Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.218.2015

 

Koszalin, dnia   10 listopada 2015 r.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Sygn. akt kontroli: ZNP.8361.218.2015              

„TOMSOL”  Spółka z ograniczoną
Odpowiedzialnością
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 1 ust. 3 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

z a r z ą d z a

 

wobec „TOMSOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 276 wycofanie z obrotu oleju napędowego w ilości 6940 litrów, znajdującego się w zbiorniku podziemnym stacji paliw w Niemicy.

Uzasadnienie

W toku kontroli jakości paliw przeprowadzonej, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr ZNP/U-274/2015 z dnia 19.10.2015 r. w „TOMSOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stacji paliw w Niemicy, z partii 5.784 litrów oleju napędowego oferowanej w tym dniu do sprzedaży pobrano do badań laboratoryjnych próbki: podstawową i kontrolną w ilości po 4 litry każda. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokółem pobrania próbek paliw nr 000080.

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy, których wyniki zawarto w Protokóle z badań nr 1034/PP/2015 z dnia 28.10.2015 r. stwierdzono, że olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. 40,5oC (tolerancja >55,0-2,1) przy dopuszczalnej wartości powyżej 55oC.

 

W dniu 03.11.2015 r. w celu doręczenia protokołu z badań oraz kontynuowania innych niezbędnych czynności, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr ZNP/U-304/2015 z dnia 03.11.2015 r. w „TOMSOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stacji paliw w Niemicy wszczęto kolejną kontrolę w zakresie jakości paliw. W toku tej kontroli ustalono, że do oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych dodano nową partię paliwa, co może wpłynąć na zmianę jego parametrów.

 

W związku z powyższym, z uwagi na konieczność ustalenia rzeczywistej jakości oleju napędowego po dolewce znajdującej się w zbiorniku pobrano ponownie próbki oleju napędowego z oferowanej w tym dniu partii 6.948 litrów. Pobranie próbek do badań laboratoryjnych udokumentowano protokółem pobrania próbek paliw nr 000099.

Po pobraniu próbek olej napędowy w ilości 6940 litrów zabezpieczono sporządzając Protokół zabezpieczenia towarów nr 00000491 oraz wydano Postanowienie o zabezpieczeniu partii paliwa ciekłego.

 

W dniu 10.11.2015 r. w celu doręczenia protokołu z badań oraz kontynuowania innych niezbędnych czynności, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli jakości paliw nr ZNP/U-313/2015 z dnia 10.11.2015 r. w „TOMSOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stacji paliw w Niemicy wszczęto kolejną kontrolę w zakresie jakości paliw.

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy, których wyniki zawarto w Protokóle z badań nr 1084/PP/2015 z dnia 05.11.2015 r. stwierdzono, że olej napędowy pobrany do badań laboratoryjnych w dniu 03.11.2015 r. nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. <40oC (tolerancja >55,0-2,1).

 

W myśl przepisu art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1728 ze zm.) kontrolowany przedsiębiorca ma prawo do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej, której wynik traktuje się jako ostateczny w sprawie badania jakości określonej partii paliwa.

W przedmiotowej sprawie w dniu w dniu 03.11.2015 r. przedstawiciel spółki „TOMSOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożył wniosek o badanie próbki kontrolnej oleju napędowego pobranej w dniu 19 października 2015 r. Badania laboratoryjne próbki kontrolnej przeprowadzono w Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie, a ich wyniki zawarto w Protokóle z badań Nr 9C-2100-15. Na ich podstawie stwierdzono, że olej napędowy nie spełnia wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) ze względu na zaniżoną temperaturę zapłonu tj. 41,0oC (tolerancja ≥55-2,1).

 

Następnie w dniu 10.11.2015 r. strona złożyła oświadczenie o rezygnacji z badania próbki kontrolnej pobranej w dniu 03 listopada 2015 r.

 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, paliwa wprowadzane do obrotu powinny spełniać właściwe wymagania jakościowe, a w myśl przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zabrania się wprowadzania do obrotu paliwa ciekłego niespełniającego określonych wymagań jakościowych.

 

Niewłaściwe parametry paliwa ciekłego (niezgodność z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych - Dz. U. z 2013 r., poz. 1058 ze zm.) w przypadku przeznaczenia ich do obrotu i nabycia przez nabywców mogą w zależności od nieprawidłowości naruszać ich interesy bądź ich bezpieczeństwo.

 

W przedmiotowej sprawie nieprawidłowości dotyczą temperatury zapłonu, która ma poważny wpływ na pracę, właściwości eksploatacyjne i bezpieczeństwo użytkowania pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.

Rozpatrując powyższą niezgodność w kontekście bezpieczeństwa i interesu nabywców takiego paliwa stwierdzić należy, iż - jak wynika z analizy wpływu niewłaściwych parametrów jakościowych benzyny i oleju napędowego na pracę i właściwości eksploatacyjne pojazdów przeprowadzonej w maju 2004 r. przez „Expertise” Andrzej Jarzębski Gdańsk ul. Myczkowskiego 4/13 – temperatura zapłonu to najniższa temperatura (skorygowana do ciśnienia normalnego), w której w kontakcie ze źródłem ognia, zapalają się pary badanej substancji. Olej napędowy wprowadzany do obrotu o obniżonej temperaturze zapłonu naraża użytkownika na wyraźnie zwiększone zagrożenie pożarowe w czasie jego transportu, przechowywania, dystrybucji i stosowania.

 

W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy zatem, iż nabywanie przez konsumentów będącego w obrocie oleju napędowego poddanego kontroli jakości narusza ich interes. Nabywając przedmiotowy olej napędowy konsument w cenie produktu pełnowartościowego, otrzymuje produkt niepełnowartościowy, który z uwagi na niewłaściwą jakość może negatywnie wpłynąć na zespół napędowy samochodu napędzanego takim paliwem oraz co bardziej istotne na bezpieczeństwo jego użytkowania.

 

Zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) organ kontroli czyli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może zarządzić w drodze decyzji wycofanie z obrotu produktów jeżeli uzasadnione to jest bezpieczeństwem lub interesem konsumentów albo interesem gospodarczym państwa.

 

Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznając, że wprowadzenie do obrotu oleju napędowego o zaniżonej temperaturze zapłonu powoduje naruszenie interesu konsumenta nabywającego takie paliwo w ten sposób, iż poprzez zastosowanie takiego oleju napędowego zachodzi możliwość wywołania niewłaściwej pracy silnika pojazdu, jego awarii oraz pogorszenia walorów eksploatacyjnych, a także wywołania zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów oraz ich mienia poprzez niebezpieczeństwo pożary, wydał niniejszą decyzję, uznając ja za uzasadnioną.

 

Przed wydaniem decyzji stronie umożliwiono zapoznanie się  z całością akt sprawy oraz z dowodami będącymi podstawą do wydania decyzji oraz umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o której mowa w art. 18 ustawy o Inspekcji Handlowej wydanej przez organ inspekcji lub z jego upoważnienia, przez inspektora, podlega grzywnie w wysokości 360 stawek dziennych.

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Zgodnie z treścią art. 130 § 3 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

 

 

 

Otrzymują:

  1. 1.     „TOMSOL” Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin
  2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-11-2015 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2015 13:54