Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2015


sprawozdanie z działań podjętych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegaturę w Koszalinie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2015”.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej informuje, że w okresie od czerwca do września 2015r. w ramach ww. akcji przeprowadzono 113 kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

 1. Bezpieczeństwo na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej, kolejowej, autobusowej

 1. Bezpieczeństwo na drogach samochodowych.

- kontrola jakości paliw w pasie nadmorskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą
w Koszalinie w okresie sprawozdawczym przeprowadził 19 kontroli jakości paliw.

Do badań laboratoryjnych pobrano 19 próbek paliw tj.: 7 próbek oleju napędowego, 6 próbek benzyny bezołowiowej, 6 próbek gazu LPG.

Badania laboratoryjne wykazały, że pobrane do badań laboratoryjnych próbki paliw spełniają wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz. 1851 z późn. zm.).

- kontrola stacji paliw pod kątem legalności i rzetelności działania

W okresie sprawozdawczym w 2015r. przeprowadzono 9 kontroli u przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami na ogólnodostępnych stacjach paliw, których przedmiotem było sprawdzenie legalności i rzetelności prowadzonej działalności gospodarczej.

Podczas przeprowadzonych kontroli u 3 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości dotyczące naruszenia przepisów o obowiązku uwidaczniania cen.

Dwaj przedsiębiorcy nie dopełnili obowiązku uwidocznienia cen jednostkowych dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, natomiast u trzeciego przedsiębiorcy stwierdzono brak nazw handlowych przy towarach.

W związku z powyższym:

 • wszczęte zostaną 2 postępowania administracyjne celem nałożenia na ww. przedsiębiorców kary pieniężnej,

 • wydano ustne żądanie niezwłocznego usunięcia uchybienia porządkowego i organizacyjnego,

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usuniecie stwierdzonych uchybień.

- kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie przewozu osób (busy)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w okresie sprawozdawczym przeprowadził 3 kontrole przedsiębiorców.

W każdej kontroli inspektorzy występując w roli konsumentów (klientów) dokonali zakupu kontrolnego usługi przewozowej, wykonując przejazdy na trasach do nadmorskich miejscowości i pomiędzy nimi.

Podczas kontroli u 2 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą naruszenia przepisów o obowiązku uwidaczniania cen, polegającą na braku cennika świadczonych usług. Ponadto 1 z nich posiadał nieaktualny rozkład jazdy ważny do 31.12.2014r.

Podczas przejazdów inspektorzy zwracali uwagę, czy kierowcy wydają paragony, czy zatrzymują się na wyznaczonych przystankach, czy przestrzegają ustalonego rozkładu jazdy oraz czy w pojeździe jest czysto - nie wnosząc zastrzeżeń w tym zakresie.

W związku z ustaleniami kontroli m.in. wszczęte zostaną 2 postepowania administracyjne w sprawie nałożenia kary dla przedsiębiorców, w pojazdach których stwierdzono brak cenników oraz przesłana zostanie informacja do Starosty Gryfickiego w związku z nieaktualnym rozkładem jazdy.

II. Bezpieczeństwo w miejscach wypoczynku.

1. Bezpieczna kwatera: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, campingi, obozy, przystanie żeglarskie, mariny, inne obiekty użyteczności publicznej.

- kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w okresie czerwiec - sierpień 2015r. przeprowadził w powyższym zakresie 15 kontroli przedsiębiorców.

Nieprawidłowości stwierdzono u 14 skontrolowanych przedsiębiorców. Polegały one na:

 1. braku wpisu do ewidencji innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (8 przedsiębiorców),

 2. używaniu zastrzeżonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) nazw rodzajowych (hotel, pensjonat, motel, camping) lub stosowaniu kategorii nie posiadając stosownej decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (10 przedsiębiorców),

 3. niedokonaniu zmian we wpisie do CEIDG (1 przedsiębiorca),

 4. braku uwidocznienia w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym cennika usług oraz braku wyłożenia w każdym pokoju katalogu zawierającego ceny noclegu lub innych oferowanych usług (1 przedsiębiorca),

 5. nieokazania dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przeciwpożarowych, sanitarnych oraz budowlanych (4 przedsiębiorców).

