Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA Nr WKŻ.8361.49.2015

Szczecin, dnia 06.07.2015r.

 

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna
ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.49.2015
nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna karę pieniężną w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568), tj. z uwagi na to, że na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy towarach oferowanych do sprzedaży oraz w dostępnym w miejscu sprzedaży materiale reklamowym (Gazetka Biedronka Więcej Wielkanocnych Przysmaków część 1) nie uwidoczniono cen jednostkowych, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru.

Uzasadnienie

W dniach 16 i 24 marca 2015r. na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem nr WKŻ/U-62/2015 z dnia 16.03.2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, w sklepie Biedronka nr 3073 w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 87, zwanego dalej również „stroną”.

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie przez przedsiębiorcę obowiązków, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz. 915) zwanej dalej „ustawą”, oraz spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U. z 2015r., poz. 568) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

W wyniku kontroli ustalono, że w sklepie oferowano do sprzedaży produkty w formach promocji skierowanej do konsumentów, które zawarto m.in. w dostępnych w miejscu sprzedaży materiałach reklamowych, tj.: Gazetce Biedronka Tygodniowe Inspiracje nr 12/2015, Gazetce Biedronka Więcej Wielkanocnych Przysmaków część 1.

Do kontroli przestrzegania postanowień ustawy oraz rozporządzenia wytypowano wszystkie towary stanowiące ofertę zawartą w materiałach reklamowych (gazetkach). Dokonując sprawdzenia przestrzegana przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie uwidaczniania cen w przypadku towarów oferowanych kupującym do sprzedaży w sklepie, tj. m.in. takich towarów jak: pierogi ruskie Swojska Chata 400g, Sok jabłkowy 1l, chrzan tarty Rikka 160g, kawa rozpuszczalna Cafe d`Or crema 180g, praliny czekoladowe Malaga 250g, biszkopty deserowe 200g, herbata owocowa Lipton 20 torebek piramidek cytryna, owoce leśne, owoce tropikalne, mandarynka i pomarańcza, brzoskwinia i mango - 20x, 1,7g, 34g stwierdzono, iż wszystkie te towary opatrzone były wywieszkami, zawierającymi cenę oraz nazwę towaru. Nadto stwierdzono, że na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy partii herbaty Lipton 20 torebek piramidek cytryna, owoce leśne, owoce tropikalne, mandarynka i pomarańcza, brzoskwinia i mango brak było uwidocznienia ceny jednostkowej. Przy pozostałych w/w towarach, których dotyczył obowiązek uwidocznienia ceny jednostkowej, cenę jednostkową uwidoczniono na wywieszce przy towarze.

Stwierdzono również, iż w dostępnym w miejscu sprzedaży materiale reklamowym, tj. w Gazetce Biedronka Więcej Wielkanocnych Przysmaków część 1 przy partii herbaty Lipton 20 torebek piramidek cytryna, owoce leśne, owoce tropikalne, mandarynka i pomarańcza, brzoskwinia i mango nie uwidoczniono ceny jednostkowej. Przy pozostałych towarach wyszczególnionych w materiałach reklamowych, których dotyczył obowiązek uwidocznienia ceny jednostkowej, cena ta została podana.

