Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.178,199.2014

Szczecin, dnia 12.05.2015r.

ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

SEZAM-ŚREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Średzka 7
Zbrudzewo
63-100 Śrem

 

DECYZJA WKŻ.8361.178,199.2014

umarzająca postępowanie

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej umarza w całości postępowanie w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy Sezam-Śrem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Średzka 7, Zbrudzewo, 63-100 Śrem, kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu 1 partii artykułu rolno-spożywczego, tj. masła ekstra o zawartości tłuszczu 82%, o wartości 6744,00 złotych, niespełniającej wymagań jakości handlowej określonych w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań jakościowych określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. UE L. 2008.88.1 z późn. zm.) z uwagi na niewłaściwe cechy sensoryczne, tj. wady wyglądu – luźne (niezwiązane) oraz słabe (luźna struktura), polegające na występowaniu licznych, drobnych szczelin, masło rozwarstwiające się, tj. z uwagi na to, że wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pieniężnej określonej na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.) byłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), tj. z uwagi na jego bezprzedmiotowość w całości.

Uzasadnienie

W dniach 15 i 17 października 2014r. oraz 12 listopada 2014r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), w związku z  art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.), zgodnie z upoważnieniami nr 00013728 z dnia 15 października 2014r. oraz nr 00014151 z dnia 12 listopada 2014r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Sezam-Śrem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni – Oddziale Szczecin przy Al. Kasztanowej 17, 72-005 Przecław, zwanego dalej również „stroną”.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w obrocie handlowym 1 partię (2400 opakowań/200g) masła extra, zaw. tł. 82% 200g Kosów Lacki, oznakowaną m.in. najlepiej spożyć przed: 30.11.14, nr partii: 301114, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim, ul. Parkowa 2, 08-330 Kosów Lacki, której próbkę w ilości 6 opakowań/200g za protokołem pobrania próbki nr 001561 z dnia 15 października 2014r. pobrano do badań laboratoryjnych. W tym samym dniu za protokołem pobrania próbki nr 001562 w tej samej ilości i z tej samej partii pobrano próbkę kontrolną w/w produktu. Badania przeprowadzone przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie wykazały, że w badanej próbce jakość ogólna wyglądu masła jest poniżej jakości wymaganej. W wyniku badań stwierdzono niewłaściwe cechy sensoryczne z uwagi na wady wyglądu – liczne, drobne szczeliny, masło rozwarstwiające się. Powyższe udokumentowano w sprawozdaniu z badań nr 516/2014r. z dnia 4 listopada 2014r., które w dniu 12 listopada 2014r. podczas kontroli doręczono przedsiębiorcy, pouczając jedocześnie o uprawnieniu do złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Mając na uwadze powyższe ustalenia w toku kontroli stwierdzono, że badany produkt nie odpowiada wymaganiom w zakresie jakości handlowej (niewłaściwe cechy sensoryczne z uwagi na wady wyglądu – liczne, drobne szczeliny, masło rozwarstwiające się), co stanowi naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014 r. Nr, poz. 669 ze zm.).

