Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.79.2015


Koszalin, 23 lipca 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

………………………………………..

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

Pan

Jerzy Milarski

Firma przedsiębiorcy:

Zakład Krawiecki Jerzy Milarski

ul. Zwycięstwa 53

75-027 Koszalin

DECYZJA nr ZKŻ.8361.79.2015

nakładająca karę pieniężną

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Jerzego Milarskiego wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Krawiecki Jerzy Milarski karę pieniężną w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568) z uwagi na to, iż w zakładzie kontrolowanego przedsiębiorcy świadczącego usługi brak było cennika świadczonych usług.

Uzasadnienie

W dniach 13, 15 i 18 maja 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr ZKŻ/U-95/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Jerzego Milarskiego, wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Krawiecki Jerzy Milarski, zwanego dalej również „stroną”, w zakładzie krawieckim w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 53.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568). W związku z powyższym ustalono, że przedsiębiorca w ww. zakładzie krawieckim, pomimo stwierdzonego we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej formalnego zawieszenia działalności gospodarczej od dnia 15.07.2013 r., faktycznie świadczy usługi w zakresie krawiectwa, oraz stwierdzono, że w zakładzie świadczącego usługi brak było cennika świadczonych usług wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług, co stanowiło naruszenie § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U. z 2015 r., poz. 568). W związku z powyższym stwierdzono w toku kontroli, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 w związku z art. 25 ustawy.

Mając na względzie dokonane ustalenia, pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Jerzego Milarskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia z uwagi na brak cennika świadczonych usług w zakładzie przedsiębiorcy świadczącego usługi.

Jednocześnie w ww. piśmie stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2) wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568), zwane dalej „rozporządzeniem”.

W myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia, w zakładach świadczących usługi w miejscu widocznym i ogólnodostępnym powinien znajdować się cennik wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy uwzględniono, że obowiązek dotyczący uwidocznienia cen w zakładach, w których świadczone są usługi, polega na umieszczeniu w miejscu widocznym i ogólnodostępnym cennika (zestawienia cen usług) wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług. W niniejszej sprawie stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidocznił cennika świadczonych przez siebie usług, a przez to nie dopełnił w ogóle ciążącego na nim obowiązku w zakresie uwidocznienia cen w swoim zakładzie, naruszając tym samym bardzo poważnie zarówno przepisy rozporządzenia, jak i obowiązki wynikające wprost z art. 4 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym oceniono, że przedsiębiorca naruszył w sposób bardzo poważny interes konsumentów w zakresie prawa do informacji o cenach świadczonych przez siebie usług polegających na szyciu odzieży oraz pozbawił konsumentów możliwości porównania stosowanych cen z cenami usług tego samego rodzaju, świadczonych przez innych przedsiębiorców. Dodatkowo, pozbawiając konsumentów informacji o cenach usług, które to ceny należą do podstawowych, istotnych elementów zawieranych umów sprzedaży wpływających na wybór konsumentów, ograniczył konsumentom swobodę zawierania tych umów przejawiającą się w ich świadomej i suwerennej decyzji dotyczącej zawarcia określonej umowy z określonym kontrahentem za podaną cenę.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej - od dnia 25.10.2014 r., to jest od dnia wejścia w życie ustawy - objęty kontrolą organu. Uwzględniono również fakt niezwłocznego - jeszcze w toku kontroli - usunięcia przez przedsiębiorcę stwierdzonego naruszenia poprzez sporządzenie i umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym dla konsumentów cennika usług krawieckich. Organ rozważył także fakt zawieszenia przez stronę działalności gospodarczej z dniem 15.07.2013 r. pod kątem znaczenia tego faktu dla niniejszego postępowania w zakresie przypisania przedsiębiorcy obowiązku przestrzegania przez niego przepisów wynikających z ustawy i stwierdził, iż okoliczność ta nie wpływa na zniesienie lub ograniczenie obowiązków przedsiębiorcy w powyższym zakresie z uwagi na stwierdzone w toku kontroli faktyczne wykonywanie przez Jerzego Milarskiego działalności gospodarczej od kwietnia 2015 r. Wobec faktycznego świadczenia przez stronę usług szycia odzieży na rzecz konsumentów organ uznał, iż stronę wiążą obowiązki wynikające z ustawy. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął także pod uwagę, iż przedsiębiorca pomimo formalnego zawieszenia działalności od dnia 15.07.2013 r. stosunkowo długo wykonuje specjalistyczną działalność gospodarczą polegającą na szyciu odzieży, tj. od 01.06.2010 r. i powinien wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z uwagi na to, że strona nie udzieliła informacji o wielkości obrotów i przychodu w ostatnim roku rozliczeniowym, dokonał oszacowania tych wielkości. Z uwagi na okoliczność, że organ nie jest w posiadaniu danych i informacji umożliwiających zastosowanie w procesie szacowania tych wielkości metod przewidzianych w art. 23 § 3 pkt 1 do 6 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na potrzeby niniejszego postępowania oszacował przedmiotowe wielkości na podstawie art. 23 § 4 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, dokonując tej czynności w inny sposób, niż metody przewidziane w § 3 tego artykułu Ordynacji podatkowej.

I tak, w procesie szacowania wzięto pod uwagę przede wszystkim obraz i charakterystykę indywidualnej działalności gospodarczej strony, w tym wynikające ze złożonych w toku kontroli przez stronę oświadczeń. W powyższym zakresie uwzględniono następujące okoliczności: posiadanie przez stronę tylko jednego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, co ogranicza krąg potencjalnych kontrahentów przedsiębiorcy, a tym samym poziom jego obrotów i przychodu z wykonywanej działalności; zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę od 15.07.2013 r., do miesiąca kwietnia 2015 r., kiedy to według oświadczenia strony faktycznie wznowił on wykonywanie działalności - a któremu to oświadczeniu organ dał wiarę - co wskazuje na nieosiąganie przez przedsiębiorcę we wskazanym okresie jakiegokolwiek obrotu i przychodu z zawieszonej działalności; przyjęcie przez przedsiębiorcę od miesiąca kwietnia 2015 r. czyli od momentu faktycznego wznowienia działalności do dnia 13.05.2015 r. jedynie trzech zleceń na wykonanie usługi krawieckiej, co wskazuje na niewielką ilość konsumentów korzystających z usług przedsiębiorcy, a tym samym niewielki poziom obrotów i przychodu strony - ilość zleceń według oświadczenia strony. W procesie szacowania organ wziął także pod uwagę charakterystykę lokalnego rynku usług krawieckich przejawiającą się znaczną konkurencją wśród podmiotów świadczących takie usługi.

Uwzględniając powyższe szacowanie oraz uwzględniając także oświadczenie przedsiębiorcy o swojej kategorii złożone w toku kontroli organ stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie - udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Zachodniopomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

......................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

  1. Pan Jerzy Milarski, ul. Zwycięstwa 53, 75-027 Koszalin,

  2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 08-10-2015 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 11:49