Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego przedłużacze zwijane, zasilacze, ładowarki do telefonów komórkowych


Informacja

o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego

przedłużacze zwijane, zasilacze, ładowarki do telefonów komórkowych

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w II kwartale 2015r. 8 kontroli u przedsiębiorców w: Szczecinie, Koszalinie, Sławnie.


Wszystkie kontrole zostały zakończone.

W II kwartale 2015r. roku do tutejszego Inspektoratu nie wpłynął żaden wniosek Urzędu Celnego o wydanie opinii dotyczącej sprzętu elektrycznego.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu przedłużacze zwijane, zasilacze do urządzeń techniki informatycznej oraz ładowarki do telefonów pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniach:

 • Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089),

 • Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 547), zwanym dalej rozporządzeniem RoHS II (w odniesieniu do wyrobów wprowadzonych do obrotu po 24 maja 2013 r.),

uwzględniając wymagania norm zharmonizowanych:

- PN-EN 61242-1:2001+A1:2010 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych,

- PN-EN 60950-1:2007 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1:Wymagania podstawowe.

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 24 partie sprzętu elektrycznego, w tym:

 • 10 partii ładowarek wyprodukowanych w krajach trzecich (Chiny),

 • 7 partii zasilaczy do laptopów wyprodukowanych w krajach trzecich (Chiny), wprowadzonych do obrotu pod własną marką lub znakiem przez firmy krajowe,

 • 7 partii przedłużaczy zwijanych, w tym:

- 2 partie wyprodukowane w Chinach wprowadzone do obrotu pod własną marką przez krajowego przedsiębiorcę,

- 4 partie wyprodukowane przez producentów polskich,

- 1 partię w odniesieniu do której, nie ustalono kraju pochodzenia.

Spośród zbadanych 24 partii wyrobów, 23 partie sprzętu elektrycznego zostało wprowadzonych do obrotu po 24 maja 2013r., w związku z tym zostały sprawdzone pod kątem spełniania wymagań rozporządzenia RoHS II.

Zakwestionowano ogółem 17 partii wyrobów, z tego 15 partii z uwagi na naruszenie zasadniczych i innych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, a w przypadku 14 partii stwierdzono naruszenie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 1. Oznakowanie CE

Kontrolą w tym zakresie objęto 24 partie wyrobów, w tym 10 partii ładowarek do telefonów, 7 partii przedłużaczy oraz 7 partii zasilaczy.

Na wszystkich objętych sprawdzeniem wyrobach umieszczone było w sposób widoczny, czytelny i trwały oznakowanie CE, zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz § 7 rozporządzenia RoHS II.

 1. Deklaracje zgodności

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie kontroli o przedstawienie deklaracji zgodności wystąpiono w odniesieniu do 23 partii objętych sprawdzeniem ładowarek do telefonów, przedłużaczy i zasilaczy. W przypadku 1 partii wyrobu (przedłużacza zwijanego) nie występowano do producenta o deklarację zgodności uwzględniając, iż w wyniku oględzin wyrób nie budził wątpliwości co do spełniania zasadniczych i innych wymagań, a ponadto został wprowadzony do obrotu przed wejściem przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Prawidłowość wystawienia otrzymanych deklaracji zgodności sprawdzono w odniesieniu do 23 partii objętych kontrolą wyrobów u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, przy czym nieprawidłowości odnotowano w deklaracjach zgodności dotyczących 7 partii wyrobów oferowanych do sprzedaży u następujących przedsiębiorców:

w Koszalinie

 • Deklaracje zgodności dotyczące 3 zasilaczy, sporządzone przez producenta we Wrocławiu, nie zawierały imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do sporządzania deklaracji, co jest niezgodne z wymaganiami § 6 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz § 10 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (na deklaracjach znajdował się nieczytelny podpis).