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 11 skontrolowanych przedsiębiorców mandatami o łącznej wysokości 4150,00zł za popełnienie wykroczeń określonych w art. 601§2, 60?§4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482),

 • zastosowania wobec jednego przedsiębiorcy pouczenia na zasadzie art. 41 w/w ustawy,

 • przesłania do przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych,

 • przesłania informacji do Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 • wobec jednego przedsiębiorcy wszczęte zostanie postępowanie administracyjne z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, zmierzające do nałożenia kary pieniężnej.

- kontrola jakości handlowej lodów bez opakowań

W ramach tego obszaru przeprowadzono 6 kontroli, podczas których sprawdzono m.in. następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,

 2. jakość lodów poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,

 3. aktualność dat minimalnej trwałości lodów oraz terminów przydatności do spożycia innych artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży i służących do przygotowywania lodów,

 4. prawidłowość oznakowania lodów i innych półproduktów służących do przygotowywania potraw,

 5. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych służących do przygotowywania potraw,

 6. identyfikowalność towarów,

 7. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

 8. prawidłowość uwidaczniania cen,

 9. stosowanie przyrządów pomiarowych,

 10. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 11. stosowanie podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku.

Stwierdzone u skontrolowanych przedsiębiorców nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku uwidocznienia wykazu składników, nazwy producenta oraz występujących w składzie alergenów (u 4 przedsiębiorców),

 • braku uwidocznienia w cenniku ilości nominalnych potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji oraz daty wystawienia cennika (u 1 przedsiębiorcy),

 • stosowania w obrocie wagi bez aktualnego dowodu kontroli metrologicznej (u 1 przedsiębiorcy).

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 150,00zł,

 • skierowania informacji do właściwego Urzędu Miar,

 • skierowania wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

 • wszczęcia postępowań administracyjnych w związku z wprowadzeniem do obrotu lodów, niespełniających wymagań jakościowych.

- kontrola przedsiębiorców prowadzących tzw. stołówki (miejsca żywienia zbiorowego) na koloniach, obozach i w sanatoriach, usytuowane w miejscowościach turystycznych

W ramach tego obszaru przeprowadzono 1 kontrolę, podczas której sprawdzono m.in. następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,

 2. jakość potraw poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,

 3. aktualność dat minimalnej trwałości oraz terminów przydatności do spożycia artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży i służących do przygotowywania potraw,

 4. prawidłowość oznakowania środków spożywczych służących do przygotowywania potraw,

 5. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych służących do przygotowywania potraw,

 6. identyfikowalność towarów,

 7. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

 8. oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywością,

 9. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczki zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 10. stosowanie podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku.

U kontrolowanego przedsiębiorcy stwierdzono artykuły rolno-spożywcze po upływie dat minimalnej trwałości.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na łączną kwotę 150,00 zł,

 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,

- skierowania informacji do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Bezpieczny wypoczynek, zabawa

- kontrola zgodności zabawek z zasadniczymi i innymi wymaganiami

W tym obszarze kontrolą objęto 13 przedsiębiorców, podczas których skontrolowano 94 partie wyrobów, z czego 69 zakwestionowano.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

 1. braku znaku CE,

 2. niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej,

 3. niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”,

 4. braku informacji określającej ryzyko związane z ograniczeniem wiekowym oraz braku przed ostrzeżeniem słowa „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia”,

 5. dołączenia do zabawek instrukcji wymaganej ze względów bezpieczeństwa wyłącznie w obcej wersji językowej,

 6. braku nazwy i adresu producenta czy danych identyfikujących zabawkę,

 7. braku informacji wymaganych przepisami norm szczegółowych dot. farb do malowania palcami oraz zabawek elektrycznych.

