Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.125.2015


Koszalin, 15 października 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Iwona Szymczak

Firma przedsiębiorcy:

Kwatery Prywatne „U Iwony”

Iwona Szymczak

ul. 6 Marca 52

Unieście

76-032 Mielno

DECYZJA nr ZKŻ.8361.125.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Iwonę Szymczak wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Kwatery Prywatne „U Iwony” Iwona Szymczak w Unieściu przy ul. 6 Marca 52 karę pieniężną w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 11 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568) z uwagi na:

- brak w zakładzie kontrolowanego przedsiębiorcy świadczącego usługi cennika świadczonych usług, który powinien znajdować się w miejscu widocznym i ogólnodostępnym, oraz

- brak w każdym pokoju noclegowym katalogu zawierającego ceny noclegu lub innych oferowanych usług.

Uzasadnienie

W dniach 29.07.2015r. oraz 03.08.2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr ZKŻ/U-158/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u  przedsiębiorcy Iwony Szymczak, wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Kwatery Prywatne „U Iwony” Iwona Szymczak, zwanego dalej również „stroną”, w obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie w Unieściu, ul. 6 Marca 52.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia m.in. prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568), zwanego również „rozporządzeniem”. W związku z powyższym ustalono, że przedsiębiorca w ww. obiekcie świadczy usługi hotelarskie polegające na wynajmowaniu pokojów w sezonie letnim, tj. w miesiącach lipiec i sierpień oraz stwierdzono, że w zakładzie świadczącego usługi brak było cennika wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług, który powinien znajdować się w miejscu widocznym i ogólnodostępnym, co stanowiło naruszenie § 11 ust. 1 rozporządzenia. Dodatkowo stwierdzono, że przedsiębiorca, jako prowadzący działalność usługową w zakresie hotelarstwa, nie wyłożył w każdym pokoju noclegowym katalogu zawierającego ceny noclegu lub innych świadczonych usług, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia. W związku z powyższym stwierdzono w toku kontroli, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy.

W czasie trwania kontroli przedsiębiorca sporządziła i uwidoczniła w obiekcie, w którym świadczy usługi hotelarskie, w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla konsumentów, tj. na tablicy informacyjnej, cennik świadczonych usług hotelarskich. Taki sam cennik został wyłożony w pokojach noclegowych.

Mając na względzie dokonane ustalenia, pismem z dnia 25 września 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Iwonę Szymczak o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 11 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z uwagi na brak cen świadczonych usług w zakładzie kontrolowanego przedsiębiorcy.

Jednocześnie w ww. piśmie stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

W myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia, w zakładach świadczących usługi w miejscu widocznym i ogólnodostępnym powinien znajdować się cennik wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług.

W świetle natomiast § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii lub hotelarstwa wykładają w każdym pokoju noclegowym katalog zawierający ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy uwzględniono, że obowiązek dotyczący uwidocznienia cen w zakładach, w których świadczone są usługi w zakresie hotelarstwa polega na umieszczeniu w miejscu widocznym i ogólnodostępnym cennika (zestawienia cen usług) wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług oraz wyłożenia w każdym pokoju noclegowym katalogu zawierającego ceny noclegu i innych oferowanych usług. W niniejszej sprawie stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidocznił w jakikolwiek sposób cen świadczonych przez siebie usług, a przez to nie dopełnił w ogóle ciążącego na nim obowiązku wynikającego wprost z art. 4 ust. 1 ustawy oraz przepisów rozporządzenia. Zauważyć należy, że celem przepisów zarówno ustawy, jak i rozporządzenia, jest zapewnienie konsumentom prawa do informacji o cenie towaru lub usługi - jasnej, rzetelnej i kompletnej - w określonej formie, bez konieczności podejmowania przez konsumentów dodatkowych działań zmierzających do jej pozyskania. W myśl ww. przepisów rolę informacyjną w zakresie cen w zakładach usługowych pełnią cenniki, które mają być w założeniu źródłem jasnej i precyzyjnej wiedzy dla konsumentów o istotnym elemencie świadczenia, jakim jest cena usługi. Informacja o cenach za pobyt w obiekcie udzielana ustnie przez przedsiębiorcę klientom przed rezerwacją pokoju (jak wynika z wyjaśnienia złożonego w toku kontroli) nie zapewnia spełnienia obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym oceniono w toku postępowania, że stopień naruszenia obowiązków przedsiębiorcy jest bardzo poważny, gdyż brak uwidocznienia cen świadczonych usług istotnie godzi w interes konsumentów w zakresie prawa do informacji zagwarantowanego ustawą oraz pozbawia konsumentów możliwości porównania stosowanych cen z cenami usług tego samego rodzaju, świadczonych przez innych przedsiębiorców. Dodatkowo, pozbawiając konsumentów informacji o cenach usług, które to ceny należą do podstawowych, istotnych elementów zawieranych umów sprzedaży wpływających na wybór konsumentów, strona ograniczyła konsumentom swobodę zawierania tych umów przejawiającą się w ich świadomej i suwerennej decyzji dotyczącej zawarcia określonej umowy z określonym kontrahentem za podaną cenę.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ wziął pod uwagę okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej objęty kontrolą organu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. Uwzględniono również fakt niezwłocznego usunięcia przez przedsiębiorcę stwierdzonych nieprawidłowości oraz sezonowego charakteru wykonywanej działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pokojów. Z drugiej jednak strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, iż strona długo wykonuje działalność gospodarczą, tj. od 15.06.2000r. i powinna wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności istotnych z punktu widzenia interesów i praw konsumentów.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji udzielonej przez stronę stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii mikroprzedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie - udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny za usługę, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Iwona Szymczak

Unieście, ul. 6 Marca 52

76-032 Mielno,

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-11-2015 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2015 09:00