Stąd też w toku kontroli stwierdzono naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia - w przypadku braku ceny jednostkowej na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy towarze oferowanym w miejscu sprzedaży oraz § 7 ust. 1 w przypadku braku ceny jednostkowej przy towarze w materiale reklamowym - Gazetka Biedronka Więcej Wielkanocnych Przysmaków część 1, dostępnym w miejscu sprzedaży. W obu przypadkach brak ceny jednostkowej dotyczył tego samego produktu, tj. herbaty Lipton 20 torebek piramidek cytryna, owoce leśne, owoce tropikalne, mandarynka i pomarańcza, brzoskwinia i mango.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli do kontrolowanego przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w dniu 2 kwietnia 2015r. wystosował wystąpienie pokontrolne, wzywając kontrolowanego do usunięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie pismem z dnia 30 kwietnia 2015r. strona poinformowała, iż wszystkie stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały usunięte.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w tym przepisie daje podstawę do uznania, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, pismem z dnia 8 maja 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1, tj. z uwagi na to, że na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego przy towarach oferowanych do sprzedaży, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru nie uwidoczniono cen jednostkowych oraz w związku z naruszeniem § 7 ust. 1 rozporządzenie, tj. z uwagi na to, że w dostępnym w miejscu sprzedaży materiale reklamowym (Gazetka Biedronka Więcej Wielkanocnych Przysmaków część 1) nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pismem z dnia 19 maja 2015r. strona wniosła o przedłużenie terminu na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 28 maja 2015r. wskazała, że zarzut niedopełnienia w sklepie „Biedronka” w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 87 uwidocznienia cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego oraz w materiałach reklamowych w odniesieniu do herbaty Lipton owocowej jest nieuzasadniony. W ocenie strony organ nie wziął pod uwagę okoliczności, że cena jednostkowa uwidoczniona była w materiale reklamowym i przeliczona została za sztukę/torebkę. Nadto strona wskazała, że z brzmienia przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia wynika wprost, że cena jednostkowa uwidoczniona ma być na wywieszce przy towarze lub w innej formie dostępnej dla kupującego. Zdaniem strony zatem uwzględniając okoliczność, że cena jednostkowa przeliczona na sztukę/torebkę uwidoczniona była w materiale reklamowym, to przyjąć należy, że po pierwsze organ niesłusznie postawił zarzut jej braku i stwierdził naruszenie § 7 ust. 1 rozporządzenia, a po drugie przy założeniu uwidocznienia tej ceny jednostkowej w materiale reklamowym niesłusznie w ocenie strony organ stwierdził brak tej ceny na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, bowiem forma dostępna dla kupującego to również materiał reklamowy, stąd też niezasadnie zdaniem strony organ stwierdził naruszenie § 8 ust. 1 rozporządzenia. Na poparcie swoich tez strona podniosła również, iż na wywieszce przy towarze nie zawarto informacji dotyczącej jednostki miary, do której odnosi się uwidoczniona cena, a to właśnie z tego względu, że cena towaru w postaci herbaty Lipton odnosiła się do jednostki miary, jaką w świetle przepisu § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia jest sztuka. Mając powyższe na uwadze strona wniosła o nienakładanie kary pieniężnej. Podniesione przez stronę argumenty organ wziął pod uwagę pod kątem przydatności dla prowadzonego postępowania. Organ wskazuje, że na gruncie obowiązującego rozporządzenia podawanie ceny jednostkowej zasadniczo uzależnione jest od formy sprzedaży, przy czym pierwszeństwo przyznaje się jednostkom miary (wprost wskazanym w rozporządzeniu). Wydaje się słusznym być pogląd, że sprzedaż określonych towarów na sztuki jest dopuszczalny w takich przypadkach, w których w inny sposób takich towarów nabyć nie można, a tym samym niemożliwe byłoby określenie ich ceny jednostkowej w inny sposób aniżeli w odniesieniu do sztuki (np. pęczek rzodkiewki, natki pietruszki itp.). Zdaniem organu nietrafiony jest argument strony w zakresie tego, że w przypadku herbaty ekspresowej, pakowanej w saszetki (torebki) zastosowanie znajdzie przepis § 8 ust. 7b rozporządzenia stanowiący, że w przypadku towarów pakowanych oznaczonych liczbą sztuk może być stosowane przeliczenie na cenę jednostkową za 1 sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk. Faktem jest, że opakowanie zakwestionowanej herbaty oznaczone jest liczbą sztuk (torebek) w opakowaniu. Nie można jednak nie zauważyć, że na opakowaniu przedmiotowego produktu znajduje się również informacja dotycząca tego, jaka jest masa jednej torebki, jak i całego opakowania. Wydaje się zatem oczywistym z punktu widzenia konsumenta, przy uwzględnieniu faktu, iż torebka jednaj herbaty różnić może się (i różni się) masą od torebki innej (np. innego producenta), że informacja o cenie jednostkowej herbaty ekspresowej przeliczonej do jednostki miary jaką jest masa herbaty, jest istotna. Przy uwzględnieniu powyższego, uznać należy w ocenie organu, iż z uwagi na najważniejsze w świetle zapisów ustawy kryterium, a polegające na takim uwidocznieniu cen, które umożliwi konsumentowi ich porównanie, twierdzenia strony nie mogą zasługiwać na uwzględnienie. W toku prowadzonego postępowania organ odniósł się również do drugiego z podniesionych przez stronę zarzutów w zakresie tego, że z uwagi na okoliczność, iż cena jednostkowa była uwidoczniona w gazetce reklamowej, to nie musi ona być uwidoczniona na wywieszce przy towarze. Zarzut ten z uwagi na przytoczone wyżej argumenty dotyczące ceny jednostkowej, organ uznał za bezzasadny.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 zd.1 ustawy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów ,

2)   wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru.

