanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, iż decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji, stąd orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

  1. Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  2. Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

...…………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Alicja Maciaszek wspólnik spółki cywilnej, Firma Handlowa Import-Export „PERŁA” Alicja Maciaszek, ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński,

  2. Jerzy Maciaszek wspólnik spółki cywilnej, Jerzy Maciaszek Firma Handlowa Import-Export „PERŁA”, ul. Malczewskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński,

  3. A/a.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-01-2017 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2017 15:18