Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań
         
      
Wojewódzkie Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie i Delegatura w Koszalinie w IV kwartale 2007 r. przeprowadzili 12 kontroli u przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą zabawek, w tym 6 w hurtowniach i 6 w punktach sprzedaży detalicznej (Szczecin, Stargard Szczeciński, Choszczno, Kołobrzeg, Koszalin, Szczecinek).
Celem kontroli było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 r. zabawki spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy                i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 210, poz. 2045), a także wyeliminowanie z rynku wyrobów niezgodnych z tymi wymaganiami.
 
Nieprawidłowości odnotowano u każdego z kontrolowanych przedsiębiorców.
 
Kontrolą w zakresie spełnienia zasadniczych wymagań objęto 73 partie zabawek
 
Spośród zbadanych 73 partii zabawek z powodu różnego rodzaju nieprawidłowości zakwestionowano 41 partii zabawek.
 
Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek zabawek             u 5 przedsiębiorców.
 
1.      Prawidłowość oznakowania znakiem CE
 
Prawidłowość oznakowania znakiem CE sprawdzono na 73 partiach zabawek, w oparciu o przepisy § 32 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045).
 
Zakwestionowano3partie zabawek z uwagi na umieszczenie znaku CE niezgodnego ze wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210, poz. 2045), co było niezgodne z § 32 ust. 5 ww. rozporządzenia.
Elementy znaku na ww. zabawkach miały wysokość mniejszą niż 5 mm.
 
Pozostałe zabawki objęte badaniem były oznaczone znakiem CE umieszczonym na wyrobach, ich opakowaniach lub załączonych etykietach w sposób czytelny i trwały oraz zgodny ze wzorem.
 
2.      Prawidłowość umieszczenia „informacji” dotyczącej prowadzającego zabawkę do obrotu zgodnie § 32 ust. 1-4 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
 
Sprawdzeniu poddano 73 partie zabawek stwierdzając:
a)         przy 1 partii zabawek brak informacji zawierającej nazwę i adres producenta lub imię i nazwisko jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej, co było niezgodne z § 32 ust. 1 rozporządzenia jw.
                                       
b)         brak informacji o celowości zachowania opakowania lub etykiety przy 8 partiachbadanych zabawek,co było niezgodne z przepisem § 32 ust. 4 rozporządzenia jw.
 
3.      Prawidłowość dołączonych do zabawki ostrzeżeń i informacji określonych w § 33 ust 1, § 33 ust 1 pkt 1 i 5 oraz § 33 ust 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
 
Spośród wszystkich badanych 73 partii zabawek zakwestionowano:
-        partię huśtawki z uwagi na brak na dołączonej etykiecie zapisu: „Tylko do użytku domowego” oraz brak informacji, czy zabawka jest przeznaczona do użytku domowego wewnątrz czy na zewnątrz budynku (niezgodność z § 33 ust. 1 rozporządzenia jw.),
-        3partie z uwagi na brak ostrzeżenia o treści „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” (niezgodność z przepisem § 33 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jw.),
-        6 partii z uwagi na brak krótkiej informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wieku, (co niezgodne było z przepisem § 33 ust. 2 rozporządzenia jw.),
 
Ponadto stwierdzono, że:
1)         przedsiębiorcy niewłaściwie klasyfikują zabawkę- do niewłaściwej grupy wiekowej,
 
2)         9  partiizabawek, posiadało znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku niezgodny ze wzorem określonym w normie PN-EN 71-6 „Bezpieczeństwo zabawek - Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku”, tj.:
 
4)                 2 partie zabawek, posiadały dwa różne znaki graficzne ostrzegawcze dotyczące wieku
 
5)                 partia zabawek, posiadała niewłaściwą nazwę
                       
6)                 partia zabawek posiadała oznaczenie: „używać zgodnie z rysunkami na opakowaniu”, a nie posiadała rysunków,
 
7)                 8 partii zabawek posiadało przytoczony nieaktualny przepis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek,
 
