Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.187,202.2014

Szczecin, dnia 07.05.2015r.

ZACHODNIOPOMORSKI                                              
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

 

 

„Seamor International Ltd”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Pl. Batorego 4
70-207 Szczecin

reprezentowana przez:

r.pr. Krzysztof Wesołowski

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Cieszkowskiego 9/1
71-301 Szczecin

 

DECYZJA WKŻ.8361.187.202.2014

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy „Seamor International Ltd” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-207), Pl. Batorego 4 karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu  1 partii artykułu rolno-spożywczego o wartości 104,50 złotych, tj. ryby „Limandy żółtopłetwej” filet, produkt głęboko mrożony, zawartość glazury 25%; oznakowanej m.in. najlepiej spożyć przed 07/02/2016, importer: Inter Marine Sp. z o.o. ul. Wolności 18,     81-327 Gdynia, Poland, jako produktu zafałszowanego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669 ze zm.), z uwagi na zawyżoną zawartość glazury w stosunku do deklaracji producenta.

Uzasadnienie

W dniach 28 i 29 października 2014r. oraz 17 listopada 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami nr 00013738 z dnia 28 października 2014r. oraz nr 00014156 z dnia 17 listopada 2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy „Seamor International Ltd” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Sklepie rybnym „Seamor” ul. Granitowa 22 w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w sprzedaży 1 partię/5kg „Limandy żółtopłetwej” filety, produkt głęboko mrożony 25% glazury” importer: Inter Marine Sp. z o.o., ul. Wolności 18, 81-327 Gdynia, oznaczoną m.in. najlepiej spożyć przed: 07/02/16 o wartości 104,50 złotych, z której w dniu 28.10.2014r. za protokołem pobrania próbki produktu nr 001578 pobrano próbkę (1,005kg) do badań laboratoryjnych. Równolegle z w/w próbką produktu za protokołem pobrania próbki kontrolnej nr 001579 pobrano próbkę kontrolną w/w produktu.

Badania  laboratoryjne przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Poznaniu wykazały, że badany produkt jest niezgodny z deklaracją producenta z uwagi na zawyżoną zawartość glazury. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono 36,5% glazury (niepewność pomiaru 3,1%) w stosunku do deklarowanej zawartości 25%.

W związku z powyższym w toku następnej kontroli przeprowadzonej zgodnie z upoważnieniem nr 00014156 z dnia 17.11.2014r.  doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy sprawozdanie z przeprowadzonych badań nr 282/2014 z dnia 31.10.2014r., pouczając o prawie do złożenia wniosku o zbadanie próbki kontrolnej produktu zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.). Kontrolowany przedsiębiorca nie skorzystał ze swojego prawa.

W związku z wynikami przeprowadzonych badań laboratoryjnych w toku kontroli stwierdzono, że powyższe ustalenia wskazują na zafałszowanie produktu, o którym mowa w art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r. poz. 669 ze zm.), zgodnie z którym artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzane zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych własności, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli: w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami zarówno do kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i importera zakwestionowanej partii środka spożywczego w dniu 24 listopada 2014r. wystosowano wystąpienia pokontrolne. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem z dnia 8 grudnia 2014r. poinformowała tut. organ, iż przedmiotowy produkt został wycofany ze sprzedaży. Z kolei importer przedmiotowego środka spożywczego pismem z dnia 11 grudnia 2014r. niezależnie od wyjaśnienia możliwych przyczyn powstania przedmiotowego zawyżenia zawartości glazury wskazał, iż wprowadził zapisy do umów kontraktowych, w których wskazane zostały metodyki określania glazury, co ma wpłynąć na mobilizację producentów co do dokładności pomiarów na mniejszych partiach produktów. Nadto importer poinformował, że dołoży wszelkich starań, aby tego rodzaju niezgodności zostały usunięte.

W związku z tak ustalonym stanem faktycznym sprawy, pismem z dnia 17 kwietnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii produktu zafałszowanego w rozumieniu art. 3 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014, poz. 669 ze zm.), tj. „Limandy Zółtopłetwej filet IQF głęboko mrożony 25% glazury”, wartości 104,50 złotych, importera: Inter Marine Sp. z o.o., ul. Wolności 18, 81-327 Gdynia, Poland, oznaczonej m.in. najlepiej spożyć przed 07/02/2016, dla której w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono zawyżenie zawartości glazury w stosunku do deklaracji producenta.

