Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.40.2015

Szczecin, dnia …………………

   ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
  INSPEKCJI HANDLOWEJ

Vinum  Sp. z o.o.
ul. Legionów 4  
      72 – 600  Świnoujście  

 

DECYZJA Nr WPN.8361.40.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 56 ust.1 pkt 12 w związku z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.   o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888 ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Vinum Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu  przy ul. Legionów 4, karę pieniężną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków wymaganych postanowieniami art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca  2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz.888), tj. z uwagi, na to, iż jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazał użytkownikom tych produktów, co najmniej przez wywieszenie w miejscu sprzedaży, informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w zakresie:

  1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Uzasadnienie

W dniach 18 i 23 lutego 2015r. na podstawie art. 3 ust.1 pkt 1, 1c, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz.148 ze zm.), art. 29 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322 ze zm.), art. 7b ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. nr 43, poz. 224 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r. poz. 888), art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 91, poz. 740 ze zm.)  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem WPN/U-43/2015  z dnia 18 lutego 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Vinum Sp. z o.o.,  w miejscu sprzedaży, tj. w  sklepie Intermarche przy ul. Legionów 4, w Świnoujściu,  zwanego dalej również „stroną”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przedsiębiorca prowadzi jednostkę handlu detalicznego i sprzedaje produkty przemysłowe, tj. chemię gospodarczą – detergenty i kosmetyki, w opakowaniach.

W związku z powyższym, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 poz. 888) zwanej dalej „ustawą”.

Podczas kontroli stwierdzono, iż w miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku przekazania, użytkownikom tych produktów, informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

- co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Powyższe niezgodne jest z wymaganiami przepisu art. 42 ustawy.

Mając na względzie ustalenia kontroli oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 42 ustawy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 56 ust 1 pkt 12 ustawy.

Pismem z dnia 19 marca 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, z tytułu nie wypełnienia obowiązków określonych w art. 42 ustawy, tj. nie przekazania, użytkownikom produktów w opakowaniach - co najmniej przez wywieszenie  w miejscu sprzedaży - informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę, o przysługującym jej zgodnie z  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) uprawnieniu do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w opisanej sprawie.  Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888), opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób,  w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Natomiast art. 5 ustawy stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 42 ustawy, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisu art. 42 ustawy sprawuje Inspekcja Handlowa, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, co wynika wprost z treści art. 54 ustawy.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi w art. 56 ust. 1 pkt 12, iż kto wbrew przepisowi art. 42 ustawy, prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazując użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie określonym w art. 42 podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej, zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy, wynosi od 5000 zł do 500 000 zł.

Zgodnie z przepisem art. 58 ust. 2  ustawy, kary pieniężne o których mowa m.in. w art. 56 ust.1 pkt 12 wymierza w drodze decyzji właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej. Przepis art. 58 ust. 3 ustawy stanowi, iż przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia przepisów ustawy oraz dotychczasową działalność gospodarczą przedsiębiorcy.

Wykonując dyspozycje ww. przepisów, oceniając zakres naruszenia przepisów ustawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż strona nie wypełniła swojego obowiązku, o którym mowa w art. 42 ustawy, w całości. Umieszczenie informacji, o których mowa w art. 42, jest obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza hurtowa lub detaliczna obejmuje sprzedaż produktów w opakowaniach bez względu np. na rozmiar prowadzonej działalności. Brak zamieszczenia przez przedsiębiorcę wymaganych prawem informacji w sposób oczywisty narusza prawo użytkownika, w szczególności konsumenta, do informacji i stanowi naruszenie ww. przepisów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że jego działalność nie była dotychczas objęta kontrolą tut. organu  oraz to, że przedsiębiorca prowadzi działalność detaliczną  przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 2010r. i powinien wykazać się znajomością przepisów dotyczących prowadzonej działalności. Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, iż w toku kontroli przedsiębiorca usunął stwierdzone nieprawidłowości, w zakresie naruszenia art. 42 ustawy, poprzez wywieszenie w miejscu sprzedaży wymaganych informacji dla użytkowników w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej  z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy. Przepis ten w sposób nie wymagający dodatkowych założeń  i wykładni nakazuje właściwym organom wymierzyć karę podmiotowi, który nie wykonuje obowiązków określonych ww. przepisem, choćby naruszenie prawa miało jednostkowy charakter, a nawet nastąpiło niezwłoczne usunięcie stwierdzonych naruszeń. Wykazanie, iż podmiot nie wykonał powyższego obowiązku, powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej. Należy zaznaczyć przy tym, że dolna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 42 ustawy, wynosi 5000 zł, natomiast górna granica wynosi 500 000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił wymierzyć stronie karę pieniężną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), tj. w dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od wymierzenia kary.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność  za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie faktu braku informacji, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia informacji, o których mowa w ustawie, nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Organ wskazuje również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz art. 2 § 2 w związku z art. 47 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) należności z tytułu kar pieniężnych stanowiące dochód budżetu państwa przedsiębiorca Vinum Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu  przy ul. Legionów 4, powinien  wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

...............................................
 (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)      

 

Otrzymują:

Vinum Sp. z o.o.., ul. Legionów 4,  72-600 Świnoujście,
a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 27-08-2015 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 27-08-2015 14:55