4.        Prawidłowość dołączonych do zabawek instrukcji, ostrzeżeń lub innych informacji niezbędnych ze względów bezpieczeństwa - zgodnie z wymaganiami określonymi w § 21 - § 27 oraz § 33 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia jw. (zasadnicze wymagania)
 
Spośród objętych badaniem 73 partii zabawek, zakwestionowano:
 
1)         partię zabawki huśtawka uniwersalna, z uwagi na brak w instrukcji montażu rysunków, które umożliwiłyby prawidłowy montaż zabawki nawet osobie niewykwalifikowanej oraz wskazania tych części zabawki, które mogą stwarzać zagrożenie, w przypadku jej wadliwego montażu, brak w instrukcji montażu informacji o konieczności zatrzymania instrukcji dotyczącej montażu i instalacji do późniejszego wykorzystania, brak ostrzeżenia o następstwach nieprzestrzegania wymogu okresowych kontroli i konserwacji podstawowych części zabawki (niezgodność z § 21 rozporządzenia jw.),
 
2)         partię zabawki laleczka z muzyką (wyprodukowana w Chinach), która nie posiadała instrukcji (niezgodność z § 21 ust. 1 rozporządzenia jw. i z wymaganiami pkt 7.4 normy PN–EN 50088: 1999 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”),
 
3)                 partię zabawki – ozdoby, kosmetyki dla lalek: cienie do oczu, błyszczyk do ust, pomadka do ust, spinki do włosów, wyprodukowanej w Chinach, z uwagi na brak ostrzeżenia o konieczności nadzoru osoby dorosłej podczas używania zabawki (niezgodność z § 22 rozporządzenia jw.),
 
4)         partię zabawki - wyrzynarka stanowiącej model urządzenia dla dorosłych, wyprodukowaną w Chinach, z uwagi na brak ostrzeżeń: - o treści: do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej, (niezgodne z § 23 ust. 1 w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia), - o potrzebie zachowania środków ostrożności wraz z pouczeniem o następstwach ich niezachowania i o konieczności przechowywania zabawek w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku do lat 3, (niezgodne z § 23 ust. 2 cytowanego rozporządzenia),
 
5)         partię zabawki model do sklejania, z uwagi na brak ostrzeżenia na opakowaniu „UWAGA, do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej” (niezgodność z § 23 ust. 1, § 33 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia jw.),
 
Ponadto ustalono, że:
1)         partia zabawek nie była zabawką bateryjną, a oznaczona była instrukcją bateryjną, tj.:
 
2)    5 partii zabawek nie spełniało wymagań określonych w pkt 7.4 normy PN-EN 50088:1999 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”, (niepełna instrukcja bateryjna),
 
3)         6 partii zabawek, nie spełniało wymagań określonych w pkt 7.1.1 normy PN-EN 50088:1999 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”, (nieprawidłowe oznaczenia komory na baterie oraz przedziału na baterie),
 
4)         1 partia zabawekposiadała zamieszczoną nieprawdziwą informację odnośnie rodzaju stosowanych baterii
 
5.   Badania laboratoryjne
 
Celem sprawdzenia spełniania zasadniczych wymagań przez oferowane do sprzedaży zabawki, do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek. Były to:
a.       zabawka – JAJO ZE ZWIERZAKIEM,
b.      zabawka – KOSMETYKI DLA LALI,
c.       zabawka – MOTOREK SMYK,
d.      zabawka – szalony doktor,
e.       zabawka – OZDOBY- (kosmetyki dla lalek: cienie do oczu, błyszczyk do ust, pomadka do ust, spinki do włosów),
f.       zabawka – MALOWIDŁA DLA LALEK,
g.      zabawka – TELEFON NA BATERIE,
które przesłano do Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie
h.      zabawka – szalony doktor,
i.        zabawka – lalka,
j.        zabawka – GUMOWA LALKA,
które wysłano do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi.
 
