Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 7 kontroli (sklepy detaliczne, hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe – Szczecin i okolice, Koszalin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg) w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych. Typując przedsiębiorców do kontroli uwzględniono przeprowadzone rozeznanie oraz wniosek konsumenta.
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 77 partii mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 11 partii, co stanowi 14,3 % zbadanych partii.
 
 
I.          JAKOŚĆ  PRZETWORÓW  MIĘSNYCH
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 16 partii przetworów mięsnych, w tym: 9 partii konserw typu mielonki, 3 partie kiełbas, 1 partię konserw typu szynki, 1 partię produktów blokowych, 1 partię wędzonek oraz 1 partię innych przetworów mięsnych.
W Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu zbadano ogółem 60 prób, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych
i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów.
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie kwestionowano jakości przetworów mięsnych.
 
W toku prowadzonych postępowań kontrolnych nie stwierdzono zagrożeń związanych
z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów.
 
II.                             STOSOWANIE  DOZWOLONYCH  SUBSTANCJI  DODATKOWYCH
 
Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 94, poz. 933z późn. zm.).
 
Kontrolą objęto 46 partii przetworów mięsnych. Stosowanie substancji dodatkowych i pomagających w przetwarzaniu badano sprawdzając informacje podane przez producenta w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Nie stwierdzono stosowania innych substancji niż dozwolone.
 
W zbadanych laboratoryjnie 3 partiach przetworów mięsnych o wartości 402,00 zł dozwolone substancje dodatkowe – azotany, azotyny, fosfor dodany w przeliczeniu na P2 O5 występowały
w dopuszczalnych ilościach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających
w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 ze zm.).
 
III.       OZNAKOWANIE  MIĘSA  I  PRZETWORÓW  MIĘSNYCH
 
W zakresie oznakowania zbadano ogółem 77 partii mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 11 ( w tym 2 partie towarów paczkowanych), co stanowi 14,3 % zbadanych partii.
 
a/ w opakowaniach jednostkowych
 
Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095 ze zm.), ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr171, poz. 1225), ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 5 z 2001r., poz. 44 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.12.2002r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772), art. 5 i Zał. II Sekcja I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139
z 30.04.2004r. s.55; Polskie Wyd. Specjalne rozdz. 3, t. 45., s. 14 ze zm.), § 4 pkt 5 i 6 oraz rozdziału 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 160, poz. 1673 z późn. zm.), rozdział 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.05.2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych (Dz. U. Nr 132, poz.1419 ze zm.).
 
Kontrolą objęto 48 partii mięsa i przetworów mięsnych o wartości 10879,00 zł. W trakcie przeprowadzonych kontroli zakwestionowano prawidłowość oznakowania 3 partii przetworów mięsnych o wartości 1594,00 zł, co stanowi 6,2 % zbadanych partii.
 
W oznakowaniu kwestionowanych przetworów mięsnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:
·        brak na opakowaniach jednostkowych 1 partii „boczku parzonego” 95 g informacji dotyczącej procesu technologicznego stosowanego w produkcji tj. określającego, że środek spożywczy jest „wędzony”. Ponadto w składzie boczku producent deklarował „izobat b. sojowego”, zamiast „izobat białka sojowego”.
·        brak na opakowaniach jednostkowych 1 partii kiełbasy informacji o ilościowej zawartości składnika lub kategorii składników.
·        brak na opakowaniach jednostkowych 1 partii kiełbasy w nazwie ww. środka spożywczego precyzyjnej informacji o rodzaju środka spożywczego.
 
Nie kwestionowano prawidłowości oznakowania świeżego mięsa wieprzowego.
 
Sprawdzono stan opakowań 48 partii mięsa i przetworów mięsnych, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
 
b/ w opakowaniach zbiorczych
 
Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 5 z 2001r., poz. 44 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), art. 5 i Zał. II Sekcja I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, rozdziału 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych wymaganych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 160, poz. 1673 z późn. zm.), rozdziału 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych (Dz. U. nr 132, poz. 1419 ze zm.).
 
Kontrolą objęto 5 partii przetworów mięsnych. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
c/ bez opakowań
 
Sprawdzono przestrzeganie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz.1856 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1,2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966).
 