W ramach tego tematu do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie na spełnianie zasadniczych i innych wymagań pobrano 8 próbek zabawek, natomiast do Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi pobrano 5 próbek na zawartość ftalanów, fenolu i formamidu. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji uzyskano wyniki 7 próbek. W trakcie badań laboratoryjnych zakwestionowano wózek dla lalek ze względu na złożenie się zabawki i zwolnienie blokad zabezpieczających, zabawkę żabki ze względu na stwierdzoną zawartość ftalanów oraz maskotkę foka ze względu na pojawienie się małych części oraz dostępność wypełnienia z materiału włóknistego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do wprowadzających do obrotu wystosowano pisma dotyczące podjęcia dobrowolnych działań naprawczych, a w przypadku zakwestionowanego wózka, żabki i maskotki foka akta sprawy przekazane zostaną do Prezesa UOKIK celem wszczęcia postępowań administracyjnych wobec wprowadzających wyroby do obrotu.

- kontrola zgodności środków ochrony indywidualnej (okularów przeciwsłonecznych i do pływania) z zasadniczymi i innymi wymaganiami

We wskazanym zakresie przeprowadzono 6 kontroli przedsiębiorców, sprawdzeniem obejmując 28 partii okularów, z czego zakwestionowano 17 partii.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku w instrukcjach informacji w zakresie:

 1. pełnej nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,

 2. sposobu przechowywania

 3. klasy ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń używania środków ochrony indywidualnej,

 4. rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu,

a ponadto w oznakowaniu skontrolowanych środków ochrony indywidualnej brak było m.in:

 1. oznakowania CE,

 2. podania kategorii filtrów,

Niezależnie od powyższego jedną partie okularów pobrano do badań laboratoryjnych. Obecnie oczekujemy na wyniki badań.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do wprowadzających do obrotu wystosowane zostaną pisma dotyczące podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

- kontrola przedsiębiorców organizujących imprezy rekreacyjne (dyskoteka) wraz z kontrolą prawidłowości obrotu napojami alkoholowymi

Kontrolą w ramach tego obszaru objęto 2 przedsiębiorców, u których kontrolą objęto następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,

 2. aktualność dat minimalnej trwałości lodów oraz terminów przydatności do spożycia innych artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży i służących do przygotowywania lodów,

 3. prawidłowość oznakowania środków spożywczych (soki),

 4. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych,

 5. identyfikowalność towarów,

 6. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

 7. prawidłowość uwidaczniania cen,

 8. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 9. przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zm.).

 10. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r., poz. 752) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U . z 2013r., poz. 56 ze zm.),

 11. przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm.).

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku uwidocznienia w cenniku ilości nominalnych potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, zawartości głównego składnika oraz daty wystawienia cennika (u 2 przedsiębiorców),

 • nieuwidocznieniu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w postaci wywieszki „alkohol szkodzi zdrowiu” (u 1 przedsiębiorcy),

 • oferowania do sprzedaży towarów przeterminowanych (u 1 przedsiębiorcy).

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 400,00zł,

 • skierowania informacji do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 • skierowania wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,

 • wydania w trakcie kontroli żądania usunięcia uchybienia porządkowo-organizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 z późn. zm.),

 • wszczęcia postępowania administracyjnego, zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów dotyczących uwidacznianiu cen.

- kontrole działalności usługowej prowadzonych wypożyczalni sprzętu pływającego

W powyższym zakresie przeprowadzono kontrole 3 przedsiębiorców świadczących ww. usługi nad jeziorem w Ińsku oraz nad Zalewem Szczecińskim.

W czasie kontroli zwracano uwagę na stan techniczny wypożyczanego sprzętu, wydawanie sprzętu klientom, czy wydawano kamizelki asekuracyjne wypływającym osobom, czy uwidocznione były cenniki, a także czy przestrzegano regulaminów korzystania z wypożyczalni. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Ustalono, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzili ewidencję wypożyczanego sprzętu, a 2 przedsiębiorców wyjaśniło, że były przypadki odmowy wypożyczenia sprzętu dla osób pod wpływem alkoholu.

- kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w smażalniach ryb usytuowanych w miejscowościach turystycznych

W ramach tego obszaru przeprowadzono 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w smażalniach ryb usytuowanych w miejscowościach turystycznych. Podczas kontroli sprawdzano następujące zagadnienia:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,

 2. jakość potraw poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,

 3. aktualność dat minimalnej trwałości oraz terminów przydatności do spożycia artykułów żywnościowych służących do przygotowywania potraw oraz wyrobów kulinarnych,

 4. prawidłowość oznakowania środków spożywczych,

 5. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych,

 6. prawidłowość stosowania przyrządów pomiarowych,

 7. oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

 8. identyfikowalność towarów,

 9. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

 10. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • stosowaniu środków spożywczych po upływie dat minimalnej trwałości (u 1 przedsiębiorcy),

 • stosowaniu przyrządów pomiarowych bez aktualnych dowodów kontroli metrologicznej (u 3 przedsiębiorców).

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 3 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 550,00zł,

 • skierowania informacji do właściwych Urzędów Miar,

 • skierowania informacji do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 • skierowania 3 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

 • wydania w trakcie kontroli 3 żądań usunięcia uchybień porządkowo-organizacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 z późn. zm.).

- kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i usług gastronomicznych głównie w rejonie o nasilonym ruchu turystycznym, w sezonie letniego wypoczynku

W ramach tego obszaru przeprowadzono 12 kontroli przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe i usługi gastronomiczne w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym, w sezonie letniego wypoczynku, podczas których sprawdzano m.in.:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,

 2. jakość potraw poprzez ocenę organoleptyczną na miejscu,

 3. aktualność dat minimalnej trwałości oraz terminów przydatności do spożycia artykułów żywnościowych służących do przygotowywania potraw oraz wyrobów kulinarnych,

 4. prawidłowość oznakowania środków spożywczych,

 5. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych,

 6. prawidłowość stosowania przyrządów pomiarowych,

 7. oznakowanie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

 8. identyfikowalność towarów,

 9. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

 10. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 11. stosowanie podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji uwidocznionej w cenniku.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • braku na paragonie ceny jednostkowej i ilości danego towaru oraz aktualnego adresu przedsiębiorcy (u 2 przedsiębiorców),

 • oferowania do sprzedaży środka spożywczego po upływie daty minimalnej trwałości (u 1 przedsiębiorcy),

 • braku wykazu składników przy potrawach oferowanych konsumentom (u 1 przedsiębiorcy),

 • stosowania w obrocie wag bez aktualnego dowodu kontroli metrologicznej (u 4 przedsiębiorców),

 • stosowania podmiany asortymentowej, polegającej na sprzedaży limandy żółtopłetwej zamiast soli, co wskazuje na wprowadzenie do obrotu produktu zafałszowanego (u 1 przedsiębiorcy).

W ramach tego tematu u 6 przedsiębiorców do badań laboratoryjnych pobrano próbki gotowych wyrobów kulinarnych, kawy i napojów alkoholowych pod kątem identyfikacji gatunku ryby, surowca oraz objętość i mocy napoju alkoholowego. Badania laboratoryjne zostały wykonane w Laboratorium Kontrolno- Analitycznym w Olsztynie.

Podczas przeprowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 10 próbek, tj. (5 próbek ryb, 4 próbki napoju alkoholowego oraz 1 próbkę naparu kawy).

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Międzyzdrojach zakwestionowano 1 partię ryby w zakresie identyfikacji gatunku ryby w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta Sola (Solea solea) stwierdzono inny gatunek ryby tj.: niegładzica pacyficzna, płaskogłów (Hippoglossoides elassodon). Powyższe wskazuje, że produkt jest zafałszowany. W związku z powyższym wobec tego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postepowanie administracyjne zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej. Ponadto zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w zakresie obciążenia przedsiębiorcy kosztami badań laboratoryjnych.