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, w dniu 20 listopada 2014r. do kontrolowanego przedsiębiorcy (strony w niniejszym postępowaniu) i do producenta zakwestionowanego produktu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wystosował wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi na rzeczone wystąpienie producent Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim, ul. Parkowa 2, 08-330 Kosów Lacki wskazał, iż w przypadku przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego wykonał komisyjnie ponownie badania dotyczące kwestionowanej partii masła na próbie przechowalniczej. W wyniku dokonanej oceny producent nie stwierdził wad wyglądu masła, tj. luźnego, wilgotnego, niejednorodnego, plamistego, przebarwionego, granulowatego, zanieczyszczonego fizycznie plamami pleśni. Producent podniósł, iż stwierdzona przez Laboratorium Kontrolno-Analityczne UOKIK w Olsztynie wada wyglądu masła jest sprzeczna z oceną konsystencji masła. Zdaniem producenta wystąpienie wad wyglądu w postaci licznych drobnych szczelin i rozwarstwień spowodowałoby automatycznie wadę konsystencji, powodując jego kruchość, łamliwość i rozpadanie się. Niezależnie od powyższego, producent w swoim piśmie poinformował tut. organ, że zobowiązano zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości do zwiększenia uwagi i częstotliwości badania wyglądu masła w opakowaniach jednostkowych. Z kolei kontrolowany przedsiębiorca w swojej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, iż o stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomił producenta i wniósł o poprawę jakości zakwestionowanego produktu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, pismem z dnia 16 kwietnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę Sezam-Śrem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu partii artykułu rolno-spożywczego o wartości 6744,00zł, nieodpowiadającej wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), tj.: Masła ekstra zaw. tł. 82% 200g Kosów Lacki; oznakowanego m. in.: najlepiej spożyć przed: 30.11.14, nr partii: 301114, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim ul. Parkowa 2; 08-330 Kosów Lacki z uwagi niewłaściwe cechy sensoryczne, tj. wady wyglądu – liczne, drobne szczeliny, masło rozwarstwiające się.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i w piśmie z dnia 23 kwietnia 2015r. wniosła o umorzenie postępowania. Uzasadniając swój wniosek strona podniosła, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych „wygląd” masła wiąże się z takimi cechami jak: kolor, widoczna czystość, brak zanieczyszczeń fizycznych, brak porostu pleśni oraz jednolita dyspersja w wodzie. Strona wskazała, że wśród wymienianych cech brak jest tej, która wskazana została przez organ w toku kontroli. W ocenie strony wskazana przez organ wada nie stanowi wady w myśl cytowanego wyżej rozporządzenia Komisji. Strona podniosła, ze zgodnie z wykazem wad określonym w załączniku nr IV Sensoryczna ocena masła do wskazanego rozporządzenia wadami wyglądu mogą być takie cechy jak: luźne (niezwiązane) wilgotne; niejednorodne, dwukolorowe; smugowate; nakrapiane, marmurkowe; plamiste; oddzielony olej; przebarwione; słabe (luźna struktura); granulowane; zanieczyszczenia; zapleśniałe; nierozpuszczona sól. W świetle powyższego, zdaniem strony wskazana przez organ wada „liczne, drobne szczeliny masła i jego rozwarstwianie się” nie są wadą produktu w myśl przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008, a zatem – zdaniem strony – w rozumieniu przepisów prawa, masło to odpowiada wymaganiom jakościowym. Strona podniosła również, że organ w żaden sposób nie wyjaśnił na czym polegają dostrzeżone wady masła, że ocena organu pozbawiona jest jakiejkolwiek szczegółowej charakterystyki. Strona wskazała, że nie podane zostały metody analizy masła, które pozwoliły na jego ocenę. W ocenie strony organ nie uzasadnił dlaczego dostrzeżona cecha stanowi wadę masła, zwłaszcza w świetle powołanego rozporządzenia. Argumenty te w ocenie strony świadczą o tym, że strona nie wprowadziła do obrotu produktu nieodpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisach o jakości. Stąd też zdaniem strony wszczęte postępowanie winno zostać umorzone jako bezprzedmiotowe.

