Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WPN.8361.46.2015

 

Szczecin, dnia …………………

   ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
  INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Anna Tymoszczuk - Chukwu

Firma przedsiębiorcy:
Anna Tymoszczuk – Chukwu
„NIGER POL” IMPORT,
EXPORT.HANDEL
ul. 3-go Maja 4  
72 – 400 Kamień Pomorski

                                                          

                       

DECYZJA Nr WPN.8361.46.2015
wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 56 ust.1 pkt 12 w związku z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.    o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888 ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Annie Tymoszczuk - Chukwu, firma przedsiębiorcy: Anna Tymoszczuk – Chukwu „NIGER POL” IMPORT,    EXPORT. HANDEL karę pieniężną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków wymaganych postanowieniami art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz.888), tj. z uwagi, na to, iż jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazał użytkownikom tych produktów,co najmniej przez wywieszenie w miejscu sprzedaży, informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Uzasadnienie

W dniach 26 i 27 lutego 2015 r. na podstawie art. 3 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz.148, ze zm.), art. 7b ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 224 ze zm.), art. 9d ust.1 w związku z art. 9a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw      (Dz. U. z 2014 r., poz.1728), art. 27 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.    o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2014 r., poz.1643 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 poz. 888), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1069) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o Inspekcji Handlowej, zgodnie z upoważnieniem WPN/U-51/2015  z dnia 26 lutego 2015 r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Anny Tymoszczuk – Chukwu, działającego pod firmą: Anna Tymoszczuk – Chukwu „NIGER POL” IMPORT, EXPORT. HANDEL,  w miejscu sprzedaży, tj. stacji paliw w Kamieniu Pomorskim przy ul. Polnej 1, zwanej dalej również „stroną”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przedsiębiorca prowadzi jednostkę handlu detalicznego i sprzedawał produkty w opakowaniach m.in. oleje silnikowe (np. Orlen Oil Platinum Classic Synthetic 1L, Orlen Oil Extra Synthetic 1L), płyny hamulcowe (np. Płyn hamulcowy DOT – 3, 500ml), oleje hydrauliczne (HYDROL Orlen Oil L-HL 46, 5L) itp.

W związku z powyższym, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 poz. 888) zwanej dalej „ustawą”.

Podczas kontroli stwierdzono, iż w miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku przekazania, użytkownikom tych produktów, informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

- co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Powyższe niezgodne jest z wymaganiami przepisu art. 42 ustawy.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w dniu 19 marca 2015 r, do kontrolowanego przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej, skierował wystąpienie pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonego uchybienia. Na rzeczone wystąpienie pokontrolne strona udzieliła odpowiedzi pismem z dnia 31 marca 2015 r., w którym poinformowała, iż została wywieszona informacja w widocznym miejscu sprzedaży, zawierająca dane skierowane do użytkowników tych produktów  o: dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych z podaniem adresów, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Mając na względzie ustalenia kontroli oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 42 ustawy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 56 ust 1 pkt 12 ustawy.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, z tytułu nie wypełnienia obowiązków określonych w art. 42 ustawy, tj. nie przekazania, użytkownikom produktów w opakowaniach - co najmniej przez wywieszenie  w miejscu sprzedaży - informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę, o przysługującym jej zgodnie z  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) uprawnieniu do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w opisanej sprawie.

Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i pismem, które wpłynęło do tutejszego inspektoratu w dniu 29 kwietnia 2015 r. wskazała, iż w przepisie art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ustawodawca przewidział co najmniej wywieszenie informacji w widocznym miejscu sprzedaży, zawierającej dane skierowane do użytkowników tych produktów określone w art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych oraz, że taka informacja została wywieszona dopiero przy kontroli pracowników inspekcji handlowej, jednakże, jak wskazała strona, jest to tylko minimum ustawodawcy, a działania strony w tym zakresie poszły dużo dalej i wnikliwiej jeśli chodzi o informowanie użytkowników produktów w opakowaniach. Jak wskazała strona tacy użytkownicy byli informowani ustnie o tym jak wypełnić art. 42 pkt.1,2 i 3 ww. ustawy. Strona zaznaczyła ponadto, ze w jej opinii takie działanie wypełniło sedno i cel jaki przyświecał twórcom ustawy. Dodatkowo strona podniosła, iż przy stacji paliw znajduje się pojemnik na m.in. odpady opakowaniowe jak również fakt, że „Kamień Pomorski jest bardzo małym miasteczkiem i jego mieszkańcy mają wiedzę w jakim miejscu mogą wybrać odpowiedni system zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych oraz jak właściwie postępować z odpadami opakowaniowymi”. W związku z powyższym strona wniosła o nie wymierzanie kary administracyjnej i o umorzenie postępowania administracyjnego.