Dotychczas otrzymano 8 sprawozdań z badań z których wynika, że:
-         zabawka JAJO ZE ZWIERZAKIEM
Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka jest zgodna, w zakresie wykonanych oznaczeń z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045).
-         zabawka - KOSMETYKI DLA LALI
Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 17.4rozporządzenia MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z punktem 4 normy PN-EN 71-3:1998 „Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków” z uwagi na zawyżoną ilość migrującego z materiału zabawki ołowiu i chromu (cień zielony). Ponadto stwierdzono, że brak informacji o celowości zachowania opakowania może uniemożliwić identyfikację wprowadzającego do obrotu oraz potwierdzenie, czy wyrób przed wprowadzeniem do obrotu był oznakowany znakiem CE. Ponadto na opakowaniu nie umieszczono rysunków dotyczących jej używania.
        zabawka - MOTOREK 
Badania wykazały, że zabawka jest zgodna, w zakresie nie obejmującym określenia kategorii wiekowej, z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2045) oraz z normą PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne                i fizyczne”. Ponadto zabawka nie zwiera małych elementów odłączalnych w sposób naturalny oraz oznakowanie jest zgodne z ww. normą w zakresie nie obejmującym określenia kategorii wiekowej.
          zabawka – szalony doktor
Badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z punktem 7.2 normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”, z uwagi na brak wskazania określonego niebezpieczeństwa, które jest powodem ograniczenia wieku dziecka.
        zabawka – OZDOBY- (kosmetyki dla lalek: cienie do oczu, błyszczyk do ust,
pomadka do ust, spinki do włosów) 
Badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 210, poz. 2045), z uwagi na brak ostrzeżenia o konieczności nadzoru osoby dorosłej podczas używania zabawki.
        zabawka – MALOWIDŁA DLA LALEK
Badania wykazały, że zabawka jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia MGP i PS           z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 210                z 2003 r., poz. 2045).
        zabawka - TELEFON NA BATERIE
Przeprowadzone badania wykazały, że zabawka nie jest zgodna z § 7.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 210, poz. 2045) oraz pkt 4.20.a normy PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”, ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu ciśnienia akustycznego o 18 dB. Zgodnie z wymaganiami dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego powinien wynosić do 80dB, a wynosił 98 dB.
        zabawka lalka- NA DESZCZ i NA SŁOŃCE
Wyniki badań wykazały, że zabawka jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia MGP          i P z dnia 05.07.2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. Nr 168, poz. 1762 oraz z 2005r. Nr 39, poz. 372                z późn. zm.).
 
Oczekujemy na wyniki badań laboratoryjnych zabawki GUMOWA LALKA BOBO - „Moja Lala”, „SIE 2005”, o kodzie kreskowym 5904227111028, a także wyniki                                    ze Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej            w Łodzi dotyczących zabawki szalony doktor.
 
W związku z ww. wynikami badań:
-                    wydano decyzję zakazującą dalszego przekazywania nw. zabawek użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi zabawki KOSMETYKI DLA LALI – No. 2932,
-                    umożliwiono podjęcie dobrowolnych działań odnośnie zabawek:
·         telefon na baterie – kontrolowany przedsiębiorca w Koszalinie zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie mu dokonania zwrotu zabezpieczonej zabawki do dostawcy i na takie działanie wyrażono zgodę. Ponadto przedsiębiorca zobowiązał się do okazania dokumentu potwierdzającego zwrot zabezpieczonej partii zabawki
·         ozdoby (kosmetyki dla lalek: cienie do oczu, błyszczyk do ust, pomadka do ust, spinki do włosów) - uznając, że stwierdzona niezgodność dotyczy zasadniczych wymagań mniej istotnych importerowi umożliwiono podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
 
7.      Inne zagadnienia
 
1)         Badaniem w zakresieprzestrzegania przepisów art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października             1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) objęto 32 partie zabawek z czego zakwestionowano 4 partie ze względu na umieszczenie niektórych oznaczeń  w obcej wersji językowej (informacji istotnych dla konsumenta- instrukcji, wskazówek dotyczących postępowania),
 
