Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Skargi i wnioski

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu, dalekopisu lub telegraficznie; 
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu,
  w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku?

 1. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
 3. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia.; zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Gdzie złożyć dokumenty?

w Szczecinie:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00,
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie,

Wydział Prawno-Organizacyjny i Ochrony Konsumentów,
ul. Jana Matejki 6b
71-615 Szczecin,

tel. 91 4225239, 91 4225230,
fax 91 4225441,
e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl.
 

w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00,
Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie,
pokój 267,
ul. Władysława Andersa 34,
75-950 Koszalin,

tel. 94 34 26 291,
fax 94 34 26291,
del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl

 

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jego Zastępca lub wyznaczeni pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni.
 2. W Delegaturze Inspektoratu interesanci przyjmowani są przez Dyrektora Delegatury lub wyznaczonego pracownika w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-16.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

 

Uwagi:

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

W jaki sposób rozpatrywane są skargi i wnioski w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie?

 1. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów, który również przyjmuje skargi i wnioski.
 2. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Wydział Prawno-Organizacyjny i Ochrony Konsumentów.  

Podstawa prawna:

 • Art. 229 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 • Rozdział VI Regulaminu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-09-2015 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 12-12-2018 14:55