 • Deklaracja zgodności EC dotycząca 1 zasilacza do laptopa ACER 19.0V 3.42A 5.5*1.7, wystawiona przez producenta, uwzględniając datę wprowadzenia wyrobu do obrotu (po 25.05.2013r.) nie została uaktualniona, ponieważ nie zawierała oświadczenia o zgodności wyrobów z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 08.06.2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a tym samym deklaracja zgodności nie spełniała wymagań § 6 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, transponującego treść dyrektywy 2011/65/UE z dnia 08.06.2011r.

w Sławnie

 • Deklaracja zgodności CE dotycząca objętych kontrolą przedłużaczy bębnowych, uwzględniając datę wprowadzenia wyrobów do obrotu (po 25.05.2013r.), nie zawierała oświadczenia o zgodności wyrobów z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 08.06.2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a tym samym omawiana deklaracja zgodności nie spełniała wymagań § 6 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

w Koszalinie

 • deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta w Szczecinku, dotycząca przedłużacza zwijanego, uwzględniając datę wprowadzenia wyrobu do obrotu (po 25.05.2013r.) nie została uaktualniona, ponieważ nie zawierała oświadczenia o zgodności wyrobów z dyrektywą 2011/65/UE z dnia 08.06.2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a tym samym omawiana deklaracja zgodności nie spełniała wymagań § 6 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W związku z powyższymi ustaleniami wskazano ww. producentom możliwość podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Działania naprawcze zostały wykonane.

Pozostałe sprawdzone deklaracje zgodności sporządzone zostały zgodnie z:

 • § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,

 • § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 1. Informacje o producencie

W zakresie przestrzegania § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, sprawdzeniem objęto 24 partie wyrobów (10 partii ładowarek do telefonów, 7 partii przedłużaczy i 7 partii zasilaczy), kwestionując 1 partię u przedsiębiorcy w Koszalinie.

Bezpośrednio na objętym kontrolą zasilaczu do notebooka, wprowadzonym do obrotu przez przedsiębiorcę we Wrocławiu, nie zamieszczono oznaczenia dotyczącego identyfikacji producenta tj. nazwy producenta lub znaku towarowego, pomimo takiej możliwości, co jest niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz wymaganiami pkt 1.7.1.2 normy PN-EN 60950-1: 2007 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1 Wymagania podstawowe. Na opakowaniu przedmiotowego zasilacza zamieszczono markę wyrobu oraz nazwę i adres producenta.

Po wskazaniu powyższej niezgodności z zasadniczymi wymaganiami oraz niezgodności opisanej w pkt 4 niniejszej informacji kontrolowany przedsiębiorca wycofał kwestionowany wyrób z obrotu do czasu usunięcia niezgodności. Do ww. producenta skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze podjęto.

Na pozostałym badanym sprzęcie zamieszczone były nazwy producentów lub znaki towarowe, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W zakresie przestrzegania § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 547) sprawdzeniem objęto 23 partie wyrobów (10 partii ładowarek do telefonów, 7 partii zasilaczy i 6 partii przedłużaczy) stwierdzając nieprawidłowości w odniesieniu do niżej wymienionych 11 partii wyrobów, u przedsiębiorców:

w Szczecinie

 • 3 partii ładowarek sieciowych do telefonów komórkowych, wyprodukowanych w Chinach, producent we Wrocławiu, które zakwestionowano ze względu na brak bezpośrednio na sprzęcie adresu kontaktowego producenta, co naruszało § 8 pkt 2) cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku.

Do ww. producenta skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w wyniku czego przedsiębiorca umieścił swoje dane adresowe na będących w obrocie produktach.

w Szczecinie

 • 3 partii ładowarek sieciowych do telefonów wyprodukowanych w Chinach, producent z Warszawy, które zakwestionowano ze względu na brak bezpośrednio na sprzęcie adresu kontaktowego producenta, co naruszało § 8 pkt 2) cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013 roku.

Do ww. producenta skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w wyniku czego przedsiębiorca umieścił swoje dane adresowe na będących w obrocie produktach.

w Koszalinie

 • zasilacza, wyprodukowanego w Chinach, producent z Wrocławia, bezpośrednio na którym, pomimo wystarczającego miejsca na urządzeniu, nie zamieszczono znaku towarowego oraz nazwy i adresu kontaktowego producenta, co jest niezgodne z wymaganiami § 8 pkt 2) cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. (nazwę i adres kontaktowy producenta oraz znak towarowy zamieszczono na opakowaniu przedmiotowego zasilacza);

 • 2 partii zasilaczy, wyprodukowanych w Chinach, producent z Wrocławia, bezpośrednio na których, pomimo wystarczającego miejsca na urządzeniu, nie zamieszczono nazwy i adresu kontaktowego producenta, co z wymaganiami § 8 pkt 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. (nazwę i adres kontaktowy producenta zamieszczono na opakowaniach przedmiotowych zasilaczy);

 • zasilaczy marki do laptopa ACER 19.0V 3.42A 5.5*1.7, wyprodukowanego w Chinach, producent z Garwolina, bezpośrednio na którym, pomimo wystarczającego miejsca na urządzeniu, nie zamieszczono nazwy i adresu kontaktowego producenta, co naruszało wymagania § 8 pkt 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. (nazwę i adres kontaktowy producenta zamieszczono na opakowaniu przedmiotowego zasilacza).

