Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZNP.8361.200.2015

Koszalin, dnia 29  października 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

ZNP.8361.200.2015  

                                  

YONG  HENG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Urocza 54

Kozery

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

wykonująca działalność gospodarczą

w sklepie „MARKET CHIŃSKI”  

ul. Staromiejska 29

78-200  Białogard

DECYZJA

Na podstawie art. 40 k ust. 1 w związku z art. 38 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r., poz.1645 ze zm.) oraz art. 104  i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej:

1.    zakazuje udostępnienia lampek biurkowych przenośnych   na okres 2 miesięcy, przedsiębiorcy: YONG HENG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Urocza 54, Kozery, wykonującemu działalność gospodarczą w sklepie „MARKET CHIŃSKI”, ul. Staromiejska 29, 78-200 Białogard,

 

2. nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 21 października 2015 r. na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr ZNP/U-289/2015 z dnia 21.10.2015 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, rozpoczęli kontrolę u przedsiębiorcy: YONG HENG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Urocza 54, Kozery, wykonującego działalność gospodarczą w sklepie „MARKET CHIŃSKI” , ul. Staromiejska 29, 78-200 Białogard. Przedmiotowa kontrola była kontrolą przedsiębiorcy pod kątem zgodności sprzętu elektrycznego z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

W toku czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili w sprzedaży m.in. partię sprzętu elektrycznego tj. lampek biurkowych przenośnych.

Uwzględniając definicję określoną w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089), zgodnie z którą przez sprzęt elektryczny należy rozumieć sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego lub od 75 V do 1500V prądu stałego uznano, iż wymieniony wyżej wyrób jest sprzętem elektrycznym.

Sprzęt elektryczny wprowadzony do obrotu musi spełniać zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) i być oznakowany znakiem CE.

Lampki biurkowe przenośne, które były przedmiotem kontroli jako sprzęt elektryczny, czyli zgodnie z § 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki  sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego lub od 75V do 1500V prądu stałego, podlegają przepisom cyt. ustawy o systemie oceny zgodności oraz wydanego na  jej podstawie cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki. Jako takie, przed wprowadzeniem do obrotu podlegają na podstawie przywołanych wyżej przepisów oznakowaniu CE po uprzednim poddaniu ich procedurze oceny zgodności i potwierdzeniu, iż spełniają one zasadnicze wymagania określone w cyt. rozporządzeniu (w §5, §6, §7) z uwzględnieniem braku zagrożeń ze strony sprzętu dla bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i mienia (art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o systemie oceny zgodności   i § 4 cyt. rozporządzenia). Oceny zgodności dokonuje i oznakowanie CE na takich wyrobach umieszcza ich producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r., poz. 1645 ze zm. ) domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych.

Mając na uwadze powyższe, w trakcie kontroli przeprowadzono badania organoleptyczne ww. lampek biurkowych przenośnych, na zgodność  z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z uwzględnieniem zapisów norm:

- PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe Część I: Wymagania ogólne i badania pkt 3.2, pkt 3.3, pkt 4.3, pkt 5.2,

- PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”, pkt 8,

- PN-E-93201:1997 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250V i prądy znamionowe do 16A”, pkt 4.

 

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że lampki biurkowe przenośne:

- nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia ze względu na brak bezpośrednio na oprawie informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu w tym: napięcia znamionowego w woltach, mocy znamionowej lampy przeznaczonej do oprawy, częstotliwości znamionowej, rodzaju prądu, symbolu oprawy klasy II, numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego, a także nie załączenia do sprzętu instrukcji w przedmiotowym zakresie, co jest wymagane pkt 3.2.2, pkt 3.2.4, pkt 3.2.7, pkt 3.2.8, pkt. 3.3,3.3.2,  pkt 3.3.14 normy PN-EN 60598-1:2011.

 

Zgodnie z § 5 ust 1 cyt. wyżej rozporządzenia, na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym, informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Przedmiotowa oprawa oświetleniowa jest sprzętem  elektrycznym wymagającym właściwej obsługi i konserwacji, zasilanym bezpośrednio z sieci napięciem 230V. Na sprzęcie jest wystarczająca ilość miejsca do umieszczenia podstawowych oznaczeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu między innymi: napięcia  znamionowego, symbolu klasy ochronności, częstotliwości znamionowej, rodzaju prądu, mocy znamionowej lampy przeznaczonej dla oprawy,

- nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, ponieważ bezpośrednio na sprzęcie nie zamieszczono nazwy producenta lub znaku towarowego,

- nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 6 ust. 1 w związku z § 7 ww. rozporządzenia z uwagi na ze względu na konstrukcję sprzętu. Zgodnie z § 6 ust 1 sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 rozporządzenia. W sprzęcie miejsca i kanały przez które prowadzony jest przewód zasilający posiadały ostre krawędzie, włącznik/ wyłącznik w podstawce został zamocowany w sposób dający się go odjąć ręcznie, nie zastosowano odciążki zabezpieczającej przewód zasilający (przymocowany do włącznika/wyłącznika i zacisków oprawki), przed ścieraniem izolacji, skręceniem i przesuwaniem się przewodu do wewnątrz korpusu podstawki oprawki,   co jest niezgodne z wymaganiami pkt 4.3, pkt 4.8 i pkt 5.2.10 normy PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe Część I: Wymagania ogólne i badania,

- nie spełniają zasadniczych wymagań określonych § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia ze względu na konstrukcję sprzętu. Zgodnie z § 6 ust 2 sprzęt elektryczny powinien być wytwarzany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż   i przyłączenie. Takiego przyłączenia nie zapewnia zastosowana w oprawie oświetleniowej wtyczka do gniazda sieciowego, której budowa jest niezgodna z normą PN-E-93201:1997. Ponadto z uwagi na brak oznaczeń na wtyczce: nazwy wytwórcy lub odpowiedzialnego sprzedawcy, znaku towarowego lub znaku identyfikacyjnego oraz brak oznaczenia typu wyrób nie spełnia wymagań  pkt 8.1 PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 „Gniazda wtyczkowe  i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne”.

- nie spełniają innych wymagań § 11 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia ze względu na brak umieszczenia bezpośrednio na sprzęcie, mimo wystarczającej ilości miejsca, oznakowania znakiem zgodności CE.

Powyższe udokumentowano w Sprawozdaniu z badań organoleptycznych Nr 1 do akt kontroli ZNP.8361.200.2015.

Stwierdzone niezgodności badanych lampek biurkowych przenośnych z wymaganiami zasadniczymi określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2, w § 6 ust. 1 i ust. 2 oraz w  § 7 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej powodują, iż przedmiotowe lampki biurkowe przenośne mogą stwarzać ryzyko porażenia ich użytkowników prądem elektrycznym lub powstania pożaru z uwagi na nieprawidłową konstrukcję (możliwość ręcznego odjęcia włącznika/wyłącznika, niebezpieczeństwo  przetarcia przewodu zasilającego z powodu ostrych krawędzi  i braku odciążki  oraz zastosowanie wtyczki o niewłaściwej budowie) oraz brak możliwości po stronie użytkownika zachowania warunków bezpieczeństwa użytkowania lampek spowodowany brakiem istotnych w tym zakresie informacji.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, zgodnie z art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności,  organ taki może w drodze decyzji zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

Zgodnie z przepisem art.10 § 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Odstępstwo od opisanej wyżej zasady reguluje art. 10 § 2 kpa, zgodnie z którym w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 kpa.

Nadto zgodnie z przepisem art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r. przed przyjęciem środka określonego w ust.1 (tj. m.in. zakazania lub ograniczenia udostępniania produktu na rynku) zainteresowany podmiot gospodarczy ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 10 dni, chyba że takie konsultacje nie są możliwe ze względu na stopień pilności środka, który ma być podjęty, uzasadniony wymogami zdrowia lub bezpieczeństwa, albo z uwagi na innego rodzaju powody związane z interesem publicznym objęte odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Jeżeli działanie zostało podjęte bez wysłuchania podmiotu, powinien on mieć możliwość bycia wysłuchanym jak najszybciej, a podjęte działanie powinno zostać natychmiast poddane przeglądowi.

Stąd biorąc pod uwagę opisane wyżej realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika, jakie nieść może użytkowanie przedmiotowych lampek biurkowych przenośnych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 10 § 2 ustawy kpa oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącego się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z dnia 13 sierpnia 2008 r.), odstąpił od zasady umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie co do zebranych dowodów i materiałów.

Zgodnie z przepisem art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Zgodnie z przepisem art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony, decyzji od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty, uznać należy, że w niniejszej sprawie zaistniała jedna z przesłanek, o której mowa w wyżej przytoczonym przepisie (zagrożenie życia i zdrowia użytkownika lampki), dające organowi podstawę do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, stąd w niniejszym zakresie orzeczono jak w sentencji.

W świetle przedstawionych okoliczności zakazanie przedsiębiorcy: YONG HENG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Urocza 54, Kozery, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, udostępniania partii lampek biurkowych przenośnych z rygorem natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin .

Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje na możliwość wypowiedzenia się przez stronę w sprawie w odwołaniu wniesionym od niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 3 pkt. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

          Andrzej Kuśpiel

       Dyrektor Delegatury

 

 

 

Otrzymują:

1.      YONG  HENG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Urocza 54

Kozery

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

2.      aa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 20-11-2015 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2015 15:03