Badaniem objęto ogółem 28 partii mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 4 partie.
W miejscu sprzedaży kiełbas bez opakowań nie uwidoczniono na wywieszkach informacji dotyczącej składników tj.: przy 2 partiach „kiełbasy śląskiej”, 1 partii „kiełbasek tyskich” oraz
1 partii „kabanosów wieprzowych”.
 
d/ mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego
 
Sprawdzono przestrzeganie art. 11-15rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła
i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. U. L 204 z 11.08.2000, s. 1; Polskie wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 30, s. 248 ze zm.), art. 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1825 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 sierpnia 2000r. określającego szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE)
nr 1760/200o Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny
i produktów z wołowiny (Dz. L 216 z 26.08.2000, s. 8; Polskie Wyd. Specj. Rozdz.. 30, s. 259), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 275/2007 z dnia 15.03.2007r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny
i produktów z wołowiny (Dz. L 76 z 16.03.2007r., s. 12; Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 3, t. 50, s. 12.
 
W ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzono oznakowanie 3 partii świeżego mięsa wołowego i zakwestionowano wszystkie partie:
 
-   brak w oznakowaniu opakowań jednostkowych przy 2 partiach wołowiny, tj. „wołowiny b/k” i „rosbeft b/k” - numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem, a zwierzęciem lub zwierzętami; numeru zatwierdzenia ubojni oraz nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym znajduje się ubojnia, poprzedzonego napisem: „Ubój w ( nazwa Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego) (numer zatwierdzenia)”; numeru zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa wołowego oraz nazwę Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym znajduje się masarnia, poprzedzonego napisem „Podzielone w (nazwa państwa) (numer zatwierdzenia) oraz nie uwidoczniono informacji dotyczących wskazania Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło oraz odbywała się hodowla. Na ww. mięso okazano handlowy dokument identyfikacyjny, w którym nie stwierdzono ww. informacji.
 
-   nie udostępnienie w punkcie sprzedaży konsumentowi informacji w formie pisemnej, przy
1 partii mięsa wołowego, nie pakowanego - w zakresie numeru lub kodu identyfikacyjnego zapewniającego istnienie powiązania między mięsem a zwierzęciem lub zwierzętami; nazwy państwa, numeru zatwierdzenia ubojni oraz nazwy Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym znajduje się ubojnia, poprzedzonego napisem: „Ubój w ( nazwa Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego) (numer zatwierdzenia)”; numeru zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa wołowego oraz nazwę Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym znajduje się masarnia, poprzedzonego napisem „Podzielone w (nazwa państwa) (numer zatwierdzenia) oraz informacji dotyczących wskazania Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym dane zwierzę się urodziło oraz w, którym odbywała się hodowla.
Mięso wołowe dostarczone przez producenta było opakowane i zaopatrzone w etykietę, na której znajdowały się wymagane przepisami informacje. Na ww. mięso wołowe kontrolowany okazał handlowy dokument identyfikacyjny. 
 
 
IV.       PRZESTRZEGANIE USTAWY  O  TOWARACH  PACZKOWANYCH
 
Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz.1409 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760).
 
W trakcie kontroli sprawdzono przestrzeganie ww. przepisów w zakresie zasad oznaczania opakowań znakiem „?”, stosowania obowiązujących jednostek miar, umieszczania właściwej wysokości cyfr i liter oraz prawidłowego oznaczania ilości rzeczywistej produktu.
Oceniono 40 partii mięsa i przetworów mięsnych, z czego zakwestionowano 2 partie, tj.:
 
·        partię „boczku parzonego” 95 g, na której producent na opakowaniach jednostkowych przy ilości rzeczywistej podał tolerancję wagową ±,
·        partię parówek 0,300 kg, na której producent na opakowaniach jednostkowych przy ilości rzeczywistej podał tolerancję wagową ±.
(nie można podawać tolerancji)
 
Ilość rzeczywistą produktu sprawdzono poprzez badania laboratoryjne, przeprowadzone
w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Poznaniu. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów. W zbadanych laboratoryjnie próbkach nie stwierdzono zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do zadeklarowanej.
 
 
V.        PRZESTRZEGANIE  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO  SPOŻYCIA  I  DAT   
           MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI
 
Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości sprawdzono
u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.
Kontrolą objęto 75 partii mięsa i przetworów mięsnych. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przestrzegali aktualności ww. terminów i dat.
 
 
VI.       WARUNKI  PRZECHOWYWANIA
 
Sprawdzono przestrzeganie zaleceń producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139
z 30.04.2004, s. 1;Polskie Wyd. Specj. Rozdz. 13, t. 34, s. 319).
 
Sprawdzono warunki przechowywania 77 partii mięsa i przetworów mięsnych, nie stwierdzając nieprawidłowych warunków przechowywania.
 