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z brakiem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy, obowiązującym aktem prawnym pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

W myśl przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia towary oferowane kupującym w miejscu sprzedaży opatruje się, ceną jednostkową na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru.

Z kolei zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli sprzedawca reklamuje towar lub usługę wraz z ceną sprzedaży, w czasopiśmie, gazecie, prospekcie, katalogu, na plakacie, afiszu lub ekranie telewizyjnym, a także w handlu elektronicznym albo na specjalnie zorganizowanych pokazach, prezentacjach, jak również w inny sposób, powinien także uwidocznić cenę jednostkową tego towaru lub usługi oraz datę i termin obowiązywania podanej ceny.

Ceną jednostkową towaru, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Ustawa stanowi w art. 6 ust. 1, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że w przypadku braku cen jednostkowych stopień naruszenia należy określić jako istotny (bardzo poważny) z tego względu, że cena jednostkowa jest podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów - podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach czy w materiałach reklamowych uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie właściwego wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne. Samo uwidocznienie na wywieszkach przy towarach czy w materiałach reklamowych ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewnia jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o ich wysokości. Organ nie podzielił stanowiska strony w zakresie tego, że cena jednostkowa w przypadku zakwestionowanej herbaty Lipton winna odnosić się do sztuki/torebki. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poza argumentami, które przytoczył powyżej, wskazuje, że jednostka miary, jaką jest sztuka, stosowana jest w przypadku towarów sprzedawanych na sztuki. Nie można zdaniem organu uznać, że herbata ekspresowa (pakowana w saszetki) jest towarem spełniającym te kryteria. Nie jest bowiem możliwy zakup sztuki saszetki. Konsument nie będzie zatem zainteresowany ceną jednej sztuki torebki/saszetki. Każda torebka/saszetka ma określoną gramaturę, która składa się na masę całego opakowania. I to właśnie ta informacja będzie z punktu widzenia konsumenta istotna. Dzięki niej bowiem konsument będzie mógł dokonać porównania ceny jednostkowej określonej herbaty Lipton z innymi towarami podobnymi. Nadto organ wskazuje, że podnoszona przez stronę okoliczność co do tego, że na wywieszce nie wskazano jednostki miary nie jest dowodem na to, że cena jednostkowa odnosi się właśnie do sztuki. Organ wskazuje, że na opakowaniu produktu wskazano jednostkę miary (gramaturę zarówno całego opakowania (34g), jak i pojedynczej torebki (1,7g). Przy ocenie stopnia naruszenia obowiązków organ uwzględnił również okoliczność, że stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła tylko jednej partii towarów (tej samej zarówno w miejscu sprzedaży, jak i w gazetce reklamowej), tj. herbaty Lipton 20 torebek piramidek cytryna, owoce leśne, owoce tropikalne, mandarynka i pomarańcza, brzoskwinia i mango.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca był wcześniej kontrolowany przez tut. organ w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących uwidaczniania cen, a przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w tym zakresie. Organ uwzględnił również okoliczność, że strona posiada sieć placówek na terenie całego kraju oraz to, że prowadzi działalność gospodarczą przez długi okres czasu i powinna wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności, tym bardziej, że naruszone przez przedsiębiorcę przepisy rozporządzenia obowiązują przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Niezależnie od powyższego, organ uwzględnił fakt, iż przedsiębiorca usunął stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, o czym powiadomił w odpowiedzi na wystosowane do niego wystąpienie pokontrolne.

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, w oparciu o posiadane już dane dokonał szacowania wielkości obrotów na podstawie przepisu art. 23 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) i uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584) strona należy do grupy tzw. „pozostałych przedsiębiorców”, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest jednym z największych w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorców.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do nałożenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy. Należy zaznaczyć przy tym, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20.000 zł. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężną w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie - udowodnienie faktu braku informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Wskazuje organ również, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono również wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenia, nałożona w wysokości 200,00 złotych kara spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

 

Pouczenia:

  1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, Kostrzyn (62-025), ul. Żniwna 5, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Ewa Kryjom

......................................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

 

Otrzymują:

  1. Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn - Biuro Regionalne Jeronimo Martins Polska S.A. Region Koszalin, ul. Strefowa 9, 75-202 Koszalin (r.pr. Roland Derkowski).

  2. A/a.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 03-08-2015 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 03-08-2015 09:01