Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WKŻ.8361.208,222.2014

Szczecin, dnia 29.06.2015r.

 

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

„DER” Spółka Akcyjna w Likwidacji
ul. Botaniczna 10
60-586 Poznań

Dawniej:

„Dyskont Czerwona Torebka” S.A.
ul. Stanisława Taczaka 13
61-819 Poznań

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.208,222.2014
wymierzająca karę pieniężną

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wymierza przedsiębiorcy „DER” Spółka Akcyjna w Likwidacji:

  1. na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) karę pieniężną w wysokości 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii ryby mrożonej „Filety z dorsza atlantyckiego, porcjowane bez skóry” 600 g, produkt głęboko mrożony, producenta Royal Greenland A/S Hellebarden 7 DK-9230 Svenstrup J, Aalborg, Denmark, z partii L 4009 o wartości 135,92 zł, jako artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678) z uwagi na zawyżoną zawartość glazury w stosunku do deklaracji producenta oraz zaniżoną masę netto ryby;

  2. na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) karę pieniężną w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii ryby mrożonej „Filet z Mintaja, bez skóry, glazurowany produkt głęboko mrożony, 500 g, dystrybutora Ice Cap Hellebarden 7 DK - 9230 Svenstrup J, Aalborg , Dania, z partii L 4279 o wartości 127,35 zł, która nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne w postaci wysuszki, brak glazury, oszronienie oraz trwałe zlepienie filetów.

Uzasadnienie

W dniach 25-27 listopada 2014r. i 10 grudnia 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z upoważnieniami nr 00014163 z dnia 25 listopada 2014 r. oraz nr 00014180 z dnia 10 grudnia 2014 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Dyskont Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie „Dyskont Czerwona Torebka” w Szczecinie przy ul. Struga 31 (obecnie „Der” S.A. w Likwidacji).

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży ryby mrożone tj.:

- „Filet z dorsza atlantyckiego, porcjowany bez skóry”, 600 g, produkt głęboko mrożony,5% glazury producenta Royal Greenland A/S Hellebarden 7 DK-9230 Svenstrup J, Aalborg, Denmark, z partii L 4009;oznakowany m.in. najlepiej spożyć przed 03. 07.2015,

- Filet z Mintaja, bez skóry, glazurowany produkt głęboko mrożony, 500g, dystrybutora Ice Cap Hellebarden 7 DK - 9230 Svenstrup J, Aalborg , Dania, z partii L 4279,oznakowany m.in. najlepiej spożyć przed 29.03.2016,

których próbki za protokołem pobrania próbki nr 001593 pobrano do badań laboratoryjnych. Równolegle z próbkami produktu za protokołem pobrania próbki nr 001594 w takiej samej ilości pobrano próbki kontrolne w/w produktów.

Badania laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, iż w badanej próbce produktu „Fileta z dorsza atlantyckiego, porcjowany bez skóry” w porównaniu z wymaganiami określonymi w informacji producenta na opakowaniu jednostkowym stwierdzono wyższą zawartość glazury (tj.12,2%, 17,8%, 16,9%) oraz niższą zawartość netto ryby bez glazury (tj. 538 g, 513 g , 508 g). Ponadto badania wykazały, że produkt posiada niewłaściwe cechy organoleptyczne ze względu na znaczną część powierzchni filetów z wysuszką, nie pokrytą glazurą, oszronienie oraz trwałe zlepienie części filetów w opakowaniu

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 342/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Z kolei przeprowadzone badania próbki produktu „Filet z Mintaja bez skóry, glazurowany” wykazały, iż produkt posiada niewłaściwe cechy organoleptyczne ze względu na znaczną część powierzchni filetów z wysuszką, nie pokrytą glazurą, oszronienie oraz trwałe zlepienie części filetów w opakowaniu.

Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 343/2014 z dnia 05 grudnia 2014r.

Sprawozdania z badań nr 342/2014 oraz 343/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy podczas kontroli w dniu 10 grudnia 2014r., pouczając go jednocześnie, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) badanie próbek kontrolnych przeprowadza się na wniosek lub z urzędu. Kontrolowany przedsiębiorca ze swojego uprawnienia nie skorzystał i nie złożył wniosku o przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek kontrolnych produktów.