 
VII.      OZNACZENIE  CENĄ
 
Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.).
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli niewłaściwe oznaczenie ceną oferowanego do sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych stwierdzono u 3 skontrolowanych przedsiębiorców tj. w:
-       w jednym hipermarkecie, gdzie stwierdzono przy towarze pakowanym tj.: przy 4 partiach przetworów mięsnych brak wywieszek zawierających informacje dotyczących ich nazw handlowych, cen oraz jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny oraz cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego,
-       u jednego przedsiębiorcy, gdzie stwierdzono przy towarze pakowanym, tj. 33 partiach przetworów mięsnych – konserwach; mięsie garmażeryjnym wieprzowym oraz
3 partiach wędlin brak cen jednostkowych uwidocznionych przy towarze na wywieszce lub
w innej formie dostępnej dla kupującego.
Ponadto 9 partii ww. konserw, których cena przekraczała 4,00 zł nie oznaczono ceną
w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach,
-       w jednej hurtowni (gdzie prowadzono również sprzedaż detaliczną) stwierdzono przy towarze pakowanym tj.: przy 3 partiach mięsa brak na wywieszce cen w odniesieniu do uwidocznionych jednostek miar oraz cen oznaczonych w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach; przy 2 partiach przetworów mięsnych brak wywieszki zawierającej informacje wskazujące nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miar, do której odnosi się cena oraz brak cen jednostkowych uwidocznionych przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego; przy 1 partii przetworu mięsnego brak cen jednostkowych uwidocznionych przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego.
Przy 6 partiach przetworów mięsnych, masowych brak wywieszki zawierającej cenę oraz nazwę handlową oferowanego towaru.
 
Uwidocznione przez kontrolowanych przedsiębiorców ceny jednostkowe towarów wyliczone były prawidłowo w odniesieniu do ceny uwidocznionej na wywieszce.
Ceny sprzedaży uwidocznione przy towarze były identyczne z zakodowaną w czytniku.
 
 
VIII.    LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
 
Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy
 
a)      Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 11 maja 2001 r. „Prawo
o miarach” ( Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.) w zakresie aktualności i czytelności cech legalizacji przyrządów pomiarowych stosowanych w obrocie handlowym.
 
Kontrolą objęto 7 przedsiębiorców. Naruszenie przepisów ww. ustawy stwierdzono
u 2 skontrolowanych przedsiębiorców tj.:
 
-       U jednego przedsiębiorcy w Szczecinie stwierdzono użytkowanie przyrządu pomiarowego-wagi elektronicznej z nieaktualną cechą legalizacji VI „04”,
-       U jednego przedsiębiorcy w Szczecinie użytkowano narzędzie pomiarowe-wagę elektroniczną z niepełną cechą legalizacji – podano jedynie miesiąc XII.
 
c)     Sprawdzono przestrzeganie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr171, poz. 1225) dotyczącego przechowywania przez przedsiębiorcę i udostępniania organom urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 
Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością.
 
XI.       PRZYCZYNY  STWIERDZONYCH  NIEPRAWIDŁOWOŚCI
 
W wyniku kontroli 7 przedsiębiorców, różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 5. Najczęściej dotyczyły oferowania do sprzedaży przetworów mięsnych źle oznakowanych, nieprawidłowo oznaczonych ceną, użytkowania narzędzi pomiarowych-wag z nieaktualnymi cechami legalizacji.
Głównymi przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości było:
-         niedopełnienie obowiązków przez przedsiębiorców w zakresie prawidłowego oznakowania mięsa wołowego i przetworów mięsnych,
-         brak znajomości przepisów dotyczących uwidaczniania cen,
-         niedopełnienie obowiązków przez przedsiębiorców w zakresie użytkowania narzędzi pomiarowych - wag bez aktualnych cech legalizacji,
 
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
 
-         nałożenia 3 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 500,00 zł,
-         przesłania 5 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wskazujących nieprawidłowości w zakresie oznakowania towarów,
-         przesłania 4 powiadomień do właściwych terytorialnie Urzędów Miar, w tym 2 informacji dotyczących użytkowania wagi z nieaktualną i niepełną cechą legalizacji oraz 2 informacji dotyczących nieprawidłowego oznaczania ilości rzeczywistej (tolerancją wagową) w towarach paczkowanych,
-         skierowania 1 wniosku do sądu,
-         zastosowania pouczenia z art. 41 kodeksu wykroczeń wobec 1 osoby.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 03-12-2007 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:04