Do ww. producentów skierowano pisma o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W świetle otrzymanych odpowiedzi działania naprawcze zostały podjęte.

w Koszalinie

 • ładowarek impulsowych do telefonu komórkowego, wyprodukowanych w Chinach, wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorcę w Krakowie - upoważnionego przedstawiciela producenta, na których bezpośrednio bądź na ich opakowaniach nie zamieszczono nazwy i adresu kontaktowego producenta, co naruszało wymagania § 8 pkt 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Do ww. przedsiębiorcy skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W świetle otrzymanej odpowiedzi działania naprawcze zostały podjęte.

 1. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie

W wyniku przeprowadzonych oględzin, przy których uwzględniono zapisy norm: PN-EN 60950-1: 2007 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1 Wymagania podstawowe, PN-EN 61242-1:2001+A1:2010 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych, ustalono, że na 24 partie sprzętu elektrycznego poddanego kontroli, 13 partii wyrobów (6 partii ładowarek do telefonów, 5 partii zasilaczy do laptopów, 2 partie przedłużaczy zwijanych) nie spełniało wymagań zasadniczych określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089).

Niezgodności dotyczące braku zamieszczenia bezpośrednio na sprzęcie bądź w instrukcjach niezbędnych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu stwierdzono u niżej wymienionych kontrolowanych przedsiębiorców, w odniesieniu do:

w Szczecinie

 • 3 partii zasilaczy do notebooków, wyprodukowanych w Chinach, producent w Suwałkach, przy których stwierdzono brak oznaczenia symbolem 5172 wg IEC 60417 (symbol II klasy ochronności elektrycznej), co jest wymagane pkt 1.7.1.2 ww. normy PN-EN 60950-1:2007. Ponadto w załączonych do zasilaczy instrukcjach użytkowania brak było informacji, że gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne, co jest wymagane pkt 1.7.2.2 normy PN-EN 60950-1:2007.

Do producenta zasilaczy, skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, w wyniku którego przedsiębiorca poinformował o umieszczenie brakującego symbolu II klasy ochronności elektrycznej na opakowaniach zasilaczy oraz brakującej informacji w instrukcji obsługi, co udokumentował przesłanymi zdjęciami. W związku z tym, że symbol II klasy ochronności elektrycznej zgodnie z wymaganiem pkt 1.7.1.2 ww. normy PN-EN 60950-1:2007 powinien być umieszczony bezpośrednio na sprzęcie do producenta skierowano ponownie pismo mające na celu wypełnienie tego wymagania. Do dnia sporządzenia informacji odpowiedzi nie uzyskano;

w Szczecinie

 • 3 partii ładowarek sieciowych do telefonów komórkowych, wyprodukowanych w Chinach, producent we Wrocławiu, przy których w instrukcjach użytkowania brak było informacji, że gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne, co jest wymagane pkt 1.7.2.2 normy PN-EN 60950-1:2007.

Do producenta ładowarek skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w wyniku czego, przedsiębiorca umieścił stosowny zapis w instrukcji;

w Szczecinie

 • 3 partii ładowarek sieciowych do telefonów wyprodukowanych w Chinach, producent w Warszawie, przy których w instrukcjach użytkowania brak było informacji, że gniazdo przyłączeniowe powinno być zamontowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne co jest wymagane pkt 1.7.2.2 normy PN-EN60950-1:2007.