2)         Prawidłowość uwidaczniania cen sprawdzono u dwóch kontrowanych przedsiębiorców.
U 1 przedsiębiorcy stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku przy oferowanych do sprzedaży zabawkach wywieszek zawierających informacje wskazujące ceny tych wyrobów, nazwy handlowe towarów, a w przypadku towarów podobnych nazwy producenta i innych informacji umożliwiających identyfikację ceny z towarem. Powyższe narusza przepisy § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. jw.,   w związku z art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach jw. i skutkuje odpowiedzialnością z przepisu art. 137 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007r.,   Nr 109, poz. 756 ze zm.).
 
Osobę odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości ukarano mandatem wartości 150,00 zł.
 
Wykorzystanie ustaleń kontroli:
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
1) wydania jednej decyzji zakazującej dalszego przekazywania zabawki użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi,
2)        ukarania osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowości mandatem karnym kredytowanym                  wartości 150,00 zł,
3)        skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości oraz z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień w oznakowaniu zabawek,
4)        skierowania pism do importerów i producentów w sprawie braku oznaczeń w polskiej wersji językowej oraz innych nieprawidłowości w oznakowaniu zabawek,
5)        skierowania do 21 firm pism z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych,
6)        przekazania materiałów z dwóch kontroli do GIIH w Warszawie w związku                                z  nie spełnianiem zasadniczych wymagań przez zabawki (zabawka kosmetyki dla lali oraz telefon na baterie),
7)        skierowania informacji do Prokuratury Rejonowej w Łodzi.
 
 
Ustalenia kontroli będą podstawą do:
 
-           skierowania 2pism z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności,
-           przekazania do prokuratury 2 zawiadomień w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami (kosmetyki dla lali, telefonu teletubiś),
-           przekazania do prokuratury 2 informacji na temat zabawek niezgodnych                          z zasadniczymi wymaganiami.
 
Podsumowanie i wnioski
 
Przeprowadzone kontrole w dalszym ciągu wykazują liczne nieprawidłowości w oznaczeniu zabawek. Nadal stwierdzamy braki krótkiej informacji o ryzyku związanym z ograniczeniem wieku. Powszechnie występuje praktyka kwalifikowania zabawek do niewłaściwej kategorii wiekowej. Często występują nieprawidłowości dotyczące wymagań określonych w normie PN-EN 50088: 1999.
W wielu przypadkach stwierdzono przytaczanie nieaktualnego już rozporządzenia.
Występuje również umieszczanie znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku oraz znaku CE niezgodnego ze wzorem.
Biorąc pod uwagę fakt, że rozporządzenie MGPiPS z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek obowiązuje już od 4 lat to należy stwierdzić,                        iż niektórzy przedsiębiorcy nadal posiadają bardzo małą znajomość przepisów rozporządzenia. Szczególnie dotyczy to jednego importera, który nadal oznacza swoje zabawki nieaktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek, a zabawki pluszowe kwalifikuje do niewłaściwej kategorii wiekowej. 
Często też dopiero w czasie rozmowy telefonicznej z polskimi przedsiębiorcami udaje się ich przekonać o słuszności naszych ustaleń odnośnie kwestionowanych zabawek. Wynika to                z nieznajomości przez przedsiębiorców obowiązujących przepisów bądź braku umiejętności ich zastosowania.
 
W okresie przedświątecznym przedsiębiorcy odnotowywali wyższą sprzedaż zabawek niż zazwyczaj. Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się zabawki reklamowane w telewizji. Były to zazwyczaj nowości produkowane przez znane firmy. Wiele zabawek interaktywnych, które do dzieci mówią i śpiewają po polsku, zmieniających kolor futerka poprzez dotknięcie ciepłą dłonią (pieski pluszowe), posiadających po uruchomieniu świecące się wnętrze (pluszowe misie). Nadal powodzeniem cieszą się zabawki edukacyjne np. notebooki, gry.
 
 
                                                                     
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 07-07-2008 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:11