Mając na uwadze powyższe w toku kontroli stwierdzono, iż wprowadzony do obrotu produkt, tj. „Filet z dorsza atlantyckiego, porcjowany bez skóry” 600 g, produkt głęboko mrożony, producenta Royal Greenland A/S Hellebarden 7 DK-9230 Svenstrup J, Aalborg, Denmark, z partii L 4009 wyczerpuje definicję artykułu rolno- spożywczego zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Zgodnie bowiem z przepisem art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzane zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych własności, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej..

Ponadto stwierdzono, że wprowadzony do obrotu produkt, tj. „Filet z Mintaja, bez skóry, glazurowany produkt głęboko mrożony”, 500 g dystrybutora Ice Cap Hellebarden 7 DK - 9230 Svenstrup J, Aalborg, Dania, z partii L 4279 nie spełnia wymagań w zakresie jakości handlowej ze względu na niewłaściwe cechy organoleptyczne (tj. znaczną powierzchnię filetów z wysuszką, nie pokrytą glazurą, oszronienie oraz trwałe zlepienie części filetów w opakowaniu), co stanowi naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678).

Mając na uwadze ustalenia kontroli, w dniu 22 grudnia 2014r. do kontrolowanego, oraz do dystrybutora przedmiotowych produktów, tj. „Nordis” Chłodnie Polskie Spółka z o.o. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne, wzywające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie, w dniu 9 lutego 2015r. kontrolowany poinformował, że zakwestionowane produkty zostały usunięte. Z kolei „Nordis” Chłodnie Polskie Sp. z o.o. pismem z dnia 19 stycznia 2015r. poinformował, że zwrócił się do producenta przedmiotowych środków spożywczych o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz przesłał otrzymane stanowisko, z którego wynika, iż producent dokonał sprawdzenia procentowej zawartości glazury na próbach referencyjnych. W wyniku dokonanych pomiarów nie stwierdzono nieprawidłowości. Nadto, odnosząc się do niewłaściwych cech organoleptycznych w postaci filetów z wysuszką, nie pokrytą glazurą, oszronienie oraz trwałe zlepienie części filetów w opakowaniu producent wyjaśnił, iż na etapie pakowania produktów nie stwierdzono nieprawidłowości, nie można zatem wykluczyć przerwania łańcucha chłodniczego już poza obszarem odpowiedzialności producenta.

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym sprawy, pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii produktu zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) tj.: z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii ryby mrożonej „Filety z dorsza atlantyckiego, porcjowane bez skóry” 600g, produkt głęboko mrożony, producenta Royal Greenland A/S Hellebarden 7 DK-9230 Svenstrup J, Aalborg, Denmark, z partii L 4009 o wartości 135,92 zł oraz partii ryby mrożonej „Filet z Mintaja, bez skóry, glazurowany produkt głęboko mrożony, 500 g dystrybutora Ice Cap Hellebarden 7 DK - 9230 Svenstrup J, Aalborg, Dania, z partii L 4279 o wartości 127,35 zł niespełniającego wymagań jakości handlowej o których mowa w art. 4 ust. 1 z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678).

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

W toku postępowania organ powziął informacje o zmianie statusu strony tj. zmianie spółki „Dyskont Czerwona Torebka” S.A. na spółkę „DER” Spółka Akcyjna w Likwidacji. Uznając nowy podmiot za następcę prawnego spółki „Dyskont Czerwona Torebka” S.A. (o czym świadczy chociażby tożsamy numer w rejestrze przedsiębiorców KRS), Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowieniem z dnia 28 maja 2015 r. wydłużył termin toczącego się postępowania do dnia 29 czerwca 2015r. oraz wezwał spółkę „DER” Spółka Akcyjna w Likwidacji do wskazania zakresu następstwa prawnego po spółce działającej pod firmą „Dyskont Czerwona Torebka” S.A. Strona do wezwania organu ustosunkowała się i pismem z dnia 16 czerwca 2015r. poinformowała tut. organ, iż w dniu 19 maja 2015 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została nowa firma (nazwa) spółki - „Der” Spółka Akcyjna w likwidacji, która zastąpiła poprzednią firmę (nazwę) „Dyskont Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ww. ustawy artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych, w szczególności, jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 178/2002”, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678), stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Z kolei art. 40a ust.1 pkt 4 ustawy o jakości stanowi, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 „rozporządzenia nr 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji strona prowadząca działalność gospodarczą m.in. w Szczecinie przy ul. Struga 31 odpowiada za wprowadzenie do obrotu zarówno artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej, jak i produktów zafałszowanych.