Odnosząc się do podniesionych przez stronę argumentów, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że nie można zgodzić się z twierdzeniami strony co do tego, że strona pozbawiona została wiedzy w zakresie metod analizy pobranej próbki masła, która pozwoliła na jego ocenę. Organ wskazuje, że w sprawozdaniu z badań nr 516/2014 z dnia 4 listopada 2014r., dokumentującym wyniki pobranej próbki masła w części dotyczącej wyników badań oraz identyfikacji zastosowanych metod badawczych wskazano, iż badania sensoryczne przeprowadzono metodą punktową według rozporządzenia Komisji (WE) nr 273/2008, zał. IV. Sprawozdanie to strona otrzymała na etapie postępowania kontrolnego w dniu 12 listopada 2014r. Odnosząc się z kolei do zarzutów strony w zakresie braku wskazania przez organ jakiejkolwiek charakterystyki dokonanej oceny, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem, uwzględniając w tym zakresie zarówno stanowisko laboratorium przeprowadzającego badanie, jak również i argumenty strony, organ dokonał oceny całego zebranego w sprawie materiału dowodowego i ocenił, że opisana wada produktu stanowi o niespełnieniu wymagań jakościowych dla tego rodzaju artykułów rolno-spożywczych, o czym niżej. Odnosząc się z kolei do zarzutów strony w zakresie braku korelacji pomiędzy dokonaną i udokumentowaną w sprawozdaniu z badań nr 516/2014 oceną pobranej próbki a regulacjami rozporządzenia Komisji (WE), w którym – jak podnosi strona – brak jest wady opisywanej jako „liczne, drobne szczeliny masła i jego rozwarstwianie się”, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wskazuje, że w świetle zapisów załącznika nr IV w/w rozporządzenia w przypadku, gdy nie zostanie uzyskana wymagana liczba punktów, należy koniecznie podać opis wady (pkt 8.4 załącznika IV). W związku z powyższym organ wskazuje, że stwierdzenie zawarte w sprawozdaniu z badań „liczne, drobne szczeliny masła i jego rozwarstwianie się” jest opisem wady, a nie jego nazwą. Przypisanie dokonanego opisu do konkretnej wady, wskazanej w w/w rozporządzeniu Komisji (WE) 273/2008 jest oceną zgromadzonego materiału dowodowego, podlegającego ocenie na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego. Zatem, tak jak i w przypadku braku charakterystyki wady – organ w prowadzonym postępowaniu, którego niniejsza decyzja jest rozstrzygnięciem do przedstawionej kwestii, przy uwzględnieniu stanowiska laboratorium oraz strony odniósł się, o czym w dalszej części uzasadnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

W świetle przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Nadto zgodnie z postanowieniami pkt 8.1 załącznika nr IV do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. UE L. 2008.88.1 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 273/2008”, ocena sensoryczna w zakresie wyglądu wiąże się z takimi cechami, jak: kolor, widoczna czystość, brak zanieczyszczeń fizycznych, brak porostu pleśni oraz jednolita dyspersja w wodzie. Z kolei w świetle regulacji z Tabeli 2 w/w załącznika, zawierającej wykaz wad masła w części dotyczącej wyglądu wymieniono: luźne (niezwiązane) wilgotne; niejednorodne, dwukolorowe; smugowate; nakrapiane, marmurkowe; plamiste; oddzielony olej; przebarwione; słabe (luźna struktura); granulowane; zanieczyszczenia; zapleśniałe; nierozpuszczona sól.

Mając na uwadze otrzymany wynik badania laboratoryjnego, udokumentowany w sprawozdaniu z badań nr 516/2014, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przy uwzględnieniu argumentów strony oraz stanowiska Laboratorium Kontrolno-Analitycznego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Olsztynie, uznał, iż zastosowany przez laboratorium opis wady badanej próbki masła, tj. liczne, drobne szczeliny, masło rozwarstwiające się mieści się w pojęciach wad masła o nazwie luźne (niezwiązane) oraz słabe (luźna struktura) – pkt. I.1 i I.8 Tabeli 2 załącznika Nr IV do rozporządzenia nr 273/2008.

Jednocześnie, ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Sezam-Śrem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Średzka 7, Zbrudzewo, 63-100 Śrem odpowiada za wprowadzenie do obrotu ww. artykułu rolno-spożywczego nieodpowiadającego jakości handlowej.

Ustawa o jakości stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanej ze względu na wady wyglądu w postaci licznych, drobnych szczelin i rozwarstwiania się partii Masła ekstra zaw. tł. 82% 200g Kosów Lacki, które organ zakwalifikował jako wady masła o nazwie luźne (niezwiązane) oraz słabe (luźna struktura), Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż stopień szkodliwości czynu nie jest znaczny. Organ uwzględnił okoliczność, że poza stwierdzonymi wadami wyglądu, pozostałe cechy organoleptyczne przedmiotowego środka spożywczego odpowiadały deklaracji producenta, tj. zarówno konsystencja, jak i smak/aromat masła odpowiadał wymaganiom jakości handlowej. Przy ocenie stopnia szkodliwości czynu organ uwzględnił rodzaj i charakter stwierdzonej niezgodności w zakresie jakości handlowej, tj. okoliczność, że stwierdzone wady wyglądu przy właściwej jakości pozostałych parametrów dotyczących masła nie przesądzają o jakości całego produktu.