U innego ze skontrolowanych przedsiębiorców zakwestionowano 2 próbki wódki z uwagi na zaniżoną zawartość alkoholu. Także wobec tego przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, jak i zobowiązania do uiszczenia kosztów badań laboratoryjnych.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 4 osób mandatami karnymi kredytowanymi na kwotę 1050,00zł.,

 • skierowania informacji do właściwego Urzędu Miar, Urzędów Skarbowych, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 • skierowania wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

 • wydania w trakcie kontroli żądań usunięcia uchybień porządkowo-organizacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.),

III Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania

1. Bezpieczeństwo w mieście, na wsi oraz osiedlu

- kontrola zgodności rowerów i akcesoriów rowerowych (bagażników) z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa

We wskazanym zakresie przeprowadzono 10 kontroli przedsiębiorców, sprawdzeniem obejmując 25 partii towarów, z czego zakwestionowano 11 partii.

Badania organoleptyczne produktów wykazały nieprawidłowości dotyczące braku informacji odnoszących się do bagażnika rowerowego m.in. w zakresie:

 • czy bagażnik jest lub nie jest odpowiedni do przymocowania fotelika rowerowego;

 • zalecenie, aby nie było przekroczone dopuszczalne obciążenie roweru;

 • zalecenie, aby elementy złączne były odpowiednio dokręcone i często sprawdzane;

 • ostrzeżenie dla nabywcy, aby nie zmieniał konstrukcji bagażnika;

 • wskazanie, że bagażnik jest lub nie jest zaprojektowany do ciągnięcia przyczepki;

 • ostrzeżenie dla nabywcy, że mogą się zmienić właściwości jezdne roweru (zwłaszcza łatwość kierowania i skuteczność hamowania), gdy bagażnik jest obciążony;

 • ostrzeżenie dla nabywcy, aby upewnił się, że bagażnik czy fotelik dziecięcy jest bezpiecznie przymocowany do bagażnika, zgodnie z instrukcją producenta oraz że nie ma żadnych luźnych pasków, które mogą wciąć się w przednie lub tylne koło;

 • zalecenia, aby nabywca tak umieścił odblask lub lampę, aby nie była ona zasłonięta, gdy bagaż jest zamocowany do bagażnika;

 • zalecenia, aby bagaż był równomiernie rozłożony po obu stronach bagażnika.

Brak powyższych informacji i ostrzeżeń może doprowadzić do niewłaściwego użytkowania rowerów, co może spowodować wypadek i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ich użytkowników.

Kontrolowani przedsiębiorcy do instrukcji rowerów dołączyli dodatkowe etykiety zawierające brakujące informacje i dołączyli je do przedmiotowych rowerów.

- kontrola zgodności urządzeń wypornościowych do nauki pływania z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa

W zakresie bezpieczeństwa urządzeń wypornościowych do nauki pływania przeprowadzono 4 kontrole, obejmując sprawdzeniem 7 partii produktów. Przeprowadzona ocena bezpieczeństwa badanych produktów wykazała, że jedna deska do pływania nie spełniała wymagań określonych w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów (art. 10 ust. 2) z uwagi na to, że:

 • na produkcie nie podano w sposób czytelny i trwały informacji ostrzegawczych
  w języku polskim tj.: OSTRZEŻENIE!: „Nie chroni przed utonięciem”, „Używać tylko pod stałym i fachowym nadzorem”,

 • do produktu nie dołączono informacji dotyczących m.in.:

 • jak używać i trzymać pomoc pływacką z uwzględnieniem jej specyficznych właściwości,

 • procedur przechowywania i utrzymania w dobrym stanie,

 • ustalenia, czy urządzenie jest odpowiednie dla danego użytkownika,

 • na wyrobie, opakowaniu lub w punkcie sprzedaży nie podano informacji dla konsumentów tj. etykiety z informacją o wyrobie lub jej odmiany w układzie graficznym.