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego strona ze swojego uprawnienia skorzystała. W piśmie z dnia 24 kwietnia 2015r., po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami postępowania administracyjnego, strona – działając przez pełnomocnika - podniosła argumenty, które w jej ocenie świadczą o wystąpieniu podstaw do umorzenia postępowania w sprawie. Strona wskazała, że niezwłocznie wycofała zakwestionowany produkt ze sprzedaży. Wskazała, że stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła tylko jednej partii towaru, a nadto że od dnia pobrania próbki do badań do dnia otrzymania wyników tych badań sprzedano niewielką ilość produktu. Strona podniosła również, że stwierdzona nieprawidłowość jest jedyną dotycząca tego produktu. Wskazała również, że nie odniosła żadnej korzyści majątkowej w związku ze sprzedażą artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego oraz to, że jej wina może polegać jedynie na braku właściwej kontroli produktu, jej stopień jest zatem znikomy. Wskazała strona również na fakt prawidłowych warunków przechowywania wprowadzanych przez siebie do obrotu środków spożywczych oraz że w dotychczasowej swojej działalności nie została ukarana za nieprawidłowości dotyczące jakości towarów. Podnoszone argumenty oraz złożony wniosek dotyczący umorzenia postępowania organ uwzględnił w toku prowadzonego postępowania administracyjnego i stwierdził, iż podnoszone przez stronę argumenty dotyczące niskiej wartości produktu, nieosiągnięcie korzyści majątkowej czy też właściwe warunki przechowywania środków spożywczych nie mają wpływu na dokonaną przez organ ocenę przesłanek mających wpływ na wymiar kary w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego. Z kolei odnosząc się do argumentów strony dotyczących wycofania produktu ze sprzedaży czy też faktu, iż zakwestionowany produkt spełniał inne wymagania w zakresie jakości handlowej, jak również okoliczności, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat strona nie była kontrolowana przez tut. organ, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że okoliczności te uwzględnił przy dokonywaniu oceny takich przesłanek wymiaru kary jak: stopień zawinienia, zakres naruszenia oraz dotychczasowa działalność strony, o czym niżej. Jednocześnie organ stwierdził, iż podnoszone przez stronę argumenty nie mają wpływu na przebieg, jak i wynik postępowania administracyjnego (wymierzenia kary pieniężnej), którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 10 lit. c ustawy , w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, zawartości netto lub klasy jakości handlowej.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 podmioty działające na rynku spożywczym zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą zgodność żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 4 że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca „Seamor International Ltd” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 669 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej partii artykułu rolno-spożywczego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrując stopień szkodliwości czynu uznał, iż wprowadzanie do obrotu produktu zafałszowanego z uwagi na zawyżenie zawartości glazury w stosunku do deklarowanej przez producenta na opakowaniu zbiorczym oraz w informacji umieszczonej w miejscu sprzedaży dla konsumentów, w istotnym stopniu narusza interesy ekonomiczne konsumentów. Wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego uniemożliwiało konsumentom dokonanie właściwego wyboru związanego ze spożywaną żywnością, opartego na wiedzy i przekonaniu, bowiem dopiero rzetelna informacja o oferowanym produkcie daje podstawy do świadomego wyboru. Ograniczenie lub nawet brak możliwości podjęcia racjonalnej decyzji szkodzi konsumentom, gdyż wiąże się z niekorzystnym z ekonomicznego punktu widzenia wyborem produktu o obniżonej jakości (zafałszowanego).

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż artykułów rolno-spożywczych konsumentowi finalnemu. Wprawdzie stwierdzona wada powstała na etapie glazurowania filetów rybnych, jednak nie zwalnia to strony z odpowiedzialności za wprowadzanie do obrotu produktów zafałszowanych, która jako profesjonalista mający wpływ na obrót żywnością powinna dołożyć wszelkich starań, aby dostarczać konsumentom finalnym produkty właściwej jakości handlowej, choćby poprzez wyrywkowe kontrole dostarczanych przez producentów produktów. Z drugiej strony organ uwzględnił również postawę strony po powzięciu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, która niezwłocznie wycofała z obrotu partię zafałszowanego produktu.

Przy ocenie zakresu naruszenia organ wziął pod uwagę fakt, że informacje dotyczące zawartości glazury ryby głęboko mrożonej zamieszczone na opakowaniu zbiorczym oraz w informacji umieszczonej w miejscu sprzedaży dla konsumentów, dotyczą jednych z najważniejszych elementów, którymi kieruje się konsument przy wyborze tego rodzaju środka spożywczego. Stąd też uznano, że zawyżona zawartość glazury w sposób istotny godzi w interes ekonomiczny konsumenta. Nadto organ zwrócił uwagę, iż ujawnione w wyniku badań laboratoryjnych zawyżenie zawartości glazury jest znaczące, stanowi bowiem - przy uwzględnieniu niepewności pomiaru - zawyżenie o 8,4%. Organ wziął pod uwagę również okoliczność, iż poza stwierdzoną nieprawidłowością, zakwestionowany środek spożywczy spełniał pozostałe wymagania jakościowe w kontrolowanym zakresie.

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony organ uwzględnił fakt, iż na przestrzeni ostatnich lat strona nie była kontrolowana przez tut. organ, jak i okoliczność, że działalność prowadzi przez stosunkowo długi okres czasu.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze zafałszowane, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości przychodów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584) należy do grupy średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku nie jest największy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców. 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 1000,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy „Seamor International Ltd” Sp. z o.o. wymierzyć karę pieniężną na poziomie najniższego ustawowego zagrożenia, tj. w wysokości 1000,00 złotych.

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 1000,00 złotych kara spełnia te przesłanki.

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

  1.  Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca „Seamor International Ltd.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

  1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

……………………………………………………..

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

 

Otrzymują:

- „Seamor International Ltd” Sp. z o.o., Szczecin (70-207), Pl. Batorego 4, reprezentowana przez r.pr. Krzysztofa Wesołowskiego, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Cieszkowskiego 9/1, 71-301 Szczecin,

-  a/a.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-06-2015 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 30-06-2015 12:01