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002 zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułów rolno-spożywczych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrując stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzanie do obrotu produktu zafałszowanego o zaniżonej masie netto, przy jednocześnie zawyżonej zawartości glazury w stosunku do deklarowanej przez producenta na opakowaniu, w istotnym stopniu narusza interesy ekonomiczne konsumentów. Wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego uniemożliwiło konsumentom dokonanie właściwego wyboru związanego ze spożywaną żywnością, opartego na wiedzy i przekonaniu, bowiem dopiero rzetelna informacja o oferowanym produkcie daje podstawę do dokonania świadomego wyboru. Ograniczenie lub nawet brak możliwości podjęcia racjonalnej decyzji szkodzi konsumentom, gdyż wiąże się z niekorzystnym z ekonomicznego punktu widzenia wyborem produktu o obniżonej jakości (zafałszowanego). Organ wziął również pod uwagę okoliczność, że produkt ten - poza faktem, iż był produktem zafałszowanym - wykazywał również niewłaściwe cechy organoleptyczne. Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu dotyczącego drugiego z zakwestionowanych produktów Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż wykazane w wyniku badań niewłaściwe cechy organoleptyczne w znacznym stopniu świadczą o niewłaściwej jakości produktu. Konsument bowiem dokonując zakupu tego produktu narażony jest na spożycie produktu, który nie zachowuje swoich właściwości.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, który posiada sieć placówek detalicznych na terenie całego kraju, a celem jej działalności jest odsprzedaż artykułów rolno-spożywczych konsumentowi finalnemu. Wprawdzie stwierdzona wada mogła powstać na etapie glazurowania filetów rybnych jednak nie zwalnia to strony z odpowiedzialności za wprowadzenie do obrotu produktów zafałszowanych, która jako profesjonalista mający wpływ na obrót żywnością powinna dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć konsumentowi finalnemu produkty o właściwej jakości handlowej, choćby poprzez wyrywkowe kontrole produktów dostarczanych przez producentów. Organ wziął pod uwagę postawę strony, która wycofała z obrotu zafałszowany produkt po powzięciu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.

Podobnie organ ocenił stopień winy w przypadku produktu zakwestionowanego z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne.

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę fakt, że informacje dotyczące masy netto oraz zawartości glazury ryby głęboko mrożonej zamieszczone na opakowaniu produktu, dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze tego rodzaju środka spożywczego. Organ uwzględnił również okoliczność, że zafałszowany produkt posiadał także niewłaściwe cechy organoleptyczne.

W przypadku artykułu rolno - spożywczego o nieprawidłowych cechach organoleptycznych organ wziął pod uwagę fakt, iż w pozostałym zakresie, tj. poza cechami organoleptycznymi, spełnione były wymagania jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że strona nie była kontrolowana przez tut. organ Inspekcji Handlowej. Nadto organ uwzględnił okoliczność, że strona jest przedsiębiorcą, posiadającym sieć placówek na terenie całego kraju, który powinien znać zakres swoich obowiązków wynikający z przepisów prawa.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, w tym zafałszowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, wobec przedstawienia przez stronę informacji o wielkości swoich obrotów (mając na względzie, że strona jest obecnie w likwidacji i wykazała, iż jej przychody ze sprzedaży w roku 2014 r. były na tzw. minusie (ze stratą)), uznał, iż w świetle informacji pozyskanych od strony, a także kryteriów określonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015, poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii pozostałych przedsiębiorców, aczkolwiek wzięto pod uwagę fakt, że udział strony w obrocie rynkowym wobec poniesionych strat nie był znaczny.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej zarówno z art. 40a ust. 1 pkt 3, jak i z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary w przypadku art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości to 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktu niewłaściwej jakości. Natomiast zgodnie z przepisem art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości najniższy możliwy wymiar kary to 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił przedsiębiorcy w przypadku produktu zafałszowanego wymierzyć karę pieniężną w wysokości 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), natomiast w przypadku produktu nieodpowiadającego wymaganiom jakości handlowej 500 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100), tj. w obu przypadkach na poziomie najniższego ustawowego zagrożenia.

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej kary wymierzone w niniejszej decyzji spełniają te przesłanki.

Zgodnie z art. 104 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa należności z tytułu kar pieniężnych stanowiące dochód budżetu państwa strona powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom

………………………………………………………….
(podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- „DER” Spółka Akcyjna w Likwidacji, ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań (Dawniej: „Dyskont Czerwona Torebka” S.A., ul. Stanisława Taczaka 13, 61-819 Poznań).

- a/a.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 03-08-2015 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 03-08-2015 09:13