Brak powyższych informacji i ostrzeżeń może doprowadzić do niewłaściwego użytkowania urządzeń wypornościowych, co może spowodować wypadek i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ich użytkowników.

W związku z powyższymi ustaleniami do wprowadzającego do obrotu zakwestionowane produkty skierowane zostanie pismo z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

- kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w sklepach spożywczych w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym

W ramach tego obszaru przeprowadzono 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność w sklepach spożywczych w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym, u których skontrolowano m.in.:

 1. rzetelność usługi, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego,

 2. aktualność dat minimalnej trwałości oraz terminów przydatności do spożycia artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży, prawidłowość oznakowania środków spożywczych,

 3. warunki i sposób przechowywania artykułów spożywczych,

 4. prawidłowość stosowania przyrządów pomiarowych,

 5. identyfikowalność towarów,

 6. identyfikację kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

 7. przechowywanie i udostępnianie na żądanie kontroli książeczek zdrowia, wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością, do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 8. prawidłowość stosowania przyrządów pomiarowych,

 9. stan sanitarno-porządkowy,

 10. prawidłowość uwidaczniania cen.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

 • oferowania do sprzedaży towarów po upływie dat minimalnej trwałości (u 2 przedsiębiorców),

 • stosowania w obrocie wag bez aktualnego dowodu kontroli metrologicznej (u 1 przedsiębiorcy),

 • braku wywieszek zawierających informacje wskazujące nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar oraz braku uwidocznienia cen jednostkowych (u 1 przedsiębiorcy)

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • ukarania 2 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 370,00 zł.,

 • skierowania informacji do właściwego Urzędu Miar,

 • skierowania 2 informacji do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 • skierowania 2 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,

 • wydania w trakcie kontroli 1 żądania usunięcia uchybień porządkowo-organizacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148),

 • wszczęcia postępowania administracyjnego, zmierzającego na nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprawidłowościami w zakresie uwidaczniania cen.

- kontrola przedsiębiorców oferujących do sprzedaży artykuły pamiątkarskie

W tym temacie przeprowadzono 2 kontrole przedsiębiorców.

U kontrolowanych przedsiębiorców sprawdzano między innymi:

 1. legalność i prawidłowość prowadzenia działalności gospodarczej,

 2. prawidłowość uwidaczniania cen,

 3. prawidłowość dostarczania konsumentowi informacji o wyrobach, w tym odnośnie obowiązku używania języka polskiego.

Nieprawidłowości w zakresie niepełnej informacji cenowej stwierdzono u obu kontrolowanych przedsiębiorców (na wywieszkach brak było nazw handlowych towarów, jednostek miar do których odnoszą się uwidocznione ceny, a ponadto w przypadku towarów podobnych na wywieszkach nie uwidoczniono nazw producentów i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikacje ceny z towarem).

W trakcie kontroli 1 przedsiębiorca uzupełnił brakujące dane na wywieszkach, a do drugiego przedsiębiorcy wystosowano wystąpienie pokontrolne.

PODSUMOWANIE

Reasumując, w okresie sprawozdawczym w wyniku działań i ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie:

- osoby odpowiedzialne za popełnione wykroczenia stypizowane m.in. w następujących przepisach:

 • art. 60`§2, art. 60`§4 pkt 2 i 3 Kodeksu Wykroczeń,

 • art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o miarach,

 • art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

ukarane zostały łącznie 23 mandatami karnymi na łączną kwotę 6820,00 złotych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • wystosowano informacje do innych organów, tj.:

 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • Urzędu Marszałkowskiego,

 • Starosty Gryfickiego,

 • Urzędu Miar,

 • Powiatowych Inspektorów Sanitarnych,

 • Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

 • Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 • Urzędów Skarbowych,

 • wystosowano pisma do importerów produktów kwestionowanych celem podjęcia dobrowolnych działań naprawczych,

 • skierowano wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych oraz producentów;

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-09-2015 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 23-09-2015 09:06