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi na etapie hurtowym, a celem jej działalności jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych celem dalszej odsprzedaży. Wskazać w tym miejscu należy, iż jest to sprzedaż wyspecjalizowana m.in. w zakresie sprzedaży środków spożywczych. Zdaniem tut. organu stanowi to o tym, że można ją potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością, a więc mającego obowiązek znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zwracanie szczególnej uwagi, aby do obrotu handlowego nie trafiały środki spożywcze niespełniające wymagań jakościowych. Przedsiębiorca działający na rynku jako profesjonalista w swojej dziedzinie jest zobowiązany do takiego zorganizowania swojej działalności, aby nie dopuścić do wprowadzenia do obrotu środków spożywczych niezgodnych z wymaganiami jakościowymi. Przy ocenie stopnia zawinienia strony, organ uwzględnił również działania podjęte przez stronę po powzięciu informacji o niewłaściwej jakości zakwestionowanego środka spożywczego, o których strona poinformowała w odpowiedzi na wystosowane do niej wystąpienie pokontrolne.

Przy ocenie zakresu naruszenia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę fakt, że poza stwierdzonymi wadami wyglądu masła, zakwestionowany produkt spełniał inne wymagania w zakresie jakości handlowej (także te badane laboratoryjnie).

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, iż przedsiębiorca Sezam-Śrem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością był już kontrolowany przez tut. organ, a podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu nieodpowiadające jakości handlowej artykuły rolno-spożywcze Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorcy uznał, że w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584) strona należy do grupy tzw. średnich przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku, nie jest najmniejszy w stosunku do pozostałych kategorii przedsiębiorców. Z tego też względu organ odstąpił od ustalania kwotowej wartości obrotów strony, uznając iż informacja w tym zakresie nie będzie miała wpływu na dokonaną ocenę przedmiotowej przesłanki i wymiar kary pieniężnej. Uznano ponadto, że posiadane dane o kategorii przedsiębiorcy są w tym przypadku wystarczające do zakończenia sprawy administracyjnej, co pozostaje w zgodzie z zasadą szybkości postępowania, według której organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Po szczegółowej analizie wszystkich opisanych wyżej okoliczności i czynników, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, organ stwierdził, że w sprawie nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy, o jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy możliwy wymiar kary zgodnie z ww. przepisem wynosi 500,00 złotych, uznać należy, że wymierzenie kary choćby w najniższym jej wymiarze naruszyłoby zasadę proporcjonalności określoną w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, a mianowicie kara ta byłaby niewspółmierna do stwierdzonego naruszenia w kontekście jego wagi i stopnia szkodliwości. Swoje przekonanie organ oparł również na obowiązującej w prawie administracyjnym zasadzie proporcjonalności, która nakazuje organom państwowym użycie jedynie takich środków, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu, co oznacza, że organy państwowe mają osiągnąć cel, który służy społeczeństwu jak najmniejszym jego oraz poszczególnych jednostek kosztem. Ponadto podjęte przez stronę działania po ujawnieniu nieprawidłowości pozwalają w ocenie organu na uznanie, iż również cel zapobiegawczy, prewencyjny postępowania został osiągnięty jeszcze przed ewentualnym wymierzeniem kary pieniężnej.

Zatem nie ze względu na podnoszoną przez stronę okoliczność, że z uwagi na brak w wykazie wad masła, wskazanych w rozporządzeniu (WE) 273/2008 wady opisanej jako liczne, drobne szczeliny, masło rozwarstwiające się (która w ocenie organu mieści się w pojęciu wymienionym w w/w rozporządzeniu - luźne (niezwiązane) oraz słabe (luźna struktura), a z uwagi na dokonaną ocenę przesłanek, które ustawa o jakości nakazuje wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej brać pod uwagę w toku prowadzonego postępowania administracyjnego z tytułu naruszenia jej przepisów, organ uznał, iż w sprawie zachodzą podstawy do umorzenia postępowania.

Podsumowując powyższe, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydował o odstąpieniu od wymierzenia kary określonej w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości i w związku z tym uznał dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego w świetle stwierdzonych okoliczności sprawy, w całości za bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 ze zm.), do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo części, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

                               …………………....………………………………….

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

Otrzymują:

  • Sezam-Śrem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Średzka 7, Zbrudzewo, 63-100 Śrem,
  • a/a.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-06-2015 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 30-06-2015 12:03