Do producenta ładowarek skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w wyniku którego przedsiębiorca umieścił stosowny zapis w instrukcji.

w Koszalinie

 • zasilacza, producent we Wrocławiu, na którym, bezpośrednio na urządzeniu, mimo wystarczającego miejsca, nie podano identyfikacji modelu lub typu odniesienia wyrobu (wskazanego w deklaracji zgodności oraz na opakowaniu wyrobu), co jest niezgodne z pkt 1.7.1.2 zharmonizowanej normy PN-EN 60950-1:2007 „Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1 Wymagania podstawowe”, a tym samym przedmiotowy zasilacz nie  spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r. Kontrolowany przedsiębiorca wycofał wyrób z obrotu do czasu usunięcia niezgodności. Do producenta zasilacza Ropla Computers Sp. z o. o. we Wrocławiu, skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, które wykonano;

 • zasilacza do laptopa ACER 19.0V 3.42A 5.5*1.7, wyprodukowanego w Chinach, na którym bezpośrednio na urządzeniu, nie zamieszczono identyfikacji modelu lub typu odniesienia wyrobu (wskazanego w deklaracji zgodności oraz na opakowaniu wyrobu), co jest niezgodne z pkt. 1.7.1.2 zharmonizowanej normy PN-EN 60950-1:2007 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1 Wymagania podstawowe, a do wyrobu nie dołączono żadnych instrukcji w tym bezpieczeństwa, wskazujących użytkownikowi niezbędne zasady postępowania w każdych warunkach w celu uniknięcia zagrożeń podczas użytkowania, co jest niezgodne z pkt 1.7.2.1 cytowanej wyżej normy PN-EN 60950-1:2007. Uwzględniając powyższe, zasilacz do laptopa ACER 19.0V 3.42A 5.5*1.7, nie  spełniał zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r., z uwagi na:

- brak na zasilaczu identyfikacji modelu lub typu odniesienia wyrobu,

- brak w polskiej wersji językowej na wyrobie albo w instrukcjach niezbędnych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego. Po wskazaniu wyżej opisanych niezgodności z zasadniczymi wymaganiami, kontrolowany przedsiębiorca kwestionowany zasilacz wycofał z obrotu do czasu usunięcia niezgodności. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca w telefonicznej rozmowie zwrócił się do dostawcy o przesłanie instrukcji obsługi w odniesieniu do zasilacza w wyniku czego, otrzymał przedmiotową instrukcję którą dołączył do wyrobu.

Do producenta wyżej opisanego zasilacza skierowano pismo możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności wobec wszystkich wprowadzonych do obrotu wyrobów. W świetle otrzymanej odpowiedzi działania naprawcze zostały podjęte.

w Sławnie

 • 2 partii przedłużaczy bębnowych wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorcę w Międzyborowie, na których pomimo wystarczającego miejsca na sprzęcie nie podano: napięcia znamionowego w woltach, symbolu rodzaju prądu, maksymalnego obciążenia jakie można przyłączyć do gniazda, podanego w watach i uzupełnionego napięciem w woltach, dla warunków całkowitego zwinięcia i całkowitego rozwinięcia przewodu, co jest niezgodne z wymaganiami pkt 7.1 normy PN-EN 61242-1:2001+A1:2010 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych, a tym samym przedłużacze nie spełniały wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z uwagi na brak na wyrobach wyżej opisanych oznaczeń i informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania przedłużaczy.

Kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu kwestionowane przedłużacze do czasu usunięcia niezgodności. Do producenta skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności wobec wszystkich wprowadzonych do obrotu wyrobów. W świetle otrzymanej odpowiedzi działania naprawcze zostały podjęte.

Na pozostałym sprawdzanym sprzęcie elektrycznym oraz w dołączonych do niego instrukcjach obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego zamieszczone były podstawowe informacje oraz ostrzeżenia, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego. W instrukcjach obsługi zawarto również informacje o zagrożeniach w przypadku niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem.

 1. Rozwiązania konstrukcyjne

W odniesieniu do objętego kontrolą sprzętu elektrycznego (24 partii) nie stwierdzono takich wyrobów, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Nie pobrano próbek wyrobów do badań organoleptycznych i laboratoryjnych.

 1. Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania:

 • pism o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności do 7 producentów oraz upoważnionego przedstawiciela,

- trzech zawiadomień do właściwych miejscowo prokuratur rejonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności.

Ponadto:

 • do trzech właściwych miejscowo prokuratur rejonowych zostaną skierowane zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (art. 45 ustawy).

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

7

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-09-2015 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2015 09:03