Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZKŻ.8361.26.2015

Koszalin, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

………………………………………..
(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Żniwna nr 5
62-025 Kostrzyn

 

DECYZJA nr  ZKŻ.8361.26.2015
wymierzająca karę pieniężną

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, karę pieniężną w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z tytułu niewykonania obowiązku przewidzianego w art. 42 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888), tj. z uwagi, na to, iż jako przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazał użytkownikom tych produktów, co najmniej przez wywieszenie w miejscu sprzedaży, informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w zakresie:

 1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
 2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
 3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Uzasadnienie

W dniach 19 i 27.02.2015r. na podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2013 poz. 888) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.), zgodnie  z upoważnieniem nr ZKŻ/U-30/2015 z dnia 19 lutego 2015r., inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, zwanego dalej również „stroną”, wykonującego działalność gospodarczą w drogerii „HEBE” nr R139 w Koszalinie przy ul. Paderewskiego 1. 

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorca w jednostce handlu detalicznego – drogerii „HEBE” nr 139 w Koszalinie przy ul. Paderewskiego 1, prowadził sprzedaż produktów w opakowaniach,  m.in. takich jak:

 • dezodorant w aerozolu dla mężczyzn „NIKE” a`200 ml,
 • dezodorant w sprayu dla mężczyzn „AXE” – AFRICA  a`150 ml,
 • dezodorant w sprayu dla mężczyzn „HATTRIC” – CLASSIC a`150 ml,
 • dezodorant w sprayu dla mężczyzn „PLAY BOY” – NEW YORK  a`150 ml,
 • żel do golenia dla mężczyzn „MEN  NATURA” – skóra wrażliwa a` 200 ml,
 • woda toaletowa dla mężczyzn  „LACOSTE” – ESSENTIAL SPORT a`125 ml,
 • woda toaletowa  dla mężczyzn „HUGO BOSS” – BOTTLED SPORT a`100 ml,
 • woda toaletowa dla mężczyzn „GUCCI” – MADE TO MEASURE a`50 ml,
 • woda toaletowa dla kobiet „PURE” – ROBERTO VERINO  a`120 ml,
 • woda toaletowa dla kobiet „HALLOWEEN” – J. DEL. POZO a`100 ml,
 • olejek do kąpieli „FARMONA” a`500 ml,
 • dezodorant – perfum dla kobiet „LA RIVE” – LOVE a`75 ml,
 • dezodorant – perfum dla kobiet „LA RIVE” – PEARL a`75 ml,
 • woda perfumowana  „JACQUES BATTINI” – ANGIE  a`15 ml,
 • podkład „REVLON” – COLORSTAY a`30 ml,
 • odżywka z olejkiem arganowym  ARGAN OIL – „JOANNA” a`200 ml,
 • szampon – włosy farbowane wyrazisty kolor „TIMOTEI” a`400 ml,
 • odżywka ULTRA COLOR SYSTEM - „JOANNA” a`200 ml,
 • szampon  ANTI-DANDRUFF PLATIN CONTROL ANTI-GREASE  –  „SYOSS”  a`500 ml,
 • szampon wzmacniający do włosów przetłuszczających  ze skłonnością do wypadania  -„JOANNA”   a`400 ml. 

W związku z powyższym, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 poz. 888) zwanej dalej również „ustawą”.

Podczas kontroli stwierdzono, iż w miejscu sprzedaży ww. produktów w opakowaniach przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku przekazania użytkownikom tych produktów, co najmniej przez wywieszenie w miejscu sprzedaży, informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

1)   dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,

2)   właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

3)   znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach,

czym naruszył wymagania art. 42 pkt 1, 2 i 3 ustawy.

Niezwłocznie w toku kontroli, osoba w obecności której przeprowadzano kontrolę, uznana za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23.04.1976r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.), uwidoczniła w miejscu sprzedaży produktów w opakowaniach wymagane informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Z uwagi na nieobecność w toku prowadzonych czynności kontrolnych osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy dokumenty z kontroli, w tym upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz protokół kontroli, doręczono kontrolowanemu przedsiębiorcy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Mając na względzie ustalenia kontroli oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 42 ustawy stwierdzono, że zachodzi podstawa do wszczęcia postępowania w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 56 ust 1 pkt 12 ustawy.

