Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr ZNP.8361.80.2015

Koszalin, 16 lipca 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Pan
Zbigniew Roguski

Firma przedsiębiorcy:
AUTO-CHEMIA Zbigniew Roguski
ul. 6 Dywizji Piechoty 3
78-100 Kołobrzeg

DECYZJA nr ZNP.8361.80.2015
nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Zbigniewa Roguskiego wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHEMIA Zbigniew Roguski karę pieniężną w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568) z uwagi na to, iż przy towarach oferowanych do sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 4 i 8 maja 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2b ustawy z dnia 15 grudnia o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) oraz art. 73 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (aktualnie Dz.U. z 2015 r., poz. 687), zgodnie z upoważnieniem nr ZNP/U-119/2015 oraz ZNP/U-126/2015 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u  przedsiębiorcy Zbigniewa Roguskiego, wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHEMIA Zbigniew Roguski, zwanego dalej również „stroną”, w sklepie z częściami samochodowymi w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 3.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568), zwanego dalej również „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że w sklepie należącym do strony, który jest miejscem sprzedaży detalicznej, na 40 partii towarów objętych sprawdzeniem, których dotyczył wymóg uwidocznienia ich ceny jednostkowej, w przypadku wszystkich 40 partii tych towarów nie uwidoczniono ich cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego. Dotyczyło to następujących towarów:

 

 1. Płyn hamulcowy GENVIWE, 500ml

 2. Płyn hamulcowy DOT-4 , 500ml

 3. Olej przekładniowy Castrol Syntraus Transaxle 75W-90, 500ml

 4. Płyn do chłodnic VAICO LA-012 Plus, 1,5l

 5. Środek antykorozyjny, SWAG, 1,5l

 6. Środek antykorozyjny i przeciw zamarzaniu FEBI, 1,5l

 7. Olej silnikowy SILESIA MOTO 4TSAE 30, 0,6l

 8. Olej przekładniowy MOBIL AYF 220 4l

 9. Półsyntetyczny olej silnikowy MOBIL DIESEL ,10W-40, 4l

 10. Olej silnikowy ELF EXCELLIUM 0W-30, 4l

 11. Olej silnikowy półsyntetyczny ELF EXCELLIUM 10W-40, 4l

 12. Olej silnikowy ELF EXCELLIUM 5W-40, 4l

 13. Olej silnikowy ELF SPORTI 15W-40, 5l

 14. Olej silnikowy ELF EXCELLIUM Turbo Diesel 15W-40, 5l

 15. Olej silnikowy CASTROL EDGE 0W-30, 4l

 16. Olej silnikowy CASTROL EDGE 0W-40, 4l

 17. Olej silnikowy CASTROL EDGE 5W-30, 5l

 18. Olej silnikowy CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W-40, 5l

 19. Olej silnikowy MOBIL 1 5W-50, 4l

 20. Olej silnikowy MOBIL 1 Turbo Diesel 0W-40, 4l

 21. Olej silnikowy MOBIL SUPER Diesel 1000x 15W-40, 5l

 22. Olej silnikowy LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W-40, 4l

 23. Olej silnikowy LOTOS MINERALNY SAE 15W-40, 5l

 24. Olej silnikowy CASTROL Magnatec 5W-40, 4l

 25. Olej silnikowy CASTROL Magnatec Diesel 5W-40, 4l

 26. Olej silnikowy CASTROL GTX HIGH 15W-40, 4l

 27. Olej silnikowy GENVINE 10W-40, 5l

 28. Olej silnikowy GENVINE 5W-40, 5l

 29. Uniwersalny płyn do chłodnic WABEX 5l

 30. Płyn do mycia silników AKRA 5l

 31. Płyn do chłodnic KULER 35oC, 5l

 32. Płyn do chłodnic KULER koncentrat 5l

 33. Rozcieńczalnik NITRO 0,5 l

 34. Rozcieńczalnik ekstrakcyjny 0,5l

 35. K2 -usuwa plamy z asfaltu 300ml

 36. K2 - bono czyści, nabłyszcza 300ml

 37. K2 silikon w sprayu 300ml

 38. K2 Ultra Wax nabłyszcza 300ml

 39. WD-40 450ml

 40. WD-40 300 ml

 

W przypadku pozostałych sprawdzonych w toku kontroli 68 partii towarów ich cena jednostkowa nie wymagała uwidocznienia, gdyż była równa cenie sprzedaży.

Dodatkowo ustalono, że wszystkich 108 partii towarów sprawdzonych podczas kontroli nie opatrzono wywieszkami, co stanowiło naruszenie § 3 ust. 1 rozporządzenia.

W związku z powyższym stwierdzono w toku kontroli, że stan faktyczny polegający na braku uwidocznienia cen jednostkowych towarów stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy.

Jak ustalono w toku kontroli brak uwidocznienia cen jednostkowych dotyczył około 50 % całego asortymentu towarów będących przedmiotem oferty handlowej, co do których istnieje wymóg uwidocznienia ceny jednostkowej.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 tej ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego).

Jednocześnie w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia, przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego uwidacznia się cenę jednostkową.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen jednostkowych towarów w jakiejkolwiek formie dostępnej dla kupującego naruszył bardzo poważnie obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy. Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie optymalnego i właściwego dla nich wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne oraz prawo do rzetelnej informacji o cenie. Same uwidocznione przy towarach ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewniają jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o wysokości tych cen. Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono okoliczność, że stwierdzony brak cen jednostkowych dotyczył połowy asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży (około 50%), których dotyczy obowiązek uwidocznienia ich ceny jednostkowej.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie był wcześniej - od dnia 25.10.2014 r. to jest od dnia wejścia w życie ustawy - objęty kontrolą organu. Uwzględniono również fakt usunięcia przez stronę stwierdzonych nieprawidłowości - według pisemnego oświadczenia strony z dnia 29.06.2015 r.. Z drugiej strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił jednak okoliczność, iż strona długo wykonuje działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej towarów, tj. od 18.04.1995 r. i powinna wykazać się odpowiednim doświadczeniem oraz znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie pisemnej informacji strony o wielkości obrotów i przychodu udzielonej organowi w toku postępowania stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (aktualnie Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii tzw. „mikroprzedsiębiorców”, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie - udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:

 1. Pan
  Zbigniew Roguski
  ul. 6 Dywizji Piechoty 3
  78-100 Kołobrzeg

 2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 03-08-2015 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 03-08-2015 09:15