Organ stwierdził, iż podnoszone przez stronę powyższe argumenty nie mają wpływu na przebieg, jak i wynik, postępowania administracyjnego (wymierzenia kary pieniężnej), którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem, o czym niżej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888), opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób,  w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Natomiast art. 5 ustawy stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 42 ustawy, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisu art. 42 ustawy sprawuje Inspekcja Handlowa, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, co wynika wprost z treści art. 54 ustawy.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi w art. 56 ust. 1 pkt 12, iż kto wbrew przepisowi art. 42 ustawy, prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazując użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie określonym w art. 42 podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej, zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy, wynosi od 5000 zł do 500 000 zł.

Zgodnie z przepisem art. 58 ust. 2  ustawy, kary pieniężne o których mowa m.in. w art. 56 ust.1 pkt 12 wymierza w drodze decyzji właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej. Przepis art. 58 ust. 3 ustawy stanowi, iż przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia przepisów ustawy oraz dotychczasową działalność gospodarczą przedsiębiorcy.

Wykonując dyspozycje ww. przepisów, oceniając zakres naruszenia przepisów ustawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż strona nie wypełniła swojego obowiązku, o którym mowa w art. 42 ustawy, w całości. Umieszczenie takich informacji, o których mowa w art.42, jest obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza hurtowa lub detaliczna obejmuje sprzedaż produktów w opakowaniach bez względu np. na rozmiar prowadzonej działalności. Brak zamieszczenia przez przedsiębiorcę wymaganej prawem informacji w sposób oczywisty narusza prawo użytkownika, w szczególności konsumenta, do informacji i stanowi naruszenie ww. przepisów.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był wcześniej kontrolowany przez tutejszy Inspektorat oraz to, że prowadzi działalność przez stosunkowo długi okres czasu, tj. od 1996 roku. Powinien zatem wykazać się znajomością przepisów dotyczących prowadzonej działalności.

Niezależnie od powyższego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił również okoliczność, iż przedsiębiorca, po powzięciu informacji w zakresie niewykonania obowiązków o których mowa w art. 42 ustawy, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, niezwłocznie podjął działania mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto nie można zgodzić się ze stanowiskiem strony wyrażonym w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania, jakoby informacje ustne wypełniały sedno i cel jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu zapisów ustawy. Ustawodawca wyraźnie wskazał, iż informacje dla użytkowników opakowań maja być przekazywane co najmniej przez wywieszenie w miejscu sprzedaży. Jest to obowiązek podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego – termin ”co najmniej przez” użyty w tym przepisie nie może być interpretowany jako „nieobowiązkowo”. Wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży jest warunkiem wystarczającym ale też koniecznym do wypełnienia dyspozycji przepisu.

Podobnie sam fakt posiadania odpowiedniego pojemnika na odpady opakowaniowe czy wielkość miasta, w którym prowadzona jest działalność nie mają wpływu na ustalenia stanu faktycznego poczynione przez Organ w przedmiotowej sprawie – ustawodawca nie uzależnia bowiem zaistnienia obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 42 ww. ustawy od występowania któregokolwiek z tych elementów.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy. Przepis ten w sposób nie wymagający dodatkowych założeń i wykładni nakazuje właściwym organom wymierzyć karę podmiotowi, który nie wykonuje obowiązków określonych ww. przepisem, choćby naruszenie prawa miało jednostkowy charakter, a nawet nastąpiło niezwłoczne usunięcie stwierdzonych naruszeń. Wykazanie, iż podmiot nie wykonał powyższego obowiązku, powoduje konieczność wymierzenia kary pieniężnej. Należy zaznaczyć przy tym, że dolna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 42 ustawy, wynosi 5000 zł, natomiast górna granica wynosi 500 000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił wymierzyć stronie karę pieniężną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), tj. w najniższym możliwym wymiarze. Jednocześnie w tym miejscu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości odstąpienia od wymierzenia kary.

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna wymierzana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność  za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie faktu braku informacji, jest wystarczającą przesłanką do wymierzenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia informacji, o których mowa w ustawie, nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Organ wskazuje również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność wymierzenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz art. 2 § 2 w związku z art. 47 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) należności z tytułu kar pieniężnych stanowiące dochód budżetu państwa przedsiębiorca, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 ................................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)       

 

Otrzymują:

Anna Tymoszczuk – Chukwu „NIGER POL” IMPORT, EXPORT.HANDEL

ul. 3-go Maja 4 , 72 – 400 Kamień Pomorski

A/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 27-08-2015 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 27-08-2015 14:52