W związku z powyższym, pismem z dnia 10 kwietnia 2015r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 42 ustawy, tj. z tytułu nieprzekazania użytkownikom produktów w opakowaniach - co najmniej przez wywieszenie w miejscu sprzedaży - informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Stronie umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Strona nie skorzystała ze swojego uprawnienia.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy opakowaniem jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Natomiast art. 5 stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału oraz  do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.

W myśl przepisu art. 42 pkt 1, 2 i 3 ustawy, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,

2) właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

– co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.

Ustalenia kontroli dały podstawę do stwierdzenia, że strona nie wypełniła ciążącego na niej obowiązku przekazania informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, czym naruszyła przepis art. 42 ustawy.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisu art. 42 ustawy sprawuje Inspekcja Handlowa, działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, co wynika wprost z treści art. 54 ustawy.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowi w art. 56 ust. 1 pkt 12, iż kto wbrew przepisowi art. 42 ustawy, prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego sprzedaje produkty w opakowaniach, nie przekazując użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie określonym w art. 42 podlega administracyjnej karze pieniężnej, która zgodnie z art. 57 ust 1 ustawy wynosi od 5000 zł do       500 000 zł.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił, zgodnie z przepisem art. 58 ust. 3 ustawy, zakres naruszenia przepisów ustawy oraz dotychczasową działalność gospodarczą przedsiębiorcy.

Uwzględniając zakres naruszenia przepisów ustawy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, iż strona nie wypełniła ciążącego na niej obowiązku przewidzianego przepisem art. 42 pkt 1, 2 i 3 ustawy. Umieszczenie informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o których mowa w art. 42, jest obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność gospodarcza hurtowa lub detaliczna obejmuje sprzedaż produktów w opakowaniach, bez względu np. na rozmiar prowadzonej działalności. Brak przekazania przedmiotowej informacji w sposób oczywisty narusza prawo użytkowników produktów w opakowaniach, w szczególności konsumentów, do informacji i stanowi naruszenie ww. przepisu. Informacja taka ma natomiast służyć jednemu z nadrzędnych celów ustawy jakim jest zmniejszenie ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie dystrybucji i unieszkodliwiania.

Przy ocenie dotychczasowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy wzięto pod uwagę okoliczność, że strona nie była wcześniej kontrolowana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. Dodatkowo uwzględniono, że strona prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej produktów w opakowaniach na terenie całego kraju i powinna wykazać się znajomością przepisów dotyczących prowadzonej działalności. Jednocześnie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględnił na korzyść strony fakt, iż pełna informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych uwidoczniona została niezwłocznie w toku kontroli.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że dolna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 42 ustawy, wynosi 5000 zł, natomiast górna granica wynosi 500 000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest wymierzenie przedsiębiorcy na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy kary pieniężnej w minimalnej ustawowej wysokości  5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wskazać należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność  za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo stwierdzenie faktu braku informacji jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia informacji, o których mowa w ustawie, nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną. Organ nie ma więc możliwości, na gruncie przepisów ustawy, odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, choćby naruszenie obowiązku miało charakter jednorazowy, a stwierdzone uchybienie zostało niezwłocznie usunięte.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Zgodnie z kolei z przepisem art. 58 ust. 2 ustawy karę pieniężną za czyn, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12, wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej. W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

 1. Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz art. 2 § 2 w związku z art. 47 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) należności z tytułu kar pieniężnych stanowiące dochód budżetu państwa strona powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

 1. Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

                                                                                                                                                            Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

                                                                                  ......................................................................
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

           

Otrzymują:

 1. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Żniwna nr 5
  62-025 Kostrzyn,
 2. aa.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-06-2015 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 25-06-2015 14:37